WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

A young lawyer comes home to farm January 29th, 2023 by

Vea la versión en español a continuación

Nederlandse versie hieronder

Laura Guzmán grew up on a small farm on the edge of the city of Cochabamba, went to university, graduated with a law degree, and then left home. She was working in La Paz, Bolivia’s unofficial capital city, and doing well. Her work with a land reform agency involved a lot of field work, and on one trip she filled up her water bottle in a stream, unaware that it was contaminated from a mine upstream. Laura became very ill, and her doctor advised her that she was on the verge of developing stomach cancer. He advised her to try to avoid food produced with agrochemicals, as she needed to be more careful with her health.

On Laura’s occasional weekend visits home, she would help her mom, who had recently become certified to grow organic vegetables. Laura began to take a few vegetables back to her apartment in La Paz. She noticed that they lasted a lot longer. A conventionally-grown tomato from the market might last for five days, while an organic tomato from home would last at least two weeks. She took this as a sign that agroecological produce was healthier.

Laura eventually left her job and returned home. She began to get involved in the farm work, and loved it, especially the calm feeling she got when she worked out-doors with the plants. In 2020, she took a training from Agrecol Andes, a local NGO, to become a certified organic farmer herself, and joined her mother’s group of agroecological farmers.

Paul and Marcella and I met Laura recently at her home, where she was helping the group, mostly women, package their produce for a home delivery service called BolSaludable: from “bolsa” (bag) and “saludable” (healthy).

On Sundays, Laura also sells her produce at an open air market. She wins over her customers one at a time. She tells them that her vegetables cost a little more, because they are free of chemicals. Some customers don’t care, but some come back the following week and say that they read on the Internet that pesticide use is quite high in Bolivia (especially on tomatoes). “We are taking poison home!” one alarmed customer told her.

At the Sunday market, Laura sells some of her family’s produce, some from neighbors, and some healthy produce that she buys from wholesalers. For example, the large squash, called “zapallo” locally, is popular for making soup in Bolivia. Organic zapallo is not available, but few chemicals are used in this crop, and so Laura buys it to sell to her customers. Business is so brisk that Laura´s brother and a cousin also help at their stand.

Now 30-years-old, Laura is so happy with her work that she encourages other young people to follow her example, “because with ecological farming you not only care for yourself, you care for the earth, you care for the environment. And what’s more, you care for the future generations.”

Related Agro-Insight blog

Choosing to farm

UNA JOVEN ABOGADA VUELVE A CASA, A SEMBRAR SALUD

Por Jeff Bentley, 29 enero 2023

Laura Guzmán creció en una pequeña granja a las afueras de Cochabamba, fue a la universidad, se graduó en derecho y se marchó de casa. Trabajaba en La Paz, la capital no oficial de Bolivia, y le iba bien. Trabajaba con una agencia de reforma agraria, que involucraba muchas salidas al campo. En un viaje llenó su botella de agua en una vertiente, sin saber que estaba contaminada por una mina situada río arriba. Laura se puso muy enferma y su médico le advirtió de que estaba a punto de desarrollar un cáncer de estómago. Le aconsejó que evitara los alimentos producidos con agroquímicos, ya que debía ser más cuidadosa con su salud.

En sus visitas ocasionales a casa los fines de semana, Laura ayudaba a su madre, que acababa de certificarse para cultivar verduras ecológicas. Laura empezó a llevarse algunas verduras a su departamento en La Paz. Se dio cuenta de que duraban mucho más. Un tomate convencional del mercado podía durar cinco días, mientras que un tomate ecológico de casa duraba al menos dos semanas. Lo interpretó como una señal de que los productos agroecológicos eran más sanos.

Laura dejó su trabajo y volvió a casa. Empezó a involucrarse en el trabajo de la granja, y le encantó, especialmente la sensación de calma que tiene cuando trabaja al aire libre con las plantas. En 2020, recibió formación de Agrecol Andes, una ONG local, para convertirse en agricultora ecológica certificada, y se unió al grupo de agricultores agroecológicos de su madre.

Paul, Marcella y yo conocimos a Laura hace poco en su casa, donde ayudaba al grupo de agricultoras, en su mayoría mujeres, a empaquetar sus productos para un servicio de entrega a domicilio llamado BolSaludable: de “bolsa” y “saludable”.

Los domingos, Laura también vende sus productos en un mercado al aire libre. Se gana a sus clientes de uno en uno. Les dice que sus verduras cuestan un poco más porque no tienen productos químicos. A algunos clientes les da igual, pero otros vuelven a la semana siguiente y dicen que han leído en Internet que el uso de plaguicidas es bastante elevado en Bolivia (sobre todo en los tomates). “Nos llevamos veneno a casa”, le dijo un cliente alarmado.

En el mercado de los domingos, Laura vende algunos productos de su familia, otros de los vecinos y otros sanos que compra a mayoristas. Por ejemplo, la calabaza grande, llamada “zapallo” localmente, es popular para hacer sopa en Bolivia. El zapallo ecológico no está disponible, pero en este cultivo se usan pocos productos químicos, por lo que Laura lo compra para venderlo a sus clientes. El negocio es tan dinámico que el hermano y un primo de Laura también ayudan en su puesto.

A sus 30 años, Laura está tan contenta con su trabajo que anima a otros jóvenes a seguir su ejemplo, “porque con la agricultura ecológica no sólo te cuidas tú. Cuidas la tierra, cuidas el medio ambiente. Y es más, vas a cuidar a las futuras generaciones.”

Previamente en el blog de Agro-Insight

Optando por la agricultura

 

Een jonge advocaat komt thuis om te boeren

Laura Guzmán groeide op op een kleine boerderij aan de rand van de stad Cochabamba, ging naar de universiteit, studeerde af met een rechtendiploma en verliet toen haar huis. Ze werkte in La Paz, de onofficiële hoofdstad van Bolivia, en deed het goed. Op een reis vulde ze haar waterfles in een beek, zonder te weten dat die was verontreinigd door een mijn stroomopwaarts. Laura werd erg ziek en haar dokter adviseerde haar dat ze op het punt stond maagkanker te krijgen. Hij raadde haar aan te proberen voedsel te vermijden dat met landbouwchemicaliën was geproduceerd, omdat ze voorzichtiger met haar gezondheid moest omgaan.

Tijdens Laura’s occasionele weekendbezoeken aan huis hielp ze haar moeder, die onlangs gecertificeerd was om biologische groenten te telen. Laura begon wat groenten mee te nemen naar haar appartement in La Paz. Ze merkte dat ze veel langer meegingen. Een conventioneel geteelde tomaat van de markt ging misschien vijf dagen mee, terwijl een biologische tomaat van thuis minstens twee weken meeging. Ze zag dit als een teken dat agro-ecologische producten gezonder waren.

Laura verliet uiteindelijk haar baan en keerde terug naar huis. Ze begon zich bezig te houden met het werk op de boerderij en vond het heerlijk, vooral het rustige gevoel dat ze kreeg als ze buiten met de planten werkte. In 2020 volgde ze een opleiding bij Agrecol Andes, een lokale NGO, om zelf een gecertificeerde biologische boerin te worden, en sloot ze zich aan bij de groep agro-ecologische boeren van haar moeder.

Paul en Marcella en ik ontmoetten Laura onlangs bij haar thuis, waar ze de groep, voornamelijk vrouwen, hielp hun producten te verpakken voor een thuisbezorgdienst met de naam BolSaludable: van “bolsa” (zak) en “saludable” (gezond).

Op zondag verkoopt Laura haar producten ook op een openluchtmarkt. Ze wint haar klanten één voor één voor zich. Ze vertelt hen dat haar groenten iets duurder zijn, omdat ze vrij zijn van chemicaliën. Sommige klanten kan het niet schelen, maar sommige komen de week daarop terug en zeggen dat ze op internet hebben gelezen dat er in Bolivia veel pesticiden worden gebruikt (vooral op tomaten). “We nemen gif mee naar huis!” zei een verontruste klant tegen haar.

Op de zondagsmarkt verkoopt Laura een deel van de producten van haar familie, een deel van de producten van de buren, en een deel gezonde producten die ze bij de groothandel koopt. Zo is de grote pompoen, die in Bolivia “zapallo” wordt genoemd, populair voor het maken van soep. Biologische zapallo is niet verkrijgbaar, maar er worden weinig chemicaliën gebruikt bij dit gewas, en dus koopt Laura het om aan haar klanten te verkopen. De zaken gaan zo goed dat Laura’s broer en een neef ook helpen in hun kraam.

Laura, nu 30 jaar oud, is zo blij met haar werk dat ze andere jonge mensen aanmoedigt haar voorbeeld te volgen, “want met ecologische landbouw zorg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de aarde, voor het milieu. En bovendien zorg je voor de toekomstige generaties.”

No more pink seed January 8th, 2023 by

Vea la versión en español a continuación

Vegetable seed from the shop is usually covered in a pink or orange dust, a fungicide. Since I was a kid, I have associated the color pink with seed.

Farmers and gardeners in tropical countries often buy imported, pink seed. So when Bolivian seed companies appeared, I was glad to be able to buy envelopes of local garden seed. It was better than importing seed from the USA or Europe.  I barely noticed that the Bolivian seed was pink. Then on a visit to some agroecological farmers, they told me that they were buying the pink seed, but then rearing it out, to produce their own, natural seed.

Recently I have begun to notice artisanal seed growers, offering untreated vegetable seed at some of the fairs around Cochabamba, Bolivia. I was tempted to buy some, but I still had seed at home.

A few days ago I opened some of my seed envelopes, which I bought several months ago. The package says they are viable for two years. I was pleased to see that the envelopes were full of natural seed, untainted by fungicides. I planted cucumbers, lettuce and arugula, and the natural seed has all sprouted nicely.

I was so pleased that I decided to call the seed manufacturers and congratulate them. Some positive feedback might encourage them to keep selling natural, uncoated seed.

I picked up a seed packet to look for the company’s phone number, when I noticed that it said “Warning!” in big red letters, and in fine print: “Product treated with Thiram, not to be used as feed for poultry or other animals.”

Thiram is a fungicide. I wondered if the seed had been treated with fungicide, but not dyed, or if the company was avoiding pesticides, but was still using up its supply of old envelopes.

I called the company, and a friendly voice answered the phone. I introduced myself as a customer, and said that I liked the pesticide-free seed. Then I asked if this lot of seed had fungicide or not.

The seed man said that no, the seed had not been treated with fungicide, but that it should have been. That is a requirement of the government agencies Senasag (National Service for Agricultural and Livestock Health and Food Safety) and INIAF (National Institute of Agricultural, Livestock and Forestry Innovation).

I asked why this seed was untreated.

“The girl must have forgotten to put it on,” the seed man said. This may strike readers in northern countries as casual sloppiness. But sometimes regulations are lightly enforced in Bolivia. My cucumber seeds were packed in May, 2021, during the height of the Covid lockdown. I was impressed that they were able to keep producing seeds at all.

The seed man didn’t seem to mind that the seed was untreated, and he repeated that he applied the pink stuff because it was required by law. He didn’t seem convinced that it was necessary. He seemed sympathetic to people who preferred natural seed. He added that he did sell untreated seed to customers who wanted it. He had some customers who ate sprouted lettuce seed for their gastritis, and he made them special batches of untreated seed.

Before we got off the call, the seed man offered to make me a batch of untreated seed in the future. I just had to order it.

I think I will.

It is important that seed consumers look for untreated seed. But governments also need to do more to help make it available.

Previous Agro-Insight blogs

An exit strategy

Homegrown seed can be good

Some videos on seed

Farmers’ rights to seed: experiences from Guatemala

Farmers’ rights to seed: experiences from Malawi

Succeed with seeds

Managing seed potato

Organic coating of cereal seed

Making a good okra seeding

Better seed for green gram

Making a chilli seedbed

Maintaining varietal purity of sesame

Harvesting and storing soya bean seed

Storing cowpea seed

ADIOS A LA SEMILLA ROSADA

Jeff Bentley, 8 de enero del 2023

Las semillas de hortalizas de la tienda suelen estar cubiertas de un polvillo rosado o color naranja, un fungicida. Desde que era niño, he asociado el color rosado con las semillas.

Los agricultores y jardineros de los países tropicales suelen comprar semillas rosadas importadas. Por eso, cuando aparecieron las empresas bolivianas de semillas, me alegré de poder comprar sobres de semillas locales para el huerto. Era mejor que importar semillas de los Estados Unidos o Europa.  Apenas me di cuenta de que las semillas bolivianas eran rosadas. Luego, en una visita a unos agricultores agroecológicos, me contaron que compraban la semilla rosada, pero que luego la criaban para producir su propia semilla natural.

Recientemente he empezado a fijarme en los cultivadores artesanales de semillas, que ofrecen semillas de hortalizas sin químicos en algunas de las ferias de los alrededores de Cochabamba, Bolivia. Tenía ganas de comprar algunas, pero aún tenía semillas en casa.

Hace unos días abrí algunos de mis sobres de semillas, que compré hace varios meses. Según el paquete, son viables durante dos años. Me alegró ver que los sobres estaban llenos de semillas naturales, no contaminadas por fungicidas. Sembré pepinos, lechugas y rúcula, y todas las semillas naturales han brotado muy bien.

Estaba tan contenta que decidí llamar a los fabricantes de semillas y felicitarles. Una respuesta positiva podría animarles a seguir vendiendo semillas naturales sin recubrimiento.

Cogí un paquete de semillas para buscar el número de teléfono de la empresa, cuando me di cuenta de que decía “¡Precaución!” en grandes letras rojas, y en letra pequeña: “Producto tratado con Thiram, no utilizar como alimento para aves u otro animal”.

Thiram es un fungicida. Me pregunté si la semilla había sido tratada con fungicida, pero no teñida, o si la empresa estaba evitando los plaguicidas, pero seguía usando sus sobres viejos.

Llamé a la empresa y una voz amable contestó al teléfono. Me presenté como cliente y dije que me gustaban las semillas sin plaguicidas. Luego pregunté si este lote de semillas tenía fungicida o no.

El encargado me dijo que no, que la semilla no había sido tratada con fungicida, pero que debería haberlo sido. Es una exigencia de las agencias gubernamentales SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) e INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal).

Pregunté por qué esta semilla no estaba tratada.

“Se habrá olvidado la muchacha”, me dijo el semilleristya. A los lectores de los países del norte les puede parecer un descuido. Pero, a veces, en Bolivia los reglamentos se aplican con cierta flexibilidad. Mis semillas de pepino se empaquetaron en mayo de 2021, en plena cuarentena de Covid. Me impresionó que pudieran seguir produciendo semillas.

Al semillero no pareció importarle que las semillas no estuvieran tratadas, y repitió que aplicó el producto rosado porque se lo exigía la ley. No parecía convencido de que fuera necesario. Se solidarizaba con los que prefieren las semillas naturales. Añadió que vende semillas sin tratar a los clientes que la desean. Tenía algunos clientes que comían semillas pregerminadas de lechuga para la gastritis y les preparaba lotes especiales de semillas sin tratar.

Antes de terminar la llamada, el semillero se ofreció a hacerme un lote de semillas sin tratar en el futuro. Sólo tenía que pedirlo.

Creo que lo haré.

Es importante que los consumidores busquen semillas no tratadas. Pero los gobiernos también tienen que hacer más para ayudar a que estén disponibles.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Una estrategia de salida

Homegrown seed can be good

Algunos videos sobre la semilla

Derechos de los agricultores a la semilla: Guatemala

Derechos de los agricultores a la semilla: Malawi

Succeed with seeds

Cuidando la semilla de papa

Organic coating of cereal seed

Buena semilla de ocra

Better seed for green gram

Making a chilli seedbed

Maintaining varietal purity of sesame

Harvesting and storing soya bean seed

Storing cowpea seed

Concrete negotiations January 1st, 2023 by

Vea la versión en español a continuación

When smallholders receive aid, they often find ways to negotiate, sometimes with actions rather than with words.

During the Covid lockdown, when webinars bloomed, Bolivian agronomist Germán Vargas attended one on irrigation, and made some new contacts with an organization in Europe that wanted to support small-scale irrigation, using a solar pump. Two Dutch engineers, a physicist and an agronomist, volunteered their time, and helped Germán find funding.

Finding a community to accept a solar-powered irrigation system proved to be a little trickier. Germán’s colleague, agronomist Basilio Caspa, approached a community he worked with in the high Andes of Cochabamba. They wanted the solar pump, but they didn’t have a source of water, so they visited a neighboring village that had a large canal. Basilio knew both communities well, so he organized a meeting. It ended when one community offered to smash the photovoltaic cells if their neighbors tried to take any water from the canal.

Germán and Basilio had better luck negotiating with another community, Miro. A well could be dug near the river bed, which would provide water for the whole community.

For most of the year, in this part of the Andes, the river bed is almost dry, except for a thin ribbon of water. When it rains, the river runs high, filling the whole bed, carrying a load of silt. Local people have learned to capture some of this precious soil. During the dry season they build stone-and-concrete walls in the river bed, near the bank. About two meters high, the walls form a long graceful arc. When the river floods, water flows behind the wall; the current slows down and drops its load, forming a rich layer of soil. The system is called “lameo” and Miro has one, six hectares of good soil where potatoes, vegetables and apples grow, and every household has a small plot of 2,000 square meters (half an acre).

With the Dutch money, Basilio and Germán had a well dug near the lameo, by the river. A shop in Cochabamba installed an underwater (submergible) pump inside the well, powered by an array of solar panels. The water is pumped uphill to a new reservoir.

Germán took me to Miro recently, along with Toño, a young journalist. The reservoir was freshly completed, and even though it was a cloudy day, the solar-powered pump was filling the reservoir with crystal-clear water. About a dozen local farmers were working expertly, without supervision, chatting and joking as they laid PVC pipe from the reservoir down the steep slope to the lameo. The drop in altitude would give the water enough pressure to run irrigation sprinklers.

Now, a word about the irrigation reservoir. It’s a special design, cylindrical. Square tanks often leak at the corners. Round tanks distribute the water pressure more evenly, and are less likely to leak. Germán learned to make round tanks early in his career, from a campesino, and he has been perfecting the design ever since. He teaches local people to use adobe blocks to make a large, round mold, which they fill with concrete. Later they remove the adobe mold, and stucco the concrete walls.

Local people, working in groups of about 18, had spent two days gathering the sand and stone to make the tank. They built it in another four days. During our visit they were unwinding large rolls of PVC and rapidly connecting the last bit of the system.

It’s crucial for a local community to provide the labor, and the local materials, like sand, adobe and stone. Their investment means that the locals will keep the system running. One of the men, don Jorge, told us that they had also received training in how to maintain the system, which will be managed by the community’s water committee.

How big is the reservoir? asked Toño, the journalist.

With a gleam in his eye, don Jorge explained that it was supposed to be 70,000 liters, but the day they were finishing the reservoir, the people of Miro decided to make the tank walls another 50 centimeters taller, so they did. Reasoning that more is better, the villagers simply changed the reservoir design on their own, without waiting for their agronomists’ approval. So now it’s an 86,000 liter tank.

I thought that Germán might be upset, but he took it philosophically. “They had enough material left over to do it,” he said.

So different points of view are resolved sometimes by verbal negotiations, and sometimes simply by concrete actions without waiting for approval from the aid agency. Even when smallholders receive aid, they manage to adapt it to their own agenda. And the best aid workers understand, and help the farmers to make the changes.

Acknowledgements

Germán Vargas and Basilio Caspa work for the NGO Asociación Agroecología y Fe, based in Cochabamba, Bolivia.

NEGOCIACIONES CONCRETAS

Jeff Bentley 1 de enero del 2023

Cuando los pequeños agricultores reciben ayuda, suelen encontrar formas de negociar, a veces no con palabras sino con hechos.

Durante el bloqueo de Covid, cuando florecieron los seminarios en web, el ingeniero agrónomo boliviano Germán Vargas asistió a uno sobre el riego, e hizo nuevos contactos con una organización en Europa que quería apoyar el riego a pequeña escala, usando una bomba solar. Dos ingenieros holandeses, un físico y un agrónomo, se ofrecieron a ayudar a Germán a encontrar financiamiento.

Encontrar una comunidad que aceptara un sistema de riego solar resultó un poco más complicado. El agrónomo Basilio Caspa, colega de Germán, se puso en contacto con una comunidad con la que trabajaba en las alturas andinas de Cochabamba. Querían la bomba solar, pero no tenían una fuente de agua, así que visitaron una comunidad vecina que tenía un canal grande. Basilio conocía bien ambas comunidades, así que organizó una reunión. Terminó cuando una de las comunidades se ofreció a romper las células fotovoltaicas si sus vecinos intentaban tomar agua del canal.

Germán y Basilio tuvieron mejor suerte con otra comunidad, Miro. Pudieron cavar un pozo cerca del lecho del río, que proporcionaría agua a toda la comunidad.

La mayor parte del año, en esta parte de los Andes, el lecho del río está casi seco, salvo por un pequeño chorro de agua. Cuando llueve, el río crece y llena todo el lecho, arrastrando una carga de lama. La población local ha aprendido a capturar parte de este precioso suelo. Durante la estación seca construyen muros de piedra y hormigón en el lecho del río, cerca de la orilla. Los muros, de unos dos metros de alto, forman un arco alargado y elegante. Cuando el río se llena, el agua fluye por detrás del muro; la corriente disminuye su velocidad y deja caer su carga, formando una rica capa de suelo. El sistema se llama “lameo” y Miro tiene una, seis hectáreas de buena tierra donde crecen patatas, verduras y manzanas, y cada hogar tiene una pequeña parcela de 2.000 metros cuadrados

Con el dinero holandés, Basilio y Germán hicieron cavar un pozo cerca del lameo, junto al río. Una tienda de Cochabamba instaló una bomba sumergible dentro del pozo, accionada por un juego de paneles solares. El agua se bombea cuesta arriba hasta un nuevo reservorio, o tanque.

Germán me llevó hace poco a Miro, junto con Toño, un joven periodista. El embalse estaba recién terminado y, aunque el día estaba nublado, la bomba solar lo llenaba de agua cristalina. Una docena de lugareños trabajaban expertamente, sin supervisión, charlando y bromeando mientras tendían tuberías de PVC desde el reservorio por la empinada ladera hasta el lameo. El descenso de altitud daría al agua presión suficiente para que funcionaran los aspersores de riego.

Ahora, unas palabras sobre el reservorio. Es un diseño especial, cilíndrico. Los tanques cuadrados suelen gotear agua en las esquinas. Los tanques redondos distribuyen la presión del agua más uniformemente, y es menos probable que tengan fugas. Germán aprendió a hacer depósitos redondos al principio de su carrera, de un campesino, y desde entonces ha perfeccionado el diseño. Enseña a los lugareños a usar bloques de adobe para hacer un molde grande y redondo, que rellenan con hormigón. Después quitan el molde de adobe y estucan las paredes de hormigón.

Los lugareños, trabajando en grupos de unos 18, habían pasado dos días juntando la arena y la piedra para hacer el tanque. Lo construyeron en otros cuatro días. Durante nuestra visita estaban desenrollando grandes rollos de PVC y conectando el reservorio con los aspersores de riego, el toque final del sistema de riego.

Es imprescindible que la comunidad local proporcione la mano de obra y los materiales locales, como arena, adobes y piedra. Su inversión significa que los comuneros mantendrán el sistema en buen estado. Uno de los hombres, don Jorge, nos dijo que también habían recibido formación sobre cómo mantener el sistema, que será gestionado por el comité de agua de la comunidad.

¿Qué tamaño es el reservorio? preguntó Toño, el periodista.

Con un brillo en los ojos, don Jorge nos explicó que tenía que ser de 70.000 litros, pero el día que estaban terminando el reservorio, los de Miro decidieron agregar 50 centímetros más a la altura de las paredes del tanque, y así lo hicieron. Razonando que más es mejor, los aldeanos simplemente cambiaron el diseño del reservorio por su cuenta, sin esperar la aprobación de sus ingenieros agrónomos. Así que ahora es un depósito de 86.000 litros.

Pensé que Germán se enfadaría, pero se lo tomó con filosofía. “Les sobraba material para hacerlo”, dijo.

Así que los diferentes puntos de vista se resuelven a veces mediante negociaciones verbales, y a veces simplemente con acciones concretas sin esperar la aprobación de la agencia de ayuda. Incluso cuando los pequeños agricultores reciben ayuda, se las arreglan para adaptarla a su propia agenda. Y los mejores técnicos les entienden, y facilitan los cambios que los campesinos hacen.

Agradecimiento

Los ingenieros Germán Vargas and Basilio Caspa trabajan para la ONG Asociación Agroecología y Fe, con sede en Cochabamba, Bolivia.

Teaching the teachers December 25th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

The best way to educate consumers is right at the start, when they are school children.

In early 2021, Roxana Castellón, who works at Agrecol Andes, a Bolivian NGO, began approaching public schools around Cochabamba, asking the directors if they were interested in adding a new topic to their biology curriculum.

Some of them said “No, I have a fixed program I am supposed to follow.” But others agreed to let Roxana approach their biology teachers. Eighteen teachers, in different schools around Cochabamba, agreed to add some lessons on food and where it comes from. Much of that food is doused with agrochemicals, with problems ranging from birth defects in human babies to rivers covered in dead fish.

The course had to be designed locally, because in Bolivia many people believe that pesticides as a first world issue, and that these poisons are barely used here.

Unfortunately, in 2021, the schools were closed because of the Covid lockdown. The 18 teachers gave their class on agroecology virtually, with the help of an expert hired by Agrecol Andes, who presented a PowerPoint online.

The next year, in 2022, when the schools reopened, the teachers were trained to give the class in person, using the PowerPoint. Fourteen of the teachers gave the class. Five of the schools held agroecology fairs where the students made exhibits for the other kids and for some visiting parents. Two schools planted ecological gardens, to put their new knowledge into practice.

Because of that effort, a group of us met recently to honor the teachers, at an awards ceremony with plaques and certificates.

At the event, Roxana spoke briefly about how she is evaluating the teachers’ experience by doing a study of the parents of the school children. She is still compiling the results, but they show that the parents also learned from what their kids studied at school. The parents realized that many of their favorite fruits and vegetables are produced with pesticides, which are harmful to the family’s health, and that it is worth making an effort to eat safer food.

Health, education, agriculture and nutrition are all tightly linked, but modern research-and-development has pulled them apart. Chemical-intensive agriculture appeals to many farmers because it may give higher yields (at least until soils have lost their life and carbon). But farmers will only produce what consumers want to buy and eat. It is time to educate ourselves about the risks to our health and the environment. The schools are the right place to start.

Related Agro-Insight blogs

Agroecology for kids

A good school

The school garden

Better food for better farming

A video about schooling in Peru

Teaching agroecology in schools

Acknowledgements

Thanks to Paul Van Mele and Roxana Castellón for their valuable comments on a previous version of this story. Photo courtesy of Agrecol Andes.

LECCIONES MÁS ALLÁ DEL COLEGIO

Jeff Bentley 18 de diciembre del 2022

La mejor manera de educar a los consumidores es desde el principio, cuando están en el colegio.

A principios de 2021, Roxana Castellón, técnica de Agrecol Andes, una ONG boliviana, se acercó a las escuelas públicas en Cochabamba, preguntando si los directores estaban interesados en añadir un nuevo tema a su currículum de biología.

Algunos dijeron: “No, tengo un programa fijo que debo seguir”. Pero otros aceptaron que Roxana hablara con los profesores de biología. Dieciocho profesores, de distintas escuelas de Cochabamba, aceptaron añadir algunas lecciones sobre los alimentos y su origen. Muchos productos se fumigan con agroquímicos, causando problemas que van desde defectos de nacimiento en bebés humanos hasta ríos cubiertos de peces muertos.

El curso tuvo que diseñarse localmente, porque en Bolivia mucha gente percibe que los plaguicidas son un problema del primer mundo, y que aquí se usan pocos de esos venenos.

Infelizmente, en el 2021, las escuelas estaban cerradas por la cuarentena de Covid. Pero los 18 profesores impartieron su clase sobre agroecología en forma virtual con la ayuda de un experto en el tema, contratado por Agrecol Andes, quien dio un PowerPoint en línea.

Al año siguiente, el 2022, cuando las escuelas se abrieron, se capacitó a los profesores para que ellos mismos pudieran dar la clase en forma presencial, usando el PowerPoint creado por el experto. Catorce de los profesores impartieron el curso en forma presencial. Cinco de las escuelas hicieron ferias de agroecología donde los alumnos informaban a otros estudiantes y a algunos padres de familia que visitaron las ferias. Dos escuelas sembraron huertos ecológicos para poner su nuevo conocimiento en práctica.

Por todo eso, un grupo de nosotros nos reunimos recientemente para rendirles homenaje a los profesores, en una ceremonia de entrega de premios con placas y certificados.

En el acto, Roxana habló brevemente de cómo ella está evaluando la experiencia de los profesores mediante un estudio de los padres de los alumnos. Todavía está recopilando los resultados, pero muestran que los padres también aprendieron de lo que sus hijos estudiaron en la escuela. Los padres se dieron cuenta de que muchas de sus frutas y verduras favoritas se producen con plaguicidas, que perjudican la salud de la familia, y por eso hay que hacer un esfuerzo por comer alimentos más seguros.

La salud, la educación, la agricultura y la nutrición están estrechamente vinculadas, pero la investigación y el desarrollo modernos las han separado. A veces la agricultura basada en los químicos atrae a los agricultores porque puede dar mayores rendimientos (al menos hasta que los suelos hayan perdido su vida y su carbono). Pero los agricultores sólo producirán lo que los consumidores quieran comprar y comer. Es hora de educarnos sobre los riesgos para nuestra salud y el medio ambiente. Las escuelas son el lugar adecuado para empezar.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Agroecology for kids

Una buena escuela

The school garden

Mejor comida, mejor agricultura

Un video del Peru

Enseñar la agroecología en las escuelas

Agradecimientos

Gracias a Paul Van Mele y Roxana Castellón por sus valiosos comentarios sobre una versión previa de este relato. Foto cortesía de Agrecol Andes.

No-till vegetables December 11th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Ever since I read David Montgomery’s book, Growing a Revolution, I have appreciated the importance of no till. Forsaking the plow not only prevents soil erosion, but cares for beneficial micro-organisms living in the soil. But Montgomery doesn’t go into details about how to avoid plowing in a garden. Most gardening advice books tell you to pulverize the soil before planting vegetable seed. I don’t do that anymore.

I have tried to leave my garden soil unworked, scratching rows for the seed, with reasonable results, but the soil still seems a little hard.

I recently facilitated a workshop for script writers. One group wrote about tests to analyze the soil, including one that uses a plastic bottle and a cloth to measure particulate soil matter. A healthy soil has many small clumps of carbon.

For some added inspiration, the script writers and I went to Granja Polen, a small, ecological farm near Cochabamba, Bolivia. We were met by Willi Flores, who has worked at the farm off and on for 17 years, ever since he was in high school.

Willi showed us a system none of us had seen before for no-till vegetables.

They make a small, raised bed of soil about 20 cm high (8 inches). When the farmers made the vegetable beds, they enriched the soil with lots of small pieces of wood, like dead twigs and branches from eucalyptus and other trees on the farm.

After harvesting one crop of vegetables, the farmers avoid turning over the soil. They simply make a small hole in the soil and add a plug of soil with a seedling. The soil is so soft you can easily make a hole in it with your bare fingers. For added nutrients, the farmers add a little composted manure (from their three dairy cows) to the top of the vegetable bed.

Willi explains that the sprinkler irrigation washes the nutrients down to the roots of the vegetables.

The vegetable beds are never turned over and the wood in the soil slowly decomposes, over the years, providing a soft, rich soil, full of healthy carbon.

For the past four years, Paul has been using a similar technique in his garden: wood-rich raised vegetable and berry beds called hügelbeds, but the bare soil surface gets hard when it is exposed to the sun. It seems that the trick is to periodically add some composted manure to the surface and keep the soil covered all year round.

Related Agro-insight blogs

A revolution for our soil (A review of Growing a Revolution)

Hügelkultur

Acknowledgements

On this farm visit I was accompanied by Jhon Huaraca, Samuel Palomino and Eliseo Mamani, who are writing a video script on soil tests.

HORTALIZAS SIN LABRANZA

Jeff Bentley, 11 de diciembre del 2022

Desde que leí el libro de David Montgomery, Growing a Revolution, he apreciado la importancia de la cero labranza. Olvidándose del arado no sólo evita la erosión del suelo, sino que cuida a los microorganismos benéficos que viven en el suelo. Pero Montgomery no entra en detalles sobre cómo evitar el arar en un huerto. La mayoría de los libros de jardinería dicen que hay que pulverizar el suelo antes de sembrar las semillas de hortalizas. Yo ya no hago eso.

He intentado dejar el suelo en mi jardín sin trabajarlo, rascando las hileras para la semilla, con resultados razonables, pero la tierra todavía me parece un poco dura.

Recientemente he facilitado un taller para escritores de guiones. Un grupo escribió sobre pruebas para analizar el suelo, incluida una que usa una botella de plástico y una tela para medir las partículas de la materia orgánica. Un suelo sano tiene muchos pequeños grumos de carbono.

Para inspirarnos un poco más, los guionistas y yo fuimos a la Granja Polen, una pequeña granja ecológica cerca de Cochabamba, Bolivia. Nos recibió Willi Flores, que ha trabajado en la granja durante 17 años, desde que estaba en el colegio.

Willi nos mostró un sistema que ninguno de nosotros había visto antes para las hortalizas sin labranza.

Hacen un pequeño camellón de unos 20 cm de altura. Cuando los agricultores hicieron los camellones, enriquecieron el suelo con muchos trozos pequeños de leña, como ramitas muertas de eucaliptos y otros árboles de la finca.

Después de cosechar las hortalizas, los agricultores evitan remover el suelo. Simplemente hacen un pequeño agujero en la tierra y ponen un plantín en su pedazo de suelo. La tierra es tan blanda que se puede hacer fácilmente un agujero en ella con los dedos. Para añadir nutrientes, los agricultores añaden un poco de estiércol compostado (de sus tres vacas lecheras) en la superficie del camellón.

Willi explica que el riego por aspersión arrastra los nutrientes hasta las raíces de las verduras.

Los camellones nunca se voltean y la leña en el suelo se descompone lentamente, a lo largo de los años, proporcionando un suelo suave y rico, lleno de carbono saludable.

Durante los últimos cuatro años, Paul ha usado una práctica similar en su huerto: un camellón lleno de leña llamado hügelbed, donde produce hortalizas y bayas, pero la superficie desnuda del suelo siempre se queda dura cuando está expuesta al sol. Parece que el truco es de vez en cuando agregar un poco de estiércol compostado a la superficie, y mantener el suelo cubierto todo el año.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Una revolución para nuestro suelo

Hügelkultur

Agradecimientos

En esta visita a la finca me acompañaron Jhon Huaraca, Samuel Palomino y Eliseo Mamani, que están escribiendo un guion de video sobre análisis de suelos.

 

Design by Olean webdesign