WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

The baker farmers September 19th, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

The Organic World Congress, only takes place once every three years, and this year it was in France, which was lucky for me, because I had the pleasure of getting to know Olivier Clisson and his Irish wife Lisa O’Beirne. On their inspiring biodynamic farm Le Chant du Blé (The song of wheat) on the outskirts of Rennes, they grow their own wheat and rye, various fruits, and they keep some farm animals. Neither Olivier nor Lisa come from a farming background, but they have both found their own passionate match between farming and preparing food.

Lisa always loved cooking, but her parents encouraged her to get a university degree, so she did. Lisa and Olivier chose to study together in Belfast, and quickly became young parents. In need of starting to earn money and not wanting to raise their son amidst the Northern Ireland conflict, Olivier quit his studies on Irish history and the couple decided to move to Rennes, the capital of Brittany in France. After Lisa pursued her Masters in English, she worked as a project manager in international business. It would take another 10 years before she was able to live out her dream: Lisa ran the first registered organic restaurant in France for over a decade.

During their first years in France, Olivier taught agriculture while learning hands-on farming techniques in his free time. He then obtained an Agricultural diploma in Biodynamic Farming (BPREA) with the hope of becoming a farmer himself. Until one day, he visited a traditional bakery. “When the baker opened the wood oven, the smell of fresh bread was so overwhelming that I realized that this is what I wanted to do. It was like a calling,” remembers Olivier.

At their farmhouse, Olivier opens a small room where he proudly shows his Astrié mill that he had tailor-made. “The only mills you find on the market are for large bakeries, and I needed something smaller to suit my needs. I can regulate the distance between the two granite mill stones and grind my flour nearly constantly at a very low speed all day. My grains never get hot, so they are not precooked before making my breads and the flour keeps its full qualities.”

The bran is fed to four pigs that happily roam outdoors in a large pen behind the farmhouse, so nothing is wasted.

Next, Olivier shows his small bakery room where he keeps his sourdough starter and the bread baskets woven from willow twigs. Lined with a cotton cloth, the dough is left to rise in the baskets for six hours, after which he transfers the dough to the wood-fired oven. It is 5 pm but when he opens the oven, located just outside the baking room, some of the heat from the morning baking has remained. Olivier and Lisa had this oven built by an old man, a master of this unique skill, so it may be one of the last ovens built this way. The wood-fired oven is a major part of their unique approach to prepare food with deep respect and knowledge.

“You have to be fully focused when making bread, as every day is different. The dough, the weather and also the wood we use to fuel the oven is different each day, so if you are tired and not fully mindful you will not make good bread that day,” confides Olivier. He bakes his bread between 260 and 270 degrees, but there is no thermometer. After he removes the ashes and swipes the oven floor with a wet cotton cloth attached to a wooden stick, he developed his own way to assess if the temperature is right.

“I sprinkle some flour in the oven and count to four. If it turns black before I finish counting, the oven is still too hot and I sweep a few more times with the moist cotton cloth, or else my bread will be burned. If it takes longer than four counts, the oven is not hot enough and my bread will not be fully cooked.” According to Olivier, preparing bread is the easy part, but getting to master your wood oven may take three months or more.

Spread over four days a week Olivier bakes about 250 kilograms of flour: mostly sourdough breads with a blend of 70% wheat and 30% rye, but also brioches and pies with a wide range of berries that they also grow on their farm. “All that is baked is pre-ordered and paid in advance as part of food baskets that are prepared with about ten other local organic farmers producing everything from cheese to beef to pancakes,” says Lisa. “Our bakery products are in such demand that whenever someone decides to stop their subscription and wants to get back in, they get on a waiting list and it may take two years before they can again order our bread.”

Now in their late forties, Olivier and Lisa have worked hard all their lives, but they are filled with joy and grateful to be able to do what they love to do, day after day.

Olivier also teaches a course on biodynamic farming at the BPREA National diploma in Biodynamic Farming and has so far hosted 20 baker apprentices. “Being able to pass on what we have learned to the younger generation is what has given us the most satisfaction,” the couple concludes.

Besides the enormous popularity of their bakery products, Olivier and Lisa are also driven by a rewarding quality of life and being able to constantly learn and explore. This inspiring couple shows how a family farm can produce honest food with respect for people and nature.

More info

Le Chant du Blé: www.leclicdeschamps.com/Le-Chant-du-Ble#.YUBI199cJPY

Watch the great video on EcoAgtube: https://www.ecoagtube.org/content/paysan-boulanger-la-ferme-autonome-du-champ-au-pain

Credit

The last three photos are extracted from the video by Pierre Girard, #TousTerriens.

Related Agro-Insight blog stories

The next generation of farmers

The pleasure of bread

Egyptian corn

 

De bakkers boeren

Het Wereldcongres Biologische Landbouw vindt maar eens in de drie jaar plaats, en dit jaar was het in Frankrijk, wat een geluk voor mij was, want ik had het genoegen Olivier Clisson en zijn Ierse vrouw Lisa O’Beirne te leren kennen. Op hun inspirerende biodynamische boerderij Le Chant du Blé (Het lied van het graan) aan de rand van Rennes verbouwen ze hun eigen tarwe en rogge, diverse fruitsoorten, en houden ze enkele boerderijdieren. Olivier noch Lisa hebben een agrarische achtergrond, maar ze hebben beiden hun eigen passie gevonden tussen landbouw en het bereiden van voedsel.

Lisa hield altijd al van koken, maar haar ouders moedigden haar aan om een universitaire graad te behalen, dus deed ze dat. Lisa en Olivier kozen ervoor om samen in Belfast te gaan studeren, en werden al snel jonge ouders. Omdat ze geld moesten gaan verdienen en hun zoon niet wilden opvoeden temidden van het Noord-Ierse conflict, stopte Olivier met zijn studie Ierse geschiedenis en besloot het stel te verhuizen naar Rennes, de hoofdstad van Bretagne in Frankrijk. Het zou nog 10 jaar duren voordat ze haar droom kon verwezenlijken: Lisa runde het eerste geregistreerde biologische restaurant in Frankrijk.

Tijdens hun eerste jaren in Frankrijk gaf Olivier les in landbouw en leerde hij in zijn vrije tijd van boeren de praktijk. Daarna behaalde hij een landbouwdiploma in biodynamische landbouw (BPREA) met de hoop zelf boer te worden. Tot hij op een dag een traditionele bakkerij bezocht. “Toen de bakker de houtoven opende, was de geur van vers brood zo overweldigend dat ik besefte dat dit is wat ik wilde doen. Het was als een roeping,” herinnert Olivier zich.

In hun boerderij opent Olivier een kleine kamer waar hij trots zijn Astrié-molen laat zien die hij op maat heeft laten maken. “De enige molens die je op de markt vindt, zijn voor grote bakkerijen, en ik had iets kleiner nodig om aan mijn behoeften te voldoen. Ik kan de afstand tussen de twee granieten molenstenen regelen en maal mijn meel de hele dag bijna constant op een heel laag toerental. Mijn granen worden nooit heet, dus ze worden niet voorgekookt voor ik mijn broden maak en het meel behoudt zijn volle kwaliteiten.”

De zemelen worden gevoerd aan vier varkens die vrolijk buiten rondscharrelen in een groot hok achter de boerderij, zodat er niets wordt verspild.

Vervolgens laat Olivier zijn kleine bakkerijruimte zien, waar hij zijn zuurdesem en de van wilgentakken gevlochten broodmanden bewaart. Bekleed met een katoenen doek laat hij het deeg zes uur rijzen in de mandjes, waarna hij het deeg overbrengt naar de houtoven. Het is 5 uur ‘s middags, maar als hij de oven opent, die zich net buiten de bakkamer bevindt, is er nog wat van de warmte van het bakken van ‘s morgens over. Olivier en Lisa hebben deze oven laten bouwen door een oude man, een meester in deze unieke vaardigheid, dus het is misschien een van de laatste ovens die op deze manier gebouwd is. De houtoven is een belangrijk onderdeel van hun unieke aanpak om voedsel te bereiden met diep respect en kennis.

“Je moet volledig gefocust zijn als je brood maakt, want elke dag is anders. Het deeg, het weer en ook het hout dat we gebruiken om de oven te stoken is elke dag anders, dus als je moe bent en niet helemaal bij je verstand, zul je die dag geen goed brood bakken”, vertrouwt Olivier ons toe. Hij bakt zijn brood tussen 260 en 270 graden, maar er is geen thermometer. Nadat hij de as heeft verwijderd en de ovenvloer heeft schoongeveegd met een natte katoenen doek die aan een houten stok is bevestigd, heeft hij zijn eigen manier ontwikkeld om te beoordelen of de temperatuur goed is.

“Ik strooi wat bloem in de oven en tel tot vier. Als het zwart wordt voordat ik klaar ben met tellen, is de oven nog te heet en veeg ik nog een paar keer met de vochtige katoenen doek, anders verbrandt mijn brood. Duurt het langer dan vier tellen, dan is de oven niet heet genoeg en is mijn brood niet helemaal gaar.” Volgens Olivier is het bereiden van brood het gemakkelijke deel, maar het onder de knie krijgen van je houtoven kan drie maanden of langer duren.

Verspreid over vier dagen per week bakt Olivier zo’n 250 kilo meel: meestal zuurdesembroden met een mix van 70% tarwe en 30% rogge, maar ook brioches en taarten met een breed scala aan bessen die ze ook op hun boerderij verbouwen. “Alles wat gebakken wordt, wordt vooraf besteld en betaald als onderdeel van voedselpakketten die worden samengesteld met een tiental andere lokale biologische boeren die alles produceren, van kaas tot rundvlees tot pannenkoeken,” zegt Lisa. “Er is zoveel vraag naar onze bakkerijproducten dat als iemand besluit te stoppen met zijn abonnement en weer mee wil doen, ze op een wachtlijst komen te staan en het twee jaar kan duren voordat ze ons brood weer kunnen bestellen.”

Nu ze eind veertig zijn, hebben Olivier en Lisa hun hele leven hard gewerkt, maar ze zijn vervuld van vreugde en dankbaar dat ze kunnen doen wat ze het liefste doen, elke dag weer.

Olivier geeft ondertussen ook een cursus over biologisch-dynamische landbouw aan het National diploma in Biodynamic Farming (BPREA) en heeft tot nu toe 20 bakkerstagiairs ontvangen. “In staat zijn om wat we hebben geleerd door te geven aan de jongere generatie is wat ons de meeste voldoening heeft gegeven,” concludeert het echtpaar.

Naast de enorme populariteit van hun bakkerijproducten, worden Olivier en Lisa ook gedreven door een lonende levenskwaliteit en de mogelijkheid om voortdurend te leren en te ontdekken. Dit inspirerende koppel laat zien hoe een familieboerderij eerlijk voedsel kan produceren met respect voor mens en natuur.

Bekijk hun video op: www.ecoagtube.org/content/paysan-boulanger-la-ferme-autonome-du-champ-au-pain

Credit

The laatste 3 fotos komen uit de video by Pierre Girard, #TousTerriens.

Family farms produce more food and jobs September 12th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Family farms grow more food and employ more people than industrialized farms, which do a poor job at both. The big, commercial farms clear cut prime forest while avoiding taxes. That is the conclusion of a recent study by Stanislaw Czaplicki for CIPCA, an old and respected NGO in Bolivia.

The study, based on the 2015 agricultural census and on later data, classifies farms into the following categories:

Non-family. Produce mainly for export, using machinery and hired labor. Main crops are soy beans, sunflower, rice and sugar.

Consolidated family farms. Use hired and household labor to produce coffee, coca leaves, bananas and plantains, maize, wheat, soy beans and other crops for domestic and export markets.

Transitional family farms. Produce fruit, maize, wheat and other crops, mostly with household labor, usually for the local market.

Subsistence farms. Families use their own labor to produce potatoes, other roots and tubers, broad beans and peas.

Jobs. Agriculture provides 1.45 million paid “contracts” in Bolivia (including part-time and seasonal jobs). Another 1.77 million people work on their own farms. Non-family farms create only 125,720 jobs, less than 9% of the total. Non-family agriculture needs 6.5 hectares to create a paid job, while family farmers (mainly the consolidated ones) create one paid job for every 1.6 hectares, mainly because they use less machinery.

Crops. Soya has become Bolivia’s main crop by land area, and is now produced on 37% of the country’s farmland, much of it recently cleared from the forest. Gravetal, a large company that exports soya, has only 195 employees, and figures are similar for other large companies. When soy prices peaked (2012-2014), the six largest soy processing and export companies paid less than 1% of the value of their sales in taxes. Almost all of the soya is used to feed livestock. At the other extreme, family farms produce 99% of Bolivia’s potatoes, the main food crop.

I’ve summarized the study in a table, to show that family farms produce more food per hectare than do non-family farms. “Food” does not include the soy beans fed to animals. Subsistence farms produce the most food per hectare. The industrialized, non-family farms produce just 12.4% of the food on 38% of the land, a serious inefficiency. Family farmers produce four times as much food per unit of land as do industrialized farms.

In many countries, family farms produce more food and employ more people than does industrial agriculture. But there is an added twist, lowland Bolivia is heavily forested, including much of South America’s rainforest and dry forest. In Bolivia, 95% of deforestation is caused by clearing forest for soy beans and cattle (for export beef). Forests partially cut for cattle become drier, and more prone to fire. Forest fires are now a yearly disaster in Bolivia, especially in areas trampled by industrial agriculture.

So besides feeding people and putting them to work, family farms also take better care of the environment. Family farms deserve more investment, research, technical advice and other support.

Further reading

Czaplicki Cabezas, Stanislaw Tadeusz 2021 Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: Caracterización, contribución e implicaciones. La Paz: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Related blogs

Feeding the cities

A brief history of soy

Commercial family farming Bolivian style

Videos

Check out these free videos for family farmers around the world: www.accessagriculture.org

LA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUCE MÁS ALIMENTOS Y MÁS FUENTES DE TRABAJO

Por Jeff Bentley, 12 de septiembre del 2021

La agricultura familiar produce más comida y emplea a más personas que las fincas industrializadas, de lejos. La agroindustria tala los bosques vírgenes y logra evitar los impuestos. Esa es la conclusión de un reciente estudio escrito por Stanislaw Czaplicki para CIPCA, una antigua y respetada ONG de Bolivia.

El estudio, basado en el censo agropecuario de 2015 y en otros datos posteriores, clasifica las unidades productivas agropecuarias en las siguientes categorías:

No familiares. Producen principalmente para la exportación, con maquinaria y mano de obra contratada. Los principales cultivos son la soya, el girasol, el arroz y la caña de azúcar.

Familiares consolidadas. Trabajan con mano de obra contratada y familiar para producir café, coca, plátanos y bananas, maíz, trigo, soya y otros cultivos para el mercado interno y de exportación.

Familiares de transición. Producen frutas, maíz, trigo y otros cultivos, principalmente con mano de obra familiar, generalmente para el mercado local.

Familiares de subsistencia. Usan su propia mano de obra para producir papas, otras raíces y tubérculos, haba y arveja.

Empleo. La agricultura aporta 1,45 millones de “contrataciones” remunerados en Bolivia (incluyendo los trabajos a tiempo parcial y de temporada). Otros 1,77 millones de personas trabajan en sus propios cultivos. En cambio, la agricultura no familiar sólo crea 125.720 contrataciones, menos del 9% del total. La agricultura no familiar necesita 6,5 hectáreas para generar una contratación, mientras que la agricultura familiar (mayormente la consolidada) crea una contratación por cada 1,6 hectáreas, principalmente porque usa menos maquinaria.

Cultivos. La soya se ha convertido en el principal cultivo de Bolivia por superficie, y ahora se produce en el 37% de la tierra cultivada del país, gran parte de la cual deforestada recientemente. Gravetal, una empresa grande que exporta soya, sólo tiene 195 empleados, y las cifras son similares para otras grandes empresas. Durante los años cuando los precios de la soya eran más altos (2012-2014), las seis mayores empresas transformadoras y comercializadores de soya pagaron menos del 1% del valor de sus ventas en impuestos. Casi toda la soya se usa para alimentar al ganado. En el otro extremo, en Bolivia las explotaciones familiares producen el 99% de las papas, el cultivo que más se come.

He resumido el estudio en un cuadro, para mostrar que la agricultura familiar produce más comida por hectárea que la no familiar. Los “alimentos” no incluyen la soya. La agricultura de subsistencia produce más alimentos por hectárea que las otras clases. La agricultura no familiar (industrializada) sólo produce el 12,4% de los alimentos en el 38% del terreno, una grave ineficiencia. La agricultura familiar produce cuatro veces más alimentos por hectárea que la agricultura no familiar (de las empresas).

En muchos países, la agricultura familiar produce más alimentos y crea más fuentes de trabajo que la agricultura industrial. Pero hay algo más: la mayoría de las tierras bajas de Bolivia están forestadas, incluyendo gran parte del bosque lluvioso y seco de Sudamérica. En Bolivia, el 95% de la deforestación se debe a la tala de bosques para la producción de soya y de ganado (para la exportación de carne). Los bosques parcialmente talados para el ganado se vuelven más secos y se prenden fuego más fácilmente. Los incendios forestales son ahora una catástrofe anual en Bolivia, gracias a la agricultura industrial, y a la ganadería.

Así que, además de alimentar a la gente y darle trabajo, la agricultura familiar también cuida mejor el medio ambiente. La agricultura familiar merece más inversión, investigación, asesoramiento técnico y otro apoyo.

Lectura adicional

Czaplicki Cabezas, Stanislaw Tadeusz 2021 Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: Caracterización, contribución e implicaciones. La Paz: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Blogs relacionados

Feeding the cities

A brief history of soy

La agricultura familiar también puede ser comercial

Videos

Videos gratis para las familias agricultoras en todas partes del mundo: https://www.accessagriculture.org/es

 

Better food for better farming September 5th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Farming and eating go together like writing and reading, like telling a joke and getting a laugh, which Agrecol Andes knows well. During its twenty years of teaching agroecology, this Bolivian non-profit organization realized that farmers would grow more organic food if more people would buy it, and eat it.

In a survey of shoppers in Cochabamba, almost half (46%) told Agrecol Andes that they wanted to eat organic food, but only 15% knew where to buy it.

So, Agrecol Andes recently kicked off a campaign called “Eat Well, Eat Natural, Eat without Chemicals”. Agrecol held the event in the grand, historic hall of the departmental government of Cochabamba, in coordination with local officials.

Agrecol’s Roxana Castellón explained that most people in Cochabamba don’t fully appreciate how much their food has been contaminated. They don’t understand that all of the bread in Cochabamba has bromates (a carcinogen), or that their tomatoes have been doused with insecticides many times. She said that most of the people who seek out ecological products do so after a health crisis, especially after being diagnosed with cancer or some other serious disease.

In many northern countries, organic food is more easily available, and many people are willing to pay a little extra for it. In Bolivia, as in much of the Global South, organic certification is rare and agroecological farmers receive the same price as everyone else. To compensate for the lack of official certification, the farmers tied to Agrecol Andes use a participatory guarantee system (PGS). To remedy the lack of organic food markets, Agrecol also delivers food from some of their farmers to certain subscribers who are signed up on WhatsApp.

This current campaign on tasty, healthy eating will use the press and social media to encourage shoppers to buy at the markets that sell agroecological food.

Agrecol ended the event not with a bang, but with a sandwich. Many events include a snack, where the servers stand invisible behind rows of sticky treats. But at this meeting, Roxana did something I’ve never seen before: she invited the cook to the microphone. Wearing a bright green beret, Erika from the Movement for Mindful Food (Movimiento de Comida Consciente) said that she made her hamburgers from lupine beans from Lake Titicaca, and the sauce was miso from organic soy beans. The snack had become more than a pleasantry; it was an object lesson in eating good, healthy, local food.

Consumers can choose to eat better, just as farmers can choose to farm ecologically. But to do that, they have to find each other, and connect.

Related Agro-Insight blogs

An exit strategy

Choosing to farm

Related link

Agrecol Andes’s campaign “Eat Well, Eat Natural, Eat without Chemicals.”

MEJOR COMIDA, MEJOR AGRICULTURA

Por Jeff Bentley, 5 de septiembre del 2021

La agricultura y la alimentación van mano en mano, tal como el escribir y leer, o como un chiste y la risa. La Fundación Agrecol Andes, una organización boliviana sin fines de lucro, valora el vínculo entre la agricultura y la alimentación. Durante sus veinte años de enseñar la agroecología, Agrecol se dio cuenta de que los agricultores cultivarían más alimentos orgánicos si más gente los comprara, y los comiera.

En una encuesta hecha a los compradores de Cochabamba, casi la mitad (46%) dijo a Agrecol Andes que quería comer alimentos ecológicos, pero sólo el 15% sabía dónde comprarlos.

Por eso, hace poco Agrecol Andes lanzó la campaña “Come Rico, Come Natural, Come sin Químicos”. Agrecol celebró el acto en la Casa Departamental de Culturas, el gran salón histórico de la Gobernación de Cochabamba, en coordinación con las autoridades locales.

La Lic. Roxana Castellón, de Agrecol, explicó que la mayoría de los cochabambinos no se dan cuenta de que su comida es contaminada. No entienden que todo el pan de Cochabamba tiene bromato (un carcinógeno), o que sus tomates han sido fumigados con insecticidas muchas veces. Ella dice que la mayoría de las personas que buscan productos ecológicos lo hacen después de una crisis de salud, especialmente tras ser diagnosticadas de cáncer o alguna otra enfermedad grave.

En muchos países del norte, los alimentos ecológicos son más fáciles de conseguir, y mucha gente está dispuesta a pagar un poco más por ellos. En Bolivia, como en gran parte del Sur Global, la certificación orgánica es escasa y los agricultores agroecológicos venden a bajos precios. Para compensar la falta de certificación oficial, los agricultores asociados a Agrecol Andes usan un sistema participativo de garantía (SPG). Para remediar la falta de mercados de alimentos ecológicos, Agrecol también entrega bolsas de alimentos de algunos de sus agricultores a familias inscritas en un grupo de WhatsApp.

Esta campaña actual sobre la comida rica y saludable usará la prensa y las redes sociales para animar a los compradores a acudir a los mercados que venden alimentos agroecológicos.

Agrecol cerró el acto no con broche de oro, sino con un sándwich. Muchos eventos incluyen una merienda, donde los camareros permanecen invisibles tras las bandejas de masitas dulces. Pero en esta reunión, Roxana hizo algo que yo nunca había visto antes: invitó a la cocinera al micrófono. Con una boina verde brillante, Erika, del Movimiento de Comida Consciente, dijo que hacía sus hamburguesas con tarwi del Lago Titicaca y que la salsa era de miso de soya orgánica. El snack se había convertido en algo más que un placer; era una lección viva de cómo se puede comer rico, natural y local.

Los consumidores pueden elegir comer mejor, al igual que los agricultores pueden elegir cultivar de forma ecológica. Pero para hacerlo, tienen que encontrarse y conectarse.

 

Blogs relacionados de Agro-Insight

Estrategia de salida

Optando por la agricultura

Enlace relacionado

La campaña de Agrecol Andes “Come Rico, Come Natural, Come sin Químicos“.

Grain cows August 22nd, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

Marketers are clever people. They know how to pitch things in a way that makes you want to buy their client’s goods or services. Consumers are clever too, but they are also easily lured into believing advertisements that imply that food is healthier than it really is. On a recent visit to a restaurant, my meat-loving brother-in-law ordered Irish “grain-fed” beef. Spelled out on the menu it looked like a specialty.

By emphasising certain features, like sugar-coated cereals or Coke Zero (that has no sugars but its artificial sweeteners may be more harmful), marketing people do what they are expected to do: boost sales. Restaurant menus are just one form of marketing: in just a few words they must make the dish look as appealing as possible. The specification that the cows had been fed on grain made the beef sound really healthy.

Under natural conditions cows eat grass. They have done so for the past 2 million of years from the moment they came on earth. Fish in the ocean feed on algae, phytoplankton and zooplankton. By feeding on plants, fish and beef take up omega-3 fatty acids. Marketers have made us believe that fish is the only source of omega-3 fatty acids, which are crucial in reducing infections, lowering blood pressure and reducing the likelihood of getting a heart attack or a stroke. But milk, butter, cheese and beef from grass-fed cows are also rich in omega-3 fatty acids and are much healthier than foods from grain-fed animals.

In his inspiring book In Defense of Food, Michael Pollan describes how industrial agriculture and the food industry have systematically reduced the levels of omega-3 fatty acids in our food, partly because they easily spoil, but also because it directly benefits industrial capitalism.

Instead of grazing in green pastures, cows on industrial farms are fed on maize and soya beans, grown as monocrops. With 37 million hectares, Brazil accounts for more than one third of the global soya bean production, at the expense of prime rainforest that continues to be cut down. Unlike grass, maize and soya beans are rich in omega-6 fatty acids. While also crucial for our body, too much omega-6 raises our blood pressure, leads to blood clots and the known consequences.

With the shift to highly processed food, grain oils and grain-fed animals, the balance between omega-3 and omega-6 fatty acids has become completely distorted with huge consequences for the health of people and planet. The reduction of omega-3 fatty acids in our diet has led to increased levels of obesities, cardio-vascular diseases, depressions, and even learning disorders, such as ADD (attention-deficit disorder).

Michael Pollan does not encourage all people to become vegetarian. He does make it clear though that we need to eat more plants, less refined food (and for some of us to also eat less in general). There is nothing wrong with eating meat occasionally, but eating grain-fed beef, even if it is Irish, is not the best thing to do. Whether at a restaurant or in a supermarket, we are continuously being fooled by marketeers who tell us what is good to eat or drink. While policies that promote healthy farming and food are crucial, we also need to become more conscious consumers. Read about nutrition, or watch informative videos, and don’t believe everything you see in advertisements.

Further reading

Michael Pollan. 2009. In Defense of Food. An Eater’s Manifesto. Large Print Press.

Related blogs

Damaging the soil and our health with chemical reductionism

Formerly known as food

Keep your cows in the family

A brief history of soy

The sugar palms of Angkor Wat

Big chicken, little chicken

Inspiring platforms

Access Agriculture: hosts over 220 training videos in over 90 languages on a diversity of crops and livestock, sustainable soil and water management, basic food processing, etc. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment with new ideas.

EcoAgtube: a new social media platform where anyone from across the globe can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

 

Graankoeien

Paul Van Mele, 22 augustus 2021

Marketeers zijn slimme mensen. Ze weten hoe ze dingen zo moeten aanprijzen dat je de goederen of diensten van hun klant wilt kopen. Consumenten zijn ook slim, maar zij laten zich gemakkelijk verleiden tot het geloven van advertenties die suggereren dat voedsel gezonder is dan het in werkelijkheid is. Tijdens een recent bezoek aan een restaurant bestelde mijn vleesminnende zwager Iers “graangevoerd” rundvlees. Op de menukaart leek het wel een specialiteit.

Door bepaalde kenmerken te benadrukken, zoals ontbijtgranen met een laagje suiker of Coke Zero (dat geen suikers bevat maar waarvan de kunstmatige zoetstoffen schadelijker kunnen zijn), doen marketingmensen wat van hen wordt verwacht: de verkoop stimuleren. Restaurantmenu’s zijn slechts één vorm van marketing: in een paar woorden moeten ze het gerecht er zo aantrekkelijk mogelijk laten uitzien. De specificatie dat de koeien graan te eten hadden gekregen, deed het rundvlees echt gezond klinken.

In natuurlijke omstandigheden eten koeien gras. Dat doen ze al 2 miljoen jaar vanaf het moment dat ze op aarde kwamen. Vissen in de oceaan voeden zich met algen, fytoplankton en zoöplankton. Door zich met planten te voeden, nemen vis en rundvlees omega-3-vetzuren op. Marketingmensen hebben ons doen geloven dat vis de enige bron is van omega-3 vetzuren, die cruciaal zijn bij het verminderen van infecties, het verlagen van de bloeddruk en het verkleinen van de kans op een hartaanval of een beroerte. Maar melk, boter, kaas en rundvlees van met gras gevoede koeien zijn ook rijk aan omega-3 vetzuren en zijn veel gezonder dan voedsel van met graan gevoede dieren.

In zijn inspirerende boek In Defense of Food beschrijft Michael Pollan hoe de industriële landbouw en de voedingsindustrie het gehalte aan omega-3 vetzuren in ons voedsel systematisch hebben verlaagd, deels omdat ze gemakkelijk bederven, maar ook omdat het direct ten goede komt aan het industriële kapitalisme.

In plaats van te grazen in groene weiden, worden koeien op industriële boerderijen gevoederd met maïs en sojabonen, geteeld als monocrops. Brazilië is met 37 miljoen hectare goed voor meer dan een derde van de mondiale sojabonenproductie, ten koste van primair regenwoud dat nog steeds wordt gekapt. In tegenstelling tot gras zijn maïs en sojabonen rijk aan omega-6-vetzuren. Hoewel ook die van cruciaal belang zijn voor ons lichaam, verhoogt een teveel aan omega-6 onze bloeddruk, leidt het tot bloedklonters en de bekende gevolgen.

Met de verschuiving naar sterk verwerkt voedsel, graanoliën en met graan gevoede dieren is het evenwicht tussen omega-3- en omega-6-vetzuren volledig verstoord geraakt, met enorme gevolgen voor de gezondheid van mens en planeet. De vermindering van omega-3 vetzuren in onze voeding heeft geleid tot een toename van zwaarlijvigheid, hart- en vaatziekten, depressies en zelfs leerstoornissen, zoals ADD (attention-deficit disorder).

Michael Pollan moedigt niet alle mensen aan om vegetariër te worden. Hij maakt wel duidelijk dat we meer plantaardig en minder geraffineerd voedsel moeten eten (en dat sommigen van ons ook minder moeten eten in het algemeen). Er is niets mis mee om af en toe vlees te eten, maar het eten van graangevoerd rundvlees, zelfs als het Iers is, is niet het beste wat je kunt doen. Of het nu in een restaurant is of in een supermarkt, we worden voortdurend voor de gek gehouden door marketingmensen die ons vertellen wat goed is om te eten of te drinken. Beleidsmaatregelen ter bevordering van gezonde landbouw en voeding zijn weliswaar van cruciaal belang, maar we moeten ook bewustere consumenten worden. Lees over voeding, of bekijk informatieve video’s, en geloof niet alles wat je in reclames ziet.

Meer lezen

Michael Pollan. 2009. In Defense of Food. An Eater’s Manifesto. Large Print Press.

Gerelateerde blogs van Agro-Insight

Damaging the soil and our health with chemical reductionism

Formerly known as food

Keep your cows in the family

A brief history of soy

The sugar palms of Angkor Wat

Big chicken, little chicken

Inspirerende video platformen

Access Agriculture: bevat meer dan 220 trainingvideo’s in meer dan 90 talen over een verscheidenheid aan gewassen en vee, duurzaam bodem- en waterbeheer, basisvoedselverwerking, enz. Elke video beschrijft de onderliggende principes en moedigt mensen zo aan om met nieuwe ideeën te experimenteren.

EcoAgtube: een nieuw social media platform waar iedereen van over de hele wereld zijn eigen video’s kan uploaden die gerelateerd zijn aan natuurlijke landbouw en circulaire economie.

Zoom to Titicaca June 6th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Covid may be the world’s most spectacular emerging disease, but agriculture has its own new pests and diseases. Fortunately, collaboration between agronomists and farmers can offer solutions, as I saw in a recent meeting on the shores of Lake Titicaca.

This is 2021, so we met on Zoom, but I was struck by how much the meeting resembled others I have attended in person with farmers and agronomists.

Ing. Sonia Laura, a researcher from Prosuco who works closely with farmers, had driven out to the village of Iquichachi, a couple of hours from La Paz. Sonia set up the call on her laptop, and the farmers (Sra. Cristina, Sra. Arminda, Sr. Juan, Sr. Paulino, Sr. Zenobio, and Sr. Fidel) all managed to squeeze onto the screen. Bundled up in coats and hats against the high Andean cold, they explained how several years ago, they noticed a new worm eating the potatoes they store at home.

The moth lays its eggs on stored potatoes, and on potato plants in the field. The eggs hatch into caterpillars that go back and forth: from field to home in the harvest, and from storage to field with the seed.

The farmers showed some graphs of data they had been collecting with Sonia, under advice from Ing. Reinaldo Quispe, an agronomist from Proinpa, who joined the call from his office in La Paz. Reinaldo and the farmers had been using the sex scent (pheromone) of female moths to attract and trap the male moths. Each moth species has its own unique sex pheromone. Reinaldo had identified the pests, two related species of tuber moths, native to the Andes, but usually found in the lower, warmer valleys. Both species belong to a moth family that specializes in infesting stored foods.

The agronomist Raúl Ccanto joined us from Peru, from the NGO Yanapai. Raúl explained that Peruvian farmers had suffered from these two moths for many years. Over the years of working with the farmers, Yanapai and others had developed some practical solutions.

As Raúl explained, select the seed carefully. When you take seed from the house to plant in the field, make sure that you only plant healthy tubers, not the ones full of worms.

Also rotate your crops. “This is something you farmers have always done, but it’s important to say that it is a good thing.” Growing potatoes one year, followed by other roots and tubers (such as oca and papalisa, which are not of the potato family), and then other legumes and cereals, helps to keep the soil free of potato pests.

Raúl’s PowerPoint included the results of experiments, done in collaboration with Peruvian farmers, where they tried various ways to manage the moths in stored seed potato. One idea that worked well, and was also cheap, was to dust healthy seed potatoes with talc, which keeps the moths from laying their eggs in potatoes. The talc worked almost as well as malathion, the insecticide.

Raúl skipped lightly over the malathion, barely mentioning it, and for good reason. He had included the chemical treatment in the experiment as a comparison, but he was not promoting it. As Reinaldo explained, farmers often prefer insecticides and use them even in stored potatoes, which one should not do.

In fact, medical schools in Bolivia teach their third-year students to diagnose and treat malathion poisoning, because it is common. “This is something you’ll see,” the older doctors tell their students.

With any new pest or disease, it’s important to know where it came from. Raúl explained that the moths may have recently colonized the cold Altiplano, not just because of climate change, but also because people are bringing wormy seed in from fairs in distant parts of the country. And they are growing more potatoes. As more of the land is planted more often and over larger areas, to meet market demand, a more attractive environment is created for potato pests.

Yes, the farmers agreed, potatoes are being grown more often. And that is why it is crucial for scientists and farmers to put their heads together, to confirm useful ideas, from different perspectives.

The farmers wanted to know if there was something they could apply to their potatoes, to kill the moth. Raúl and Reinaldo both explained that there is no one thing that will manage the pest. It will have to be managed by rotating crops, and by selecting healthy seed. Other ideas like dusting the potatoes with talc will also help. The good news is that the moths can be managed.

It may be in human nature to yearn for simple solutions. Many of us have simply wished that Covid would go away, and that things would go back to normal. Like Covid, managing the tuber moth will require several good ideas, well explained, widely shared and applied.

In this case, the new information motivated the farmers to set up their own experiments. Sonia told me that after our call, the farmers met to reflect and take action. They decided that each one of them would select their seed, clean their potato storeroom, and sprinkle talc on the selected seed. They will keep using the pheromone traps, among other things. Later, they will explain these practices to their other community members, to take action as a group.

Scientific names

The tuber moths are Phthorimaea operculella and Symmetrischema tangolias (Lepidoptea: Gelechiidae).

Oca (Oxalis tuberosa) and papalisa (Ullucus tuberosus) are native Andean crops, not widely grown outside the region. The papalisa is also called “olluco” in Peru.

Talc is a clay mineral, magnesium silicate, a natural stone that is ground to make a powder.

Acknowledgements

Sonia Laura works with María Quispe at Prosuco (Promoción de la Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos) in La Paz.

Raúl Ccanto works at Grupo Yanapai (meaning “to help” in Quechua), in Peru.

Reinaldo Quispe works at Proinpa (Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos), Bolivia.

The work with the Andean tuber moths is supported by the McKnight Foundation’s CCRP (Collaborative Crop Research Program).

Thanks to Sonia Laura and to Paul Van Mele for reading a previous version of this story.

Photos

Thanks also to Sonia Laura for her beautiful photographs.

ZOOM AL TITICACA

Por Jeff Bentley, 6 de junio del 2021

El Covid-19 podría ser la enfermedad nueva más espectacular del mundo, pero la agricultura tiene sus propias plagas y enfermedades emergentes. Afortunadamente, la colaboración entre agrónomos y agricultores puede ofrecer soluciones, como vi en una reciente reunión a orillas del Lago Titicaca.

Estamos en el 2021, así que nos reunimos por Zoom, pero me sorprendió lo mucho que se parecía la reunión a otras a las que he asistido en persona con agricultores y agrónomos.

La Ing. Sonia Laura, una investigadora de Prosuco, que trabaja estrechamente con los agricultores, había ido en camioneta hasta la comunidad rural de Iquicachi, a un par de horas de La Paz. Sonia organizó la llamada en su laptop, y los agricultores (las y los señores Cristina, Arminda y Juan, Paulino, Zenobio, Fidel,) se hicieron entrar todos en la pantalla. Abrigados con chompas y gorros contra el frío altoandino, explicaron que hace pocos años se dieron cuenta de que un nuevo gusano se comía las papas que almacenaban en sus casas.

La polilla de papa pone sus huevos en las papas almacenadas y en las plantas de papas en el campo. De los huevos nacen gusanos del campo, que van a casa en la cosecha, y del almacén regresan a la chacra con la semilla.

Los agricultores mostraron algunos gráficos de datos que habían estado recopilando con Sonia, bajo la orientación del Ing. Reinaldo Quispe, de Proinpa, quien se unió a la llamada desde su oficina en La Paz. Sonia y los agricultores habían estado usando el olor sexual (feromona) de las polillas hembras para atraer y atrapar a las polillas macho. Cada especie de polilla tiene su propia feromona sexual. Reinaldo había identificado las plagas, dos especies relacionadas de polillas del tubérculo, nativas de los Andes, pero que suelen encontrarse en los valles más bajos y cálidos. Ambas especies pertenecen a una familia de polillas especializada en infestar alimentos almacenados.

Desde Perú nos acompañó el agrónomo Raúl Ccanto, de la ONG Yanapai. Raúl explicó que los agricultores peruanos habían sufrido estas dos polillas durante muchos años. A lo largo de sus años de trabajo con los agricultores, Yanapai y otros han desarrollado algunas soluciones prácticas.

Como explicó Raúl, hay que seleccionar la semilla con cuidado. Cuando saques la semilla de la casa para sembrarla, asegúrate de plantar sólo los tubérculos sanos, no los que están llenos de gusanos.

También hay que rotar los cultivos. “Esto es algo que ustedes los agricultores siempre han hecho, pero es importante decir que es bueno que lo hagan”. Lo que ayuda a mantener el suelo libre de plagas de la papa es cultivarlas solo un año, seguido de otras raíces y tubérculos (como la oca y la papalisa, que no son de la familia de la papa), y luego sembrar leguminosas y cereales.

La presentación de Raúl incluyó los resultados de los experimentos, realizados en colaboración con agricultores peruanos, en los que se probaron varias formas de controlar las polillas en los almacenes de semillas de papa. Una idea que funcionó bien, y que además era barata, fue rociar la papa seleccionada con talco, que impide que las polillas pongan sus huevos en las papas. El talco funcionaba casi tan bien como el malatión, el insecticida.

Raúl pasó por alto el malatión; apenas lo mencionó, y con razón. Había incluido el tratamiento químico en el experimento como comparación, pero no lo promovía. Como explicó Reinaldo, los agricultores suelen preferir los insecticidas y los usan incluso en las papas almacenadas, lo cual no se debe hacer.

De hecho, las facultades de medicina de Bolivia enseñan a sus estudiantes de tercer año a diagnosticar y tratar la intoxicación por malatión, porque es algo común. “Esto es algo que van a ver”, dicen los doctores a sus alumnos.

Con cualquier plaga o enfermedad nueva, es importante saber de dónde viene. Raúl explicó que las polillas pueden haber colonizado recientemente el frío Altiplano, no sólo por el cambio climático, sino también porque la gente está trayendo semillas agusanadas de ferias en otras partes del país. Y están cultivando más papas sobre mayor superficie. A medida que se siembra más seguido y en más área, para satisfacer la demanda del mercado, se crea un ambiente más atractivo para las plagas de la papa.

Sí, los agricultores reconocieron que hoy en día las papas se cultivan más seguido. Y por eso es crucial que científicos y agricultores compartan sus ideas, para confirmar las que son útiles.

Los agricultores querían saber si había algo que pudieran aplicar a sus papas para matar la polilla. Raúl y Reinaldo explicaron que no hay una sola cosa que la pueda manejar. Habrá que controlar la plaga mediante la rotación de cultivos y la buena selección de semillas. Otras ideas, como aplicar talco a las papas, también ayudarán. La buena noticia es que las polillas sí tienen solución.

Tal vez algo en la naturaleza humana anhela las soluciones sencillas. Muchos hemos deseado que el Covid desaparezca de una sola vez, y que las cosas vuelvan a la normalidad. Al igual que el Covid, el manejo de la polilla de la papa requerirá varias buenas ideas, bien explicadas, ampliamente compartidas y competentemente aplicadas.

En este caso, la nueva información motivó la gente a armar sus propios experimentos. Sonia me informa que se reunieron para reflexionar y tomar acuerdos. Decidieron que cada persona del grupo haría la selección de semilla. Limpiaría su almacén de papas, y pondría talco en las papas seleccionadas. Seguirán con las trampas con feromonas, entre otras cosas. Luego comunicarán estas prácticas en una reunión con toda la comunidad para tener un trabajo comunal en el control de esta plaga.

Nombres científicos

Las polillas de la papa son Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias (Lepidoptea: Gelechiidae).

La oca (Oxalis tuberosa) y la papalisa (Ullucus tuberosus) son cultivos nativos andinos, poco cultivados fuera de la región. La papalisa también se llama “olluco” en el Perú.

El talco es silicato de magnesio. Es una piedra natural que se muele para obtener el polvo. Como explica Raúl Ccanto, es un “mineral no metálico”.

Agradecimientos

Sonia Laura trabaja con María Quispe en Prosuco (Promoción de la Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos) en La Paz.

Raúl Ccanto trabaja en el Grupo Yanapai (que significa “ayudar” en quechua), en el Perú.

Reinaldo Quispe trabaja en Proinpa (Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos), en Bolivia.

El trabajo con las polillas de la papa está apoyado por el CCRP (Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos) de la Fundación McKnight.

Gracias a Sonia Laura y a Paul Van Mele por leer una versión previa de este relato.

Fotos

Gracias también a Sonia Laura por sus hermosas fotos.

Design by Olean webdesign