WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Iron for organic pigs May 16th, 2021 by

Nederlandse versie volgt hieronder.

Organic agriculture is on the rise, but as the sector grows and more farmers convert from conventional to organic farming, regulations are continuously fine-tuned. Finding a balance between animal welfare and the heavy debt burden many conventional farmers have due to past investments in modern pig houses is a delicate exercise, as I recently learned from my friend, Johan Hons, a long-time organic farmer in north-eastern Belgium.

“When some 40 years ago a neighbour farmer offered to let me use one of his vacant stables, I bought my first Piétrain pigs (a Belgian breed of pig) and started rearing. In those early years, I always supplemented iron. A few years later, Vera and I were able to start our own farm. We were convinced that organic farming was the only way food should be produced, so I gave my pigs the space to roam around in the field. Ever since then, they never needed any iron injections and they never got sick,” Johan says.

Iron is an essential mineral for all livestock, especially for piglets. Iron-deficient piglets will suffer from anaemia: they will remain pale, stunted, have chronic diarrhoea and if left untreated they will die. Worldwide, piglets are commonly injected with a 200 milligram dose of iron a few days after birth. Although this intramuscular injection is effective against anaemia, it is very stressful to the piglets.

In a natural environment a sow acquires enough iron from the soil during rooting behaviour, which she passes on to the suckling piglets through her milk. But most pigs in conventional farming in Belgium are raised on slatted floors and have no access to soil. Sows only have enough iron reserves for their first litter. Piglets of the second and third litter would already have a shortage of iron and become sick, unless given supplements.

Under Belgian regulations, organic meat pigs are allowed only one medical treatment for whatever illness. If a second treatment is given, pigs can only be sold in the conventional circuit and hence farmers do not get a premium price. With more conventional farmers eager to convert to organic to earn a higher income, members of Bioforum, the Belgian multi-stakeholder platform for organic agriculture, requested the regulatory authorities whether iron injections could be considered as a non-medical treatment.

As a member of Bioforum, Johan suggested an alternative: “When the sow delivers in the sty, I daily give her piglets a few handfuls of soil from the moment they are one week old. I put it out of reach of the sow, otherwise she would eat it, and continue doing so until the piglets are a few weeks old and allowed outside. Just like human babies, the piglets have a curious nature and by giving them early access to soil, they immediately build up their iron stores and immunity.”

For Johan caring for animals is knowing what they need and providing them with all the comfort throughout their life. This starts at birth-giving.

However, his suggestion initially got a cold reception at the forum, whose members also includes retailers. Most farmers who want to convert to organic do not have the possibility of letting their pigs roam on the land, showing the dire realities of conventional farms in Belgium, where concrete is more abundant around the pig houses than soil.

And however creative they found Johan’s suggestion to provide piglets with soil in the stables, this was not considered a feasible option. Conventional farmers have invested heavily in modern pig houses with slatted floors and automated manure removal systems and bringing in soil would obstruct the system. Adjusting such houses to cater for organic farming is an expense few farmers are willing to make.

Belgian authorities decided that, because of lack of commercial alternatives to iron injections, they would be temporarily accepted in organic agriculture, on the condition that the iron formulation is not mixed with antibiotics.

A sustainable food system is at the heart of the European Green Deal. As the European Commission has set a target under its farm to fork strategy to have 25% of the land under organic agriculture by 2030, it will need to reflect on how far the regulations for organic agriculture can be stretched, as well as on possible measures to support farmers to convert.

If left to the pigs to decide, they would surely opt for more time outdoors and less concrete around their houses, not a tweak in the regulations to declassify iron injection as a medical treatment.

Related blogs

Against or with nature

Smelling is believing

Mobile slaughterhouses

Five heads think better than one

Asking about cows

Kicking the antibiotic habit

Big chicken, little chicken

Related video

Housing for pigs

Inspiring platforms

Access Agriculture: hosts over 220 training videos in over 85 languages on a diversity of crops and livestock, sustainable soil and water management, basic food processing, etc. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment with new ideas.

EcoAgtube: a new social media platform where anyone from across the globe can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

 

Ijzer voor biovarkens

Paul Van Mele 16 maart, 2021

De biologische landbouw is in opkomst, en naarmate de sector groeit en meer boeren overschakelen van conventionele op biologische landbouw, wordt de regelgeving voortdurend bijgeschaafd. Het vinden van een evenwicht tussen dierenwelzijn en de zware schuldenlast die veel conventionele boeren hebben door investeringen in moderne varkensstallen in het verleden, is een delicate oefening, zoals ik onlangs vernam van mijn vriend Johan Hons, een bioboer die al lang in het noordoosten van België werkt.

“Toen ik zo’n 40 jaar geleden van een boer uit de buurt een van zijn leegstaande stallen mocht gebruiken, kocht ik mijn eerste Piétrain-varkens (een Belgisch varkensras) en begon ik met de opfok. In die beginjaren heb ik altijd ijzer bijgevoerd. Een paar jaar later konden Vera en ik onze eigen boerderij beginnen. We waren ervan overtuigd dat biologische landbouw de enige manier was om voedsel te produceren, dus gaf ik mijn varkens de ruimte om in het veld rond te lopen. Sindsdien hebben ze nooit meer ijzerinjecties nodig gehad en zijn ze nooit ziek geworden,” vertelt Johan.

IJzer is een essentieel mineraal voor alle vee, vooral voor biggen. Biggen met een ijzertekort lijden aan bloedarmoede: ze blijven bleek, hebben groeiachterstand, chronische diarree en als ze niet behandeld worden, gaan ze dood. Wereldwijd worden biggen enkele dagen na de geboorte geïnjecteerd met een dosis ijzer van 200 milligram. Hoewel deze intramusculaire injectie doeltreffend is tegen bloedarmoede, is zij zeer stresserend voor de biggen.

In een natuurlijke omgeving verwerft een zeug tijdens het wroetgedrag voldoende ijzer uit de bodem, dat ze via haar melk doorgeeft aan de zogende biggen. Maar de meeste varkens in de conventionele landbouw in België worden gehouden op roostervloeren en hebben geen toegang tot de bodem. Zeugen beschikken slechts over voldoende ijzerreserves voor hun eerste worp. Biggen van de tweede en derde worp zouden al een ijzertekort hebben en ziek worden, tenzij ze supplementen krijgen.

Volgens de Belgische regelgeving mogen biologische vleesvarkens slechts één medische behandeling krijgen voor welke ziekte dan ook. Als een tweede behandeling wordt gegeven, kunnen de varkens alleen in het conventionele circuit worden verkocht en krijgen de boeren dus geen extra prijs. Nu steeds meer conventionele boeren willen omschakelen naar biologische landbouw om een hoger inkomen te verdienen, hebben leden van Bioforum, het Belgische multi-stakeholderplatform voor biologische landbouw, de regelgevende instanties gevraagd of ijzerinjecties kunnen worden beschouwd als een niet-medische behandeling.

Als lid van Bioforum stelde Johan een alternatief voor: “Als de zeug in de stal bevalt, geef ik haar biggen dagelijks een paar handjes grond vanaf het moment dat ze een week oud zijn. Ik leg het buiten bereik van de zeug, anders eet ze het op, en blijf dat doen tot de biggen een paar weken oud zijn en naar buiten mogen. Net als mensenbaby’s hebben de biggen een nieuwsgierige aard en door ze vroeg toegang te geven tot aarde, bouwen ze meteen hun ijzerreserves en immuniteit op.”

Voor Johan is zorgen voor dieren weten wat ze nodig hebben en ze hun leven lang alle comfort bieden. Dat begint al bij de geboorte.

Maar zijn suggestie kreeg aanvankelijk een kille ontvangst op het forum, waar ook detailhandelaren lid van zijn. De meeste boeren die willen omschakelen naar biologisch hebben niet de mogelijkheid om hun varkens op het land te laten rondlopen, wat de schrijnende realiteit laat zien van conventionele boerderijen in België, waar rond de varkensstallen meer beton dan grond te vinden is. En hoe creatief ze Johan’s suggestie ook vonden om biggen in de stallen van grond te voorzien, dit werd niet als een haalbare optie beschouwd. Conventionele boeren hebben zwaar geïnvesteerd in moderne varkensstallen met roostervloeren en geautomatiseerde mestafvoersystemen en het binnenbrengen van grond zou het systeem hinderen. Aanpassing van dergelijke stallen aan de biologische landbouw is een uitgave die weinig boeren bereid zijn te doen.

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat, bij gebrek aan commerciële alternatieven voor ijzerinjecties, deze tijdelijk in de biologische landbouw zullen worden aanvaard, op voorwaarde dat de ijzerformulering niet wordt gemengd met antibiotica.

Een duurzaam voedselsysteem staat centraal in de Europese Green Deal. Aangezien de Europese Commissie zich in het kader van haar strategie “van boer tot bord” ten doel heeft gesteld om tegen 2030 25% van het landbouwareaal in de biologische landbouw om te zetten, zal zij zich moeten beraden op de vraag hoe ver de regelgeving voor de biologische landbouw kan worden opgerekt en welke maatregelen kunnen worden genomen om de landbouwers te helpen zich om te schakelen.

Als het aan de varkens zou worden overgelaten om te beslissen, zouden zij zeker kiezen voor meer tijd buiten en minder beton rond hun huizen, en niet voor een aanpassing van de regelgeving om ijzerinjectie als een medische behandeling te deklasseren.

Gerelateerde blogs van Agro-Insight

Against or with nature

Smelling is believing

Mobile slaughterhouses

Five heads think better than one

Asking about cows

Kicking the antibiotic habit

Big chicken, little chicken

gerelateerde video

Housing for pigs

Inspirerende video platformen

Access Agriculture: bevat meer dan 220 trainingsvideo’s in meer dan 90 talen over een verscheidenheid aan gewassen en vee, duurzaam bodem- en waterbeheer, basisvoedselverwerking, enz. Elke video beschrijft de onderliggende principes en moedigt mensen zo aan om met nieuwe ideeën te experimenteren.

EcoAgtube: een nieuw social media platform waar iedereen van over de hele wereld zijn eigen video’s kan uploaden die gerelateerd zijn aan natuurlijke landbouw en circulaire economie.

An exit strategy April 4th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Development projects often die when the money runs out. Many of these efforts often have no exit strategy in mind, but that’s changing, as I saw on a recent visit to Villa Taquiña, on the mountain slopes above Cochabamba, Bolivia.

Once an independent peasant community, Villa Taquiña has now largely been swallowed by the city of Cochabamba, but until recently, many farmers still managed to grow small plots of cut flowers.

When I lived in Villa Taquiña, years ago, if I caught the bus before dawn I would share the ride with older women taking huge bundles of carnations, gladiolas, and chrysanthemums to sell in the central market. But on my recent visit a local farmer, doña Nelly, explained that when Covid put a stop to big weddings and funerals, it wiped out the demand for cut flowers. Adaptable as ever, the smallholders turned to fresh vegetables, but there was a catch. The flowers had been grown with lots of pesticides. Now the farmers hoped to produce in a more environmentally friendly way, “so we can leave something for our children and grandchildren,” doña Nelly explained.

Two agronomists, Ing. Alberto Cárdenas and Ing. Alexander Espinoza, from Fundación Agrecol Andes, are helping a dozen farm families transition to agroecology. The farmers plant broccoli, cabbage and other vegetables with seeds they buy at the shop. The seeds come dusted in pink fungicide, but the farmers harvest seeds from some of the plants they grow, and are now producing 80% of their own seed. If they need a fungicide, they can make sulfur-lime or Bordeaux mix, which are accepted by most organic agricultural programs. The farmers also plant basil, quilquiña and other aromatic plants among their vegetables to discourage insect pests. Many different plants are grown together; this is called intercropping and it also keeps the pests away. The farmers are also bringing their soils back to life by incorporating compost.

Although the plots are tiny (some farmers have as little as 700 square meters) with hard work even a small piece of land can produce a lot of vegetables. Then the problem becomes where to sell it. Folks could take their produce to the big market in the city, but they would have to compete with conventionally-grown vegetables brought in by the truck load. Alberto and Alex have organized the farmers to work together. They often meet at doña Nelly’s house to package the produce with attractive labels. Besides saving on the costs of agrochemicals, these organic farmers have a close link with consumers, so they listen to what their clients want, and try to offer them a rich diversity of vegetables.

Belonging to a group also helps the farmers to reach customers who appreciate organic produce. In Bolivia the niches for organic food are still in their infancy, so producers and consumers need a little help finding each other. Alberto and Alex have organized the farmers with their consumers. Every week a group of consumers (including my family) gets a WhatsApp message with this week’s menu of what is on offer. We order what we want, everything from crisp vegetables to a perfect whole wheat flour to the best cactus fruit I’ve ever had. Two days later Alberto and Alex cheerfully arrive at our door with the produce.

Unfortunately, this is not sustainable marketing. Vegetable growers can’t always depend on the good graces of a project to sell their produce for them, but Alberto and Alex have an exit strategy.  They are organizing volunteer farmers and consumers to meet occasionally and inspect the farms, to guarantee that they are agroecologically sound. It is called the “participatory guarantee system,” (SPG) a kind of people’s organic certification. With time, Alberto hopes to make the marketing profitable enough that someone, perhaps the farmers themselves, will take it over as a private enterprise.  To that end, the farmers are organizing themselves into a legally-recognized association. Letting the farmers and the consumers get to know each other is also an innovation to make sure that we keep buying and selling.

I visit Villa Taquiña with two-dozen mask-wearing consumers, who were delighted to meet some of the farmers who grow the food we eat. One of those farmers, Elsa Bustamante, has an exit strategy of her own. She is feeding guinea pigs on the vegetable waste from her small plot, and she plans to start a restaurant featuring organic vegetables and homegrown guinea pigs. “You will all be my customers,” Elsa tells us. And then she serves up golden brown quarters of fried guinea pig on a bed of rice, potatoes and salad. The consumers love it.

Related Agro-Insight blog stories

The next generation of farmers

Strawberry fields once again

Further reading

Bentley, Jeffery W. 2015 “Flowers Watered with Beer.” Agriculture for Development 26:20-22.

Acknowledgements

Thanks to Nelly Camacho, Elsa Bustamante, and her brother Pastor for letting us into their homes and their fields. Doña Nelly is the representative of the SPG Cercado. (Cercado is a province in the Department of Cochabamba. Cercado has only one municipality, which is also called Cochabamba, and it is the Department’s capital). The SPG Cercado is backed up by Law 3525, “Regulation and promotion of ecological production of agriculture, livestock and non-timber forest products” and by the National Technical Norm (NTN) which supports the participatory guarantee systems (SPG) which is used to accredit urban, peri-urban and rural groups of ecological farmers. The SPG Cercado works via an MOU with the municipal government of Cochabamba and the Fundación Agrecol Andes, with funding from the Italian Agency for Development Cooperation. Ing. Alberto Cárdenas and Ing. Alexander Espinoza work for the Fundación Agrecol Andes, in Cochabamba. A big thanks to them for organizing this visit, and thanks as well to Alberto for his comments on an earlier version of this story.

Scientific name

Quilquiña (Porophyllum ruderale) is a pungent herb used for making salsas.

Videos on the agroecological way to produce vegetables

Using sack mounds to grow vegetables

Managing black rot in cabbage

Managing vegetable nematodes

Insect nets in seedbeds

ESTRATEGIA DE SALIDA

Jeff Bentley, 4 de abril del 2021

Los proyectos de desarrollo suelen morir cuando se acaba el dinero. A muchos de estos esfuerzos les falta una estrategia de salida, pero eso está cambiando, como vi hace poco en una visita a Villa Taquiña, al pie de la cordillera andina, en Cochabamba, Bolivia.

Villa Taquiña, que era una comunidad agrícola independiente, hoy en día ha sido prácticamente tragada por la ciudad de Cochabamba, pero hasta hace poco, muchos agricultores cultivaban pequeñas parcelas de flores cortadas para vender.

Cuando yo vivía en Villa Taquiña, hace algunos años, si salía antes del amanecer compartía el micro (bus) con mujeres mayores de edad que llevaban enormes bultos de claveles, gladiolos y crisantemos para vender en el mercado central. Pero en mi última visita, una agricultora local, doña Nelly Camacho, me explicó que cuando el Covid acabó con las bodas y los funerales bien asistidos, dio fin a la demanda de flores cortadas. Tan bien adaptables como siempre, los pequeños agricultores empezaron a producir verduras frescas, pero había un problemita. Las flores se cultivaban con muchos plaguicidas. Ahora los agricultores esperan producir de forma más ecológica, “porque queremos dejar algo para nuestros hijos, y nietos”, explica doña Nelly.

Los ingenieros agrónomos Alberto Cárdenas y Alexander Espinoza, de la Fundación Agrecol Andes, les están ayudando a una decena de familias en la transición a la agroecología. Los agricultores siembran brócoli, repollo lechugas, vainas y otras hortalizas con semillas que compran en la agropecuaria. Las semillas vienen recubiertas con un fungicida rosado, pero los agricultores guardan algunas de las semillas de las plantas que cultivan, y ahora están produciendo el 80% de sus propias semillas. Si necesitan un fungicida, pueden hacer sulfocálcico o caldo bordelés, que son aceptados por la mayoría de los programas de agricultura orgánica. Los agricultores también siembran albahaca, quilquiña y otras plantas aromáticas entre sus hortalizas para ahuyentar a las plagas insectiles. Cultivan una mezcla de muchas plantas diferentes; esto se llama policultivo y también evita tener plagas. Además, los agricultores están recuperando sus suelos, incorporando compost.

A pesar de que las parcelas que quedan son pequeñas (alguna gente cultiva sólo 700 metros cuadrados), con trabajo se puede producir muchas verduras. Luego viene el problema de dónde venderlas. Los agricultores podrían llevar sus productos al gran mercado, la Cancha de Cochabamba, pero tendrían que competir con las camionadas de hortalizas convencionales. Alberto y Alex han organizado a los agricultores para que trabajen juntos. A menudo se reúnen en la casa de doña Nelly para embolsar los productos con etiquetas atractivas. Además de ahorrarse los costos de los agroquímicos, estos agricultores orgánicos tienen un estrecho vínculo con los consumidores, y saben lo que sus clientes quieren y tratan de ofrecerles una rica diversidad de verduras.

Pertenecer a un grupo también ayuda a los agricultores a encontrar los clientes que aprecian los productos orgánicos. En Bolivia, los nichos de los alimentos orgánicos todavía están en pañales, entonces los productores y consumidores necesitan un poco de ayuda para encontrarse. Alberto y Alex han organizado a los agricultores con sus consumidores. Cada semana, un grupo de consumidores (incluyendo a mi familia) recibe un mensaje de WhatsApp con la oferta semanal. Pedimos lo que queremos, desde verduras súper frescas, una perfecta harina integral, y la mejor tuna que jamás he probado. Dos días después, Alberto y Alex puntualmente nos dejan una “bolsa saludable” (Bolsaludabe) de productos en la puerta.

Lastimosamente, este tipo de comercialización no es sostenible. Los horticultores no siempre pueden depender de la buena voluntad de un proyecto para vender sus productos, pero Alberto y Alex tienen una estrategia de salida. Están organizando a agricultores y consumidores voluntarios para que se reúnan de vez en cuando e inspeccionen las parcelas, a fin de garantizar que son agroecológicas de verdad. Se llama “sistema participativo de garantías” (SPG), y es una especie de certificación orgánica popular. Con el tiempo, Alberto espera que la comercialización sea lo suficientemente rentable como para que alguien, tal vez los mismos productores, se haga cargo de vender la producción de manera particular. Para hacer eso, los productores se están organizando en una asociación con personería jurídica. El hacer que los agricultores y los consumidores nos conozcamos es también una innovación para asegurar que sigamos comprando y vendiendo.

En mi visita a Villa Taquiña éramos dos docenas de consumidores con barbijos, que estábamos encantados de conocer a algunos de los agricultores que producen los alimentos que comemos. Una de esas agricultoras, Elsa Bustamante, tiene su propia estrategia de salida. Ella está alimentando a cuys con los residuos vegetales de su pequeña parcela, y planifica abrir un restaurante con verduras ecológicas y cuys producidos en casa. “Todos ustedes serán mis clientes”, nos dice Elsa. Y luego sirve cuartos de cuy fritos y dorados y aún calientes sobre un lecho de arroz, papas y ensalada. A los consumidores les encanta.

Artículos relacionados del blog de Agro-Insight

The next generation of farmers

En el frutillar de nuevo

Lectura adicional

Bentley, Jeffery W. 2015 “Flowers Watered with Beer.” Agriculture for Development 26:20-22.

Agradecimientos

Gracias a Nelly Camacho, Elsa Bustamante, y su hermano Pastor por recibirnos en sus hogares y sus parcelas. Doña Nelly es la representante del SPG Cercado. (Cercado es una provincia del Departamento de Cochabamba. Cercado tiene un solo municipio, que también se llama Cochabamba, el cual es la capital del Departamento). El SPG Cercado es respaldado por la Ley 3525, “Regulación y promoción de la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica” y por la Norma Técnica Nacional (NTN) que apoya a los sistemas participativos de garantía (SPG) a través de la cual se acredita grupos de productores ecológicos a nivel urbano, periurbano y rural. El SPG Cercado trabaja a través de un convenio entre el gobierno municipal de Cochabamba y la Fundación Agrecol Andes, con financiamiento de la Cooperación Italiana. Los Ing. Alberto Cárdenas y Alexander Espinoza trabajan para la Fundación Agrecol Andes, en Cochabamba. Gracias a ellos por organizar el viaje, y gracias a Alberto por sus comentarios sobre una versión anterior de este blog.

Vocabulario

El cuy es el conejillo de las Indias.

La quilquiña es una hierba con un fuerte olor usada para hacer salsas, Porophyllum ruderale.

Videos sobre la forma agroecológica de producir hortalizas

Producir hortalizas en maceta de saco

Managing black rot in cabbage

El manejo de nematodos en hortalizas

Insect nets in seedbeds

Redes contra insectos en almácigo

Against or with nature February 14th, 2021 by

Ask any tourist what comes to mind when they think of the Netherlands and there is a good chance they will say “windmills”. Ask any agricultural professional what the Netherlands is known for and they may mention “water management” and “dairy” (you know, the big round cheeses). Few people may realize how these are all intricately interwoven, and how their interaction over time has created an environmental disaster.

In his thought-provoking book Against the Grain, James Scott draws on earlier work of anthropologists and archaeologists to provide some insights into how early humans changed their environment to source food from closer to home. Through controlled fires, certain plants and wildlife species were favoured, while cooking enabled our ancestors to extract more nutrients from plants and animals than was previously possible. The very act of domesticating plants, animals and fire, in a sense also domesticated us as a species. While modern cows and many of our crops can no longer survive without us, we can no longer survive without them. Besides fire, people also relied heavily on water. In fact, everywhere in the world, ancient peoples first settled near rivers or at the fringes of wetlands which, along with the nearby forests, provided a rich variety of food.

Agricultural technology was fairly stable for centuries, but slowly began to change in medieval times, which brings us back to the windmill. While fixed windmills were found in Flanders by the 11th century, they were mainly used to grind grain. In the 1600s a Dutchman, Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, added a crankshaft, an Arab invention, to convert the rotating movement of a windmill into an up-and-down one. Windmills could now also be used to saw wood, and to pump water. Soon the landscape was dotted with thousands of windmills. The now so typical Dutch landscape of peat grasslands and ditches is a manmade ecosystem shaped through drainage by windmills. The new pastures with lowered groundwater tables were especially apt for dairy farming, serving what became the world-renown Dutch dairy sector.

The drainage of the wetlands sounds like a great agronomic achievement, but a Dutch veterinarian Katrien van ‘t Hooft, director of Dutch Farm Experience, recently showed me the other side of the coin. The continuous drainage of surface water and lowered groundwater table, combined with modern dairy farming and use of tractors, has caused a drop in the peatland. The land has been sinking several centimeters per year for a long time, faster than the rise in sea level. Projections are that under current management the peat soils will further sink 2 meters before 2050, and become a major threat to the country. Although the Dutch government is taking urgent measures to restore the groundwater table, the challenges do not stop there.

As drained peat releases CO2, the Dutch government has set up a scheme to reward farmers who help raise the groundwater table. But wet pastures require a very different management, as farmers are now beginning to learn. When collecting hay on wet pasture, overloaded machines risk getting stuck. Maize cannot be grown, because this water-loving crop lowers the groundwater level in the peat land. The typical Holstein-Friesian cow, commonly used in the Netherlands for its high milk production, requires maize and concentrated feed. In the peat lands it is therefore now being crossed with ‘old fashioned’ local cattle breeds, such as Blister Head (Blaarkop) and MRY (Maas-Rijn-Ijssel breed). These so-called dual purpose cows yield milk and meat, perform well on plant-rich pastures and have the benefit that they can produce milk with minimal use of concentrated feed.

However, as the peat pastures need to become wetter again, these cows are increasingly suffering from some ‘old diseases’, including intestinal worms and the liver fluke, which spends part of its life cycle in mud snails. Farmers are using anthelmintics (anti-worm chemicals) to control this, but the anthelmintics to control liver fluke are forbidden in adult cows, for milk safety reasons. Moreover, just as with antibiotics, the internal parasites are quickly building up resistance against anthelminitics, and the dairy sector is forced to rethink its position of always trying to control nature.

Now here comes a twist in the story. As Katrien explained to me, these common animal diseases used to be managed by appropriate grassland management, use of resilient cattle breeds and strategic use of (herbal) medicines.  But most of this traditional knowledge has been lost over the past decades. With a group of passionate veterinary doctors and dairy farmers, Katrien has established a network with colleagues in the Netherlands, Ethiopia, Uganda and India to promote natural livestock farming. Inspired by ethnoveterinary doctors from India, Dutch veterinary doctors and dairy farmers have gained an interest in looking at herbs, both for animal medicine and for enriching grassland pastures to boost the animals’ immune system. Together they have developed the so-called NLF 5-layer approach to reduce the use of antibiotics, anthelmintics and other chemicals in dairy farming.

Resistance to chemical drugs used in livestock, whether against bacteria, fungi, ticks or intestinal worms, will have a dramatic effect on people. For example, the bacteria that gain resistance to antibiotics in animals become ‘superbugs’, that are also resistant to antibiotics in human patients. The abuse of antibiotics in livestock can ruin these life-saving drugs for people.

James Scott describes in his book that when we started intensifying our food production thousands of years ago, we lost an encyclopaedia of knowledge based on living with and from nature. In the same vein, traditional knowledge of agriculture has been eroding since the mid twentieth century, with intensification brought on by machinery and chemicals, like the Dutch dairy farmers who lost most of their folk knowledge about plants and the ‘old’ cattle diseases.

While the challenges are rising, it is fortunate that the 21st century humans are able to learn from each other’s experiences at a scale and speed unseen in history. Dutch dairy farmers are not the only ones to have lost traditional knowledge. It has happened across the globe, and more efforts are needed to help make such worthwhile initiatives of knowledge-sharing go viral (as a matter of speaking).

Credit

Katrien van ‘t Hooft kindly reviewed earlier drafts of this blog and provided photographs.

Related Agro-Insight blogs

Veterinarians and traditional animal health care

Watching videos to become a dairy expert

Trying it yourself

Stuck in the middle

Kicking the antibiotic habit

Why people drink cow’s milk

Big chicken, little chicken

Further information

James C. Scott. 2017. Against The Grain: A Deep History of the Earliest States. New Haven: Yale University Press, pp. 312.

The Foundation for Natural Livestock Farming. https://www.naturallivestockfarming.com/

Dutch Farm Experience – Lessons learnt in Dutch Dairy Farming https://www.dutchfarmexperience.com/

Groen Kennisnet wiki: Herbs and herbal medicines for livestock (in Dutch) https://wiki.groenkennisnet.nl/display/KGM/Kruiden+voor+landbouwhuisdieren

https://www.natuurlijkeveehouderij.nl/kennisbank/

Watch Access Agriculture videos on herbal medicine in animal healthcare

Keeping sheep healthy

Deworming goats and sheep with herbal medicines

Herbal treatment for diarrhoea

Herbal medicine against fever in livestock

Herbal medicine against mastitis

Natural ways to manage bloat in livestock

Managing cattle ticks

Keeping milk free from antibiotics

A lost Alpine agriculture January 10th, 2021 by

As more youth move to cities, in Africa, but also in South Asia and Latin America, development experts worry about the future of rural communities. So, we can learn a lesson by taking a glimpse at a region where most youth left agriculture some three generations ago.

An American anthropologist, Brien Meilleur, studied farming in Les Allues, a village in the French Alps, in the mid-1980s. Meilleur was especially well-qualified for the topic, as decades earlier, his own father had left Les Allues for the USA.

Meilleur interviewed elderly farmers at length about the days of their youth, roughly back in the 1940s. Now retired, they painted a picture of an agriculture in balance with nature, where farm families worked in synchrony. They had large cereal fields, divided into many individual plots. Each year they agreed upon a time to plow, and each household would plow their own small plot, within the big field. By plowing and planting at the same time they avoided trampling each other’s grain crop.  The big fields were on a three-year rotation, beginning with rye, then barley and finally fallow-plus-pulses.

Folks made wine and hard apple cider from fruit they grew themselves. They wintered cows, sheep and goats in stables, moving them in the spring to montagnettes, cabins above the hamlets where the families made their own cheese. Then every year on 11 June, in a grand procession, the whole village would move their livestock to the high Alpine pastures, with cowbells ringing and dogs barking. The animals would graze communally, on named pastures, moving uphill as summer progressed to ever-higher grazing, until they were brought back down on 14 September. Outside specialists were hired to come turn the milk into cheese, mostly a fine gruyere, which they sold.

Barnyard manure provided all the fertilizer the farms needed. To save on firewood, neighbors baked their bread on the same day in ovens in the hamlet square. About 80 or 90% of what people ate came from Les Allues itself. The roots of this rural economy went back to at least the 1300s, if not earlier. But, as Meilleur explains, this farming system had collapsed about 1950, at least in Les Allues. He mourns the loss of this way of life, and as I read his moving account, I couldn’t help but share in his sadness.

The collapse came about in part because of emigration. Young people were leaving Les Allues for the cities as early as the 19th century. But there were other reasons for abandoning agriculture. After the World War II, the villagers sold much of their farmland to the Méribel Ski Resort, established just above the highest of the village’s hamlets. There were now lots of jobs for local people, on the ski slopes, and in the busy hotels, shops and restaurants. The vacationers even visited the beautiful village in the summer, for golf, tennis and mountain biking, so there was employment year-round. The youth of Les Allues no longer had to leave home to find work; the jobs had come to them.

The old agricultural landscape changed quickly, as the pastures became pistes de ski, and the fields grew wild with brush. The livestock were sold off and the apple trees were strangled by mistletoe, as people abandoned a way of living that (in today’s jargon) was sustainable and carbon neutral, and the bedrock of their community.

It is easy to romanticize a healthy rural lifestyle, but the good old days had some rough times, too. The farmers of Les Allues managed erosion in their cereal fields by hand-carrying the earth from the bottom furrow to the top of the field every year, the most back-breaking soil conservation method I’ve ever heard of. For six weeks in July and August, people cut hay for six days a week from 5 AM to 10 PM, to feed their animals over the winter. To save on fuel, the families would spend winter evenings sitting in the barn, where the cows gave off enough heat to keep everyone warm. People ate meat once a week, maybe twice.

Given the amount of hard work, and the low pay, it is understandable that the young people of Les Allues left farming. It happened all over Europe. In England during the Industrial Revolution, many farm workers took factory jobs. While some moved to the cities, others commuted on the train, and stayed in their village (The Common Stream). Northern Portuguese farm laborers, who described their lives as “misery,” did not have the options of working in industry or in tourism. So, after 1964 they left Portugal to take construction jobs in France. The farmers who remained bought tractors to replace their vanished workers.

Just as previous generations of rural Europeans sought paid work off farm, the youth in places like West Africa and South America are now moving to the cities, and quite quickly. Many development experts bemoan this mass migration, even though it is a pro-active way for young people to take their destiny into their own hands, especially if they attend university in the city, before looking for work.

If past experience is any guide, some of the young Africans and South Americans who are now moving to town would stay in their villages, if they could make a decent living, and if they had electricity and other amenities. Life in the countryside will have to provide people with opportunities, or many will simply pack up and leave.

Further reading

Meilleur, Brien A. 1986 Alluetain Ethnoecology and Traditional Economy: The Procurement and Production of Plant Resources in the Northern French Alps. Ph.D. Dissertation, University of Washington.

My own mentor, Bob Netting, wrote a classic ethnography of the Swiss Alps. Like Meilleur, Netting was also impressed with the ecological balance of traditional farming.

Netting, Robert McC. 1981 Balancing on an Alp: Ecological Change and Continuity in a Swiss Mountain Community. Cambridge: Cambridge University Press.

For the changes in Portuguese agriculture, see:

Bentley, Jeffery W. 1992 Today There Is No Misery: The Ethnography of Farming in Northwest Portugal. Tucson: University of Arizona Press.

Related Agro-Insight blogs

Strawberry fields once again

Other people’s money

Related videos

See this link for videos on business ideas for small farms.

Photo credits

Photos courtesy of Eric Boa.

Pony Express December 13th, 2020 by

From April 1860 to October 1861, a private mail service, called the Pony Express, carried letters by horseback. By running at full throttle day and night, horses and riders could relay a mail pouch, called a mochila, from St. Joseph, Missouri to Sacramento California, by way of Salt Lake City, Utah: over 1,900 miles (3,100 km) away in ten days. Depending on the terrain, “swing stations” were placed about ten miles apart, where a stock tender kept a corral full of small, swift horses. The rider would gallop into the station, swing his mochila over the saddle of a fresh horse, and ride off. After some 70 miles, he would hand his mochila to the next man at a “home station” where the riders ate and slept.

The riders were just boys; “orphans preferred” said one classic ad (perhaps written to entice teens with the thrill of danger). Riders were small men, who could weigh no more than 125 pounds (57 kilos), to be light on the ponies.

As a teenager, I also worked briefly on the Pony Express, not riding it, but digging it. I was 19, about the same age as the riders had been. I worked as an archaeological laborer for one of my professors, Dale Berge, under a government contract to excavate the Pony Express home station at Simpson Springs in the Great Basin, southwest of Salt Lake City.

The sagebrush stretched for miles, rimmed by distant mountains, a bit like it must have looked when the ponies still ran. The ruined station was easy to spot. The lower walls of a three-room cabin and a corral were clearly visible.

For all its originality, the Pony Express did rely on some earlier endeavors, especially existing roads, like the Oregon Trail and the Mormon Trail to Salt Lake City. Some of the stations were already in place, including the one at Simpson Springs, founded in 1859 when entrepreneur George Chorpenning set up a tent on a stone foundation to serve his mail freight line from Utah to California. In 1860, the Pony Express simply bought Chorpenning’s station after the government conveniently cancelled his mail contract that same year.

The Pony Express built the stone cabin and installed a station keeper named George Dewees, to cook the bacon and beans, and to bake bread for the boys. No booze was allowed on the Pony Express.

In spite of the lure of sudden death, the Pony Express was well organized and dependable, operated by the Central Overland California & Pike’s Peak Express Company. Yet expenses were high and the Pony Express never made money. The enterprise stopped taking mail two days after the transcontinental telegraph was completed on 24 October 1861, linking the Eastern USA with California. The ponies’ last letters were delivered in November. The Pony Express was killed by the telegraph, a faster information and communication technology (ICT).

Bits of the Pony Express system lingered for a while. The telegraph was like the email of the 1860s. It carried text, but parcels had to go by snail mail, or in this case, by stage coach. Wells Fargo kept delivering mail to California in wagons along the old Pony Express route until the transcontinental railroad was completed in 1869. A family named Mulliner was living at Simpson Springs in 1890, operating a local stage line. But by 1891 even the station was abandoned.

For all its originality, the Pony Express only lasted a year and a half. The Western Union telegraph that replaced it lasted for 145 years, until 27 January 2006. A communication technology that is carried on by many actors, like book publishing, can evolve for centuries, but a complex system like the Pony Express that is centrally controlled, complicated, and serves a narrow, localized demand, can end as suddenly as it began. Still, any enterprise as romantic and audacious as the Pony Express may stay in the public memory for a long time.

Further reading

My main source of information was Dr. Berge’s site report on Simpson Springs. Ever the gentleman, in his acknowledgements Professor Berge was kind enough to mention me, although I was just a 19-year-old student.

Berge, Dale L. 1980. Simpson Springs Station Historical Archaeology in Western Utah 1974-1975. Salt Lake City: Bureau of Land Management (BLM). Cultural Resource Series No. 6. https://digitallibrary.utah.gov/awweb/awarchive?type=file&item=45926

Related blog stories

Book rate

Lions, leopards and overnight delivery

The talking wires

Dick’s ice box

Khipu: A story tied in knots

Photos

Pony Express Route by Jkan997 source: http://sharemap.org/public/Pony%20Express%20Route

Pony Express recruitment poster from Berge (1980).

Design by Olean webdesign