WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Micro-chefs November 6th, 2022 by

Nederlandse versie hieronder

In this era when many societies have embraced fast food and convenient, ready-made meals, it was refreshing to watch a documentary on the Korean Air flight back home recently, showing how citizens, chefs and scientists across the globe are increasingly waking up to the importance of nurturing and promoting local food cultures.

Dustin Wessa, the presenter in the documentary, “The Chef of Time,” is an American chef who has been living in Korea for 15 years, specialising in fermented food and beverages, such as Makgeolli, a milky and lightly sparkling rice wine. In his opening statement, the friendly chef explains in fluent Korean that the most complex tastes are not created by people, but by millions of micro-organisms (yeasts, lacto-acid bacteria and moulds) which he playfully calls “micro-chefs”. If we want to use the help of this army of cooks, we need time and patience, which Wessa lists as key ingredients for the preparation of delicious food and beverages.

While showing nature’s beauty and picking up a handful of forest soil, Dustin Wessa illustrates the rich diversity of micro-organisms and explains that they are all around us: in the air, soil, on plants and every part of the planet. A Korean scientist explains in lay-man’s language that fermentation and decay are basically the same process whereby micro-organisms break down components in nature. But unlike decay, fermentation is of immediate benefit to people for food preservation and production.

About 4,000 years ago the first fermented breads were made in Egypt. Most likely natural yeasts flying around in the air had landed on wheat dough that was kept in the open air. From this moment on, yeasts would be part of the sourdough, causing the dough to rise.

While many societies across the world have independently developed fermentation techniques, it was not until the 19th century that people began to understand that micro-organisms were causing food and beverages to ferment or to spoil. (Helped by the discovery of the microscope, Louis Pasteur studied microbial fermentation and came to understand how heat killed bacteria. This led to the name ‘pasteurization’).

In many countries across the world, just one species of commercial yeast is used to make bread, beer and wine, namely Saccharomyces cerevisiae. Different strains of this single-celled fungus microorganism are mass multiplied in laboratories to serve different purposes. Micro-organisms in the food industry have become an expensive ingredient. Annually, Korea has imported for millions of dollars of yeast for use in its highly popular bakery and pastry industry.

Doing research on micro-organisms in nature is a complex matter as there are millions of species and countless interactions between them and their environment. Up to now, about 1,600 species have been identified which have economic importance in food preservation and preparation worldwide. A small fraction of the estimated 150,000 useful species.

When Korean scientists discovered a local yeast that could be used in bread making, they were quick to mass multiply and market it, saving the country millions of dollars.

The documentary does further justice to the importance of treasuring local microbial diversity by putting it all in a global perspective. When the entire world depends on just a few commercial species to prepare food, our food system would become highly vulnerable and prone to the vagaries of commercial and political interests.

To avoid making the same mistakes as with seeds of major food crops, which are in the hands of a few large corporations, we need to ensure that local micro-organisms remain a public good, protected from private capture. Only by doing so, we will be able to keep local food cultures alive.

Related blogs

Korean food culture

The baker farmers

A market to nurture local food culture

 

Micro-koks

In dit tijdperk waarin veel samenlevingen fastfood en gemakkelijke, kant-en-klare maaltijden hebben omarmd, was het verfrissend om op de vlucht van Korean Air naar huis onlangs een documentaire te zien die laat zien hoe burgers, chef-koks en wetenschappers over de hele wereld zich steeds meer bewust worden van het belang van het koesteren en bevorderen van lokale eetculturen.

Dustin Wessa, de presentator in de documentaire “The Chef of Time”, is een Amerikaanse kok die al 15 jaar in Korea woont en gespecialiseerd is in gefermenteerd voedsel en dranken, zoals Makgeolli, een melkachtige en licht mousserende rijstwijn. In zijn openingswoord legt de vriendelijke kok in vloeiend Koreaans uit dat de meest complexe smaken niet door mensen worden gecreëerd, maar door miljoenen micro-organismen (gisten, melkzuurbacteriën en schimmels) die hij speels “micro-koks” noemt. Als we de hulp van dit leger van koks willen gebruiken, hebben we tijd en geduld nodig, die Wessa noemt als hoofdingrediënten voor de bereiding van heerlijk eten en drinken.

Terwijl hij de schoonheid van de natuur laat zien en een handvol bosgrond oppakt, illustreert Dustin Wessa de rijke diversiteit aan micro-organismen en legt hij uit dat ze overal om ons heen zijn: in de lucht, in de bodem, op planten en op elk deel van de planeet. Een Koreaanse wetenschapper legt in lekentaal uit dat fermentatie en rotting eigenlijk hetzelfde proces is waarbij micro-organismen bestanddelen in de natuur afbreken. Maar in tegenstelling tot bederf is fermentatie van direct nut voor mensen voor het bewaren en produceren van voedsel.

Ongeveer 4000 jaar geleden werden in Egypte de eerste gegiste broden gemaakt. Waarschijnlijk waren in de lucht rondvliegende natuurlijke gisten terechtgekomen op tarwedeeg dat in de open lucht werd bewaard. Vanaf dat moment maakte gist deel uit van het zuurdesem, waardoor het deeg ging rijzen.

Hoewel veel samenlevingen over de hele wereld onafhankelijk van elkaar fermentatietechnieken hebben ontwikkeld, begon men pas in de 19e eeuw te begrijpen dat micro-organismen voedsel en dranken lieten gisten of bederven. (Geholpen door de ontdekking van de microscoop bestudeerde Louis Pasteur microbiële fermentatie en kwam hij erachter hoe hitte bacteriën doodde. Dit leidde tot de naam “pasteurisatie”).

In veel landen in de wereld wordt slechts één soort commerciële gist (gebruikt om brood, bier en wijn te maken, namelijk Saccharomyces cerevisiae. Micro-organismen in de voedingsindustrie zijn een duur ingrediënt geworden. Korea importeert jaarlijks voor miljoenen dollars aan gist voor gebruik in zijn zeer populaire bakkerij- en banketindustrie.

Onderzoek naar micro-organismen in de natuur is een complexe aangelegenheid, aangezien er miljoenen soorten zijn en talloze interacties tussen hen en hun omgeving. Tot nu toe zijn er ongeveer 1600 soorten geïdentificeerd die wereldwijd van economisch belang zijn voor het bewaren en bereiden van voedsel. Een kleine fractie van de naar schatting 150.000 nuttige soorten.

Toen Koreaanse wetenschappers een lokale gistsoort ontdekten die kon worden gebruikt voor het maken van brood, waren ze er snel bij om deze massaal te vermenigvuldigen en op de markt te brengen, waardoor het land miljoenen dollars bespaarde.

De documentaire doet verder recht aan het belang van het koesteren van lokale microbiële diversiteit door alles in een mondiaal perspectief te plaatsen. Wanneer de hele wereld afhankelijk is van slechts een paar commerciële soorten om voedsel te bereiden, wordt ons voedselsysteem zeer kwetsbaar en vatbaar voor de grillen van commerciële en politieke belangen.

Om niet dezelfde fouten te maken als met zaden van grote voedselgewassen, die in handen zijn van een paar grote bedrijven, moeten we ervoor zorgen dat lokale micro-organismen een publiek goed blijven, beschermd tegen private inbezitneming. Alleen zo kunnen we lokale voedselculturen in leven houden.

Related blogs

Korean food culture

The baker farmers

A market to nurture local food culture

Recovering from the quinoa boom October 30th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

In southwestern Bolivia, a whole ecosystem has been nearly destroyed, to export quinoa, but some people are trying to save it.

Bolivia’s southern Altiplano is a harsh place to live. Although it is in the tropical latitudes it is so high, over 3800 meters, that it often freezes. Its climax forest, the t’ular, is only a meter tall, made up of native shrubs, grasses and cactuses.

For centuries on the southern Altiplano, farmers grew quinoa, an annual plant with edible seeds, in the shelter of little hills. No other crop would grow in this high country. People herded llamas on the more exposed plains of the Altiplano. The farmers would take quinoa in packs, carried by llamas, to other parts of Bolivia to trade for maize, fruit and chuño (traditional freeze-dried potatoes) as well as wool, salt and jerky.

In about 2010 quinoa became a fad food, and export prices soared. Bolivian plant breeder, Alejandro Bonifacio, who is from the Altiplano, estimates that 80% of the t’ular was plowed under to grow quinoa from 2010 to 2014.This was the first time that farmers cleared the dwarf forest growing on the open plains.

After the brief quinoa boom ended, in some places, only 30% of the lands cleared on the t’ular were still being farmed. The rest had simply been turned into large patches of white sand. The native plants did not grow back, probably because of drought and wind linked to climate change.

At the start of the quinoa boom, Dr. Bonifacio and colleagues at Proinpa, a research agency, realized the severity of the destruction of the native ecosystem, and began to develop a system of regenerative agriculture.

In an early experience, they gathered 20 gunny bags of the seed heads of different species of t’ulas, the native shrubs and grasses. They scattered the seeds onto the sandy soil of abandoned fields. Out of several million seeds, only a dozen germinated and only four survived. After their first unsuccessful experience with direct seeding, the researchers and their students learned to grow seeds of native plants in two nurseries on the Altiplano, and then transplant them.

So much native vegetation has been lost that it cannot all be reforested, so researchers worked with farmers in local communities to experiment with live barriers. These were two or three lines of t’ula transplanted from the nurseries to create living barriers three meters wide. The live barriers could be planted as borders around the fields, or as strips within the large ones, spaced 30 to 45 meters apart. This helped to slow down soil erosion caused by wind, so farmers could grow quinoa (still planted, but in smaller quantities, to eat at home and for the national market, after the end of the export boom). Growing native shrubs as live barriers also gave farmers an incentive to care for these native plants.

By 2022, nearly 8000 meters of live barriers of t’ula have been planted, and are being protected by local farmers. The older plants are maturing, thriving and bearing seed. Some local governments and residents have started to drive to Proinpa, to request seedlings to plant, hinting at a renewed interest in these native plants.

The next step in creating a new regenerative agriculture was to introduce a rotation crop into the quinoa system. But on the southern Altiplano, no other crop has been grown, besides quinoa (and a semi-wild relative, qañawa). In this climate, it was impossible even to grow potatoes and other native roots and tubers.

NGOs suggested that farmers rotate quinoa with a legume crop, like peas or broad beans, but these plants died every time.

Bonifacio and colleagues realized that a new legume crop would be required, but that it would have to be a wild, native plant. They began experimenting with native lupines. The domesticated lupine, a legume, produces seeds in pods which remain closed even after the plant matures. When ancient farmers domesticated the lupine, they selected for pods that stayed closed, so the grains would not be lost in the field. But the pods of wild legumes shatter, scattering their seeds on the ground.

Various methods were tried to recover the wild lupine seed, including sifting it out of the sand. Researchers eventually learned that the seed was viable before it was completely dry, before the pod burst. After the seed dried, it went into a four-year dormancy.

In early trials with farmers, the wild lupines have done well as a quinoa intercrop. Llamas will eat them, and the legumes improve the soil. When the quinoa is harvested in March, April and May, the lupine remains as a cover crop, reaching maturity the following year, and protecting the soil.

The quinoa boom was a tragedy. A unique ecosystem was nearly wiped out in four years. The market can provide perverse incentives to destroy a landscape. The research with native windbreaks and cover crops is also accompanied by studies of local cactus and by breeding varieties of quinoa that are well-adapted to the southern Altiplano. This promises to be the basis of a regenerative agriculture, one that respects the local plants, including the animals that eat them, such as the domesticated llama and the wild vicuña, while also providing a livelihood for native people.

Further reading

Bonifacio, Alejandro, Genaro Aroni, Milton Villca & Jeffery W. Bentley 2022 Recovering from quinoa: regenerative agricultural research in Bolivia. Journal of Crop Improvement, DOI: 10.1080/15427528.2022.2135155

Previous Agro-Insight blogs

Awakening the seeds

Wind erosion and the great quinoa disaster

Slow recovery

Related videos

Living windbreaks to protect the soil

The wasp that protects our crops

Acknowledgements

Dr. Alejandro Bonifacio works for the Proinpa Foundation. This work was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation.

RECUPERÁNDOSE DEL BOOM DE LA QUINUA

Por Jeff Bentley, 30 de octubre del 2022

En el suroeste de Bolivia, todo un ecosistema casi se ha destruido para exportar quinua, pero algunas personas intentan salvarlo.

Es difícil vivir en el Altiplano sur de Bolivia. Aunque está en latitudes tropicales, está tan alto, a más de 3.800 metros, que a menudo se congela. Su bosque clímax, el t’ular, sólo tiene un metro de altura, formado por arbustos, hierbas y cactus nativos.

Durante siglos, en el Altiplano sur, los agricultores cultivaron quinua (una planta de ciclo anual y tallo herbáceo) con semillas comestibles, al abrigo de las pequeñas colinas. Ningún otro cultivo crecía en esta zona alta. En las llanuras más expuestas del Altiplano, la gente arreaba llamas. Los campesinos llevaban la quinua cargados por las llamas, a otras partes de Bolivia para intercambiarla por maíz, frutas, chuño, lana, sal, y charqui.

Hacia 2010, la quinua se convirtió en un alimento de moda y los precios de exportación se dispararon. El fitomejorador boliviano Alejandro Bonifacio, originario del Altiplano, calcula que entre 2010 y 2014 se aró el 80% del t’ular para cultivar quinua.

Tras el breve auge de la quinua, en algunas zonas solo el 30% de las tierras desmontadas en el t’ular seguían siendo cultivadas. El resto simplemente se había convertido en grandes manchas de arena blanca. Las plantas nativas no volvieron a crecer, probablemente por la sequía y el viento atribuible al cambio climático).

Al comienzo del boom de la quinua, el Dr. Bonifacio y sus colegas de Proinpa, una agencia de investigación, se dieron cuenta de la gravedad de la destrucción del ecosistema nativo, y comenzaron a desarrollar un sistema de agricultura regenerativa.

En una de las primeras experiencias, reunieron 20 gangochos conteniendo frutos con las diminutas semillas de diferentes especies de t’ulas, los arbustos nativos y pastos. Esparcieron las semillas en el arenoso suelo de los campos abandonados. De varios millones de semillas, sólo germinaron una decena que al final quedaron cuatro plantas sobrevivientes. Tras su primera experiencia frustrante con la siembra directa, los investigadores y sus estudiantes aprendieron a cultivar semillas de plantas nativas en dos viveros del Altiplano con fines de trasplantarlos.

Se ha perdido tanta vegetación nativa que no se puede reforestarla toda, así que los investigadores trabajaron con los agricultores de las comunidades locales para experimentar con barreras vivas. Se trataba de dos o tres líneas de t’ula trasplantadas desde los viveros para crear barreras vivas de tres metros de ancho. Las barreras vivas podían plantarse como bordes alrededor de las parcelas, o como franjas dentro de los campos grandes, con una separación de 30 a 45 metros. Esto ayudó a frenar la erosión del suelo causada por el viento, para que los agricultores pudieran cultivar quinua (que aún se siembra, pero en menor cantidad, para comer en casa y para el mercado nacional, tras el fin del boom de las exportaciones). El cultivo de arbustos nativos como barreras vivas también incentivó a los agricultores a cuidar estas plantas nativas.

En 2022, se han plantado casi 8.000 metros de barreras vivas de t’ula, que se protegen por los agricultores locales. Las plantas más antiguas están madurando, prosperando y formando semilla. Algunos residentes y gobiernos locales han comenzado a llegar a Proinpa, para pedir plantines para plantar, lo que indica un renovado interés en estas plantas nativas.

El siguiente paso en la creación de una nueva agricultura regenerativa era introducir un cultivo de rotación en el sistema de la quinua. Pero en el Altiplano sur no se ha cultivado ningún otro cultivo, aparte de la quinua (y un pariente semi-silvestre, la qañawa). En este clima, era imposible incluso cultivar papas y otras raíces y tubérculos nativos.

Las ONGs sugirieron a los agricultores que rotaran la quinoa con un cultivo de leguminosas, como arvejas o habas, pero estas plantas morían siempre.

Bonifacio y sus colegas se dieron cuenta de que sería necesario tener un nuevo cultivo de leguminosas, pero que tendría que ser una planta silvestre y nativa. Empezaron a experimentar con lupinos nativos. El lupino domesticado es el tarwi, una leguminosa, produce semillas en vainas que permanecen cerradas incluso después de que la planta madure. Cuando los antiguos agricultores domesticaron el lupino, seleccionaron las vainas que permanecían cerradas, para que los granos no se perdieran en el campo. Pero las vainas de las leguminosas silvestres se rompen, esparciendo sus semillas por el suelo.

Se intentaron varios métodos para recuperar la semilla de lupinos silvestre, incluido tamizando la arena. Los investigadores descubrieron que la semilla era viable antes de estar completamente seca, antes de que la vaina reventara. Una vez seca, la semilla entraba en un periodo de dormancia de cuatro años.

En los primeros ensayos con agricultores, los lupinos silvestres han funcionado bien como cultivo intermedio de la quinoa. Las llamas los comen y las leguminosas mejoran el suelo. Cuando se cosecha la quinoa en marzo, abril y mayo, el lupino permanece como cultivo de cobertura, alcanzando la madurez al año siguiente y protegiendo el suelo.

El boom de la quinoa fue una tragedia. Un ecosistema único estuvo a punto de desaparecer en cuatro años. El mercado puede ofrecer incentivos perversos para destruir un paisaje. La investigación con barreras vivas nativas y cultivos de cobertura también va acompañada de estudios de cactus locales y del fitomejoramiento de variedades de quinua bien adaptadas al Altiplano sur. Esto promete ser la base de una agricultura regenerativa, que respete las plantas locales, incluidos los animales que se alimentan de ellas, como la llama domesticada y la vicuña silvestre, y al mismo tiempo proporcionando un medio de vida a la gente nativa.

Lectura adicional

Bonifacio, Alejandro, Genaro Aroni, Milton Villca & Jeffery W. Bentley 2022 Recovering from quinoa: regenerative agricultural research in Bolivia. Journal of Crop Improvement, DOI: 10.1080/15427528.2022.2135155

Previamente en el blog de Agro-Insight

Despertando las semillas

Destruyendo el altiplano sur con quinua

Recuperación lenta

Videos sobre el tema

Barreras vivas para proteger el suelo

La avispa que protege nuestros cultivos

Agradecimiento

El Dr. Alejandro Bonifacio trabaja para la Fundación Proinpa. Este trabajo se hizo con el generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight.

The potato race September 18th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Last May, farmer and seed guardian, Domínica Cantorín, shed some light on potato mixes. She and her family grow over 80 varieties of potato, all mixed in their field.

I’ve heard several reasons for having a diversity of potatoes, ranging from allowing plant breeders to create the varieties of tomorrow, to the joy of eating many kinds of different potatoes. But doña Domínica had a new one: a mix of potatoes is more resistant to frost, hail and disease (especially late blight).

She described it as a kind of a race, or a contest. If a potato is surrounded by other varieties, each kind struggles to win the race, to grow the best. “When one potato sees that the one at its side is growing, he also pulls; he also grows. He does not let himself be beaten. It becomes like a race. They do not let themselves be beaten by the others. They also want to be there.”

This part of Peru is famous for growing many varieties. It is less widely appreciated that farmers tend to grow them in large mixes.

Under farmers’ conditions, it is possible that mixing varieties makes it harder for a certain pathogen strain to wipe out the whole lot, because some of the varieties will be more resistant than others to the disease. The healthy, resistant potatoes may keep the germs from spreading to the more susceptible varieties. It’s harder to explain why a mix of varieties growing together would help potatoes withstand cold weather. Yet such observations are borne of centuries of local observations and deserve at least the respect of any thoughtful hypothesis.

It has been my experience that farmers’ more unusual statements may be the most insightful. For example, in the 1980s, long before climate change was being mentioned, Honduran farmers were already telling me about how the rains were being delayed. For years they expected the rains to start on 3 May, on the Day of the Cross (El Día de la Cruz). In the 1980s farmers wondered if deforestation was warming the earth, and the hotter, unshaded soil was forcing the clouds higher. The farmers’ explanation of the mechanism of climate change may have been faulty, but they  were among the first members of the public to notice it.

So yes, a mix of potato varieties may well stay healthier than a field of just one variety, even though the mechanisms of protection from diseases may not (yet) be fully understood.

Related Agro-Insight blogs

Native potatoes

Native potatoes, tasty and vulnerable

Potato marmalade

Making farmers anonymous

Watch the video:

Recovering Native Potatoes

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos, including this one, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca and colleagues of the Grupo Yanapai for introducing us to the farmers of Junín, and for sharing their knowledge with us.

LA COMPETENCIA DE LAS PAPAS

Jeff Bentley, 18 de septiembre del 2022

El pasado mes de mayo, la agricultora y guardiana de las semillas, Domínica Cantorín, arrojó algo de luz sobre las mezclas de papas. Ella y su familia cultivan más de 80 variedades de papa, todas mezcladas en su campo.

He oído varias razones para tener una diversidad de papas, que van desde permitir a los fitomejoradores crear las variedades del mañana, hasta el placer de comer muchos tipos de papas diferentes. Pero doña Domínica tenía una nueva razón: una mezcla de papas es más resistente a las heladas, el granizo y las enfermedades (especialmente el tizón tardío).

Lo describió como una especie de carrera o concurso. Si una papa está rodeada de otras variedades, cada una lucha por ganar la carrera, por ser la mejor. “Cuando una papa ve que la que está a su lado crece, también jala; también crece. No se deja vencer. Se convierte en una competencia. No se dejan ganar por las otras. Ellos también quieren estar ahí”.

Esta parte de Perú es famosa por cultivar muchas variedades. Se aprecia menos que los agricultores tienden a cultivarlas en grandes mezclas.

En las condiciones de los agricultores, es posible que la mezcla de variedades haga más difícil que una determinada cepa de patógeno acabe con todo el lote, porque algunas de las variedades serán más resistentes que otras a la enfermedad. Las papas sanas y resistentes pueden impedir que los gérmenes se propaguen a las variedades más susceptibles. Es más difícil explicar por qué una mezcla de variedades que crecen juntas ayudaría a las papas a resistir el frío. Sin embargo, estas observaciones son fruto de siglos de observaciones locales y merecen al menos el respeto de cualquier hipótesis reflexiva.

Según mi experiencia, las declaraciones más inusuales de los agricultores pueden ser las más perspicaces. Por ejemplo, en la década de 1980, antes de que se hablara mucho del cambio climático, los agricultores hondureños ya me contaban que se estaban retrasando las lluvias. Durante años esperaban que las lluvias comenzaran el 3 de mayo, en el Día de la Cruz. En los años ochenta, los agricultores se preguntaban si la deforestación estaba calentando la tierra y si el suelo, más caliente y sin sombra, obligaba a las nubes a subir. Puede que la explicación de los agricultores sobre el mecanismo del cambio climático fuera errónea, pero eran algunos de los primeros miembros del público en darse cuenta.

Así que sí, una mezcla de variedades de papa puede ser más saludable que un campo de una sola variedad, aunque los mecanismos de protección contra las enfermedades no se comprendan (todavía) del todo.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Papas nativas

Papas nativas, sabrosas y vulnerables

Mermelada de papa

Making farmers anonymous

Vea el video:

Recovering Native Potatoes

Agradecimiento

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos, incluso este, fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca y colegas del Grupo Yanapai por presentarnos a los agricultores de Junín y por compartir su conocimiento con nosotros.

 

Native potatoes September 11th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Peru’s native potatoes are a living treasure of 4,000 varieties that come in red, purple, yellow and black. Round or long, smooth or knobby, each one is different, and tasty. But for years, city people ignored the native potato, considered to be the inferior food of poor people.

Some farmers and their allies are fighting to keep the native potato alive. Over 20 years ago, Peruvian agronomist Raúl Ccanto was one of the people who realized that native potatoes could survive, if people in the city would buy them.

A brand name was created, Mishki Papa—roughly translating as “tasty potato”, and the little tubers were displayed in a net bag, so customers could see their unique beauty. To produce the potatoes, 50 farmers were organized into the newly created Association of the Guardians of Native Potatoes of Peru (Aguapan).

I told Raúl that I used to buy these potatoes at an upscale supermarket when I lived in Peru in 2010. Raúl explained that Aguapan was no longer selling through the supermarket, which would only pay for the potatoes two weeks after they had taken delivery and would return any unsold ones, paying the farmers only 1.30 soles (about 30 cents of a dollar), while charging customers 4.30 soles. Perhaps most discouraging, the supermarket only accepted three or four varieties of potatoes, while farmers grew dozens. As Raúl explained, if consumers only bought four varieties, the others would still be endangered.

In recent years, two European farmers’ organizations (Agrico and HZCP) have each given Aguapan 15,000 Euros to help them market potatoes. Paul and Marcella and I visited the president of Aguapan, Elmer Chávez, while he harvested native potatoes with his family in the village of Vista Alegre, in Huancavelica, at 3,900 meters above sea level (12,800 feet). At this staggering altitude, where we struggled just to breathe and walk at the same time, the Chávez family was hard at work, carefully unearthing each variety..

From each of the 80 varieties, the family saves five potatoes as seed for next year. The rest are to eat at home and to sell. The family works hard against a deadline. We were there on a Friday, and on Monday morning don Elmer had to be at a trucking company in Huancayo, 30 km away, to ship half a ton of potatoes.

In Lima, representatives of Yanapai (an NGO that collaborates with Aguapan) will receive the potatoes, advertise them on social media, keep them in a warehouse and take orders from individual customers. On the following Friday, the potatoes will be sold in two-kilo net bags, with as many as 18 varieties in each little sack. Raúl explains that this is called a chaqru (from the Quechua word for “mix”). Each farm family produces its own special mix, selected over the years to have the same cooking time, and to combine nicely on the plate.

To promote the potatoes, Yanapai has made a catalog of the varieties and a booklet describing individual farmers and the unique mix of potatoes that each one has.

As agronomist Edgar Olivera of Yanapai explains, the delivery service still requires some financial and technical support, but the hope is that one day it will be self-sustaining. Many farmers have grown children who now live in the big, capital city of Lima. Some of the children of farmers may one day be able to earn money selling the native potatoes from their home villages, turning the gem-like potatoes of their parents into a real source of income for the families who nurture them.

Further reading

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); Grupo Yanapai; Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); Centro Internacional de la Papa (CIP). 2017. Catálogo de variedades de papa nativa del sureste del departamento de Junín – Perú. Lima. Centro Internacional de la Papa. ISBN 978-92-9060-208-8. 228 p. https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/89110

Related Agro-Insight blogs

Native potatoes, tasty and vulnerable

Potato marmalade

Making farmers anonymous

Watch the video:

Recovering Native Potatoes

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos, including this one, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca and colleagues of the Grupo Yanapai for introducing us to the farmers of Aguapan and for sharing their knowledge with us.

PAPAS NATIVAS

Por Jeff Bentley, 11 de septiembre del 2022

Las papas nativas de Perú son un tesoro vivo de 4.000 variedades, entre rojas, moradas, amarillas y negras. Redondas o largas, lisas o nudosas, cada una es diferente, y sabrosa. Pero durante años, la gente de la ciudad ignoró la papa nativa, considerada como el alimento inferior de los pobres.

Algunos agricultores y sus aliados luchan por mantener viva la papa nativa. Hace más de 20 años, el ingeniero agrónomo peruano Raúl Ccanto era una de las personas que se dieron cuenta de que la papa nativa podía sobrevivir si la gente de la ciudad la compraba.

Se creó una marca, Mishki Papa—que se traduce aproximadamente como “papa sabrosa”— y los pequeños tubérculos se presentaban en una bolsa de red para que los clientes pudieran apreciar su belleza. Para producir las papas, 50 agricultores se organizaron en la recién creada Asociación Nacional de Guardianes de la Papa Nativa de Perú (Aguapan).

Le dije a Raúl que yo solía comprar estas papas en un supermercado bien surtido cuando vivía en Perú en 2010. Raúl me explicó que Aguapan ya no vendía a través del supermercado, que sólo pagaba las papas dos semanas después de recibirlas y devolvía las que no se vendían, pagando a los agricultores sólo 1,30 soles (unos 30 centavos de dólar), mientras que cobraba a los clientes 4,30 soles. Lo más desalentador es que el supermercado sólo aceptaba tres o cuatro variedades de papas, mientras que los agricultores cultivaban docenas. Como explicó Raúl, si los consumidores sólo compraran cuatro variedades, las demás seguirían en peligro de extinción.

En los últimos años, dos organizaciones europeas de agricultores (Agrico y HZCP) han dado a Aguapan 15.000 euros cada una para ayudarles a comercializar las papas. Paul, Marcella y yo visitamos al presidente de Aguapan, Elmer Chávez, mientras cosechaba papas nativas con su familia en el pueblo de Vista Alegre, en Huancavelica, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. A esta increíble altitud, en la que nos costaba respirar y caminar al mismo tiempo, la familia Chávez se entusiasmaba de desenterrar cuidadosamente cada variedad.

De cada una de las 80 variedades, la familia guarda cinco papas como semilla para el próximo año. El resto son para la olla o para la venta. La familia trabaja duro con un plazo límite. Estuvimos allí un viernes, y el lunes por la mañana don Elmer tenía que estar en una empresa de transportes de Huancayo, a 30 km, para enviar media tonelada de papas.

En Lima, los representantes de Yanapai (una ONG que colabora con Aguapan) recibirán las papas, las anunciarán en las redes sociales, las guardarán en un almacén y tomarán los pedidos de los clientes particulares. El viernes siguiente, las papas se venderán en bolsas de red de dos kilos, con hasta 18 variedades en cada pequeño saco. Raúl explica que esto se llama chaqru (de la palabra quechua para “mezcla”). Cada familia campesina produce su propia mezcla especial, seleccionada a lo largo de los años para que tenga el mismo tiempo de cocción, y para que combine bien en el plato.

Para promocionar sus papas, Yanapai ha publicado un catálogo de las variedades y un folleto en el que se describe a cada agricultor y la mezcla única de papas que tiene cada persona.

Como explica el ingeniero Edgar Olivera, de Yanapai, el servicio de entrega aún requiere cierto apoyo financiero y técnico, pero la esperanza es que algún día sea autosuficiente. Muchos agricultores tienen hijos mayores que ahora viven en la ciudad capital de Lima, y es posible que algunos de ellos puedan algún día ganar dinero vendiendo las papas nativas de sus pueblos de origen, convirtiendo esta riqueza genética en una fuente de ingresos para las familias que la cultiva.

Lectura adicional

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI); Grupo Yanapai; Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); Centro Internacional de la Papa (CIP). 2017. Catálogo de variedades de papa nativa del sureste del departamento de Junín – Perú. Lima. Centro Internacional de la Papa. ISBN 978-92-9060-208-8. 228 p. https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/89110

Previamente en el blog de Agro-Insight

Papas nativas, deliciosas y vulnerables

Mermelada de papa

Making farmers anonymous

Vea el video:

Recuperemos las Papas Nativas

Agradecimiento

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos, incluso este, fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca y colegas del Grupo Yanapai por presentarnos a los miembros de Aguapan y por compartir su conocimiento con nosotros.

From family farm to family firm August 21st, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

In Peru, one way to save endangered, native potatoes is by selling and eating them. I recently learned that some restaurant owners are buying native potatoes directly from farmers. Paul and Marcella and I went with local agronomist Raúl Ccanto to meet Guido Villegas, the Huancayo city official in charge of promoting food security and local commerce. He told us that the government of Peru has a program to feed children (Qali Wamru: “vigorous child”) where the national government sends foodstuffs that can be easily stored and transported. The city of Huancayo supplements these by buying local fresh food and vegetables, including native potatoes, to prepare school breakfasts and lunches for the kids. “We were pioneers in these direct purchases,” explained Mr. Guido.

He added that the city is also interested in supporting biodiversity, agroecology and family farming. Every year on National Potato Day (30 May), there is a fair in the city of Huancayo, where the local government puts individual restaurant owners in touch with smallholder farmers.

So we drove over to El Costillar, a family restaurant in downtown Huancayo, and introduced ourselves to Percy Bráñez, the owner. The place was spotless, well-lit and it only had four tables, making it a perfect place for a quite lunch. Percy seemed delighted to have a film crew drop by uninvited, and he thoughtfully went from table to table, asking the customers if they minded if we filmed while they ate.

Percy graciously gave us some of his signature, local food: mote (hominy), boiled native potatoes, fresh salsa, fried sweetpotatoes and possibly the world’s finest chicharrón (pork fried in its own fat).

Percy explained that he has been in business for 20 years, following in the tradition of his father, who started a similar restaurant 50 years ago. Confirming what Guido had said, Percy told how he met two farmers at the fair on national potato day. He asked for their phone numbers, and now, whenever he needs potatoes, he gives them a ring, and they bring the produce right to the restaurant’s door.

Percy buys a little over 100 kilos a week. He takes whatever variety of native potatoes the farmers have. He seems to enjoy serving this diversity in his locally-themed restaurant.

There is a transaction cost for the farmers, who have to make the trip to town, but the drivers of small, country buses are usually happy to take a sack of potatoes as luggage. The two farmers have a ready market; the restaurant gets a steady supply, and by cutting out the middleperson, they reach a price higher than what the farmer would get from the wholesaler, but lower than what the restaurant would pay in the market.

Restaurants and other family firms are a natural outlet for family farms, bringing fresh, local food to nearby cities. And local governments can help to put smallholders in touch with potential customers, who can then deal directly with each other. Restaurant owners can simply phone the farmers when they need produce. This kind of direct marketing was unthinkable thirty years ago, when Latin American farmers barely had access to any phones at all, let alone to a handset in their pocket.

Previous Agro-Insight blogs

A market to nurture local food culture

Choosing to farm

Watch the video

Recovering native potatoes

DE LA AGRICULTURA FAMILIAR AL RESTAURANTE FAMILIAR

Jeff Bentley, 21 de agosto del 2022

En Perú, una forma de rescatar las papas nativas en peligro de extinción es venderlas y comerlas. Hace poco me enteré de que algunos dueños de restaurantes compran papas nativas directamente a los agricultores. Paul, Marcella y yo fuimos con el Ing. Raúl Ccanto a conocer a Guido Villegas, el funcionario de la ciudad de Huancayo encargado de promover la seguridad alimentaria y el comercio local. Nos contó que el gobierno de Perú tiene un programa para alimentar a los niños (Qali Wamru: “niño vigoroso”) en el que el gobierno nacional envía alimentos que se pueden almacenar y transportar fácilmente. La ciudad de Huancayo los complementa comprando alimentos y verduras frescas locales, incluidas las papas nativas, para preparar los desayunos y almuerzos escolares de los niños. “Fuimos pioneros en estas compras directas”, explicó el Sr. Guido.

Añadió que la ciudad también está interesada en apoyar la biodiversidad, la agroecología y la agricultura familiar. Todos los años, en el Día Nacional de la Papa (30 de mayo), se celebra una feria en la ciudad de Huancayo, donde el gobierno local pone en contacto a dueños de restaurantes con agricultores familiares.

Así que nos dirigimos a El Costillar, un restaurante familiar en el centro de Huancayo, y nos presentamos a Percy Bráñez, el propietario. El local estaba impecable, bien iluminado y sólo tenía cuatro mesas, lo que lo convertía en un lugar perfecto para un almuerzo tranquilo. El Sr. Percy parecía encantado de que un equipo de rodaje se pasara por allí sin ser invitado, y fue de mesa en mesa preguntando atentamente a los clientes si les importaba que les grabáramos mientras comían.

El Sr. Percy amablemente nos invitó algunos de sus platos típicos: mote, papas cocidas, salsa fresca, camote frito y posiblemente el mejor chicharrón del mundo.

Percy explicó que lleva 20 años en el negocio, siguiendo la tradición de su padre, que abrió un restaurante similar hace 50 años. Confirmando lo que Guido había dicho, Percy contó que conoció a dos agricultores en la feria el día nacional de la papa. Les pidió sus números de teléfono y ahora, cada vez que necesita papas, les llama y le traen el producto a la puerta del restaurante.

Percy compra algo más de 100 kilos a la semana. Acepta cualquier variedad de papas nativas que tengan los agricultores. Parece que le gusta servir esta diversidad en su restaurante de típico.

Hay un costo de transacción para los agricultores, que tienen que hacer el viaje a la ciudad, pero los conductores de los buses rurales llevan de buena gana un saco de papas como equipaje. Los dos agricultores tienen un mercado a mano; el restaurante obtiene un suministro constante y, al eliminar al intermediario, alcanzan un precio superior al que el agricultor obtendría del mayorista, pero inferior al que el restaurante pagaría en el mercado.

Los restaurantes y otras empresas familiares son una salida natural para las fincas familiares, que llevan alimentos frescos y locales a las ciudades cercanas. Y las administraciones locales pueden ayudar a conectar a los pequeños agricultores con los clientes potenciales, que pueden tratar directamente entre ellos. Los dueños de restaurantes pueden llamar por teléfono a los agricultores cuando necesiten productos. Este tipo de comercialización directa era impensable hace treinta años, cuando los agricultores latinoamericanos tenían poco acceso a teléfonos, y mucho menos a un celular en su bolsillo.

Previamente en el blog de Agro-Insight

A market to nurture local food culture

Optando por la agricultura

Vea el video

Recuperemos las papas nativas

 

Design by Olean webdesign