WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Ignoring signs from nature January 23rd, 2022 by

Nederlandse versie hieronder

Ignoring signs from nature

An eye-opening book by Mark Kurlansky helps readers to reflect on current societal choices by diving into the history of a topic that may at first seem uninspiring, the cod.

For more than a thousand years Europeans have fished in remote waters, thousands of kilometres from their homeland. Conflicts between nations over fishing have an equally long and dynamic history. Until the last century, rules and regulations in the industry only aimed at securing and protecting trade (and therefore political power), never on protecting the carrying capacity of our natural system.

The North Atlantic Cod, which is a fish that lives on the bottom of the ocean, was typically caught with fishing lines, and overfishing was never at stake, or at least not until last century.

Already by the 13th century, merchants from northern Germany organised trade across Europe through their Hanseatic League. Gradually, they expanded fishing regulations in the northern waters of the Atlantic, from the Baltic Sea all the way to Iceland. Even as relations between nations shifted over the centuries, the Basques in northern Spain and southwest France were little bothered by these rules. They caught whales and cod, mainly for the Mediterranean market, while avoiding fishing grounds where other nations were active.

As early as the year 1000, the Basques had greatly expanded the international cod trade. While they had the advantage of being able to dry sea salt by evaporation, something countries further north were not able to do, they were also remarkable ship builders. Some 500 years before Columbus, the Basques were already fishing the world’s richest cod grounds along the coast of Canada, in the waters now called the Grand Banks. While other countries were keen to claim the discovery of new lands, the Basques were pragmatic traders and preferred to keep their fishing ground secret for as long as possible.

But when there are riches to harvest, secrets get out sooner or later. The 16th century gold rush to the southern part of the Americas was soon followed by the cod rush to the northern part, at first by Portugal and Spain, later also by the English, French, Dutch and Scandinavians. Access to salt to preserve fish for the trip home became a necessity as sailors explored fishing grounds across the Atlantic. (The wars fought over salt and its role in the fish and other trade are described in Kurlansky’s other inspiring book, Salt.)

In an address to the International Fisheries Exhibition in London in 1883, British scientific philosopher Thomas Henry Huxley used Darwin’s theory to convince the world that over-fishing was an unscientific and unreasonable fear. Nature would send signals as fish stocks dropped. The bountiful harvests in the northwest Atlantic gave a false impression that cod could never be extinguished, notwithstanding the observations of fishermen. This blind belief in the ability of nature to cope with human interference and the arrogant attitude to dismiss local knowledge would be reflected in Canadian government policy for the next hundred years.

While discoveries such as the telegraph allowed fishermen to learn about market prices and receive warnings about storms, fishing vessels and methods also started to change, enabling greater catches year after year.

In fact, by the 1890s, just ten years after Huxley gave his convincing speech to world leaders, fish stocks were already showing signs of depletion in the North Sea. People turned a blind eye. Instead of thinking about conservation, European fleets moved on to richer waters around Iceland. As traditional fishing with fish lines had been replaced by trawlers, nets that sweep the ocean floor entangled any fish it encountered with devastating effect on ocean biodiversity. Trawlers require more energy than the muscles of seafarers can provide, so the new ships were made possible by the introduction of the steam engine.

In Canada, the fishing grounds of the Grand Banks were at first still spared from these technological developments partly because Canadian fishermen stuck to their traditional fishing lines which required far less investment. And because the expense of using coal discouraged the European fleets from crossing the Atlantic. But it was just matters of years. Coal was soon replaced by diesel and industrial fishing boats began trawling for cod.

Capture of the Atlantic northwest cod stock in million tonnes

In the 1950s, the frozen fish stick dealt a final blow to the seemingly endless cod stocks. The breaded, tasteless fish sticks in cardboard boxes became an instant commercial success, making it “a pleasure for families to prepare, serve and eat” according to one of the adverts of that time. This change in consumption behaviour led to such a sharp increase in unsustainable fishing practices that the cod stock completely collapsed in the 1990s.

We are currently facing tremendous challenges such as climate change and loss of biodiversity, because of the way we produce and consume our food. How many more signs do we need from nature before we start to take proper decisions? Debate is all well and good, unless one side is simply wrong. Environmental arguments should not continue until human greed causes natural disaster.

Credit

Photo of cod: © Gilbert Van Ryckevorsel / WWF-Canada.

Time series for the collapse of the Atlantic northwest cod stock, capture in million tonnes. Based on FishStat database FAO. Copyright by Epipelagic under Creative Commons license CC BY-SA 3.0.

Further reading 

Mark Kurlansky. 1999. Cod. A Biography of the Fish that Changed the World. Vintage: ‎ Random House UK, 304 pp.

Related Agro-Insight blogs

A history worth its salt

Fishing changes

When the bees hit a brick wall

From Uniformity to Diversity

 

Signalen van de natuur negeren

Mark Kurlansky heeft een boek geschreven dat de lezer helpt na te denken over de huidige maatschappelijke keuzes, door in de geschiedenis te duiken van een onderwerp dat op het eerste gezicht misschien weinig inspirerend lijkt: de kabeljauw.

Al meer dan duizend jaar vissen Europeanen in afgelegen wateren, duizenden kilometers van hun vaderland. Conflicten tussen naties over de visserij hebben een even lange en dynamische geschiedenis. Tot in de vorige eeuw waren de regels en voorschriften in de sector uitsluitend gericht op het veiligstellen en beschermen van de handel (en dus van de politieke macht), nooit op het beschermen van de draagkracht van ons natuurlijk systeem.

De Noord-Atlantische kabeljauw, een vis die op de bodem van de oceaan leeft, werd meestal gevangen met vislijnen, en overbevissing was nooit aan de orde, althans niet tot in de vorige eeuw.

Reeds in de 13e eeuw organiseerden kooplieden uit Noord-Duitsland via hun Hanzesteden de handel in heel Europa. Geleidelijk aan breidden zij de visserijvoorschriften in de noordelijke wateren van de Atlantische Oceaan uit, van de Oostzee helemaal tot IJsland. Zelfs toen de betrekkingen tussen de naties in de loop der eeuwen veranderden, hadden de Basken in Noord-Spanje en Zuidwest-Frankrijk weinig last van deze regels. Zij vingen walvissen en kabeljauw, hoofdzakelijk voor de mediterrane markt, en vermeden visgronden waar andere naties actief waren.

Reeds in het jaar 1000 hadden de Basken de internationale kabeljauwhandel sterk uitgebreid. Terwijl zij het voordeel hadden dat zij zeezout konden drogen door verdamping, iets waartoe landen verder naar het noorden niet in staat waren, waren zij ook opmerkelijke scheepsbouwers. Ongeveer 500 jaar vóór Columbus visten de Basken reeds op ‘s werelds rijkste kabeljauwgronden langs de kust van Canada, in de wateren die nu de Grand Banks worden genoemd. Terwijl andere landen graag de ontdekking van nieuwe landen opeisten, waren de Basken pragmatische handelaars en hielden zij hun visgronden liever zo lang mogelijk geheim.

Maar als er rijkdommen te oogsten zijn, komen geheimen vroeg of laat aan het licht. De 16e-eeuwse goudkoorts naar het zuidelijke deel van Amerika werd al snel gevolgd door de kabeljauwkoorts naar het noordelijke deel, eerst door Portugal en Spanje, later ook door de Engelsen, Fransen, Nederlanders en Scandinaviërs. Zout om de vis te bewaren voor de thuisreis werd een noodzaak toen de zeelieden de visgronden aan de overzijde van de Atlantische Oceaan verkenden. (De oorlogen die om zout werden uitgevochten en de rol die zout speelde in de handel in vis en andere producten worden beschreven in Kurlansky’s andere inspirerende boek, Salt).

In een toespraak tot de Internationale Visserij Tentoonstelling in Londen in 1883, gebruikte de Britse wetenschappelijke filosoof Thomas Henry Huxley de theorie van Darwin om de wereld ervan te overtuigen dat overbevissing een onwetenschappelijke en onredelijke angst was. De natuur zou signalen afgeven als de visbestanden afnamen. De overvloedige oogsten in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan wekten de valse indruk dat de kabeljauw nooit zou kunnen uitsterven, niettegenstaande de waarnemingen van de vissers. Dit blinde geloof in het vermogen van de natuur om met menselijke verstoringen om te gaan en de arrogante houding om plaatselijke kennis terzijde te schuiven, zouden de volgende honderd jaar hun weerslag vinden in het Canadese regeringsbeleid.

In feite vertoonden de visbestanden in de Noordzee in de jaren 1890, slechts tien jaar nadat Huxley zijn overtuigende toespraak voor de wereldleiders had gehouden, reeds tekenen van uitputting. Iedereen kneep een oogje dicht. In plaats van na te denken over natuurbehoud, verplaatsten de Europese vloten zich naar rijkere wateren rond IJsland. De traditionele visvangst met vislijnen was inmiddels vervangen door boten met sleepnetten die de oceaanbodem schoonvegen en alle vis verstrikken die ze tegenkomen, met verwoestende gevolgen voor de biodiversiteit in de oceanen.

In Canada bleven de visgronden van de Grand Banks aanvankelijk nog gespaard van deze technologische ontwikkelingen, deels omdat de Canadese vissers vasthielden aan hun traditionele vislijnen die veel minder investeringen vergden. En omdat de kosten van het gebruik van steenkool de Europese vloten ervan weerhielden de Atlantische Oceaan over te steken. Maar het was slechts een kwestie van jaren. Steenkool werd al snel vervangen door diesel en industriële vissersboten begonnen met de sleepnetvisserij op kabeljauw.

Vangst van noordwest Atlantische kabeljauw in millioen ton

In de jaren 1950 deelde de bevroren visstick een laatste klap uit aan de schijnbaar eindeloze kabeljauwbestanden. De gepaneerde, smaakloze vissticks in kartonnen dozen werden een onmiddellijk commercieel succes, waardoor het “voor gezinnen een plezier werd om te bereiden, op te dienen en te eten” volgens een van de advertenties uit die tijd. Deze verandering in het consumptiegedrag leidde tot zo’n sterke toename van niet-duurzame visserijpraktijken dat het kabeljauwbestand in de jaren negentig volledig instortte.

Door de manier waarop wij ons voedsel produceren en consumeren, staan wij momenteel voor enorme uitdagingen, zoals de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Hoeveel signalen van de natuur hebben we nog nodig voordat we de juiste beslissingen gaan nemen? Debatteren is allemaal goed en wel, tenzij één partij het gewoon bij het verkeerde eind heeft. De milieudiscussie moet niet worden voortgezet tot de hebzucht van de mens een natuurramp veroorzaakt.

Silent Spring, better living through biology June 13th, 2021 by

Hey farmer, farmer

Put away that DDT now

Give me spots on my apples

But leave me the birds and the bees

Please!

“Big Yellow Taxi,” by Joni Mitchell

It’s possible that Joni Mitchell’s 1970 lyrics owe a debt to Rachel Carson’s (1962) book Silent Spring. Why not? The book was a major influence on the environmental movement, inspiring Earth Day, the Environmental Protection Agency (EPA), and the US ban on DDT, besides. Less often mentioned, the book also touched off integrated pest management (IPM).

For all that, Carson makes few mentions of farmers in her book. Many of the cases she meticulously described are of the US and Canadian governments arrogantly dropping insecticide from airplanes, blanketing forest, field, stream, pasture, and even suburban communities.

DDT and other noxious organophosphate insecticides were applied in each case to kill some specific pest: The Japanese beetle, the spruce budworm, and the fire ant, for example.

In every case, the results were disastrous. Dead livestock, and cancer in humans, but the birds were decimated. The bald eagle, national bird of the USA, was nearly exterminated by DDT. The bald eagle has since made a comeback, but many other bird species are on the decline.

The chemical companies that sold these pesticides to the government had the audacity (or the stupidity) to claim that insects would not be able to evolve resistance to the toxins. The pests would be eradicated!

But they weren’t. The bugs won the war. In every single case, the target pest species was more numerous a few years after the spraying started.

To explain this, Carson coined the analogy of the pesticide treadmill. Before a pesticide is used, an insect’s population is controlled by its natural enemies, such as spiders, wasps, ants, and birds. Insecticide kills the pest, and its natural enemies, too. The pest evolves resistance to the pesticide, much quicker than do its natural enemies (which often reproduce more slowly and absorb more of the poison). Once freed from its natural enemies, the pest population explodes. Now it has to be managed by pesticides.

In 1962, Carson mused that Darwin would have been pleased to see how well his theories were proven, as insect pests had quickly evolved resistance to pesticides. If Carson were here today, she might not be so happy to see how the chemical companies have also evolved. They have engineered maize and soy varieties that can withstand herbicides, so fields can be sprayed with glyphosate that kills all the plants, except for the ones with designer genes. The corporations that sell the seed conveniently sell the herbicide as well. Companies like Monsanto once claimed that the weeds would not be able to evolve resistance to the genetically modified crops.

But they did. At least 38 species of weeds are now resistant to glyphosate.

As Carson said nearly 60 years ago (and it’s still true), farms and forests are biological systems. Their pest problems have to be solved with biology, not with chemistry. In Rachel Carson’s day, only 2% of economic entomologists were working on biological pest control. Most of the other 98% were studying chemicals. Funding for chemicals breeds contempt for biological alternatives.

Biological pest control uses natural enemies to control pests. Carson cites the famous case of the cottony cushion scale, a citrus pest in California. The pest was controlled in 1872, long before DDT was available, by importing a lady bird beetle from Australia that ate the scale insects. The scale insects then became rare in California orchards until the 1940s, when insecticides killed the lady bird beetles and the pests exploded.

A recent book by Biovision and IPES Food suggests that many big donors still fund conventional research in pesticides. Perhaps it’s time to invest in scientists who can pick up Rachel Carson’s challenge, and solve biological problems with biology.

Further reading

Carson, Rachel 1962 (1987 edition). Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin.

Heap, Ian, and Stephen O. Duke 2018 “Overview of glyphosate‐resistant weeds worldwide.” Pest Management Science 4(5): 1040-1049.

On chemical companies denying that weeds would develop resistance to their herbicides see chapter 5 in:

Philpott, Tom 2020 Perilous Bounty: The Looming Collapse of American Farming and How we can Prevent It. New York: Bloomsbury Publishing. 246 pp. (See also a review of this book in Our threatened farmers).

Biovision Foundation for Ecological Development & IPES-Food. 2020. Money Flows: What Is Holding Back Investment in Agroecological Research for Africa? Biovision Foundation for Ecological Development & International Panel of Experts on Sustainable Food Systems

Videos on natural, biological pest control

The wasp that protects our crops

Killing fall armyworms naturally

Weaver ants against fruit flies

Our threatened farmers May 9th, 2021 by

Supermarkets in the USA bulge with everything from strawberries to steak, but this generous supply is threatened by a destructive agro-industry. In the recent book Perilous Bounty, Tom Philpott outlines looming disasters in California and the Midwest.

The Central Valley of California produces an astounding 80% of the world’s almonds and half of the pistachios, besides a lot of the fresh fruits and vegetables eaten in the USA. This phenomenal production is irrigated with water that is mined, and can never be replaced. The Central Valley used to be a vast wetland. From 1930 to 1970 a network of dams and canals were built to capture snowmelt from the Sierra Madre mountains, for irrigation.

But the rainfall out west is erratic and some years there is not enough snow to irrigate all the nut trees, so well water makes up the difference. So much water has been pumped that the ground level has fallen by 29 feet (8.8 meters). As the subsoil shrinks, it loses capacity; it can now hold less water than before.

The Midwest used to be a home for diversified family farms, rotating crops of corn, wheat, oats and rye, and even growing fruits and vegetables. Cattle ate fodder produced on the farm itself. Since the 1960s, this integrated system has been replaced by a simpler one, of just maize (corn) and soybeans, while the livestock have been sent to factory farms. Crops and animals are now grown on separate farms. The hog mega-barns are so far from the grain farms that the pig manure cannot be used as fertilizer. Instead, the manure finds its way to the Mississippi River and on to the Gulf of Mexico, where it has created a dead zone the size of New Jersey, destroying a thriving fish and shrimp industry. The soil is now eroding at an estimated rate of 5.4 tons per acre per year (13.5 tons per ha). The rich black soil is vanishing fast.

A handful of corporations buy meat (Tyson Foods, Cargill, JBS, and Smithfield Foods—owned by the Chinese WH Group) and just four companies make most of the chemical fertilizer in the USA, so farmers are forced to take the prices offered by these few buyers and sellers. This price squeeze forces many family farmers out of business. Between 1940 and 2018, the number of farms in Iowa declined from 213,000 to 86,000, a loss of 60%.

Much of this chemical-intensive farming system operates at a loss, but is made profitable by Federal Crop Insurance, operated by private companies, but subsidized by the US government.

Agriculture does make money for big companies. Monsanto, a corporation that made agrochemicals, saw its value rise from $5 billion in 2000 to $66 Billion in 2018, when Bayer bought the company. During these years, Monsanto consolidated its hold on the seed and pesticide industry. Almost all of the maize, soybean and cotton in the USA is now grown from varieties that have been genetically modified to withstand herbicides, especially glyphosate, sold under the brand name Roundup. At first, farmers loved it. They could plant the genetically modified “Roundup Ready” seed and then spray the emerging plants with herbicides, killing all the weeds and leaving the maize or soybeans fresh and green.

The problem is that weeds invariably evolve resistance to the herbicides. So, seed companies engineer new crop varieties that can withstand more herbicides. Then the weeds become resistant to those herbicides. And farmers have to spend more on seeds and chemicals.

There is a way out. In California, agroecologist Stephen Gliessman grows grapes without irrigation. In the Midwest, farmer-innovators like David Brandt and Tom Frantzen work with researchers to create integrated livestock-cereal farms where cover crops rebuild the soil with organic matter.

I was heartened to read about these inventive farmers. But there are other things we can all do, to live better and eat better. We can:

Plant a garden.

Buy locally, from family farmers.

Eat organic food.

Vote for lawmakers who support anti-trust legislation.

Push for more research on organic farming and agroecology.

Further reading

Philpott, Tom 2020 Perilous Bounty: The Looming Collapse of American Farming and How We Can Prevent It. New York: Bloomsbury Publishing. 246 pp.

Related Agro-Insight blogs

Out of space

Stuck in the middle

A revolution for our soil

Living soil: a film review

Against or with nature

Living Soil: A film review December 20th, 2020 by

Written with Paul Van Mele

In the opening scenes of the film, “Living Soil,” we see the Dust Bowl: the devastated farmland of the 1930s in the southern plains of the USA. Thirty to fifty years of plowing had destroyed the soil, and in times of drought, it drifted like snow.

As the rest of this one-hour film shows, there is now some room for optimism. Nebraska farmer Keith Berns starts by telling us that most people don’t understand the soil, not even farmers. But this is changing as more and more farmers, large and small, organic and conventional, begin to pay attention to soil health, and to the beneficial microbes that add fertility to the soil. Plants produce carbon, and exchange it with fungi and bacteria for nutrients.

Mimo Davis and Miranda Duschack have a one-acre city farm in Saint Louis, Missouri. The plot used to be covered in houses, and it was a jumble of brick and clay when the urban farmers took it over. They trucked in soil, but it was of poor fertility, so they rebuilt it with compost, and cover crops, like daikon radishes. Now they are successful farmer-florists—growing flowers without pesticides so that when customers bury their noses in the bouquet, it will be as healthy as can be.

A few scientists also appear in the film. Kristin Veum, USDA soil scientist, says that soil organisms are important because they build the soil back up. Most people know that legumes fix nitrogen, but few know that it’s the microbes in association with the plants’ roots that actually fix the nitrogen from the air.

Indiana farmer Dan DeSutter explains that mulch is important not just to retain moisture, but also to keep the soil cool in the summer. This helps the living organisms in the soil to stay more active. Just like people, good microbes prefer a temperature of 20 to 25 degrees Celsius. When it gets either too hot or too cold, the micro-organisms become less active. Cover crops are also important, explains DeSutter, “Nature abhors a mono-crop.” DeSutter plants cover crops with a mix of three to 13 different plants and this not only improves the soil, but keeps his cash crops healthier.

Nebraska’s Keith Berns plants a commercial sunflower crop in a mulch of triticale straw, with a cover crop of Austrian winter pea, cowpeas, buckwheat, flax, squash and other plants growing beneath the sunflowers. This diversity then adds 15 or 20 bushels per acre of yield (1 to 1.35 tons per hectare) to the following maize crop. Three rotations per year (triticale, sunflower and maize), with cover crops, build the soil up, while a simple maize – soy bean rotation depletes it.

Adding carbon to the soil is crucial, says DeSutter, because carbon is the basis of life in the soil. In Indiana, half of this soil carbon has been lost in just 150 to 200 years of farming, and only 50 years of intensive agriculture. No-till farming reduces fertilizer and herbicide costs, increases yield and the soil improves: a win-win-win. This also reduces pollution from agrochemical runoff.

As Keith Berns explains, the Holy Grail of soil health has been no-till without herbicides. It’s difficult to do, because you have to kill the cover crop to plant your next crop. One option is to flatten the cover crop with rollers, and another solution is to graze livestock on the cover crop, although he admits that it’s “really hard” to get this combination just right.

USDA soil health expert Barry Fisher, says “Never have I seen among farmers such a broad quest for knowledge as I’m seeing now.” The farmers are willing to share their best-kept secrets with each other, which you wouldn’t see in many other businesses.

Many of these farmers are experimenting largely on their own, but a little State support can make a huge difference. In the 1990s in Maryland, the Chesapeake Bay had an outbreak of Pfiesteria, a disease that was killing the shellfish. Scientists traced the problem to phosphorous, from chemical fertilizer runoff. Maryland’s State Government began to subsidize and promote cover crops, which farmers widely adopted. After 20 years, as Chesapeake Bay waterman James “Ooker” Eskridge explains, the bay is doing better. The sea grass is coming back. The blue crab population is doing well, the oysters are back and the bay looks healthier than it has in years.

Innovative farmers, who network and encourage each other, are revolutionizing American farming. As of 2017, US farmers had adopted cover crops and other soil health measures on at least 17 million acres (6.9 million hectares), a dramatic increase over ten years earlier, but still less than 10% of the country’s farmland. Fortunately, triggered by increased consumer awareness, these beneficial practices are catching on, which is important, because healthier soil removes carbon from the atmosphere, reduces agrochemical use, retains moisture to produce a crop in dry years, and grows more food. The way forward is clear. Measures like targeted subsidies to help farmers buy seed of cover crops have been instrumental to help spread agroecological practices. Experimenting farmers must be supported with more public research and with policies that promote healthy practices like mulching, compost, crop rotation and cover crops.

Watch the film

Living Soil directed by Chelsea Wright, Soil Health Institute

Related Agro-Insight blog stories

A revolution for our soil

Reviving soils

The intricacies of mulching

Stop erosion

What counts in agroecology

The big mucuna

Farming with trees

Videos on soil health practices

Organic biofertilizer in liquid and solid form

Vermiwash: an organic tonic for crops

Living windbreaks to protect the soil

Good microbes for plants and soil

Mulch for a better soil and crop

Making a vermicompost bed

Grass strips against soil erosion

Intercropping maize with pigeon peas

Intercropping pineapples

The wonder of earthworms

Reviving soils with mucuna

Pony Express December 13th, 2020 by

From April 1860 to October 1861, a private mail service, called the Pony Express, carried letters by horseback. By running at full throttle day and night, horses and riders could relay a mail pouch, called a mochila, from St. Joseph, Missouri to Sacramento California, by way of Salt Lake City, Utah: over 1,900 miles (3,100 km) away in ten days. Depending on the terrain, “swing stations” were placed about ten miles apart, where a stock tender kept a corral full of small, swift horses. The rider would gallop into the station, swing his mochila over the saddle of a fresh horse, and ride off. After some 70 miles, he would hand his mochila to the next man at a “home station” where the riders ate and slept.

The riders were just boys; “orphans preferred” said one classic ad (perhaps written to entice teens with the thrill of danger). Riders were small men, who could weigh no more than 125 pounds (57 kilos), to be light on the ponies.

As a teenager, I also worked briefly on the Pony Express, not riding it, but digging it. I was 19, about the same age as the riders had been. I worked as an archaeological laborer for one of my professors, Dale Berge, under a government contract to excavate the Pony Express home station at Simpson Springs in the Great Basin, southwest of Salt Lake City.

The sagebrush stretched for miles, rimmed by distant mountains, a bit like it must have looked when the ponies still ran. The ruined station was easy to spot. The lower walls of a three-room cabin and a corral were clearly visible.

For all its originality, the Pony Express did rely on some earlier endeavors, especially existing roads, like the Oregon Trail and the Mormon Trail to Salt Lake City. Some of the stations were already in place, including the one at Simpson Springs, founded in 1859 when entrepreneur George Chorpenning set up a tent on a stone foundation to serve his mail freight line from Utah to California. In 1860, the Pony Express simply bought Chorpenning’s station after the government conveniently cancelled his mail contract that same year.

The Pony Express built the stone cabin and installed a station keeper named George Dewees, to cook the bacon and beans, and to bake bread for the boys. No booze was allowed on the Pony Express.

In spite of the lure of sudden death, the Pony Express was well organized and dependable, operated by the Central Overland California & Pike’s Peak Express Company. Yet expenses were high and the Pony Express never made money. The enterprise stopped taking mail two days after the transcontinental telegraph was completed on 24 October 1861, linking the Eastern USA with California. The ponies’ last letters were delivered in November. The Pony Express was killed by the telegraph, a faster information and communication technology (ICT).

Bits of the Pony Express system lingered for a while. The telegraph was like the email of the 1860s. It carried text, but parcels had to go by snail mail, or in this case, by stage coach. Wells Fargo kept delivering mail to California in wagons along the old Pony Express route until the transcontinental railroad was completed in 1869. A family named Mulliner was living at Simpson Springs in 1890, operating a local stage line. But by 1891 even the station was abandoned.

For all its originality, the Pony Express only lasted a year and a half. The Western Union telegraph that replaced it lasted for 145 years, until 27 January 2006. A communication technology that is carried on by many actors, like book publishing, can evolve for centuries, but a complex system like the Pony Express that is centrally controlled, complicated, and serves a narrow, localized demand, can end as suddenly as it began. Still, any enterprise as romantic and audacious as the Pony Express may stay in the public memory for a long time.

Further reading

My main source of information was Dr. Berge’s site report on Simpson Springs. Ever the gentleman, in his acknowledgements Professor Berge was kind enough to mention me, although I was just a 19-year-old student.

Berge, Dale L. 1980. Simpson Springs Station Historical Archaeology in Western Utah 1974-1975. Salt Lake City: Bureau of Land Management (BLM). Cultural Resource Series No. 6. https://digitallibrary.utah.gov/awweb/awarchive?type=file&item=45926

Related blog stories

Book rate

Lions, leopards and overnight delivery

The talking wires

Dick’s ice box

Khipu: A story tied in knots

Photos

Pony Express Route by Jkan997 source: http://sharemap.org/public/Pony%20Express%20Route

Pony Express recruitment poster from Berge (1980).

Design by Olean webdesign