WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Iron for organic pigs May 16th, 2021 by

Nederlandse versie volgt hieronder.

Organic agriculture is on the rise, but as the sector grows and more farmers convert from conventional to organic farming, regulations are continuously fine-tuned. Finding a balance between animal welfare and the heavy debt burden many conventional farmers have due to past investments in modern pig houses is a delicate exercise, as I recently learned from my friend, Johan Hons, a long-time organic farmer in north-eastern Belgium.

“When some 40 years ago a neighbour farmer offered to let me use one of his vacant stables, I bought my first Piétrain pigs (a Belgian breed of pig) and started rearing. In those early years, I always supplemented iron. A few years later, Vera and I were able to start our own farm. We were convinced that organic farming was the only way food should be produced, so I gave my pigs the space to roam around in the field. Ever since then, they never needed any iron injections and they never got sick,” Johan says.

Iron is an essential mineral for all livestock, especially for piglets. Iron-deficient piglets will suffer from anaemia: they will remain pale, stunted, have chronic diarrhoea and if left untreated they will die. Worldwide, piglets are commonly injected with a 200 milligram dose of iron a few days after birth. Although this intramuscular injection is effective against anaemia, it is very stressful to the piglets.

In a natural environment a sow acquires enough iron from the soil during rooting behaviour, which she passes on to the suckling piglets through her milk. But most pigs in conventional farming in Belgium are raised on slatted floors and have no access to soil. Sows only have enough iron reserves for their first litter. Piglets of the second and third litter would already have a shortage of iron and become sick, unless given supplements.

Under Belgian regulations, organic meat pigs are allowed only one medical treatment for whatever illness. If a second treatment is given, pigs can only be sold in the conventional circuit and hence farmers do not get a premium price. With more conventional farmers eager to convert to organic to earn a higher income, members of Bioforum, the Belgian multi-stakeholder platform for organic agriculture, requested the regulatory authorities whether iron injections could be considered as a non-medical treatment.

As a member of Bioforum, Johan suggested an alternative: “When the sow delivers in the sty, I daily give her piglets a few handfuls of soil from the moment they are one week old. I put it out of reach of the sow, otherwise she would eat it, and continue doing so until the piglets are a few weeks old and allowed outside. Just like human babies, the piglets have a curious nature and by giving them early access to soil, they immediately build up their iron stores and immunity.”

For Johan caring for animals is knowing what they need and providing them with all the comfort throughout their life. This starts at birth-giving.

However, his suggestion initially got a cold reception at the forum, whose members also includes retailers. Most farmers who want to convert to organic do not have the possibility of letting their pigs roam on the land, showing the dire realities of conventional farms in Belgium, where concrete is more abundant around the pig houses than soil.

And however creative they found Johan’s suggestion to provide piglets with soil in the stables, this was not considered a feasible option. Conventional farmers have invested heavily in modern pig houses with slatted floors and automated manure removal systems and bringing in soil would obstruct the system. Adjusting such houses to cater for organic farming is an expense few farmers are willing to make.

Belgian authorities decided that, because of lack of commercial alternatives to iron injections, they would be temporarily accepted in organic agriculture, on the condition that the iron formulation is not mixed with antibiotics.

A sustainable food system is at the heart of the European Green Deal. As the European Commission has set a target under its farm to fork strategy to have 25% of the land under organic agriculture by 2030, it will need to reflect on how far the regulations for organic agriculture can be stretched, as well as on possible measures to support farmers to convert.

If left to the pigs to decide, they would surely opt for more time outdoors and less concrete around their houses, not a tweak in the regulations to declassify iron injection as a medical treatment.

Related blogs

Against or with nature

Smelling is believing

Mobile slaughterhouses

Five heads think better than one

Asking about cows

Kicking the antibiotic habit

Big chicken, little chicken

Related video

Housing for pigs

Inspiring platforms

Access Agriculture: hosts over 220 training videos in over 85 languages on a diversity of crops and livestock, sustainable soil and water management, basic food processing, etc. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment with new ideas.

EcoAgtube: a new social media platform where anyone from across the globe can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

 

Ijzer voor biovarkens

Paul Van Mele 16 maart, 2021

De biologische landbouw is in opkomst, en naarmate de sector groeit en meer boeren overschakelen van conventionele op biologische landbouw, wordt de regelgeving voortdurend bijgeschaafd. Het vinden van een evenwicht tussen dierenwelzijn en de zware schuldenlast die veel conventionele boeren hebben door investeringen in moderne varkensstallen in het verleden, is een delicate oefening, zoals ik onlangs vernam van mijn vriend Johan Hons, een bioboer die al lang in het noordoosten van België werkt.

“Toen ik zo’n 40 jaar geleden van een boer uit de buurt een van zijn leegstaande stallen mocht gebruiken, kocht ik mijn eerste Piétrain-varkens (een Belgisch varkensras) en begon ik met de opfok. In die beginjaren heb ik altijd ijzer bijgevoerd. Een paar jaar later konden Vera en ik onze eigen boerderij beginnen. We waren ervan overtuigd dat biologische landbouw de enige manier was om voedsel te produceren, dus gaf ik mijn varkens de ruimte om in het veld rond te lopen. Sindsdien hebben ze nooit meer ijzerinjecties nodig gehad en zijn ze nooit ziek geworden,” vertelt Johan.

IJzer is een essentieel mineraal voor alle vee, vooral voor biggen. Biggen met een ijzertekort lijden aan bloedarmoede: ze blijven bleek, hebben groeiachterstand, chronische diarree en als ze niet behandeld worden, gaan ze dood. Wereldwijd worden biggen enkele dagen na de geboorte geïnjecteerd met een dosis ijzer van 200 milligram. Hoewel deze intramusculaire injectie doeltreffend is tegen bloedarmoede, is zij zeer stresserend voor de biggen.

In een natuurlijke omgeving verwerft een zeug tijdens het wroetgedrag voldoende ijzer uit de bodem, dat ze via haar melk doorgeeft aan de zogende biggen. Maar de meeste varkens in de conventionele landbouw in België worden gehouden op roostervloeren en hebben geen toegang tot de bodem. Zeugen beschikken slechts over voldoende ijzerreserves voor hun eerste worp. Biggen van de tweede en derde worp zouden al een ijzertekort hebben en ziek worden, tenzij ze supplementen krijgen.

Volgens de Belgische regelgeving mogen biologische vleesvarkens slechts één medische behandeling krijgen voor welke ziekte dan ook. Als een tweede behandeling wordt gegeven, kunnen de varkens alleen in het conventionele circuit worden verkocht en krijgen de boeren dus geen extra prijs. Nu steeds meer conventionele boeren willen omschakelen naar biologische landbouw om een hoger inkomen te verdienen, hebben leden van Bioforum, het Belgische multi-stakeholderplatform voor biologische landbouw, de regelgevende instanties gevraagd of ijzerinjecties kunnen worden beschouwd als een niet-medische behandeling.

Als lid van Bioforum stelde Johan een alternatief voor: “Als de zeug in de stal bevalt, geef ik haar biggen dagelijks een paar handjes grond vanaf het moment dat ze een week oud zijn. Ik leg het buiten bereik van de zeug, anders eet ze het op, en blijf dat doen tot de biggen een paar weken oud zijn en naar buiten mogen. Net als mensenbaby’s hebben de biggen een nieuwsgierige aard en door ze vroeg toegang te geven tot aarde, bouwen ze meteen hun ijzerreserves en immuniteit op.”

Voor Johan is zorgen voor dieren weten wat ze nodig hebben en ze hun leven lang alle comfort bieden. Dat begint al bij de geboorte.

Maar zijn suggestie kreeg aanvankelijk een kille ontvangst op het forum, waar ook detailhandelaren lid van zijn. De meeste boeren die willen omschakelen naar biologisch hebben niet de mogelijkheid om hun varkens op het land te laten rondlopen, wat de schrijnende realiteit laat zien van conventionele boerderijen in België, waar rond de varkensstallen meer beton dan grond te vinden is. En hoe creatief ze Johan’s suggestie ook vonden om biggen in de stallen van grond te voorzien, dit werd niet als een haalbare optie beschouwd. Conventionele boeren hebben zwaar geïnvesteerd in moderne varkensstallen met roostervloeren en geautomatiseerde mestafvoersystemen en het binnenbrengen van grond zou het systeem hinderen. Aanpassing van dergelijke stallen aan de biologische landbouw is een uitgave die weinig boeren bereid zijn te doen.

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat, bij gebrek aan commerciële alternatieven voor ijzerinjecties, deze tijdelijk in de biologische landbouw zullen worden aanvaard, op voorwaarde dat de ijzerformulering niet wordt gemengd met antibiotica.

Een duurzaam voedselsysteem staat centraal in de Europese Green Deal. Aangezien de Europese Commissie zich in het kader van haar strategie “van boer tot bord” ten doel heeft gesteld om tegen 2030 25% van het landbouwareaal in de biologische landbouw om te zetten, zal zij zich moeten beraden op de vraag hoe ver de regelgeving voor de biologische landbouw kan worden opgerekt en welke maatregelen kunnen worden genomen om de landbouwers te helpen zich om te schakelen.

Als het aan de varkens zou worden overgelaten om te beslissen, zouden zij zeker kiezen voor meer tijd buiten en minder beton rond hun huizen, en niet voor een aanpassing van de regelgeving om ijzerinjectie als een medische behandeling te deklasseren.

Gerelateerde blogs van Agro-Insight

Against or with nature

Smelling is believing

Mobile slaughterhouses

Five heads think better than one

Asking about cows

Kicking the antibiotic habit

Big chicken, little chicken

gerelateerde video

Housing for pigs

Inspirerende video platformen

Access Agriculture: bevat meer dan 220 trainingsvideo’s in meer dan 90 talen over een verscheidenheid aan gewassen en vee, duurzaam bodem- en waterbeheer, basisvoedselverwerking, enz. Elke video beschrijft de onderliggende principes en moedigt mensen zo aan om met nieuwe ideeën te experimenteren.

EcoAgtube: een nieuw social media platform waar iedereen van over de hele wereld zijn eigen video’s kan uploaden die gerelateerd zijn aan natuurlijke landbouw en circulaire economie.

An exit strategy April 4th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Development projects often die when the money runs out. Many of these efforts often have no exit strategy in mind, but that’s changing, as I saw on a recent visit to Villa Taquiña, on the mountain slopes above Cochabamba, Bolivia.

Once an independent peasant community, Villa Taquiña has now largely been swallowed by the city of Cochabamba, but until recently, many farmers still managed to grow small plots of cut flowers.

When I lived in Villa Taquiña, years ago, if I caught the bus before dawn I would share the ride with older women taking huge bundles of carnations, gladiolas, and chrysanthemums to sell in the central market. But on my recent visit a local farmer, doña Nelly, explained that when Covid put a stop to big weddings and funerals, it wiped out the demand for cut flowers. Adaptable as ever, the smallholders turned to fresh vegetables, but there was a catch. The flowers had been grown with lots of pesticides. Now the farmers hoped to produce in a more environmentally friendly way, “so we can leave something for our children and grandchildren,” doña Nelly explained.

Two agronomists, Ing. Alberto Cárdenas and Ing. Alexander Espinoza, from Fundación Agrecol Andes, are helping a dozen farm families transition to agroecology. The farmers plant broccoli, cabbage and other vegetables with seeds they buy at the shop. The seeds come dusted in pink fungicide, but the farmers harvest seeds from some of the plants they grow, and are now producing 80% of their own seed. If they need a fungicide, they can make sulfur-lime or Bordeaux mix, which are accepted by most organic agricultural programs. The farmers also plant basil, quilquiña and other aromatic plants among their vegetables to discourage insect pests. Many different plants are grown together; this is called intercropping and it also keeps the pests away. The farmers are also bringing their soils back to life by incorporating compost.

Although the plots are tiny (some farmers have as little as 700 square meters) with hard work even a small piece of land can produce a lot of vegetables. Then the problem becomes where to sell it. Folks could take their produce to the big market in the city, but they would have to compete with conventionally-grown vegetables brought in by the truck load. Alberto and Alex have organized the farmers to work together. They often meet at doña Nelly’s house to package the produce with attractive labels. Besides saving on the costs of agrochemicals, these organic farmers have a close link with consumers, so they listen to what their clients want, and try to offer them a rich diversity of vegetables.

Belonging to a group also helps the farmers to reach customers who appreciate organic produce. In Bolivia the niches for organic food are still in their infancy, so producers and consumers need a little help finding each other. Alberto and Alex have organized the farmers with their consumers. Every week a group of consumers (including my family) gets a WhatsApp message with this week’s menu of what is on offer. We order what we want, everything from crisp vegetables to a perfect whole wheat flour to the best cactus fruit I’ve ever had. Two days later Alberto and Alex cheerfully arrive at our door with the produce.

Unfortunately, this is not sustainable marketing. Vegetable growers can’t always depend on the good graces of a project to sell their produce for them, but Alberto and Alex have an exit strategy.  They are organizing volunteer farmers and consumers to meet occasionally and inspect the farms, to guarantee that they are agroecologically sound. It is called the “participatory guarantee system,” (SPG) a kind of people’s organic certification. With time, Alberto hopes to make the marketing profitable enough that someone, perhaps the farmers themselves, will take it over as a private enterprise.  To that end, the farmers are organizing themselves into a legally-recognized association. Letting the farmers and the consumers get to know each other is also an innovation to make sure that we keep buying and selling.

I visit Villa Taquiña with two-dozen mask-wearing consumers, who were delighted to meet some of the farmers who grow the food we eat. One of those farmers, Elsa Bustamante, has an exit strategy of her own. She is feeding guinea pigs on the vegetable waste from her small plot, and she plans to start a restaurant featuring organic vegetables and homegrown guinea pigs. “You will all be my customers,” Elsa tells us. And then she serves up golden brown quarters of fried guinea pig on a bed of rice, potatoes and salad. The consumers love it.

Related Agro-Insight blog stories

The next generation of farmers

Strawberry fields once again

Further reading

Bentley, Jeffery W. 2015 “Flowers Watered with Beer.” Agriculture for Development 26:20-22.

Acknowledgements

Thanks to Nelly Camacho, Elsa Bustamante, and her brother Pastor for letting us into their homes and their fields. Doña Nelly is the representative of the SPG Cercado. (Cercado is a province in the Department of Cochabamba. Cercado has only one municipality, which is also called Cochabamba, and it is the Department’s capital). The SPG Cercado is backed up by Law 3525, “Regulation and promotion of ecological production of agriculture, livestock and non-timber forest products” and by the National Technical Norm (NTN) which supports the participatory guarantee systems (SPG) which is used to accredit urban, peri-urban and rural groups of ecological farmers. The SPG Cercado works via an MOU with the municipal government of Cochabamba and the Fundación Agrecol Andes, with funding from the Italian Agency for Development Cooperation. Ing. Alberto Cárdenas and Ing. Alexander Espinoza work for the Fundación Agrecol Andes, in Cochabamba. A big thanks to them for organizing this visit, and thanks as well to Alberto for his comments on an earlier version of this story.

Scientific name

Quilquiña (Porophyllum ruderale) is a pungent herb used for making salsas.

Videos on the agroecological way to produce vegetables

Using sack mounds to grow vegetables

Managing black rot in cabbage

Managing vegetable nematodes

Insect nets in seedbeds

ESTRATEGIA DE SALIDA

Jeff Bentley, 4 de abril del 2021

Los proyectos de desarrollo suelen morir cuando se acaba el dinero. A muchos de estos esfuerzos les falta una estrategia de salida, pero eso está cambiando, como vi hace poco en una visita a Villa Taquiña, al pie de la cordillera andina, en Cochabamba, Bolivia.

Villa Taquiña, que era una comunidad agrícola independiente, hoy en día ha sido prácticamente tragada por la ciudad de Cochabamba, pero hasta hace poco, muchos agricultores cultivaban pequeñas parcelas de flores cortadas para vender.

Cuando yo vivía en Villa Taquiña, hace algunos años, si salía antes del amanecer compartía el micro (bus) con mujeres mayores de edad que llevaban enormes bultos de claveles, gladiolos y crisantemos para vender en el mercado central. Pero en mi última visita, una agricultora local, doña Nelly Camacho, me explicó que cuando el Covid acabó con las bodas y los funerales bien asistidos, dio fin a la demanda de flores cortadas. Tan bien adaptables como siempre, los pequeños agricultores empezaron a producir verduras frescas, pero había un problemita. Las flores se cultivaban con muchos plaguicidas. Ahora los agricultores esperan producir de forma más ecológica, “porque queremos dejar algo para nuestros hijos, y nietos”, explica doña Nelly.

Los ingenieros agrónomos Alberto Cárdenas y Alexander Espinoza, de la Fundación Agrecol Andes, les están ayudando a una decena de familias en la transición a la agroecología. Los agricultores siembran brócoli, repollo lechugas, vainas y otras hortalizas con semillas que compran en la agropecuaria. Las semillas vienen recubiertas con un fungicida rosado, pero los agricultores guardan algunas de las semillas de las plantas que cultivan, y ahora están produciendo el 80% de sus propias semillas. Si necesitan un fungicida, pueden hacer sulfocálcico o caldo bordelés, que son aceptados por la mayoría de los programas de agricultura orgánica. Los agricultores también siembran albahaca, quilquiña y otras plantas aromáticas entre sus hortalizas para ahuyentar a las plagas insectiles. Cultivan una mezcla de muchas plantas diferentes; esto se llama policultivo y también evita tener plagas. Además, los agricultores están recuperando sus suelos, incorporando compost.

A pesar de que las parcelas que quedan son pequeñas (alguna gente cultiva sólo 700 metros cuadrados), con trabajo se puede producir muchas verduras. Luego viene el problema de dónde venderlas. Los agricultores podrían llevar sus productos al gran mercado, la Cancha de Cochabamba, pero tendrían que competir con las camionadas de hortalizas convencionales. Alberto y Alex han organizado a los agricultores para que trabajen juntos. A menudo se reúnen en la casa de doña Nelly para embolsar los productos con etiquetas atractivas. Además de ahorrarse los costos de los agroquímicos, estos agricultores orgánicos tienen un estrecho vínculo con los consumidores, y saben lo que sus clientes quieren y tratan de ofrecerles una rica diversidad de verduras.

Pertenecer a un grupo también ayuda a los agricultores a encontrar los clientes que aprecian los productos orgánicos. En Bolivia, los nichos de los alimentos orgánicos todavía están en pañales, entonces los productores y consumidores necesitan un poco de ayuda para encontrarse. Alberto y Alex han organizado a los agricultores con sus consumidores. Cada semana, un grupo de consumidores (incluyendo a mi familia) recibe un mensaje de WhatsApp con la oferta semanal. Pedimos lo que queremos, desde verduras súper frescas, una perfecta harina integral, y la mejor tuna que jamás he probado. Dos días después, Alberto y Alex puntualmente nos dejan una “bolsa saludable” (Bolsaludabe) de productos en la puerta.

Lastimosamente, este tipo de comercialización no es sostenible. Los horticultores no siempre pueden depender de la buena voluntad de un proyecto para vender sus productos, pero Alberto y Alex tienen una estrategia de salida. Están organizando a agricultores y consumidores voluntarios para que se reúnan de vez en cuando e inspeccionen las parcelas, a fin de garantizar que son agroecológicas de verdad. Se llama “sistema participativo de garantías” (SPG), y es una especie de certificación orgánica popular. Con el tiempo, Alberto espera que la comercialización sea lo suficientemente rentable como para que alguien, tal vez los mismos productores, se haga cargo de vender la producción de manera particular. Para hacer eso, los productores se están organizando en una asociación con personería jurídica. El hacer que los agricultores y los consumidores nos conozcamos es también una innovación para asegurar que sigamos comprando y vendiendo.

En mi visita a Villa Taquiña éramos dos docenas de consumidores con barbijos, que estábamos encantados de conocer a algunos de los agricultores que producen los alimentos que comemos. Una de esas agricultoras, Elsa Bustamante, tiene su propia estrategia de salida. Ella está alimentando a cuys con los residuos vegetales de su pequeña parcela, y planifica abrir un restaurante con verduras ecológicas y cuys producidos en casa. “Todos ustedes serán mis clientes”, nos dice Elsa. Y luego sirve cuartos de cuy fritos y dorados y aún calientes sobre un lecho de arroz, papas y ensalada. A los consumidores les encanta.

Artículos relacionados del blog de Agro-Insight

The next generation of farmers

En el frutillar de nuevo

Lectura adicional

Bentley, Jeffery W. 2015 “Flowers Watered with Beer.” Agriculture for Development 26:20-22.

Agradecimientos

Gracias a Nelly Camacho, Elsa Bustamante, y su hermano Pastor por recibirnos en sus hogares y sus parcelas. Doña Nelly es la representante del SPG Cercado. (Cercado es una provincia del Departamento de Cochabamba. Cercado tiene un solo municipio, que también se llama Cochabamba, el cual es la capital del Departamento). El SPG Cercado es respaldado por la Ley 3525, “Regulación y promoción de la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica” y por la Norma Técnica Nacional (NTN) que apoya a los sistemas participativos de garantía (SPG) a través de la cual se acredita grupos de productores ecológicos a nivel urbano, periurbano y rural. El SPG Cercado trabaja a través de un convenio entre el gobierno municipal de Cochabamba y la Fundación Agrecol Andes, con financiamiento de la Cooperación Italiana. Los Ing. Alberto Cárdenas y Alexander Espinoza trabajan para la Fundación Agrecol Andes, en Cochabamba. Gracias a ellos por organizar el viaje, y gracias a Alberto por sus comentarios sobre una versión anterior de este blog.

Vocabulario

El cuy es el conejillo de las Indias.

La quilquiña es una hierba con un fuerte olor usada para hacer salsas, Porophyllum ruderale.

Videos sobre la forma agroecológica de producir hortalizas

Producir hortalizas en maceta de saco

Managing black rot in cabbage

El manejo de nematodos en hortalizas

Insect nets in seedbeds

Redes contra insectos en almácigo

The next generation of farmers March 28th, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

Whether in Europe or in the global South, young farmers, unless they are born into a farm family, often lack three key things: land, finance and knowledge. But a new breed of farmers has risen, fuelled by passion to produce food in a healthy way, free from agrochemicals. Their journeys are often difficult, but with support from the community and by helping each other, they are heading towards a fairer and brighter future, as I learned this week on a revealing road trip.

Recently, I joined my farmer friends Johan Hons and Vera Kuijpers on their weekly trip to deliver and buy organic produce from wholesalers and fellow farmers to stock up their farm shop that opens from Friday afternoon until Saturday noon. Johan and Vera have been pioneer organic farmers in north-eastern Belgium.

“When we started some 30 years ago, it was just us and one other family who had a basic food packaging machine. Whenever needed, we could use their machine,” Johan said. In the meantime, the number of organic farmers has grown, and an amazing informal network is coming to life.

The back of the van is loaded with freshly harvested potatoes, a few crates of cabbages and leek seedlings that Johan and Vera had reared for the new season. Having left their farm before 6 am, by 8 o’clock we finished our first delivery. Biofresh, a main organic retailer, bought their potatoes. At the same time, we collect the produce they had ordered online a few days earlier. Vera guides me through the warehouse, explaining how the whole system works.

I see crates of organic pineapples from Côte d’Ivoire, bright mangoes from Ghana, ginger from Peru, fava beans, artichokes and oranges from Italy, and various local products, including their potatoes, amongst other things.

“At first, our name was mentioned on the label,” Vera says, “but they have now replaced our name with a number, so people no longer know who has produced them. I think it is to protect themselves from their competitors.” This may well be the case, but as we continue our road trip it dawns on me that the effectiveness of this strategy may only be short-lived.

As we load the van in the parking lot, Floriaan D’Hulster, a young fellow organic farmer whom we had met indoors 10 minutes earlier arrives. He has come to buy Johan and Vera’s crates of cabbages and hands over a little carton box. My curiosity triggered, Johan proudly opens it and shows little seed packages.

“This is from our group of farmers with whom we started to produce vegetable seed. The seed has been cleaned, nicely labelled and packaged at the premises of Akelei, the organic farm where Floriaan works, and will be available in our farm shop as of tomorrow,” Johan smiles. Their non-profit association “Vitale Rassen” was formalised in 2019 and regroups organic farmers across Flanders who produce seed under EU organic standards.

On to the next destination. Like Biofresh, Sinature is a wholesaler, but they also have their own greenhouses behind their warehouse. “We like to buy as much locally produced food as possible,” Vera says, “as that is in line with our philosophy and many clients also ask me about this.”

As we walk through the warehouse, Vera carefully goes over various lists. I learn that they are at the same time buying produce for other fellow farmers. “Many of us have started to sell our produce ourselves directly to consumers, whether at farm markets or farm shops,” Vera says, “and it is good to be able to offer clients a rich diversity of food on top of your own produce. As we have a van and a trailer, we provide this service to our fellow farmers against a small fee to cover our costs.”

At Bernd Vandersmissen’s farm I am excited to see how even in greenhouses, they successfully integrate crops and livestock. Two pigs are happily sleeping under a trailer in an area secured by a temporary electric fence. While the pigs feed on the green manure (a mixture of rye and phacelia), they keep the soil loose and fertile.

Many of the new generation of farmers have managed one way or the other to secure some land. To gain knowledge and become professional growers, the non-profit organisation Landwijzer has been offering both short and two-year long courses on organic and biodynamic farming for the past 20 years.

The remainder of the day we make various stops to buy and deliver fresh produce at some inspiring farms. As Johan and Vera are pioneers, they know everyone involved in the organic food system. Many of the new generation of farmers have also done their internship with them as part of their Landwijzer course, so they have a strong bond. By providing this weekly service, they also get a chance to chat with their colleagues and exchange ideas and recent news.

When I ask Johan how the new generation of farmers is coping with the purchasing power of large buyers that push down prices, he explains that price formation and market diversification are key aspects covered in the courses offered by Landwijzer.

A few days earlier I had an online meeting with one of the coordinators of the Fairtrade Producers’ Organisation from Latin America. To secure a living income, cocoa and coffee growers are also forced to increasingly look at income and market diversification. While the food industry may gradually come to realize that paying a fair price for food is needed to keep farmers in business, it is reassuring to see that farmers continue to innovate by pro-actively strengthening ties between themselves and the community of consumers. Belonging to a network may make a vital difference for new farmers, who often lack land and a family connection to agriculture.

Related blogs

Grocery shops and farm shops

Forgotten vegetables

Marketing something nice

Inspiring platforms

Access Agriculture: hosts over 220 training videos in over 85 languages. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment with new ideas.

EcoAgtube: a new social media platform where anyone can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

 

De volgende generatie boeren

Of ze nu in Europa of in het Zuiden zijn geboren, het ontbreekt jonge boeren, tenzij ze in een boerenfamilie zijn geboren, vaak aan drie belangrijke dingen: land, financiën en kennis. Maar er is een nieuwe generatie boeren opgestaan, gedreven door de passie om op een gezonde manier voedsel te produceren, vrij van landbouwchemicaliën. Hun reis is vaak moeilijk, maar met steun van de gemeenschap en door elkaar te helpen, zijn ze op weg naar een eerlijkere en mooiere toekomst, zoals ik deze week leerde tijdens een onthullende road trip.

Onlangs vergezelde ik mijn boerenvrienden Johan Hons en Vera Kuijpers op hun wekelijkse reis om biologische producten te leveren en te kopen van groothandelaars en collega-boeren om hun boerderijwinkel te bevoorraden die open is van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag. Johan en Vera zijn pioniers op het gebied van biologische landbouw in het noordoosten van België. “Toen we zo’n 30 jaar geleden begonnen, waren we alleen met één andere familie die een basisverpakkingsmachine voor levensmiddelen had. Als het nodig was, konden we hun machine gebruiken,” zei Johan. Intussen is het aantal biologische boeren gegroeid en is er een geweldig informeel netwerk ontstaan.

De achterbak van het busje is volgeladen met vers geoogste aardappelen, een paar kratten kool en prei-zaailingen die Johan en Vera hadden opgekweekt voor het nieuwe seizoen. We zijn al voor 6 uur vertrokken van hun boerderij en tegen 8 uur zijn we klaar met onze eerste levering. Biofresh, een belangrijke biologische detailhandelaar, kocht hun aardappelen. Tegelijkertijd halen we de producten op die ze een paar dagen eerder online hadden besteld. Vera leidt me door het magazijn en legt uit hoe het hele systeem werkt.

Ik zie kratten met biologische ananassen uit Ivoorkust, mango’s uit Ghana, gember uit Peru, tuinbonen, artisjokken en sinaasappels uit Italië, en verschillende lokale producten, waaronder hun aardappelen. “In het begin stond onze naam op het etiket,” zegt Vera, “maar nu hebben ze onze naam vervangen door een nummer, zodat de mensen niet meer weten wie ze heeft geproduceerd. Ik denk dat het is om zichzelf te beschermen tegen hun concurrenten.” Dat kan wel zo zijn, maar terwijl we onze reis voortzetten, dringt het tot me door dat de doeltreffendheid van deze strategie wel eens van korte duur zou kunnen zijn.

Terwijl we het busje inladen op de parkeerplaats, arriveert Floriaan D’Hulster, een jonge bio-boer die we 10 minuten eerder binnen hadden ontmoet. Hij is gekomen om de kratten kolen van Johan en Vera te kopen en overhandigt een kartonnen doosje. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, Johan maakt het trots open en laat kleine zaadverpakkingen zien. “Dit is van onze groep boeren met wie we begonnen zijn groentezaad te produceren. Het zaad is geschoond, mooi geëtiketteerd en verpakt op het terrein van Akelei, de biologische boerderij waar Floriaan werkt, en zal vanaf morgen verkrijgbaar zijn in onze boerderijwinkel”, lacht Johan. Hun vzw “Vitale Rassen” werd in 2019 geformaliseerd en groepeert bioboeren over heel Vlaanderen die zaaigoed produceren volgens de biologische normen van de EU.

Op naar de volgende bestemming. Net als Biofresh is Sinature een groothandel, maar ze hebben ook eigen kassen achter hun magazijn. “We kopen graag zoveel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel”, zegt Vera, “want dat ligt in de lijn van onze filosofie en veel klanten vragen me daar ook naar.”

Terwijl we door het magazijn lopen, neemt Vera zorgvuldig verschillende lijsten door. Ik leer dat ze tegelijkertijd producten inkopen voor andere collega-boeren. “Velen van ons zijn onze producten zelf rechtstreeks aan de consument gaan verkopen, op boerenmarkten of in boerderijwinkels”, vertelt Vera, “en het is goed om klanten naast je eigen producten ook een rijke diversiteit aan voedsel te kunnen bieden. Omdat we een bestelwagen en een aanhangwagen hebben, verlenen we deze service aan onze collega-boeren tegen een kleine vergoeding om onze kosten te dekken.”

Op de boerderij van Bernd Vandersmissen leer ik hoe ze zelfs in kassen met succes gewassen en vee integreren. Twee varkens slapen tevreden onder een trailer in een ruimte die beveiligd is met een tijdelijk elektrisch hek. Terwijl de varkens zich voeden met de groenbemesting (een mengsel van rogge en phacelia), houden ze de grond los en vruchtbaar.

Veel van de nieuwe generatie boeren zijn er op de een of andere manier in geslaagd om wat land in handen te krijgen. Om kennis op te doen en professionele telers te worden, biedt de vzw Landwijzer al 20 jaar zowel korte als tweejarige cursussen aan over biologische en biodynamische landbouw.

De rest van de dag maken we verschillende stops om verse producten te kopen en af te leveren bij enkele inspirerende boerderijen. Omdat Johan en Vera pioniers zijn, kennen ze iedereen die betrokken is bij het biologische voedselsysteem. Veel van de nieuwe generatie boeren hebben ook bij hen stage gelopen in het kader van hun Landwijzer opleiding, dus ze hebben een sterke band. Door deze wekelijkse service krijgen ze ook de kans om met hun collega’s bij te praten en ideeën en recent nieuws uit te wisselen.

Als ik Johan vraag hoe de nieuwe generatie boeren omgaat met de koopkracht van grote afnemers die de prijzen drukken, legt hij uit dat prijsvorming en marktdiversificatie belangrijke aspecten zijn die in de cursussen van Landwijzer aan de orde komen.

Een paar dagen eerder had ik een online-ontmoeting met een van de coördinatoren van de Fairtrade Producers’ Organisation uit Latijns-Amerika. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, worden ook cacao- en koffietelers gedwongen steeds meer te kijken naar inkomens- en marktdiversificatie. Terwijl de voedingsindustrie geleidelijk tot het inzicht komt dat het betalen van een eerlijke prijs voor voedsel nodig is om boeren in bedrijf te houden, is het geruststellend om te zien dat boeren blijven innoveren door pro-actief de banden tussen henzelf en de gemeenschap van consumenten aan te halen. Deel uitmaken van een netwerk kan een wezenlijk verschil maken voor nieuwe boeren, die vaak niet over land beschikken en geen familieband met de landbouw hebben.

Living Soil: A film review December 20th, 2020 by

Written with Paul Van Mele

In the opening scenes of the film, “Living Soil,” we see the Dust Bowl: the devastated farmland of the 1930s in the southern plains of the USA. Thirty to fifty years of plowing had destroyed the soil, and in times of drought, it drifted like snow.

As the rest of this one-hour film shows, there is now some room for optimism. Nebraska farmer Keith Berns starts by telling us that most people don’t understand the soil, not even farmers. But this is changing as more and more farmers, large and small, organic and conventional, begin to pay attention to soil health, and to the beneficial microbes that add fertility to the soil. Plants produce carbon, and exchange it with fungi and bacteria for nutrients.

Mimo Davis and Miranda Duschack have a one-acre city farm in Saint Louis, Missouri. The plot used to be covered in houses, and it was a jumble of brick and clay when the urban farmers took it over. They trucked in soil, but it was of poor fertility, so they rebuilt it with compost, and cover crops, like daikon radishes. Now they are successful farmer-florists—growing flowers without pesticides so that when customers bury their noses in the bouquet, it will be as healthy as can be.

A few scientists also appear in the film. Kristin Veum, USDA soil scientist, says that soil organisms are important because they build the soil back up. Most people know that legumes fix nitrogen, but few know that it’s the microbes in association with the plants’ roots that actually fix the nitrogen from the air.

Indiana farmer Dan DeSutter explains that mulch is important not just to retain moisture, but also to keep the soil cool in the summer. This helps the living organisms in the soil to stay more active. Just like people, good microbes prefer a temperature of 20 to 25 degrees Celsius. When it gets either too hot or too cold, the micro-organisms become less active. Cover crops are also important, explains DeSutter, “Nature abhors a mono-crop.” DeSutter plants cover crops with a mix of three to 13 different plants and this not only improves the soil, but keeps his cash crops healthier.

Nebraska’s Keith Berns plants a commercial sunflower crop in a mulch of triticale straw, with a cover crop of Austrian winter pea, cowpeas, buckwheat, flax, squash and other plants growing beneath the sunflowers. This diversity then adds 15 or 20 bushels per acre of yield (1 to 1.35 tons per hectare) to the following maize crop. Three rotations per year (triticale, sunflower and maize), with cover crops, build the soil up, while a simple maize – soy bean rotation depletes it.

Adding carbon to the soil is crucial, says DeSutter, because carbon is the basis of life in the soil. In Indiana, half of this soil carbon has been lost in just 150 to 200 years of farming, and only 50 years of intensive agriculture. No-till farming reduces fertilizer and herbicide costs, increases yield and the soil improves: a win-win-win. This also reduces pollution from agrochemical runoff.

As Keith Berns explains, the Holy Grail of soil health has been no-till without herbicides. It’s difficult to do, because you have to kill the cover crop to plant your next crop. One option is to flatten the cover crop with rollers, and another solution is to graze livestock on the cover crop, although he admits that it’s “really hard” to get this combination just right.

USDA soil health expert Barry Fisher, says “Never have I seen among farmers such a broad quest for knowledge as I’m seeing now.” The farmers are willing to share their best-kept secrets with each other, which you wouldn’t see in many other businesses.

Many of these farmers are experimenting largely on their own, but a little State support can make a huge difference. In the 1990s in Maryland, the Chesapeake Bay had an outbreak of Pfiesteria, a disease that was killing the shellfish. Scientists traced the problem to phosphorous, from chemical fertilizer runoff. Maryland’s State Government began to subsidize and promote cover crops, which farmers widely adopted. After 20 years, as Chesapeake Bay waterman James “Ooker” Eskridge explains, the bay is doing better. The sea grass is coming back. The blue crab population is doing well, the oysters are back and the bay looks healthier than it has in years.

Innovative farmers, who network and encourage each other, are revolutionizing American farming. As of 2017, US farmers had adopted cover crops and other soil health measures on at least 17 million acres (6.9 million hectares), a dramatic increase over ten years earlier, but still less than 10% of the country’s farmland. Fortunately, triggered by increased consumer awareness, these beneficial practices are catching on, which is important, because healthier soil removes carbon from the atmosphere, reduces agrochemical use, retains moisture to produce a crop in dry years, and grows more food. The way forward is clear. Measures like targeted subsidies to help farmers buy seed of cover crops have been instrumental to help spread agroecological practices. Experimenting farmers must be supported with more public research and with policies that promote healthy practices like mulching, compost, crop rotation and cover crops.

Watch the film

Living Soil directed by Chelsea Wright, Soil Health Institute

Related Agro-Insight blog stories

A revolution for our soil

Reviving soils

The intricacies of mulching

Stop erosion

What counts in agroecology

The big mucuna

Farming with trees

Videos on soil health practices

Organic biofertilizer in liquid and solid form

Vermiwash: an organic tonic for crops

Living windbreaks to protect the soil

Good microbes for plants and soil

Mulch for a better soil and crop

Making a vermicompost bed

Grass strips against soil erosion

Intercropping maize with pigeon peas

Intercropping pineapples

The wonder of earthworms

Reviving soils with mucuna

Grocery shops and farm shops December 6th, 2020 by

Few people realize how our food system is structured and how we consumers have a crucial influence. Exercising our food rights is as important as being politically active.

My dad ran a successful grocery store on the village market square, just across from the church. I still vividly remember the day when he took out an advertisement leaflet from the letter box. A year earlier a supermarket had opened in the village, accompanied by aggressive marketing. “They sell the same orange juice cheaper than I can buy it from the wholesaler,” my dad turned to my mum, “if this continues, I will have to close soon.” Customers from the neighbourhood suddenly started to pass by our shop on their way to the supermarket, heads down, embarrassed because they no longer dared to greet my dad, with whom they had joked and chit-chatted for over 30 years.

Local entrepreneurs are resilient and creative. I am still amazed when I think of all the different goods my dad had on offer in his small shop, from fresh fruit to ice cream, from birdseed and toys to stockings for women. Along with my mum, he paid special attention to making the shop window as attractive as it could be during special occasions like Sinterklaas (6 December), Christmas and Easter. It was real art that no supermarket could beat.

But shops need more than high quality goods and services, and loyal customers. One day, the wholesaler who had sold produce to my dad for years, bluntly announced that he could no longer supply us, as the wholesaler made more profit selling directly to the supermarkets and said it was not worthwhile continuing to supply independent retailers. By then, a second supermarket had already opened in the village. And so, dad closed his shop. That was in the early 1990s. Dad was also a skilled printer, so he found other work. But he had loved his shop, because he said it let him make other people happy. Now that was gone. 

Currently, in Belgium 95% of the food we eat is purchased from supermarkets, which continue to put local entrepreneurs out of business. Supermarkets also harm local farmers by driving prices so low that farmers can barely cover their costs, as we described in an earlier blog Stuck in the middle.

Over the years, my wife Marcella and I have become good friends with Johan and Vera, who grow organic vegetables and fruits and sell them in a farm shop they started about a decade ago. Each time we meet, they have some interesting stories to share. “We sell some of our produce to Biofresh,” Vera said, “but they always pay the lowest possible price for our produce and prices have never gone up over the years.” I was already familiar with such practices that can really put the knife to farmers’ throats, but had not expected this to happen in the organic food system, which I thought was fairer.

In 2019, Biofresh merged with the Dutch company Udea, after which economics started to overrule its philosophy. “Now Biofresh no longer allows retailers to enter its premises to see what fruit and vegetables is on offer if the amount they buy each week is below 1,000 Euro,” Johan shared, “so many small farm shops like us have started to look for alternatives, but it is not easy.” Every Thursday, the day before their farm shop opens, Johan and Vera drive through half of Belgium to sell and buy fresh produce. Besides Biofresh, they now also buy from Sinature, BioVibe and directly from various farmer friends.

Thirty years after my dad closed his village shop, the nascent farm shops which are to be celebrated and nurtured for providing healthy, fresh and fair food, especially during these times of corona, are in the same stranglehold as the grocery shops in the 1990s. When profits overrule ethics, wholesalers decide under which conditions people can still buy from them, and may cut off sales to small shops, just because the wholesaler wants even more money.

As transaction costs to stock up are larger for small-scale retailers, supermarket chains have ousted local entrepreneurs. They are now buying up closed village shops to start specialty shops and as irony would have it “be closer to the customer”. Some supermarkets have even gone a step further, buying up organic farms and fishing grounds to gain full control over the food we eat. Supervised by managers, the real farmers and fisher folks with a passion for their profession risk becoming mere employees devoid of any decision-making power.

The European Green Deal provides an action plan to boost the efficient use of resources by moving to a circular economy, restore biodiversity and cut pollution. Yet it remains to be seen what measures will be put in place to support our small-scale farmers, farm shops and community-initiatives such as weekly boxes of fresh local produce procured through group purchasing associations.

Without appropriate measures, organic farming risks becoming a variation of industrial agriculture with emerging opportunities captured by a few dominant food chain actors, who further consolidate their power, wealth and decision-making over what food we get on our table.

In the meantime, we consumers should not underestimate our influence. As Johan said: “consumers have the market in their hands.” Buy local from farm shops, farmers’ markets and small-scale retailers as much as you can. The supermarkets’ claim that they are local serves the wrong purpose and pushes those with a passion for their profession out of business.

Further reading

https://allesoverbio.be/artikels/hoe-bio-uitgroeide-tot-een-professionele-landbouwmethode

IPES-Food (2016) From Uniformity to Diversity: A paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems.

IPES-Food (2018) Breaking away from industrial food and farming systems: Seven case studies of agroecological transition.

Related blogs

Stuck in the middle

Blocking out the food

Marketing something nice

Mobile slaughterhouses

Forgotten vegetables

Fighting farmers

Design by Olean webdesign