WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

From soil fertility to cheese September 4th, 2022 by

From soil fertility to cheese

Nederlandse versie hieronder

More than 10 years ago, a project in the high Andes in Peru set out to improve soil fertility with local communities. So, during a recent visit to the community of Colpar, in Quilcas municipality, we were surprised to hear rural women talk about how they had established a women’s association selling cheese and yoghurt. It seemed a long leap at first, but as we spent more time with the community we were reminded once more how development impacts can divert from initial intentions.

Jeff, Marcella and I had a chance to work with the local NGO Yanapai on a video about improved pastures. Farmers traditionally left their fields fallow for 10 years or more after they had planted potatoes for a year, followed by a year of oca, ulluco, broad beans or another crop. With increased pressure on the land, fallow periods shortened and soil fertility declined. The initial idea of the researchers was that by broadcasting seeds of legume fodder crops and improved grasses, such as rye grass after the last harvest, would help the  soil recover its fertility faster. This idea, as creative it was, never quite worked out.

But the researchers and NGO staff did not give up and kept on engaging the farmers in their trials. Farmers gradually started to drive the agenda. Especially in areas where farmers had access to irrigation water, they began experimenting with mixed pastures, containing a mix of annual and perennial fodder legumes and grasses, such as oats, barley, rye grass, clover, alfalfa and vetch.

All farmers in Quilcas now have semi-permanent fields of fodder, which they establish at different times of the year to have feed all year round, as Ricardina Rodríguez, one of the local women tells us: “Natural pasture dries up in the dry season, and there is nothing for the cows to eat. Planted fodder is there all year. We cut it every two months, and it maintains our cows.”

When we interview Herminio Rodríguez, he explains how their animals prefer a mix of fodder: “When you have a mix of pastures, they eat everything. And when you feed a mix with clover and alfalfa, the cows also give more milk.”

The farmers we meet all confirm that after 3 to 4 years the mixed pastures have improved the fertility of the soil, as the grasses with their abundant roots make the soil looser, while the legumes fix nitrogen from the air and as such benefit the subsequent potato crop. The farmers also add a bit of kitchen ash or composted manure after they cut fodder, which also improves the soil fertility.

The project had evolved from enriching native fallow vegetation with improved fodder species, to one where farmers installed and cared for their pasture as if it were a crop, fertilizing, irrigating and harvesting it. Some farmers may even keep some of their fields under permanent fodder, as they feel the benefits of having good fodder outweighs the benefits of harvesting more potatoes.

With additional support of two other projects, including a local government project, that focused on livestock, fodder and irrigation, life in the community steadily improved, and women made the most of it. While they used to sell all their fresh milk to a buyer from the nearby town, they realized that they could make more money by making and selling their own cheese and yoghurt.

“We used to heat the milk with firewood, but now we use gas. We have our big pots, our cheese press. We improve all the time. And once a week we prepare cheese and yoghurt to take to the weekly market,” says Ricardina Rodríguez.

Lucía Ávila, another member of the association who we interview on camera, summarises it well: “I would tell all farmers that we should plant pasture to have better animals, and to have a little money. If you have a bigger guinea pig, they pay you well. If your bull is bigger or fatter, they pay you well. Cultivated fodder is better to improve our quality of life.”

By having an open mindset, a certain degree of flexibility and long-term support to work with farming communities, researchers working with local NGOs can have tremendous impact that goes way beyond what they had anticipated initially.

 

Watch the video on the Access Agriculture video platform:
Improved pasture for fertile soil

Related Agro-Insight blogs

Farming as a lifestyle

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos with farmers like doña Ricardina, doña Lucía and don Herminio was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Edgar Olivera from Grupo Yanapai for introducing us to the community, and to Erik Córdova Ramos for the photo of the Agro-Insight team with colleagues from Yanapai.

 

Van bodemvruchtbaarheid tot kaas

Meer dan 10 jaar geleden werd een project in de hoge Andes in Peru opgezet om samen met de plaatselijke gemeenschappen de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Tijdens een recent bezoek aan de gemeenschap van Colpar, in de gemeente Quilcas, waren we dan ook verrast toen we plattelandsvrouwen hoorden vertellen over hoe ze een vrouwenvereniging hadden opgericht die kaas en yoghurt verkoopt. Het leek eerst een lange sprong, maar toen we meer tijd met de gemeenschap doorbrachten, werden we er weer eens aan herinnerd hoe de gevolgen van ontwikkeling kunnen afwijken van de oorspronkelijke bedoelingen.

Jeff, Marcella en ik hadden de kans om met de plaatselijke NGO Yanapai te werken aan een video over verbeterde weidegronden. Traditioneel lieten boeren hun akkers 10 jaar of langer braak liggen nadat ze een jaar lang aardappels hadden geplant, gevolgd door een jaar oca, ulluco, tuinbonen of een ander gewas. Door de toenemende druk op het land werden de braakperiodes korter en ging de bodemvruchtbaarheid achteruit. Het oorspronkelijke idee van de onderzoekers was dat door na de laatste oogst zaden van voederleguminosen en verbeterde grassen, zoals raaigras, uit te strooien, de bodem zijn vruchtbaarheid sneller zou herstellen. Dit idee, hoe creatief het ook was, heeft nooit helemaal gewerkt.

Maar de onderzoekers en de NGO-medewerkers gaven niet op en bleven de boeren bij hun proeven betrekken. Geleidelijk aan begonnen de boeren de agenda te bepalen. Vooral in gebieden waar de boeren toegang hadden tot irrigatiewater, begonnen zij te experimenteren met gemengde weidegronden, met een mix van eenjarige en meerjarige voederleguminosen en grassen, zoals haver, gerst, raaigras, klaver, alfalfa en wikke.

Alle boeren in Quilcas hebben nu semi-permanente voedergewassenvelden, die ze op verschillende tijdstippen van het jaar aanleggen, zodat ze het hele jaar door voedergewassen hebben, zoals Ricardina Rodríguez, een van de plaatselijke vrouwen, ons vertelt: “Natuurlijke weiden drogen op in het droge seizoen, en er is niets te eten voor de koeien. Geplant veevoer is er het hele jaar. We maaien het om de twee maanden, en het onderhoudt onze koeien.”

Als we Herminio Rodríguez interviewen, legt hij uit hoe hun dieren de voorkeur geven aan een mix van voedergewassen: “Als je een mix van voedergewassen hebt, eten ze alles. En als je een mix met klaver en luzerne voert, geven de koeien ook meer melk.”

De boeren die we ontmoeten, bevestigen allemaal dat de gemengde weiden na 3 tot 4 jaar de vruchtbaarheid van de bodem hebben verbeterd, omdat de grassen met hun overvloedige wortels de grond losser maken, terwijl de peulvruchten stikstof uit de lucht vastleggen en als zodanig ten goede komen aan de daaropvolgende aardappeloogst. De boeren voegen ook een beetje keuken-as of gecomposteerde mest toe nadat zij het voeder hebben gemaaid, wat de bodemvruchtbaarheid eveneens verbetert.

Het project is geëvolueerd van het verrijken van inheemse braakvegetatie met verbeterde voedergewassen tot een project waarbij de boeren hun weiland installeren en verzorgen alsof het een gewas is, bemesten, irrigeren en oogsten. Sommige boeren houden zelfs een deel van hun akkers permanent met voedergewassen bedekt, omdat zij vinden dat de voordelen van goed voedergewas opwegen tegen de voordelen van het oogsten van meer aardappelen.

Met extra steun van twee andere projecten, waaronder een project van de plaatselijke overheid, die zich richtten op vee, veevoeder en irrigatie, verbeterde het leven in de gemeenschap gestaag, en de vrouwen haalden daar het meeste uit. Terwijl ze vroeger al hun verse melk verkochten aan een opkoper uit de nabijgelegen stad, realiseerden ze zich dat ze meer geld konden verdienen door hun eigen kaas en yoghurt te maken en te verkopen.

“Vroeger verwarmden we de melk met brandhout, maar nu gebruiken we gas. We hebben onze grote potten, onze kaaspers. We verbeteren de hele tijd. En één keer per week maken we kaas en yoghurt om mee te nemen naar de wekelijkse markt,” zegt Ricardina Rodríguez.

Lucía Ávila, een ander lid van de vereniging die we voor de camera interviewen, vat het goed samen: “Ik zou tegen alle boeren willen zeggen dat we weiland moeten planten om betere dieren te hebben, en om een beetje geld te hebben. Als je een grotere cavia hebt, betalen ze je goed. Als je stier groter of vetter is, betalen ze je goed. Gekweekt voer is beter om de kwaliteit van ons leven te verbeteren.”

Door een open mentaliteit, een zekere mate van flexibiliteit en steun op lange termijn om met boerengemeenschappen samen te werken, kunnen onderzoekers die met lokale NGO’s samenwerken een enorme impact hebben die veel verder gaat dan wat ze aanvankelijk hadden voorzien.

Bekijk de video op het Access Agriculture video platform:
Improved pasture for fertile soil

Creativity of the commons August 28th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Farmers and scientists should be able to work together to create practical, new technologies, but it’s easier said than done. So, I was pleased to see a clear example recently, in Peru.

Peruvian agronomists, Edgar Olivera and Raúl Ccanto, have been working in the municipality of Quilcas near Huancayo since about 2002. The farmers were poor, and the land couldn’t sustain them. Farmers would grow potatoes for a year, followed by some other crop like ulluco, or broad beans or oats. Then the soil fertility would be exhausted and the land would remain fallow for several years, producing a poor-quality fodder that left the cows hungry.

I was lucky enough to go to Quilcas in 2013, nearly ten years ago, when two soil scientists, Steve Vanek and Steve Fonte teamed up with Edgar and Raúl and the farmers of Quilcas.

Raúl and Edgar convened a community workshop and (thanks to the goodwill that they had established with the farmers) many people from Quilcas attended. Steve and Steve proposed that after farmers harvested their second crop, instead of leaving it fallow, they could plant a mix of pastures: grasses and legumes—annuals and perennials. In the experiment, some of the plots would be fertilized and others would not be. The farmers responded enthusiastically, and they agreed to lend some of their land and their time to the experiments.

Edgar and Raúl continued to work in Quilcas and other highland communities. The Steves kept making visits from the universities where they taught in the United States. They often brought graduate students. Meanwhile, after years of hard work and some government support, the community managed to dig an irrigation canal into Quilcas, which was finished in 2018.

I never went back to Quilcas until this year (2022) and I was pleasantly surprised. Many of the farmers in the village of Collpar (part of Quilcas) were using some version of the new fodder mix. After harvesting their potatoes, they plant a second crop. Then they plant a mix of several kinds of grasses (like oats and rye grass) and legumes (such as vetch and alfalfa). The oats and the vetch are annuals, while the rye grass and the alfalfa are perennials. The oats and the vetch are harvested first, while the rye grass and the alfalfa live for another three to five years. A little irrigation helps the plants to thrive, as does a bit of guinea pig manure or some wood ash from the kitchen. The fodder is cut and taken to the animals, which do not graze on the small plots.

Local farmer Marcelo Tiza showed us the rich, dark soil beneath the fodder crops, full of earthworms and other life. Another farmer, Ricardina Rodríguez explained that the fodder allowed the women to have healthier cows and to start a cheese-making group. Most of the farmers are now raising guinea pigs and dairy cows commercially.

The success with animals is built on the community’s efforts with irrigation and new fodder systems. Along the way the farmers have adapted new ideas to their own context, selecting the fodder species that work for them, and figuring out how to water, and fertilize the fodder crop, and how to turn it into products they can eat or sell. When farmers and scientists collaborate well, they each contribute ideas. In this case, the agricultural scientists proposed new fodder species, and a new style of mixing them, but they wanted to plant the fodder in large, unirrigated lands at the start of a long period of several years’ fallow. The farmers added the idea of irrigating the new crops, fertilizing them, and planting them in small plots. In other words, the collaboration yielded an idea that neither party may have thought of on their own.

“Our original concept was to address the outlying, degradation-prone areas as well,” says Steve Vanek. Unfortunately, the fodder plants that thrived near the farmsteads didn’t do well in the distant plots. “Farmers are also sensitive to the idea that for larger, outlying plots erosion and degradation are a real risk. They understood that species such as orchardgrass can complement the slower establishment of native grasses and legumes to better protect the soils.” This is a topic that researchers and farmers hope to tackle in future.

Fodder plants perform well in mixed communities, protecting and supporting each other. In the same way, a mix of farmers, agronomists, and soil scientists can stimulate each other with new ideas, eventually reaching solutions that none of the groups would have thought of alone. Given with slow rhythms of crops and livestock, this meaningful collaboration may take several years to pay off, but it is worth it.

Watch the video

Improved pasture for fertile soil

Further reading

Meza, Katherin, Steven J. Vanek, Yulissa Sueldo, Edgar Olivera, Raúl Ccanto, María Scurrah, and Steven J. Fonte 2022 Grass-legume mixtures show potential to increase above-and belowground biomass production for Andean forage-based fallows. Agronomy 12(1): 142.

Meza, Katherin, Steven J. Vanek, Raúl Ccanto Retamozo, María Scurrah, Edgar Olivera Hurtado, and Steven J. Fonte 2017 Importancia de los servicios ecosistémicos en un paisaje andino de la Sierra Central del Perú. Revista LEISA 33(1): 15.

Vanek, Steven J., Katherin Meza, Raul Ccanto, Edgar Olivera, Maria Scurrah, and Steven J. Fonte 2020 Participatory design of improved forage/fallow options across soil gradients with farmers of the Central Peruvian Andes. Agriculture, Ecosystems & Environment 300: 106933.

Related Agro-Insight blogs

Rotational grazing

The committee of the commons

Moveable pasture

A better way to make holes

Scientific names

Oat (Avena sativa), ryegrass (Lolium multiflorum), vetch (Vicia dasycarpa), alfalfa (Medicago sativa), orchard grass (Dactylis glomerata),

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos, including this one, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca and colleagues of the Grupo Yanapai for introducing us to Quilcas and for sharing their knowledge with us. Steve Vanek and Paul Van Mele read and made valuable comments on an earlier version of this story.

CREATIVIDAD COLECTIVA

Jeff Bentley, 21 de agosto del 2022

Lógicamente, los agricultores y los científicos deberían poder trabajar juntos para crear nuevas tecnologías prácticas, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso, me encantó ver un claro ejemplo recientemente, en el Perú.

Los agrónomos peruanos Edgar Olivera y Raúl Ccanto trabajan en el municipio de Quilcas, cerca de Huancayo, desde el 2002. Los agricultores eran pobres y la tierra no podía mantenerlos. Los agricultores cultivaban papas un año, seguidas de otro cultivo como el ulluco, las habas o la avena. Luego, la fertilidad del suelo se agotaba y dejaban la tierra en descanso por varios años, produciendo un forraje de mala calidad que dejaba a las vacas flacas.

Tuve la suerte de ir a Quilcas en el 2013, hace casi diez años, cuando dos científicos de suelo, Steve Vanek y Steve Fonte, se unieron con Edgar y Raúl y los agricultores de Quilcas.

Raúl y Edgar convocaron un taller comunitario y (gracias a la buena voluntad que habían establecido con la gente local) y asistieron muchas personas de Quilcas. Steve y Steve propusieron que después de que se recogiera la segunda cosecha, en lugar de dejarla en descanso, plantaran una mezcla de pastos: gramíneas y leguminosas, anuales y perennes. En el experimento, algunas de las parcelas se abonarían y otras no. Los agricultores respondieron con entusiasmo y aceptaron prestar parte de sus tierras y su tiempo para los experimentos.

Edgar y Raúl siguieron trabajando en Quilcas y otras comunidades de la Sierra. Los Steve siguieron visitando desde las universidades donde enseñaban en los Estados Unidos. A menudo traían estudiantes de posgrado. Mientras tanto, tras años de duro trabajo y algo de apoyo gubernamental, la comunidad logró cavar un canal de riego en Quilcas, que se terminó en el 2018.

Yo no volví a Quilcas hasta este año (2022) y era una sorpresa agradable. Muchas de las familias de la comunidad de Collpar (que forma parte de Quilcas) usaban alguna versión de la nueva mezcla forrajera. Después de cosechar las papas, sembraban otro cultivo. Luego sembraban una mezcla de varios tipos de gramíneas (como la avena y el ray gras) y leguminosas (como la vicia y la alfalfa). La avena y la vicia son anuales, mientras que el ray gras y la alfalfa son perennes. La avena y la vicia se cosechan primero, mientras que el ray gras y la alfalfa viven de tres a cinco años más. Un poco de riego ayuda a las plantas a prosperar, así como un poco de estiércol de cuy o algo de ceniza de leña de la cocina. El forraje se corta y se lleva a los animales, que no pastorean en las pequeñas parcelas.

El agricultor local Marcelo Tiza nos mostró la rica tierra negra que hay donde los cultivos de forraje, llena de lombrices y otros seres vivos. Otra agricultora, Ricardina Rodríguez, explicó que el forraje permitió a las mujeres tener vacas más sanas y crear un grupo que hace queso. La mayoría de los agricultores se dedican ahora a la cría comercial de cuyes y vacas lecheras.

El éxito con los animales se basa en los esfuerzos de la comunidad con el riego y los nuevos sistemas de forraje. Ajustando la carga sobre el camino, los agricultores han adaptado las nuevas ideas a su propio contexto, seleccionando las especies de forraje que les funcionan, y averiguando cómo regar y fertilizar el cultivo de forraje, y cómo convertirlo en productos que puedan comer o vender. Cuando los agricultores y los científicos colaboran bien, cada uno aporta ideas. En este caso, los científicos agrícolas propusieron nuevas especies forrajeras y un nuevo estilo de mezclarlas, pero querían sembrar el forraje en grandes tierras de secano al comienzo de un largo período de varios años de descanso. Los agricultores añadieron la idea de regar los nuevos cultivos, abonarlos y sembrarlos en parcelas pequeñas. En otras palabras, la colaboración dio lugar a una idea que a ninguna de las partes se le habría ocurrido por sí sola.

“Nuestro concepto original era abordar también las zonas lejanas, sujetas a la degradación”, dice Steve Vanek. Por desgracia, las plantas forrajeras que prosperaban cerca de las viviendas no funcionaban bien en las parcelas lejanas. “Los agricultores también son sensibles a la idea de que para las parcelas más grandes y alejadas la erosión y la degradación son un riesgo real. Comprendieron que especies como la dactilis pueden complementar el establecimiento más lento de las gramíneas y leguminosas para proteger mejor los suelos.” Este es un tema que investigadores y agricultores esperan abordar en el futuro.

Las plantas forrajeras se comportan bien en comunidades mixtas, protegiéndose y apoyándose mutuamente. Del mismo modo, una mezcla de agricultores, agrónomos y científicos de suelo puede estimularse mutuamente con nuevas ideas, llegando finalmente a soluciones que ninguno de los grupos habría pensado por sí solo. Dado el lento ritmo de los cultivos y el ganado, esta colaboración puede tardar varios años en dar sus frutos, pero vale la pena.

Ver el video

Suelos fértiles con pastos mejorados

Lectura adicional

Meza, Katherin, Steven J. Vanek, Yulissa Sueldo, Edgar Olivera, Raúl Ccanto, María Scurrah, y Steven J. Fonte 2022 Grass-legume mixtures show potential to increase above-and belowground biomass production for Andean forage-based fallows. Agronomy 12(1): 142.

Meza, Katherin, Steven J. Vanek, Raúl Ccanto Retamozo, María Scurrah, Edgar Olivera Hurtado, y Steven J. Fonte 2017 Importancia de los servicios ecosistémicos en un paisaje andino de la Sierra Central del Perú. Revista LEISA 33(1): 15.

Vanek, Steven J., Katherin Meza, Raul Ccanto, Edgar Olivera, Maria Scurrah, y Steven J. Fonte 2020 Participatory design of improved forage/fallow options across soil gradients with farmers of the Central Peruvian Andes. Agriculture, Ecosystems & Environment 300: 106933.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Rotational grazing

Comité campesino

Pasto movible

Mejores agujeros para sembrar pasto

Nombres científicos

Avena (Avena sativa), ray grass (Lolium multiflorum), vicia (Vicia dasycarpa), alfalfa (Medicago sativa), dactilis (Dactylis glomerata)

Agradecimiento

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos, incluso este, fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca y colegas del Grupo Yanapai por presentarnos a Quilcas y por compartir su conocimiento con nosotros. Steve Vanek y Paul Van Mele hicieron comentarios valiosos sobre una versión previa de este relato.

Killing the soil with chemicals (and bringing it back to life) August 14th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Paul, and Marcella and I were filming recently in Quilcas, a village in Junín of the central Andes of Peru. A farmer and a former president of the community, Marcelo Tiza was spending the day with us. As we were admiring the mountain peaks and the green hillsides surrounding the community, we noticed that the steep slopes were divided up into a faint green checker board pattern, like a patchwork of abandoned fields. Then don Marcelo remarked offhand that all of that land had once been farmed, but that the soil had been destroyed by chemical fertilizer.

According to the community, these hillsides had always been cultivated, in a long rotation called “turns,” where they divided their high lands into several large fields, each with the same harvest potential. They would open one field the first year and divide it into family parcels of land to plant potatoes. The next year, they would open another big field for potatoes, and the first one, where they had already harvested potatoes, would be planted in other Andean tubers, or broad beans, or some other crop. Then the land would rest for five years, until the land became fertile again and people would plant potatoes again.

Then in the 1970s, the people of Quilcas began to use chemical fertilizer to boost their potato yields. Some people could afford chemical fertilizer, and those who couldn’t would apply sheep manure to their land. But after just 25 years of using chemical fertilizer, the communal land had been ruined. By 1999, community members noticed that even after they let the land rest for five years, it no longer recovered its fertility. It was missing its thick cover of vegetation and plants like trébol de carretilla that local people recognized as the signs of healthy land, ready to plant.

So the people of Quilcas moved their communal land higher, from about 3,800 meters above sea level to nearly 4,000. Having learned their lesson, the people prohibited the use of any chemical fertilizer or pesticides on these lands. The community regulations prohibited the use of chemical fertilizer or other chemicals in the communal fields, and people who broke these rules could be fined or even lose their rights to the lands.

Since 2000, the community of Quilcas (in collaboration with the NGO Yanapai) has also learned to use a long rotation of fodder crops (grasses and legumes). For several years, they plant potato in rotation with other tubers, as well as with barley and oats. Then the land is rested for several years, by planting a cover of fodder crops, which enrich the soil.  They have perfected the system in the individual lands near their homes, in the lower parts of the community (at about 3,500 meters above sea level).  And now they are experimenting with planting fodder above the villages, in the soil spoiled by chemicals. The first yields have been good, and people are encouraged. Ecological farming may be able to restore soils that have been ruined by the intense use of chemicals.

Paul and I have devoted much of this blog to the power of individual farmers to perform creative experiments. But farmer experiments can be more powerful than we have given them credit for. This story highlights the ability of communities to notice change that unfolded over several decades, at the level of whole landscapes, and to proactively experiment with ways of restoring the soil their lives depend on.

Related Agro-Insight blog stories

200 guinea pigs

Silent Spring, Better living through biology

A revolution for our soil

Scientific name

Trébol de carretilla is Medicago polymorpha or Medicago hispida (English “burr medic”)

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos, including this one, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca and colleagues of the Grupo Yanapai for introducing us to Quilcas and for sharing their knowledge with us. Edgar Olivera and Paul Van Mele read and made valuable comments on an earlier version of this story.

MATAR EL SUELO CON QUÍMICOS (Y DEVOLVERLE LA VIDA)

Jeff Bentley, 14 de agosto del 2022

Hace poco, Paul, Marcella y yo filmábamos un video en Quilcas, en el departamento de Junín, en los Andes centrales del Perú. Un agricultor y antiguo presidente de la comunidad, Marcelo Tiza, estaba pasando el día con nosotros. Mientras admirábamos las cumbres de los cerros y las laderas que rodeaban la comunidad, nos dimos cuenta de que las inclinadas faldas del cerro estaban divididas en un borroso tablero de ajedrez verde: un mosaico de campos abandonados. Entonces don Marcelo explicó que en el pasado toda esa tierra sí había sido cultivada, pero que el suelo había sido destruido por los fertilizantes químicos.

Según la comunidad, esas laderas siempre se habían cultivado, en una especie de rotación por “turnos” donde dividían sus tierras altas en varios sectores, cada uno con casi la misma capacidad productiva. Abrían un sector el primer año y lo dividían en parcelas familiares para sembrar papa. El siguiente año, abrían otro terreno grande para papas, y en el primer campo, donde habían cosechado las papas, se sembraba otros tubérculos andinos, o habas, u otro cultivo. Luego la tierra descansaba por cinco años, hasta volverse fértil y se podía sembrar papas de nuevo.

Luego, en la década de 1970, la gente de Quilcas empezó a usar fertilizantes químicos para aumentar el rendimiento de las papas. Algunas personas podían darse el lujo de aplicar esos químicos, y las que no podían hacerlo, ponían guano de oveja a sus tierras. Pero tras sólo 25 años de uso de fertilizantes químicos, la tierra comunal se había arruinado. En 1999, los miembros de la comunidad se dieron cuenta de que, incluso después de dejar descansar la tierra durante cinco años, ya no recuperaba su fertilidad. Le faltaba su espesa capa de vegetación y plantas como el trébol de carretilla, que la población local reconocía como signo de una tierra sana, lista para sembrar.

Así que la gente de Quilcas trasladó sus campos comunales más arriba, de unos 3.800 metros sobre el nivel del mar a casi 4.000. Habiendo aprendido su lección, la gente prohibió el uso de cualquier fertilizante químico o plaguicida en estas tierras. Los estatutos de la comunidad prohíben el uso de fertilizantes y agroquímicos en tierras comunales, caso contrario el comunero será sancionado, hasta con la separación de la comunidad.

Desde el año 2000, la comunidad de Quilcas (en colaboración con la ONG Yanapai) también ha aprendido a usar una larga rotación de cultivos forrajeros (gramíneas y leguminosas). Durante varios años, siembran la papa en rotación con otros tubérculos, y cebada y avena. Luego la tierra descansa por varios años, con una cobertura de pasto cultivado, lo cual enriquece el suelo.  Han perfeccionado el sistema en las tierras individuales cercanas a sus casas, en las partes bajas de la comunidad (a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar).  Y ahora están experimentando con la siembra de forraje en tierras más altas, hasta en los terrenos arruinados por los productos químicos. Los primeros rendimientos han sido buenos, y la gente está animada. La agricultura ecológica podría restaurar los suelos destruidos por el uso intensivo de químicos.

Paul y yo hemos dedicado gran parte de este blog al reconocer a los agricultores individuales y sus experimentos creativos. Pero los experimentos de los agricultores pueden ser más poderosos de lo que les hemos atribuido. Esta historia pone de relieve la capacidad de las comunidades para darse cuenta del cambio que se ha producido a lo largo de varias décadas, a nivel de paisajes enteros, y para experimentar proactivamente con formas de restaurar el suelo del que dependen sus vidas.

Previamente en el blog de Agro-Insight

200 cuyes

Silent Spring, Better living through biology

Una revolución para nuestro suelo

Nombre científico

Trébol de carretilla es Medicago polymorpha o Medicago hispida

Agradecimiento

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos, incluso este, fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca y colegas del Grupo Yanapai por presentarnos a Quilcas y por compartir su conocimiento con nosotros. Edgar Olivera y Paul Van Mele hicieron comentarios valiosos sobre una versión previa de este relato.

200 Guinea pigs August 7th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Paul and Marcella and I recently met Lucía Ávila in Quilcas, a small town in Junín, Peru. After 2013, agronomists from an NGO, Yanapai, began to show her and her neighbors how to raise a mix of fodders, including rye grass, alfalfa, clover and others. Animals like the mix more than just one fodder, but the plants need water. With support from the government of Peru, the farmers of Quilcas dug an irrigation canal from some 7 km away, and the people began growing small patches of fodder which they could cut for several years, fertilizing it with ash and manure until the grass aged. Then the fodder patch would be dug up, and planted in potatoes, which prospered in the soil where the grass had been grown.

Every day, doña Lucía has been able to cut two large blankets full of fodder, enough for a milk cow, or in her case, enough for 200 guinea pigs.

Doña Lucía had started cautiously. In 2014 she got her first pair of guinea pigs from an NGO called CEDAL. The rodents reproduce pretty fast, so she soon had dozens of the animals. Every year she gets some new males, to avoid inbreeding. She specializes in a large, meaty breed called Mi Perú (my Peru), which is white and reddish, like the Peruvian flag.

As doña Lucía explains, guinea pigs are easy to sell, so they give her a steady income. Plenty of customers come to her house, and she sells the guinea pigs for 20 soles (over $5). She now has 200 guinea pigs.

She says that before she got the big, red-and-white guinea pigs, she had some other which she describes as “small, like rats, and the color of rats.” She adds “When you have grass you can have nice, fat guinea pigs, and you can sell them and have a little money. You can improve your standard of living.” While guinea pigs are thought of as pets in many northern countries, in places like Peru they are small livestock. They are easy to raise at home, in the courtyard, under the shade of a porch.

Formal development is often criticized as being prone to failure. So, it’s only fair to recognize its successes. In this case, three different projects happened to come together from different institutions to ensure that people not only had fodder, but water to irrigate it, and guinea pigs to eat it. The innovations worked together, even if they weren’t designed that way.

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos, including this one, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca and colleagues of the Grupo Yanapai for introducing us to Quilcas and for sharing their knowledge with us. Raúl Ccanto and Paul Van Mele read and made valuable comments on an earlier version of this story.

200 CUYES

Jeff Bentley, 24 de julio del 2022

Hace poco, Paul, Marcella y yo conocimos a Lucía Ávila en Quilcas, un pequeño pueblo de Junín, Perú. A partir de 2013, los agrónomos de una ONG, Yanapai, empezaron a enseñarle a ella y a sus vecinos cómo sembrar una mezcla de forrajes, que incluye ray gras, alfalfa, trébol y otros. A los animales les gusta más la mezcla que un solo forraje, pero las plantas necesitan agua. Con el apoyo del gobierno de Perú, los campesinos de Quilcas cavaron un canal de riego a unos 7 km de distancia, y la gente empezó a cultivar pequeñas parcelas de 200 metros cuadrados, que podían cortar durante varios años, abonándolas con ceniza y estiércol hasta que la hierba envejeciera, y se pudiera desenterrar, plantando papas, que prosperaron en la tierra donde había crecido la hierba.

Doña Lucía descubrió que cada día podía cortar dos grandes mantas llenas de forraje, suficiente para una vaca lechera, o en su caso, suficiente para 200 cuyes.

Doña Lucía había empezado con cautela. En 2014 consiguió su primer par de cuyes de una ONG llamada CEDAL. Los roedores se reproducen bastante rápido, así que pronto tuvo decenas de estos animales. Cada año consigue algunos machos nuevos, para evitar cruzar animales parientes. Está especializada en una raza grande y carnosa llamada Mi Perú, que es blanca y rojiza, como la bandera peruana.

Como explica doña Lucía, los cuyes son fáciles de vender, por lo que le dan unos ingresos constantes. A su casa llegan muchos clientes y vende los cuyes a 20 soles (más de 5 dólares). Ahora tiene 200 cuyes.

Dice que antes de tener los cuyes grandes, rojos y blancos, tenía otros que describe como “pequeños, como ratas, y del color de las ratas”. Añade: “Cuando tienes pasto puedes tener cuyes bonitas y gordas, y puedes venderlas y tener un poco de dinero. Puedes mejorar tu nivel de vida”. Mientras que en muchos países del norte se considera a los cuyes como mascotas, en lugares como Perú son ganado menor. Viven en el corredor de la casa de la gente, y son fáciles de criar.

A menudo se critica el desarrollo formal por siempre fracasar. Es importante reconocer también sus éxitos. En este caso, se unieron varios esfuerzos para garantizar que la gente no sólo tuviera forraje, sino también agua para regarlo y cuyes para alimentarlos. Las innovaciones funcionaron conjuntamente, aún si no se diseñaron juntos.

Agradecimiento

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos, incluso este, fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Edgar Olivera, Raúl Ccanto, Jhon Huaraca y colegas del Grupo Yanapai por presentarnos a Quilcas y por compartir su conocimiento con nosotros. Raúl Ccanto y Paul Van Mele hicieron comentarios valiosos sobre una versión previa de este relato.

A better way to make holes June 12th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Eleven heads think better than one, as I saw recently in the northern Andes. While filming a video with Paul and Marcella, local people in Ancash, Peru were telling us that they plant pasture seed by “making a hole” and sprinkling in some grass seed and a bit of composted manure. It sounded pretty mundane until I saw someone do it.

Local livestock owners, Feliciano Cruz and Estela Balabarca, took us to see them plant grass in their pasture. Don Feliciano grabbed what looked like a pick, swung it into the ground and pulled up a perfect, fist-sized plug of sod. With a practiced hand, he moved quickly across the pasture, swinging his pick, with lumps of sod flying over his shoulder. In a second or two he could make a perfect, round hole about three inches deep (10 cm).

Doña Estela sprinkled some dry manure into the hole, and added a bit of rye grass seed she had harvested herself, and that was it. The seed wasn’t buried, but enough earth fell in from the sides of the hole to gently cover it.

When the seed sprouts at the bottom of its little hole, it is protected from the wind and animals, but will let in the rain water. Don Feliciano calls his invention the sacabocada (bite-taker), because it takes little bites out of the soil. He designed it to have a way to plant improved fodder grass without plowing the soil.

In a previous blog (The committee of the commons) I mentioned the CIAL, a committee for local, farmer experimenters. I asked don Feliciano how he invented the bite-taker. He said that in the CIAL, they realized that they need to avoid plowing, to conserve the soil. So, they designed a tool, based on the pick, but it made a big crack in the earth, and it did not release the clod. So the CIAL members kept talking about how to improve the bite-taker.

Don Feliciano said these discussions were “almost like a game,” until they came up with the idea of welding a short tube to a pick head. That design worked. The CIAL got the municipality to fund them to make 25 copies for 25 soles (about $6) each. Don Feliciano is not sure how many people use the bite-taker, but we did hear about the technique from at least one other community member.

The CIAL itself was an innovation, created by a team in Colombia, to bring together farmers and agronomists to dream up fresh ideas. The CIAL reached this corner of Peru through Vidal Rondán, an adult educator who read about the farmer committee, and contacted its creators for advice. He organized several of the CIALs. Nearly 25 years later, this community of farmers in the northern Peruvian Andes is still using the CIALs as a way to bring people together to stimulate creative thought.

In agricultural development, useful ideas, like CIALs, tend to blossom and then die, instead of evolving. This is partly because it is more rewarding to think of new tools and give them cool names than to tinker with an old concept. Like the bite-taker, the CIAL may have deserved a wider application than it got. But then, the bite-taker and the CIAL are both still available to be dusted off, or to provide inspiration for the next Big Idea.

Related Agro-Insight blogs

The committee of the commons

Moveable pasture

Further reading

Ashby, Jacqueline Anne 2000 Investing in farmers as researchers: Experience with local agricultural research committees in Latin America. Cali, Colombia: CIAT.

Video on another idea for research in rural communities

Succeed with seeds

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos with farmers like don Feliciano was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Vidal Rondán of the Mountain Institute for introducing us to the community.

MEJORES AGUJEROS PARA SEMBRAR PASTO

Jeff Bentley, 12 de junio del 2023

Once cabezas piensan mejor que una, como confirmé hace poco en el norte de los Andes. Mientras grabábamos un video con Paul y Marcella, la gente de Ancash (Perú) nos contaba que ellos sembraban los pastos “haciendo un hueco” y echando algunas semillas de pasto y un poco de estiércol compostado. Sonaba bastante mundano hasta que vi a alguien hacerlo.

Los ganaderos locales, Feliciano Cruz y Estela Balabarca, nos llevaron a ver cómo sembraban el pasto. Don Feliciano agarró lo que parecía una picota, la clavó en la tierra y sacó un tapón de césped, del tamaño de un puño. Con una mano experta, se movió rápidamente sobre el pasto, moviendo la picota de arriba para abajo, con trozos de césped volando sobre su hombro. En un segundo o dos pudo hacer un agujero perfecto y redondo de unos 10 cm de profundidad.

Doña Estela esparció un poco de estiércol seco en el agujero y añadió un poco de semilla de ray gras que ella misma había cosechado, y eso fue todo. La semilla no se enterró, pero cayó suficiente tierra por los lados del agujero para cubrirla ligeramente.

Cuando la semilla brota en el fondo de su agujerito, queda protegida del viento y de los animales, pero deja entrar el agua de la lluvia. Don Feliciano llama a su invento la sacabocada, porque saca pequeñas bocadas de la tierra. Lo diseñó para poder sembrar pasto forrajero mejorado sin arar la tierra.

En un blog anterior (Comité campesino) mencioné el CIAL, un comité de experimentadores locales y campesinos. Le pregunté a don Feliciano cómo había inventado la sacabocada. Me dijo que en el CIAL se dieron cuenta de que necesitaban evitar arar el suelo, para conservarlo. Así que diseñaron una herramienta, basada en el pico, pero que hacía una gran grieta en la tierra, y no soltaba el terrón. Así que los miembros del CIAL siguieron hablando de cómo mejorar la sacabocada.

Don Feliciano dijo que estas discusiones eran “casi como un juego”, hasta que se les ocurrió soldar un tubo corto a la cabeza de la picota. Ese diseño funcionó. El CIAL consiguió que la municipalidad les financiara la fabricación de 25 ejemplares por 25 soles (unos 6 dólares) cada uno. Don Feliciano no está seguro de cuántas personas usan la sacabocada, pero nos enteramos de la técnica por al menos otro miembro de la comunidad.

El CIAL en sí mismo fue una innovación, creada por un equipo de Colombia, para reunir a agricultores y agrónomos con el fin de experimentar con nuevas ideas. El CIAL llegó a este rincón de Perú a través de Vidal Rondán, un educador de adultos que leyó sobre el comité de agricultores y se puso en contacto con sus creadores para pedirles consejo. Él organizó varios de los CIALes. Casi 25 años después, esta comunidad de agricultores del norte de los Andes peruanos sigue usando los CIALes como forma de reunir a la gente para estimular el pensamiento creativo.

En el desarrollo agrícola, las ideas útiles, como los CIAL, tienden a florecer y luego morir, en vez de evolucionarse. Esto se debe, en parte, a que es más gratificante pensar en nuevas herramientas y darles nombres atractivos que retocar un concepto antiguo. Al igual que la sacabocada, el CIAL podría haber merecido una aplicación más amplia de la que tuvo. Pero tanto la sacabocada como el CIAL siguen estando disponibles para ser desempolvados, o para servir de inspiración para la próxima Gran Idea.

Otros blogs de Agro-Insight

Comité campesino

Pasto movible

Lectura adicional

Ashby, Jacqueline A., Ann R. Braun, Teresa Gracia, M. D. P. Guerrero, Luis Alfredo Hernández Romero, Carlos Arturo Quirós Torres, y J. A. Roa. 2001.La comunidad se organiza para hacer investigación: experiencias de los comités de investigación agrícola local, CIAL en América Latina. CIAT: Cali, Colombia

Video sobre otra idea para investigación en comunidades

Succeed with seeds

Agradecimientos

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos agricultor-a-agricultor con agricultoras como don Feliciano fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Vidal Rondán del Instituto Montaño por presentarnos a la comunidad.

 

 

 

Design by Olean webdesign