WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Experimenting with intercrops November 28th, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

For thousands of years, farmers have been mixing crops in their fields to meet the diverse needs of their families and to reduce the risk of crop failure. But to know which crops combine well with each other is not an easy matter, and often requires some experimentation to find out what works best for you, as I found out this year in our home garden.

Three years ago, when we moved into our renovated house in Peer, Belgium, we established a raised garden bed from partially rotted woody material and plant debris topped with compost and soil. As this so-called hügelkultur is a great way to keep the soil fertile and moist, we figured this was a good way for us to grow plants without the need for watering them, especially as we are often away from home for several weeks to produce training videos with farmers.

As with many people, Covid has kept us grounded for the past two years. Without international travels we decided we should spend more time growing our own food.

On our 10 meters long, 2 meters wide and 1.5-meter-high bed, my wife Marcella has been growing a diversity of herbs, spices, vegetables and sweet maize. While we tried to anticipate which plants would prefer to grow where exactly on the bed (on the lower end or on top, on the south or north-facing side, in partial shade of the nearby goat willow or in full sunlight), this was clearly something that needed us to try out and observe as we went along.

Last winter, I decided to establish three new raised beds, each aligned north-south and 1.5 meters apart. On one bed I would grow goose berries, blue honeysuckle and red currant; the middle bed would be for my red and yellow raspberries and on the bed closest to the little forest, I would grow a few varieties of blackberries. Unlike with annual plants which you can put in a different location each season, deciding on where to plant which shrub and which variety took some careful thinking. One needs to take into account the plant’s architecture, how vigorous it grows, how it copes with strong winds and what level of shade it tolerates.

Having planted all my shrubs, I felt we could do a little more. Leaving the soil bare while the shrubs were still young did not seem like a good idea. I still had some strawberry plants that I wanted to give a new location. The fast-growing raspberries would soon crowd out my strawberries. And strawberries do not  thrive well in shade, so I decided to plant them on the first bed.

A few months later, in the spring, Marcella thought that her tomato seedlings that she had raised in the warmth of the house were ready for transplanting. Again, we brainstormed around the kitchen table where best we could plant them. “Tomato plants have deep roots and tomatoes need a lot of sun, so let us plant them in between our strawberry plants,” I suggested. To keep the mature tomato plants from shading out the newly planted berry shrubs, we planted them on the north side of the shrubs.

Friends and family said it would not work: growing tomatoes outdoors is asking for trouble, as the tomatoes would rot before they ripen. This may have been true with our traditional wet summers, but given the changing climate I figured it could work. After all, we didn’t have a choice as we don’t have a greenhouse.

One day, I was discussing with Bram Moeskops who manages the Organic Farm Knowledge platform for IFOAM Organics Europe. While he was giving me a virtual guided tour on their excellent platform, it was a real coincidence that he showed me one particular factsheet:

“On this factsheet,” Bram explained, “we show a new technology that we are trying to promote, namely tomato-strawberry intercropping. As the strawberries provide a living mulch, it avoids splashing rainwater to get on the tomato plants”. This was a great new insight. This added benefit hadn’t occurred to me even though

I knew that spores of various soil fungi are typically spread by splashing rain and cause tomato diseases.

Our tomato plants thrived, and surprised every visitor. After three years of extremely warm and dry summers, this year turned out to be the opposite. And in the end, months of high humidity also affected our plants. It was of some comfort to hear that all gardeners had faced the same problem, even those with greenhouses.

As our climate is changing, we will need to continue to experiment with cropping patterns. And the more we learn the better. Experimenting with permanent crops can take years, so it will be all the more important to share the results widely. Innovative platforms such as the Organic Farm Knowledge platform and the Access Agriculture video platform offers great ideas and needed scientific insights to help us make better decisions.

Related Agro-Insight blogs

Experiments with trees

Repurposing farm machinery

From Uniformity to Diversity

The rules and the players

Inspiring knowledge platforms

The Organic Farm Knowledge platform: https://organic-farmknowledge.org contains a wide range of tools and resources about organic agriculture in Europe.

Access Agriculture: https://www.accessagriculture.org is a specialised video platform with freely downloadable training videos on ecological farming with a focus on the Global South.

EcoAgtube: https://www.ecoagtube.org is the alternative to Youtube where anyone from across the globe can upload their own videos related to ecological farming and circular economy.

 

Experimenteren met mengteelten

Al duizenden jaren mengen boeren gewassen op hun akkers om te voorzien in de uiteenlopende behoeften van hun gezinnen en om het risico op mislukte oogsten te verkleinen. Maar weten welke gewassen goed met elkaar combineren is geen eenvoudige zaak en vereist vaak wat experimenteren om uit te zoeken wat voor jou het beste werkt, zoals ik dit jaar in onze eigen tuin ontdekte.

Drie jaar geleden, toen we verhuisden naar ons gerenoveerde huis in Peer, België, hebben we een verhoogd tuinbed aangelegd van gedeeltelijk verrot houtmateriaal en plantenresten, aangevuld met compost en aarde. Aangezien deze zogenaamde hügelbedden de grond vruchtbaar en vochtig houden, vonden we dit een goede manier om planten te kweken zonder dat we ze water hoefden te geven, vooral omdat we vaak enkele weken van huis zijn om trainingsvideo’s met boeren te maken.

Zoals bij veel mensen heeft Covid ons de afgelopen twee jaar met beide voeten op de grond gehouden. Zonder internationale reizen besloten we dat we meer tijd moesten besteden aan het verbouwen van ons eigen voedsel.

Op ons 10 meter lange, 2 meter brede en 1,5 meter hoge hügelbed, heeft mijn vrouw Marcella een verscheidenheid aan kruiden, specerijen, groenten en zoete maïs gekweekt. Hoewel we probeerden in te schatten welke planten waar precies op het bed het liefst zouden groeien (onderaan of bovenaan, op het zuiden of op het noorden, in de halfschaduw van de nabijgelegen boswilg of in het volle zonlicht), was dit duidelijk iets dat we moesten uitproberen en gaandeweg observeren.

Afgelopen winter besloot ik drie nieuwe verhoogde bedden aan te leggen, elk noord-zuid gericht en 1,5 meter uit elkaar. Op het ene bed zou ik kruisbessen, honingbes en rode bes telen; het middelste bed zou bestemd zijn voor mijn rode en gele frambozen en op het bed dat het dichtst bij het bosje lag, zou ik een paar bramensoorten telen. Anders dan bij eenjarige planten, die je elk seizoen op een andere plaats kunt zetten, moet je goed nadenken over waar je welke struik en welk ras wilt planten. Je moet rekening houden met de architectuur van de plant, hoe sterk hij groeit, hoe hij tegen sterke wind kan en hoeveel schaduw hij verdraagt.

Nadat ik al mijn struiken had geplant, vond ik dat we nog wel wat meer konden doen. De grond kaal laten terwijl de struiken nog jong waren, leek me geen goed idee. Ik had nog een paar aardbeiplanten die ik een nieuwe plek wilde geven. De snelgroeiende frambozen zouden mijn aardbeien snel verdringen. En aardbeien gedijen niet goed in de schaduw, dus besloot ik ze op het eerste bed te planten.

In de lente, brainstormden we rond de keukentafel waar we het beste onze tomatenzaailingen konden uitplanten. “Tomatenplanten hebben diepe wortels en tomaten hebben veel zon nodig, dus laten we ze tussen onze aardbeienplanten planten,” stelde ik voor. Om te voorkomen dat de volgroeide tomatenplanten de pas geplante bessenstruiken in de schaduw zouden stellen, plantten we ze aan de noordkant van de struiken.

Vrienden en familie zeiden dat dit niet zou werken: tomaten in de openlucht kweken is vragen om problemen, omdat de tomaten zouden rotten voordat ze rijp waren. Dat was misschien waar met onze traditionele natte zomers, maar gezien het veranderende klimaat dacht ik dat het zou kunnen werken. We hadden tenslotte geen keus, want we hebben geen serre.

Op een dag was ik in gesprek met Bram Moeskops, die het platform voor biologische landbouwkennis van IFOAM Organics Europe beheert. Terwijl hij me een virtuele rondleiding gaf op hun uitstekende platform, was het een echt toeval dat hij me één specifieke factsheet liet zien:

“Op deze factsheet,” legde Bram uit, “laten we een nieuwe technologie zien die we proberen te promoten, namelijk de tomaat-aardbei mengteelt. Omdat de aardbeien een levende mulch vormen, wordt vermeden dat opspattend regenwater op de tomatenplanten terechtkomt”. Dit was een geweldig nieuw inzicht. Dit extra voordeel was niet bij me opgekomen, hoewel ik wist dat sporen van verschillende bodemschimmels gewoonlijk worden verspreid door opspattend regenwater en alzo tomatenziektes veroorzaken.

Onze tomatenplanten floreerden, en verrasten iedere bezoeker. Na drie jaren van extreem warme en droge zomers, was dit jaar het tegenovergestelde. En jammer genoeg hebben de maanden van hoge vochtigheid uiteindelijk ook onze planten aangetast. Het was een troost te horen dat alle tuiniers met hetzelfde probleem te kampen hadden gehad, zelfs die met serres.

Aangezien ons klimaat verandert, zullen we moeten blijven experimenteren met teeltpatronen. En hoe meer we leren, hoe beter. Experimenteren met blijvende teelten kan jaren duren, dus is het des te belangrijker om de resultaten op grote schaal te delen. Innovatieve platforms zoals het platform Organic Farm Knowledge en het videoplatform Access Agriculture bieden goede ideeën en de nodige wetenschappelijke inzichten om ons te helpen betere beslissingen te nemen.

Inspirerende kennisplatformen

The Organic Farm Knowledge platform: https://organic-farmknowledge.org met informatie over biolandbouw in Europe.

Access Agriculture: https://www.accessagriculture.org  is een gespecialiseerd videoplatform met gratis te downloaden opleidingsvideo’s over ecologische landbouw met een focus op het Zuiden.

Different ways to learn November 21st, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

In June I wrote a story about a virtual meeting with some farmers in Iquicachi, on the shores of Lake Titicaca (Zoom to Titicaca), where they discussed how to manage what was (for them) a new pest: the potato tuber moth. Later, several people wrote to me to say that they hoped these farmers could solve their problem. So I’m writing an update.

I went to Lake Titicaca on 16 November to meet the farmers in person, and they’re doing well.

The agronomists they work with taught them to use ground chalk from a building supply shop to coat the seed potatoes. The chalk discourages the tiny larva of the moth from burrowing into the potato. This and some other techniques are helping to keep the tuber moth down.

At our recent meeting, I was impressed (as I often am) how scientists and farmers have different ways of seeing the world. There’s nothing mystical about his. It’s because they use different methods of observation.

An entomologist sees an insect by killing some specimens and looking at them under the microscope. It is an excellent way to see the details of nature that cannot be readily seen with the naked eye. For example, one of the three species of tuber moths has triangular markings on its wings.

But the farmers of Titicaca were less interested in comparing each species of moth, and more intent on comparing them to another pest, one they have had for ages: the Andean potato weevil.

These Yapuchiris (expert farmers) and their neighbors noticed that the moths’ larvae are much smaller than the worms that hatch from weevil eggs. Second, the weevil only eats a part of the tuber, while the larvae of the moth “have no respect for the potato” and destroy the whole thing. Third, the weevil can’t fly, but the moth “flies in jumps” (it takes short flights).

In all fairness, entomologists have also noticed these behaviors, and the Yapuchiris have recently observed that one species of moth is darker than the other. But the farmers emphasize behavior more, and have their own rhetoric for discussing it (e.g. as jumping). Note that this is not ancestral knowledge, because this pest is new on the Altiplano. These Yapuchiris only noticed the moth 10 years ago, and they have been observing it since then. The farmers learn about insects while farming and processing food. They watch while they work. They don’t set up lab experiments.

The Yapuchiris have strengthened their observations by interacting with agronomists. In this case the extensionists explained that the moths are the adults of the worms, so the farmers then began to pay more attention to the moths.

These improved observations have paid off.

While I was in Iquicachi, one of the Yapuchiris, Martín Condori, suggested that since the tuber moth does not fly very far, it could be kept out of potatoes by planting a row of broad beans or lupin beans between every three rows of potatoes. It’s a new idea, that only occurred to don Martín while we were meeting.

His fellow Yapuchiri, Paulino Pari, immediately warmed to don Martín’s suggestion for an intercropping experiment. Don Paulino said that a row of lupin beans might help to stop the moth from spreading into the potatoes, because the lupin plants are toxic to the moths.

This is the value of farmer-scientist collaboration. The farmers learn that the worms in their potatoes have hatched from the eggs laid by moths. Farmers then pay more attention to the moths, and create new ideas for keeping the moths out of the potato field.

Intercropping may or may not help to manage the moth, but it is an idea that farmers and agronomists can try together.

Years ago in Honduras, Keith Andrews, an entomologist, first told me that farmers identify insects more by their behavior and ecology than by their morphology. I’ve spent many years noticing that he was right.

Acknowledgements

A special thanks to Ing. Roly Cota, who works at PROSUCO, for taking me to Iquicachi and introducing me to the Yapuchiris, so we could validate three new fact sheets for farmers on the potato tuber moth. Our work was supported by the  Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation.

Photo credit

Photo courtesy of Roly Cota.

Further reading

There is some excellent research on the potato tuber moth. For example, see this paper and references cited.

Olivier Dangles, Mario Herrera, Charlotte Mazoyer and Jean-François Silvain 2013 Temperature-dependent shifts in herbivore performance and interactions drive nonlinear changes in crop damages. Global Change Biology 19, 1056–1063, doi: 10.1111/gcb.12104.

Scientific names

There are two native tuber moths in Bolivia: Symmetrischema tangolias, and Phthorimaea operculella. There is also a Guatemalan tuber moth, Tecia solanivora, but it has not been reported in Bolivia. All three of these moths belong to the Gelechiidae family. They are about a centimeter long, about as long as your smallest fingernail. Many Gelechiidae attack stored cereal products, and so you may have been alarmed to find them in your cupboard.

Video on the fascinating lupin bean

Growing lupin without disease

APRENDIENDO CON OTROS OJOS

Por Jeff Bentley, 21 de noviembre del 2021

En junio escribí un relato sobre una reunión virtual con los agricultores de Iquicachi, a orillas del lago Titicaca (Zoom al Titicaca), en la que se discutía cómo gestionar lo que era (para ellos) una nueva plaga: la polilla de la papa. Más tarde, varias personas me escribieron para decirme que esperaban que estos agricultores pudieran resolver su problema. Así que escribo una actualización.

El 16 de noviembre fui al Lago Titicaca para conocer a los agricultores en persona, y están bien.

Los agrónomos con los que trabajan les enseñaron a usar tiza molida de una tienda de materiales de construcción para recubrir la papa semilla. La tiza no deja que la pequeña larva de la polilla penetre a la papa. Esta y otras técnicas están ayudando a reducir la polilla de la papa.

En esta última reunión, me impresionó (como en muchas veces) cómo los científicos y los agricultores tienen formas diferentes de ver el mundo. No tiene nada de místico. Es porque usan distinto métodos de observación.

Un entomólogo observa un insecto al matar algunos ejemplares y mirándolos al microscopio. Es una forma excelente de ver los detalles que no se pueden ver fácilmente a simple vista. Por ejemplo, una de las tres especies de polillas de la papa tiene marcas triangulares en las alas.

Pero los campesinos del Titicaca estaban menos interesados en comparar cada especie de polilla, y más en compararlas con otra plaga, una que tienen desde hace mucho tiempo: el gorgojo de los Andes.

Estos Yapuchiris (agricultores expertos) y sus vecinos se dieron cuenta de que las larvas de las polillas son mucho más pequeñas que los gusanos que nacen de los huevos del gorgojo. En segundo lugar, el gorgojo sólo se come una parte del tubérculo, mientras que las larvas de la polilla “no respetan la papa” y la destruyen completamente. En tercer lugar, el gorgojo no puede volar, pero la polilla “vuela a saltos” (have vuelos cortos).

En realidad, los entomólogos también se han dado cuenta de estos comportamientos, y los Yapuchiris han observado recientemente que una especie de polilla es más oscura que la otra. Pero los campesinos enfatizan más el comportamiento, y tienen su propia retórica para discutirlo (los saltos, por ejemplo). Fíjese que no se trata de un conocimiento ancestral, porque esta plaga es nueva en el Altiplano. Estos Yapuchiris sólo se dieron cuenta de la polilla hace 10 años, y desde entonces la observan. Los campesinos aprenden sobre los insectos mientras cultivan y procesan los alimentos. Observan mientras trabajan. No hacen experimentos de laboratorio.

Los Yapuchiris han reforzado sus observaciones interactuando con los agrónomos. En este caso, los extensionistas les explicaron que las polillas son los adultos de los gusanos, por lo que los agricultores comenzaron a prestar más atención a las polillas.

Estas observaciones mejoradas han dado sus frutos.

Durante mi visita a Iquicachi, uno de los Yapuchiris, Martín Condori, sugirió que, como la polilla de la papa no vuela muy lejos, se podría sembrar un surco de tarwi (lupino) entre cada tres surcos de papa, para que no entre la polilla. Es una idea nueva, que sólo se le ocurrió a don Martín mientras nos reuníamos.

Otro Yapuchiri, don Paulino Pari, aceptó inmediatamente la sugerencia de don Martín de hacer un experimento de cultivo intercalado. Don Paulino dijo que un surco de tarwi podría ser una barrera para la polilla, porque las plantas de tarwi son tóxicas para las polillas.

Este es el valor de la colaboración entre agricultores y científicos. Los agricultores se enteran de que los gusanos de sus papas han nacido de los huevos puestos por las polillas. Los agricultores prestan entonces más atención a las polillas y crean nuevas ideas para mantener las polillas fuera del campo de papas.

Los cultivos intercalados pueden ayudar o no a controlar la polilla, pero es una idea que los agricultores y los agrónomos pueden probar juntos.

Hace años, en Honduras, Keith Andrews, un entomólogo, me explicó por primera vez que los agricultores identifican a los insectos más por su comportamiento y ecología que por su morfología. Llevo muchos años comprobando que tenía razón.

Agradecimientos

Muchas gracias al Ing. Roly Cota, quien trabaja en PROSUCO, por llevarme a Iquicachi y convocar una reunión con los Yapuchiris, donde pudimos validad tres nuevas hojas volantes para agricultores sobre la polilla de la papa. Nuestro trabajo ha sido auspiciado por el Programa Colaborativo de Investigación sobre Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight.

Foto

Foto cortesía de Roly Cota.

Lectura adicional

Hay varios excelentes trabajos de investigación sobre la polilla de la papa. Por ejemplo, vea este artículo y los otros en las referencias citadas.

Olivier Dangles, Mario Herrera, Charlotte Mazoyer and Jean-François Silvain 2013 Temperature-dependent shifts in herbivore performance and interactions drive nonlinear changes in crop damages. Global Change Biology 19, 1056–1063, doi: 10.1111/gcb.12104.

Nombres científicos

Hay dos polillas de la papa nativas en Bolivia: Symmetrischema tangolias, y Phthorimaea operculella. Además, hay una polilla guatemalteca de la papa, Tecia solanivora, pero no ha sido reportada en Bolivia. Las tres polillas pertenecen a la familia Gelechiidae. Miden más o menos un centímetro, más o menos lo largo de su uña meñique. Muchos Gelechiidae atacan cereales almacenados, y es posible que le hayan sorprendido en su dispensa.

Video sobre el fascinante tarwi

Producir tarwi sin enfermedad

El mismo video, en el idioma aymara

Leave the moss, save the forest November 14th, 2021 by

There’s no more dramatic way to release lots of carbon into the atmosphere than to let a forest burn down. I wrote a story in 2016 (Save the trees) explaining how citizens in Cochabamba, Bolivia, have taken ownership of a large forest planted over 30 years earlier as part of a Swiss project. Back then, the project was criticized for not having enough local “participation.”

But the people came to love the forest and volunteers risk their lives to put out fires there. Recently, on 24 October, a 600-hectare fire torched the mountainside just above the city. My daughter, Vera, and I visited one of the local volunteer fire departments (SAR). We were both moved to see the young women and men in orange jump suits, lined up in formation, before getting into pickup trucks to ride to battle at the fire front.

On the north side of the city the fire was so close that ash fell like snowflakes, and the sky turned grey with smoke. Townspeople drove past the station, delivering drinking water, food, and first aid supplies to the citizen firefighters. Fortunately, it rained hard that night, and put out the fire.

But the left hand doesn’t always know what the right hand is up to. The same city that fights so hard to protect the forest is partly to blame for burning it. Every year, people from Cochabamba use moss from the mountains in Christmas decorations. Like people all over Bolivia, folks in Cochabamba make a nativity scene at home or at the office. Besides the Holy Family, shepherds and wisemen, other figurines are included, ranging from Barbie dolls, to plastic dinosaurs, to the Donkey from Shrek, all arranged on a green bed of moss. It’s a riot of fun.

Poor people can make some extra money in December, harvesting moss in the forest, to sell it in the markets or on the street. But it’s not just poor people. One year I took a group of agronomists to see a high, native forest in Santa Cruz, and was dismayed when several came back to the bus with large slabs of moss to take home.

Last year, Ana Gonzáles wrote an article explaining how moss is a primitive plant, without roots, that absorbs up to 20 times its weight in water. Moss acts as a wet blanket in the forest, covering the trees and sheltering them from fire. She urged people not to buy moss at Christmas time. The idea is starting to get across, but some people still like to include moss in the nativity scenes.

In colonial times the idea of the mossy nativity scene was imported from Spain, and in parts of Europe, plants are still taken from the forest at Christmas time. A hundred years ago, moss Christmas decorations may have been sustainable. But now there are a lot more people, more roads, and more pressure on the forest. It’s time to invent new traditions that don’t celebrate Christmas by stripping the forest.

A forest is so much more than trees. The moss and other small plants living on the ground and in the branches of the trees are also part of the forest. Removing some of them can leave a forest dry and vulnerable to burning, which is the last thing our warming planet needs.

Related videos

Managed regeneration

Parkland agroforestry

DEJAR EL MUSGO, PARA DAR VIDA AL BOSQUE

Por Jeff Bentley, 14 de noviembre de 2021

No hay forma más dramática de liberar mucho carbono a la atmósfera que dejar que un bosque se queme. Escribí un artículo en 2016 (Save the trees) en el que explicaba cómo los ciudadanos de Cochabamba, Bolivia, se han adueñado de un gran bosque plantado más de 30 años antes como parte de un proyecto suizo. En aquel entonces, el proyecto fue criticado por no tener suficiente “participación” local.

Pero la gente llegó a amar el bosque y los voluntarios arriesgan sus vidas para apagar los incendios allí. Recientemente, el 24 de octubre, un incendio de 600 hectáreas calcinó la falda del cerro justo por encima de la ciudad. Mi hija, Vera, y yo visitamos uno de los cuerpos de bomberos voluntarios locales (SAR). Nos conmovió ver a las mujeres y hombres jóvenes con trajes de salto color naranja, alineados en formación, antes de subir a las camionetas para ir a luchar al frente del incendio.

En el lado norte de la ciudad el fuego estaba tan cerca que la ceniza caía como copos de nieve, y el cielo se volvía gris por el humo. La gente del pueblo pasó por delante de la estación, entregando botellas de agua, comida y artículos de primeros auxilios a los bomberos ciudadanos. Afortunadamente, esa noche una gran lluvia apagó el fuego.

Pero la mano izquierda no siempre sabe lo que hace la derecha. La misma ciudad que lucha con tanto esmero por proteger el bosque tiene parte de culpa en su quema. Todos los años, los cochabambinos usan el musgo de las montañas en los adornos navideños. Como en toda Bolivia, los cochabambinos hacen un nacimiento en casa o en la oficina. Además de la Sagrada Familia, los pastores y los reyes magos, se incluyen otras figuras, desde muñecas Barbie, pasando por dinosaurios de plástico, hasta el burro de Shrek, todo puesto sobre un lecho verde de musgo. Es súper divertido.

Los pobres pueden ganar dinero extra en diciembre, cosechando musgo en el bosque, para venderlo en los mercados o en la calle. Pero no se trata sólo de gente pobre. Un año llevé a un grupo de agrónomos a ver un bosque alto y nativo en Santa Cruz, y me quedé consternado cuando varios volvieron al autobús con grandes bultos de musgo para llevarse a casa.

El año pasado, Ana Gonzáles escribió un artículo explicando que el musgo es una planta primitiva, sin raíces, que absorbe hasta 20 veces su peso en agua. El musgo actúa como una manta húmeda en el bosque, cubriendo los árboles y protegiéndolos del fuego. Ella ha instado a la gente a no comprar musgo en Navidad. La idea empieza a ser aceptada, pero a algunas personas les sigue gustando incluir el musgo en los nacimientos.

En la época colonial, la idea del nacimiento de musgo se importó de España, y en algunas partes de Europa se siguen sacando plantas del bosque en Navidad. Tal vez hace cien años, los adornos navideños de musgo eran sostenibles. Pero ahora hay mucha más gente, más caminos que penetran al bosque y más presión sobre ello. Es hora de inventar nuevas tradiciones que no celebren la Navidad despojando al bosque.

Un bosque es mucho más que árboles. El musgo y otras pequeñas plantas que viven en el suelo y en las ramas de los árboles también forman parte del bosque. Eliminar algunas de ellas puede dejar un bosque seco y vulnerable a los incendios, que es lo último que necesita nuestro planeta, que se está calentando.

Videos sobre el manejo del bosque

Regeneración manejada

Agroforestería del bosque ralo

Principles matter July 18th, 2021 by

In this age of restricted travel, when webinars have taken the place of conferences, at first I missed face-to-face meetings a lot. But virtual events do allow one to get exposed to far more ideas than before. This is also the case when digital learning is introduced to farmers. Farmers are increasingly getting information online, like videos. But the videos have to be properly designed. Unlike following a cooking recipe on a Youtube video, in agriculture, recipes must be accompanied by basic principles, so that farmers can decide how to experiment with the new ideas.

I was reminded of this recently during a webinar on the Community-Based Natural Farming Programme in Andhra Pradesh, India. One of the speakers was Vijay Kumar, one of the driving forces behind the programme, which aims to scale up agroecology to millions of farmers in Andhra Pradesh. Vijay is a humble, highly-respected former civil servant. He is much in demand, so meeting him in person would be a challenge, but introduced by a mutual colleague, I was fortunate to have already met him several times on Zoom. Vijay appreciates that Access Agriculture stands for quality training videos that enable South-South learning. According to him, the collaboration with Access Agriculture offers opportunities to help scale community-based natural farming from India to Africa and beyond. It is fortunate to have strong allies who understand the challenges of scaling and that to be cost-effective, one cannot simply visit all the world’s farmers in person.

Still, many people think that farmers can only learn from fellow farmers who live nearby and speak the same language, and that training videos are only useful when they are made locally. The many experiences from local partners with Access Agriculture training videos show that farmers do learn from their peers across cultures, on different continents. Farmers are motivated when they see how fellow farmers in other parts of the world solve their own problems. Access Agriculture videos are effective across borders in part because they explain the scientific principles behind technologies, and not just show how to do things. Vijay is convinced that scientific knowledge and farmer knowledge need to go hand in hand to promote agroecology.

The second speaker at the natural farming conference was Walter Jehne, a renowned Australian soil microbiologist, who talked about the need to build up soil organic matter and micro-organisms as a way to revive soils and cool the planet. I was pleased that he also stressed the importance of principles. When one of the Indian participants asked Walter if he could provide the recipe, he smilingly and patiently explained: “We should focus on the underlying principles, as principles apply across the globe, irrespective of where you are. You need organic matter, you need to build up good soil micro-organisms and make use of natural growth promotors. If a recipe tells you to use cow dung, but you don’t have cows, what can you do? If for instance you have reindeer, their dung will work just as well. You don’t have to be dogmatic about it.”  In two of my earlier blogs (Trying it yourself and Reviving soils) I did exactly do that back home: use ingredients that were available to me: sheep dung, leaves of oak trees in the garden, wheat straw, and so on, but building on ideas from Indian farmers.

Farmers have creative minds and this creativity is fed by basic principles: while recipes surely help, a better understanding of underlying scientific principles are what matter most when it comes down to adaptation to local contexts. We, at Access Agriculture are thrilled to join Andhra Pradesh’s efforts to spread Community-Based Natural Farming across the globe.

Related webinars

365 Days Green Cover & Pre-Monsoon Dry Sowing (PMDS) – Walter Jehne – Streamed on 6th July 12:30 pm

Restoring the water cycles to cool the climate

Related blogs

Trying it yourself

Reviving soils

Effective micro-organisms

Friendly germs

Earthworms from India to Bolivia

A revolution for our soil

Damaging the soil and our health with chemical reductionism

Related videos

Good microbes for plants and soil

Organic biofertilizer in liquid and solid form

Coir pith

Mulch for a better soil and crop

Vermiwash: an organic tonic for crops

Making a vermicompost bed

Inspiring video platforms

Access Agriculture: hosts over 220 training videos in over 90 languages on a diversity of crops and livestock, sustainable soil and water management, basic food processing, etc. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment with new ideas.

EcoAgtube: a social media video platform where anyone from across the globe can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

Zoom to Titicaca June 6th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Covid may be the world’s most spectacular emerging disease, but agriculture has its own new pests and diseases. Fortunately, collaboration between agronomists and farmers can offer solutions, as I saw in a recent meeting on the shores of Lake Titicaca.

This is 2021, so we met on Zoom, but I was struck by how much the meeting resembled others I have attended in person with farmers and agronomists.

Ing. Sonia Laura, a researcher from Prosuco who works closely with farmers, had driven out to the village of Iquichachi, a couple of hours from La Paz. Sonia set up the call on her laptop, and the farmers (Sra. Cristina, Sra. Arminda, Sr. Juan, Sr. Paulino, Sr. Zenobio, and Sr. Fidel) all managed to squeeze onto the screen. Bundled up in coats and hats against the high Andean cold, they explained how several years ago, they noticed a new worm eating the potatoes they store at home.

The moth lays its eggs on stored potatoes, and on potato plants in the field. The eggs hatch into caterpillars that go back and forth: from field to home in the harvest, and from storage to field with the seed.

The farmers showed some graphs of data they had been collecting with Sonia, under advice from Ing. Reinaldo Quispe, an agronomist from Proinpa, who joined the call from his office in La Paz. Reinaldo and the farmers had been using the sex scent (pheromone) of female moths to attract and trap the male moths. Each moth species has its own unique sex pheromone. Reinaldo had identified the pests, two related species of tuber moths, native to the Andes, but usually found in the lower, warmer valleys. Both species belong to a moth family that specializes in infesting stored foods.

The agronomist Raúl Ccanto joined us from Peru, from the NGO Yanapai. Raúl explained that Peruvian farmers had suffered from these two moths for many years. Over the years of working with the farmers, Yanapai and others had developed some practical solutions.

As Raúl explained, select the seed carefully. When you take seed from the house to plant in the field, make sure that you only plant healthy tubers, not the ones full of worms.

Also rotate your crops. “This is something you farmers have always done, but it’s important to say that it is a good thing.” Growing potatoes one year, followed by other roots and tubers (such as oca and papalisa, which are not of the potato family), and then other legumes and cereals, helps to keep the soil free of potato pests.

Raúl’s PowerPoint included the results of experiments, done in collaboration with Peruvian farmers, where they tried various ways to manage the moths in stored seed potato. One idea that worked well, and was also cheap, was to dust healthy seed potatoes with talc, which keeps the moths from laying their eggs in potatoes. The talc worked almost as well as malathion, the insecticide.

Raúl skipped lightly over the malathion, barely mentioning it, and for good reason. He had included the chemical treatment in the experiment as a comparison, but he was not promoting it. As Reinaldo explained, farmers often prefer insecticides and use them even in stored potatoes, which one should not do.

In fact, medical schools in Bolivia teach their third-year students to diagnose and treat malathion poisoning, because it is common. “This is something you’ll see,” the older doctors tell their students.

With any new pest or disease, it’s important to know where it came from. Raúl explained that the moths may have recently colonized the cold Altiplano, not just because of climate change, but also because people are bringing wormy seed in from fairs in distant parts of the country. And they are growing more potatoes. As more of the land is planted more often and over larger areas, to meet market demand, a more attractive environment is created for potato pests.

Yes, the farmers agreed, potatoes are being grown more often. And that is why it is crucial for scientists and farmers to put their heads together, to confirm useful ideas, from different perspectives.

The farmers wanted to know if there was something they could apply to their potatoes, to kill the moth. Raúl and Reinaldo both explained that there is no one thing that will manage the pest. It will have to be managed by rotating crops, and by selecting healthy seed. Other ideas like dusting the potatoes with talc will also help. The good news is that the moths can be managed.

It may be in human nature to yearn for simple solutions. Many of us have simply wished that Covid would go away, and that things would go back to normal. Like Covid, managing the tuber moth will require several good ideas, well explained, widely shared and applied.

In this case, the new information motivated the farmers to set up their own experiments. Sonia told me that after our call, the farmers met to reflect and take action. They decided that each one of them would select their seed, clean their potato storeroom, and sprinkle talc on the selected seed. They will keep using the pheromone traps, among other things. Later, they will explain these practices to their other community members, to take action as a group.

Scientific names

The tuber moths are Phthorimaea operculella and Symmetrischema tangolias (Lepidoptea: Gelechiidae).

Oca (Oxalis tuberosa) and papalisa (Ullucus tuberosus) are native Andean crops, not widely grown outside the region. The papalisa is also called “olluco” in Peru.

Talc is a clay mineral, magnesium silicate, a natural stone that is ground to make a powder.

Acknowledgements

Sonia Laura works with María Quispe at Prosuco (Promoción de la Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos) in La Paz.

Raúl Ccanto works at Grupo Yanapai (meaning “to help” in Quechua), in Peru.

Reinaldo Quispe works at Proinpa (Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos), Bolivia.

The work with the Andean tuber moths is supported by the McKnight Foundation’s CCRP (Collaborative Crop Research Program).

Thanks to Sonia Laura and to Paul Van Mele for reading a previous version of this story.

Photos

Thanks also to Sonia Laura for her beautiful photographs.

ZOOM AL TITICACA

Por Jeff Bentley, 6 de junio del 2021

El Covid-19 podría ser la enfermedad nueva más espectacular del mundo, pero la agricultura tiene sus propias plagas y enfermedades emergentes. Afortunadamente, la colaboración entre agrónomos y agricultores puede ofrecer soluciones, como vi en una reciente reunión a orillas del Lago Titicaca.

Estamos en el 2021, así que nos reunimos por Zoom, pero me sorprendió lo mucho que se parecía la reunión a otras a las que he asistido en persona con agricultores y agrónomos.

La Ing. Sonia Laura, una investigadora de Prosuco, que trabaja estrechamente con los agricultores, había ido en camioneta hasta la comunidad rural de Iquicachi, a un par de horas de La Paz. Sonia organizó la llamada en su laptop, y los agricultores (las y los señores Cristina, Arminda y Juan, Paulino, Zenobio, Fidel,) se hicieron entrar todos en la pantalla. Abrigados con chompas y gorros contra el frío altoandino, explicaron que hace pocos años se dieron cuenta de que un nuevo gusano se comía las papas que almacenaban en sus casas.

La polilla de papa pone sus huevos en las papas almacenadas y en las plantas de papas en el campo. De los huevos nacen gusanos del campo, que van a casa en la cosecha, y del almacén regresan a la chacra con la semilla.

Los agricultores mostraron algunos gráficos de datos que habían estado recopilando con Sonia, bajo la orientación del Ing. Reinaldo Quispe, de Proinpa, quien se unió a la llamada desde su oficina en La Paz. Sonia y los agricultores habían estado usando el olor sexual (feromona) de las polillas hembras para atraer y atrapar a las polillas macho. Cada especie de polilla tiene su propia feromona sexual. Reinaldo había identificado las plagas, dos especies relacionadas de polillas del tubérculo, nativas de los Andes, pero que suelen encontrarse en los valles más bajos y cálidos. Ambas especies pertenecen a una familia de polillas especializada en infestar alimentos almacenados.

Desde Perú nos acompañó el agrónomo Raúl Ccanto, de la ONG Yanapai. Raúl explicó que los agricultores peruanos habían sufrido estas dos polillas durante muchos años. A lo largo de sus años de trabajo con los agricultores, Yanapai y otros han desarrollado algunas soluciones prácticas.

Como explicó Raúl, hay que seleccionar la semilla con cuidado. Cuando saques la semilla de la casa para sembrarla, asegúrate de plantar sólo los tubérculos sanos, no los que están llenos de gusanos.

También hay que rotar los cultivos. “Esto es algo que ustedes los agricultores siempre han hecho, pero es importante decir que es bueno que lo hagan”. Lo que ayuda a mantener el suelo libre de plagas de la papa es cultivarlas solo un año, seguido de otras raíces y tubérculos (como la oca y la papalisa, que no son de la familia de la papa), y luego sembrar leguminosas y cereales.

La presentación de Raúl incluyó los resultados de los experimentos, realizados en colaboración con agricultores peruanos, en los que se probaron varias formas de controlar las polillas en los almacenes de semillas de papa. Una idea que funcionó bien, y que además era barata, fue rociar la papa seleccionada con talco, que impide que las polillas pongan sus huevos en las papas. El talco funcionaba casi tan bien como el malatión, el insecticida.

Raúl pasó por alto el malatión; apenas lo mencionó, y con razón. Había incluido el tratamiento químico en el experimento como comparación, pero no lo promovía. Como explicó Reinaldo, los agricultores suelen preferir los insecticidas y los usan incluso en las papas almacenadas, lo cual no se debe hacer.

De hecho, las facultades de medicina de Bolivia enseñan a sus estudiantes de tercer año a diagnosticar y tratar la intoxicación por malatión, porque es algo común. “Esto es algo que van a ver”, dicen los doctores a sus alumnos.

Con cualquier plaga o enfermedad nueva, es importante saber de dónde viene. Raúl explicó que las polillas pueden haber colonizado recientemente el frío Altiplano, no sólo por el cambio climático, sino también porque la gente está trayendo semillas agusanadas de ferias en otras partes del país. Y están cultivando más papas sobre mayor superficie. A medida que se siembra más seguido y en más área, para satisfacer la demanda del mercado, se crea un ambiente más atractivo para las plagas de la papa.

Sí, los agricultores reconocieron que hoy en día las papas se cultivan más seguido. Y por eso es crucial que científicos y agricultores compartan sus ideas, para confirmar las que son útiles.

Los agricultores querían saber si había algo que pudieran aplicar a sus papas para matar la polilla. Raúl y Reinaldo explicaron que no hay una sola cosa que la pueda manejar. Habrá que controlar la plaga mediante la rotación de cultivos y la buena selección de semillas. Otras ideas, como aplicar talco a las papas, también ayudarán. La buena noticia es que las polillas sí tienen solución.

Tal vez algo en la naturaleza humana anhela las soluciones sencillas. Muchos hemos deseado que el Covid desaparezca de una sola vez, y que las cosas vuelvan a la normalidad. Al igual que el Covid, el manejo de la polilla de la papa requerirá varias buenas ideas, bien explicadas, ampliamente compartidas y competentemente aplicadas.

En este caso, la nueva información motivó la gente a armar sus propios experimentos. Sonia me informa que se reunieron para reflexionar y tomar acuerdos. Decidieron que cada persona del grupo haría la selección de semilla. Limpiaría su almacén de papas, y pondría talco en las papas seleccionadas. Seguirán con las trampas con feromonas, entre otras cosas. Luego comunicarán estas prácticas en una reunión con toda la comunidad para tener un trabajo comunal en el control de esta plaga.

Nombres científicos

Las polillas de la papa son Phthorimaea operculella y Symmetrischema tangolias (Lepidoptea: Gelechiidae).

La oca (Oxalis tuberosa) y la papalisa (Ullucus tuberosus) son cultivos nativos andinos, poco cultivados fuera de la región. La papalisa también se llama “olluco” en el Perú.

El talco es silicato de magnesio. Es una piedra natural que se muele para obtener el polvo. Como explica Raúl Ccanto, es un “mineral no metálico”.

Agradecimientos

Sonia Laura trabaja con María Quispe en Prosuco (Promoción de la Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos) en La Paz.

Raúl Ccanto trabaja en el Grupo Yanapai (que significa “ayudar” en quechua), en el Perú.

Reinaldo Quispe trabaja en Proinpa (Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos), en Bolivia.

El trabajo con las polillas de la papa está apoyado por el CCRP (Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos) de la Fundación McKnight.

Gracias a Sonia Laura y a Paul Van Mele por leer una versión previa de este relato.

Fotos

Gracias también a Sonia Laura por sus hermosas fotos.

Design by Olean webdesign