WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

A love for nature March 19th, 2023 by

Nederlandse versie hieronder

When you ask 5-year-old kids what they want to be when they grow up, many respond veterinarian, pilot, football player, ballerina, or firefighter, depending on where in the world you ask the question. Fortunately, some also say they want to become a farmer, as a young father in Bangalore told me his inspiring story on my recent trip to India.

Naresh N.K. works as a senior administration assistant at the University of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology (TDU), a private university with a unique focus that I have never seen anywhere else in the world. TDU uses modern sciences such as ethnobotany, food technology, medical and veterinary sciences to optimally understand and integrate ancient Indian Ayurvedic wisdom into human and animal health practices, products and policies.

Naresh is involved in an Access Agriculture project, in collaboration with TDU, in which we assess the impact of some of our dairy farmer training videos, translated into the local Kannada language, on farmers’ knowledge and practices, and how this helps to promote natural livestock farming and reduce antibiotic residues in milk. When we meet Naresh in the canteen at 8.30 am, he spontaneously starts to talk about his earlier experiences with video.

‚ÄúDuring Covid, buying food at the market became expensive and one didn‚Äôt know what chemicals were sprayed on the crop. As I have farmer‚Äôs blood running through my veins, even though I moved to the city 20 years ago, I started looking up things on Youtube and began to grow organic food in pots on my terrace. Whenever I needed advice, I also called farmers back home. They always gave me useful tips.‚ÄĚ

By filling up buckets with red soil, and mixing it with coconut fibre and home-made vermicompost, Naresh created a healthy, rich soil to grow plants on his terrace. Flicking through his photos on his mobile phone, he shows me one amazing, thriving crop after another: there are tomatoes, green beans, snake gourds, bottle gourds and ridge gourds, sweet potatoes, passion fruit, and even grapes.

‚ÄúOne other reason why I wanted to set up a terrace garden,‚ÄĚ Naresh continues, ‚Äúis that during Covid the schools closed down, so I wanted to do something at home to keep my 4-year-old boy busy, as many kids were just hanging in front of the TV for hours. After we installed the terrace garden, Rishik would often take me by the hand and say: ‚ÄúCome dad, let‚Äôs go and water the plants‚ÄĚ.‚ÄĚ

When I ask Naresh what aspects of the terrace garden his son loves most, without blinking he says: ‚ÄúThe birds, bees and other insects that have started to come to our terrace. Rishik observes the birds, collects insects and carefully studies them. It is like a whole new world he is discovering.‚ÄĚ

I was really touched by his account. Naresh, a concerned young parent wanting to keep his child busy and feed him healthy, pesticide-free food, was not only able to grow diverse plants in the city, but through his terrace garden also instilled a passion for nature in his child.

Clearly excited about the topic, Naresh continues with twinkling eyes: ‚ÄúThis was the first year my son goes to primary school and when the teacher asked the kids what they want to become later in life, my son stood up and surprised all when he answered ‚Äúmake compost and become a farmer‚ÄĚ.

Naresh is so pleased with his experience that he will continue to spend quality time with his son planting seeds, watering plants, watching the birds and insects, and harvesting food.

‚ÄúIn a few decades, most of us will live in the cities and there will be few farmers, so those who will know how to grow food will be the kings (and queens) of this world,‚ÄĚ he concludes.

School gardens can be a fantastic way to teach kids good attitudes towards the environment and eating healthy food. But Naresh reminded us how important the role of parents is. Parents have an enormous impact in creating an environment that allows their kids to thrive and live up to their dreams. Exposing children at a young age to nature, even if it is just a modest terrace garden in the city, can make a great difference in how people grow up to appreciate healthy food and cherish nature.

Related Agro-Insight blogs

Agroecology for kids

Videos to teach kids good attitudes

The school garden

Teaching the farmers of tomorrow with videos

Shopping with Mom

Related videos on the Access Agriculture video platform

Teaching agroecology in schools

All training videos in Kannada can be seen here: www.accessagriculture.org/search/all/kn

 

Liefde voor de natuur

Als je kinderen van 5 jaar vraagt wat ze later willen worden, antwoorden velen dierenarts, piloot, voetballer, ballerina of brandweerman, afhankelijk van waar ter wereld je de vraag stelt. Gelukkig zeggen sommigen ook dat ze boer willen worden, zoals een jonge vader in Bangalore mij zijn inspirerende verhaal vertelde tijdens mijn recente reis naar India.

Naresh N.K. werkt als senior administratief medewerker aan de Universiteit voor Trans-Disciplinaire Gezondheidswetenschappen en Technologie (TDU), een particuliere universiteit met een unieke focus die ik nergens anders ter wereld heb gezien. TDU gebruikt moderne wetenschappen zoals etnobotanie, voedseltechnologie, medische en veterinaire wetenschappen om de oude Indiase Ayurvedische wijsheid optimaal te begrijpen en te integreren in praktijken, producten en beleid voor de gezondheid van mens en dier.

Naresh is betrokken bij een Access Agriculture-project, in samenwerking met TDU, waarin we het effect beoordelen van enkele van onze trainingsvideo’s voor melkveehouders, vertaald in de lokale Kannada-taal, op de kennis en praktijken van boeren, en hoe dit helpt om natuurlijke veehouderij te bevorderen en antibioticaresiduen in melk te verminderen. Als we Naresh om 8.30 uur in de kantine ontmoeten, begint hij spontaan te vertellen over zijn eerdere ervaringen met video.

“Tijdens de Covid werd het kopen van voedsel op de markt duur en wist men niet welke chemicali√ęn op het gewas werden gespoten. Omdat ik boerenbloed door mijn aderen heb stromen, ook al ben ik 20 jaar geleden naar de stad verhuisd, begon ik dingen op te zoeken op Youtube en begon ik biologisch voedsel te verbouwen in potten op mijn terras. Als ik advies nodig had, belde ik ook boeren thuis. Zij gaven me altijd nuttige tips.”

Door emmers te vullen met rode aarde en die te mengen met kokosvezels en zelfgemaakte vermicompost, cre√ęerde Naresh een gezonde, rijke grond om planten op zijn terras te laten groeien. Bladerend door zijn foto’s op zijn mobiele telefoon laat hij me de ene verbazingwekkende, bloeiende teelt na de andere zien: er zijn tomaten, groene bonen, slangenkalebassen, fles- en ribkalebassen, zoete aardappelen, passievruchten en zelfs druiven.

“Een andere reden waarom ik een terrastuin wilde aanleggen,” vervolgt Naresh, “is dat tijdens Covid de scholen dicht gingen, dus wilde ik thuis iets doen om mijn zoontje van 4 bezig te houden, want veel kinderen hingen urenlang voor de tv. Nadat we de terrastuin hadden aangelegd, nam Rishik me vaak bij de hand en zei: “Kom pap, we gaan de planten water geven.”

Als ik Naresh vraag van welke aspecten van de terrastuin zijn zoon het meest houdt, zegt hij zonder aarzelen: “De vogels, bijen en andere insecten die naar ons terras zijn gekomen. Rishik observeert de vogels, verzamelt insecten en bestudeert ze zorgvuldig. Het is alsof hij een hele nieuwe wereld ontdekt.”

Ik was echt geraakt door zijn verhaal. Naresh, een bezorgde jonge ouder die zijn kind bezig wilde houden en hem gezond, pesticidevrij voedsel wilde geven, was niet alleen in staat om diverse planten in de stad te kweken, maar door zijn terrastuin ook zijn kind een passie voor de natuur bij te brengen.

Naresh is duidelijk enthousiast over het onderwerp en vervolgt met twinkelende ogen: “Dit was het eerste jaar dat mijn zoon naar de lagere school gaat en toen de leraar de kinderen vroeg wat ze later in hun leven wilden worden, stond mijn zoon op en verbaasde iedereen toen hij antwoordde “compost maken en boer worden”.

Naresh is zo blij met zijn ervaring dat hij quality time met zijn zoon zal blijven doorbrengen met het planten van zaden, het water geven van planten, het kijken naar de vogels en insecten, en het oogsten van voedsel.

“Over een paar decennia zullen de meesten van ons in steden wonen en zullen er weinig boeren zijn, dus degenen die weten hoe ze voedsel moeten verbouwen zullen de koningen (en koninginnen) van deze wereld zijn,” besluit hij.

Schooltuinen kunnen een fantastische manier zijn om kinderen een goede houding tegenover het milieu en gezond eten bij te brengen. Maar Naresh herinnerde ons eraan hoe belangrijk de rol van de ouders is. Ouders hebben een enorme invloed op het cre√ęren van een omgeving waarin hun kinderen kunnen gedijen en hun dromen kunnen waarmaken. Kinderen op jonge leeftijd blootstellen aan de natuur, al is het maar een bescheiden terrastuintje in de stad, kan een groot verschil maken in hoe mensen opgroeien om gezonde voeding te waarderen en de natuur te koesteren.

Gerelateerde Agro-Insight blogs

Agroecology for kids

Videos to teach kids good attitudes

The school garden

Teaching the farmers of tomorrow with videos

Shopping with Mom

Gerelateerde videos op het Access Agriculture video platform

Teaching agroecology in schools

At home with agroforestry February 26th, 2023 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

I’ve written about Serafín Vidal before, an agronomist who spends his free time developing an innovative agroforestry system at home. On week days, he works as an extensionist, teaching agroforestry to about 250 farmers around the three main valleys of Cochabamba, Bolivia. These farmers grow mixed orchards of apple and forest trees. The apples provide a crop to sell, and the forest trees provide organic matter and bring up nutrients from deep in the soil. As the trees shed their leaves, they form a mulch that fertilizes the apples and vegetable crops growing on the ground.

Previously, I had visited two of the farmers who Serafín teaches, and I sensed their enthusiasm, but recently, Paul, Marcella, Ana and I got a chance to visit Serafín at his own home, where he planted his first forest, about ten years ago.

Serafín lives in the small town of Arani, about an hour’s drive from Cochabamba. Arani has grown slowly since colonial times, and still has house lots with large garden plots near the central plaza. When Serafín took over one of these plots, there was 700 square meters of grass behind the house. The lifeless soil was crusted with salt.

Working on the weekends, Seraf√≠n tore out the lawn and planted trees, including peaches, figs, plums, prickly pear cactus, apples, avocados, roses, dahlias, gladioli, date palms and native molles, chacatea, trumpetbush, jacaranda, ash, poplar, lloq‚Äôe, and qhewi√Īa. He now has about 100 species of herbs, vegetables, fruit trees and climbing vines, including the tastiest grapes I‚Äôve ever eaten. Seraf√≠n leaves logs and leaf litter on the surface of the earth, as in a natural forest, to decay slowly and fertilize the soil, while providing a habitat for earthworms and other beneficial creatures.

When Serafín establishes an agroforest, in the early years he adds a bit of organic matter on top of the soil. But with time, the trees fertilize the earth on their own, just as in a wild forest, where the soil is dark, and naturally fragrant.

Seraf√≠n scooped up a handful of soil, to show us how it was full of life: earthworms, sow bugs, and larvae of wood-eating beetles. Seraf√≠n explained: ‚ÄúThese larvae have bacteria and fungi in their digestive tract. This is mixed with the dead wood that they eat, enriching the soil.‚ÄĚ

Serafín explains that one of the key principles of agroforestry is to imitate the local forest. This diversity keeps plant healthy. In his planted forest, there are no plant diseases, and no weeds, only self-seeding plants that he keeps. The only pests are birds, attracted to the ripe fruit. Serafín keeps them out with nets. He controls the persistent fruit fly with traps and natural remedies he makes himself (sulphur-lime, caldo de ceniza and fosfito, which we have described in an earlier blog).

Unlike many extensionists, Serafín practices what he teaches. He works out his ideas at home, on his own land, before sharing the principles with farmers, strategically located around the three large valleys of Cochabamba.

Each of these farmers adopts the basic principles of agroforestry, and then becomes an example in their own community. This is important in a system that includes trees, which take years to mature.

Seraf√≠n maintains that agroforestry is less work than other farming styles. ‚ÄúIf we make farming easy, maybe more people will want to be farmers,‚ÄĚ he says.

The 4 principles of agroforestry

  1. Do not disturb the earth. Do not plow it. Plant by making a small hole in the earth with a sharp stick.
  2. Keep the soil permanently covered. E.g. with fallen leaves, branches, logs and living plants.
  3. Imitate the local forest. Combine many plant species of different sizes and different live cycles.
  4. In an agroforestry system, the species live together. They do not compete for nutrients or for light.

Previous Agro-Insight blog stories

Experiments with trees

Apple futures

Friendly germs

Watch the video

Seeing the life in the soil

Acknowledgements

Agronomist Serafín Vidal works for the Fundación Agrecol Andes. He directs the Agroforestería Dinámica project, sponsored by NATUREFUND. Serafín read and commented on a previous version of this blog.

Scientific names of native species

Molle Schinus molle

Chacatea Dodonaea viscosa

Trumpetbush (lluvia de oro) Tecoma sp.

Jacaranda Jacaranda mimosifolia

Ash (fresno) Fraxinus sp.

Poplar (aliso) Populus sp.

Lloq’e Kageneckia lanceolata

Qhewi√Īa Polylepis spp.

EN CASA CON LA AGROFORESTER√ćA

26 de febrero del 2023, por Jeff Bentley

Ya he escrito antes sobre Seraf√≠n Vidal, un ingeniero agr√≥nomo que dedica su tiempo libre a desarrollar un innovador sistema agroforestal en casa. Los d√≠as h√°biles, √©l trabaja como asistente t√©cnico, ense√Īando agroforester√≠a din√°mica a unos 250 agricultores de los tres valles principales de Cochabamba, Bolivia. Estos agricultores cultivan huertos combinados de manzanos y √°rboles forestales. Los manzanos proporcionan una cosecha que vender, y los √°rboles forestales aportan materia org√°nica y nutrientes desde las profundidades del suelo. Cuando los √°rboles se desprenden de sus hojas, forman un mulch que fertiliza los manzanos y las hortalizas sembrados en el suelo.

Anteriormente, yo hab√≠a visitado a dos de los agricultores que Seraf√≠n ense√Īa, y percib√≠ su entusiasmo, pero hace poco, Paul, Marcella, Ana y yo tuvimos la oportunidad de visitar a Seraf√≠n en su propia casa, donde plant√≥ su primer bosque, hace unos diez a√Īos.

Serafín vive en el pueblo de Arani, a una hora en coche de Cochabamba. Arani ha crecido lentamente desde la época colonial, y todavía tiene parcelas de casas con grandes huertos cerca de la plaza central. Cuando Serafín se hizo cargo de una de estas parcelas, había 700 metros cuadrados de grama detrás de la casa. La tierra, sin vida, tenía afloramientos de sal.

Trabajando los fines de semana, Seraf√≠n arranc√≥ el c√©sped y plant√≥ √°rboles, entre ellos durazneros, higos, ciruelos, tunas, manzanos, paltos, rosas, dalias, gladiolos, palma d√°til y los nativos molles, chacatea, lluvia de oro, jacaranda, fresno, aliso, lloq‚Äôe, y qhewi√Īa. Ahora tiene unas 100 especies de hierbas, verduras, √°rboles frutales y vides trepadoras, incluidas las uvas m√°s sabrosas que jam√°s he comido. Seraf√≠n deja troncos y hojarascas en la superficie de la tierra, como en un bosque natural, para que se descompongan lentamente y fertilicen el suelo, al tiempo que dan un h√°bitat para las lombrices de tierra y otras criaturas beneficiosas.

Cuando Seraf√≠n establece un sistema agroforestal, en los primeros a√Īos a√Īade un poco de materia org√°nica sobre el suelo. Pero con el tiempo, los √°rboles fertilizan la tierra por s√≠ solos, como en un bosque silvestre, donde el suelo es oscuro y tiene un rico olor de forma natural.

Seraf√≠n recogi√≥ un pu√Īado de tierra para mostrarnos que estaba llena de vida: lombrices, chanchitos y larvas de escarabajos comedores de madera. Seraf√≠n nos lo explic√≥: “Estas larvas tienen bacterias y hongos en su tracto digestivo. Esto se mezcla con la madera muerta que comen, enriqueciendo el suelo”.

Seraf√≠n explica que uno de los principios clave de la agroforester√≠a es imitar el bosque local. Esta diversidad mantiene sanas las plantas. En su bosque plantado no hay enfermedades de las plantas, ni malezas, s√≥lo plantas que se auto-siembran y que √©l valora. Las √ļnicas dificultades son los p√°jaros, atra√≠dos por la fruta madura. Seraf√≠n los mantiene alejados con redes. Controla la persistente mosca de la fruta con trampas y remedios naturales que √©l mismo fabrica (sulfoc√°lcico, caldo de ceniza, biol y fosfito, que ya hemos descrito en un blog anterior).

A diferencia de muchos t√©cnicos, Seraf√≠n practica lo que ense√Īa. Da vida a sus ideas en casa, en su propia tierra, antes de compartir los principios con los agricultores, ubicados estrat√©gicamente alrededor de los tres grandes valles de Cochabamba (el Valle Alto, el Valle Bajo, y el Valle de Sacaba).

Cada uno de estos agricultores adopta los principios b√°sicos de la agroforester√≠a, y luego se convierte en un ejemplo en su propia comunidad. Esto es importante en un sistema que incluye √°rboles, que tardan a√Īos en madurar.

Seraf√≠n sostiene que la agroforester√≠a da menos trabajo que otros estilos de cultivo. “Si hacemos que la agricultura sea f√°cil, quiz√° m√°s gente quiera ser agricultor”, afirma.

Los 4 principios de la agroforestería

  1. No mover el suelo. No ararlo. Sembrar haciendo un peque√Īo agujero en la tierra con un palo puntiagudo.
  2. Tener cobertura permanente sobre el suelo. Por ejemplo, con hojas caídas, ramas, troncos y plantas vivas.
  3. Imitar el bosque del lugar. Combinar muchas especies de plantas de diferentes tama√Īos y diferentes ciclos de vida.
  4. En el sistema agroforestal, hay convivencia entre todas las especies. No hay competencia por nutrientes ni luz.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Experimentos con √°rboles

Manzanos del futuro

Microbios amigables

Mirar el video

Ver la vida en el suelo

Agradecimientos

El ingeniero Serafín Vidal trabaja para la Fundación Agrecol Andes. Conduce el proyecto de Agroforestería Dinámica, financiada por NATUREFUND. Serafín leyó e hizo comentarios sobre una versión previa de este blog.

Nombres científicos de especies nativas

Molle Schinus molle

Chacatea Dodonaea viscosa

Lluvia de oro Tecoma sp.

Jacaranda Jacaranda mimosifolia

Fresno Fraxinus sp.

Aliso Populus sp.

Lloq’e Kageneckia lanceolata

Qhewi√Īa Polylepis spp.

 

 

No more pink seed January 8th, 2023 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

Vegetable seed from the shop is usually covered in a pink or orange dust, a fungicide. Since I was a kid, I have associated the color pink with seed.

Farmers and gardeners in tropical countries often buy imported, pink seed. So when Bolivian seed companies appeared, I was glad to be able to buy envelopes of local garden seed. It was better than importing seed from the USA or Europe.  I barely noticed that the Bolivian seed was pink. Then on a visit to some agroecological farmers, they told me that they were buying the pink seed, but then rearing it out, to produce their own, natural seed.

Recently I have begun to notice artisanal seed growers, offering untreated vegetable seed at some of the fairs around Cochabamba, Bolivia. I was tempted to buy some, but I still had seed at home.

A few days ago I opened some of my seed envelopes, which I bought several months ago. The package says they are viable for two years. I was pleased to see that the envelopes were full of natural seed, untainted by fungicides. I planted cucumbers, lettuce and arugula, and the natural seed has all sprouted nicely.

I was so pleased that I decided to call the seed manufacturers and congratulate them. Some positive feedback might encourage them to keep selling natural, uncoated seed.

I picked up a seed packet to look for the company‚Äôs phone number, when I noticed that it said ‚ÄúWarning!‚ÄĚ in big red letters, and in fine print: ‚ÄúProduct treated with Thiram, not to be used as feed for poultry or other animals.‚ÄĚ

Thiram is a fungicide. I wondered if the seed had been treated with fungicide, but not dyed, or if the company was avoiding pesticides, but was still using up its supply of old envelopes.

I called the company, and a friendly voice answered the phone. I introduced myself as a customer, and said that I liked the pesticide-free seed. Then I asked if this lot of seed had fungicide or not.

The seed man said that no, the seed had not been treated with fungicide, but that it should have been. That is a requirement of the government agencies Senasag (National Service for Agricultural and Livestock Health and Food Safety) and INIAF (National Institute of Agricultural, Livestock and Forestry Innovation).

I asked why this seed was untreated.

‚ÄúThe girl must have forgotten to put it on,‚ÄĚ the seed man said. This may strike readers in northern countries as casual sloppiness. But sometimes regulations are lightly enforced in Bolivia. My cucumber seeds were packed in May, 2021, during the height of the Covid lockdown. I was impressed that they were able to keep producing seeds at all.

The seed man didn’t seem to mind that the seed was untreated, and he repeated that he applied the pink stuff because it was required by law. He didn’t seem convinced that it was necessary. He seemed sympathetic to people who preferred natural seed. He added that he did sell untreated seed to customers who wanted it. He had some customers who ate sprouted lettuce seed for their gastritis, and he made them special batches of untreated seed.

Before we got off the call, the seed man offered to make me a batch of untreated seed in the future. I just had to order it.

I think I will.

It is important that seed consumers look for untreated seed. But governments also need to do more to help make it available.

Previous Agro-Insight blogs

An exit strategy

Homegrown seed can be good

Some videos on seed

Farmers’ rights to seed: experiences from Guatemala

Farmers’ rights to seed: experiences from Malawi

Succeed with seeds

Managing seed potato

Organic coating of cereal seed

Making a good okra seeding

Better seed for green gram

Making a chilli seedbed

Maintaining varietal purity of sesame

Harvesting and storing soya bean seed

Storing cowpea seed

ADIOS A LA SEMILLA ROSADA

Jeff Bentley, 8 de enero del 2023

Las semillas de hortalizas de la tienda suelen estar cubiertas de un polvillo rosado o color naranja, un fungicida. Desde que era ni√Īo, he asociado el color rosado con las semillas.

Los agricultores y jardineros de los países tropicales suelen comprar semillas rosadas importadas. Por eso, cuando aparecieron las empresas bolivianas de semillas, me alegré de poder comprar sobres de semillas locales para el huerto. Era mejor que importar semillas de los Estados Unidos o Europa.  Apenas me di cuenta de que las semillas bolivianas eran rosadas. Luego, en una visita a unos agricultores agroecológicos, me contaron que compraban la semilla rosada, pero que luego la criaban para producir su propia semilla natural.

Recientemente he empezado a fijarme en los cultivadores artesanales de semillas, que ofrecen semillas de hortalizas sin qu√≠micos en algunas de las ferias de los alrededores de Cochabamba, Bolivia. Ten√≠a ganas de comprar algunas, pero a√ļn ten√≠a semillas en casa.

Hace unos d√≠as abr√≠ algunos de mis sobres de semillas, que compr√© hace varios meses. Seg√ļn el paquete, son viables durante dos a√Īos. Me alegr√≥ ver que los sobres estaban llenos de semillas naturales, no contaminadas por fungicidas. Sembr√© pepinos, lechugas y r√ļcula, y todas las semillas naturales han brotado muy bien.

Estaba tan contenta que decidí llamar a los fabricantes de semillas y felicitarles. Una respuesta positiva podría animarles a seguir vendiendo semillas naturales sin recubrimiento.

Cog√≠ un paquete de semillas para buscar el n√ļmero de tel√©fono de la empresa, cuando me di cuenta de que dec√≠a “¬°Precauci√≥n!” en grandes letras rojas, y en letra peque√Īa: “Producto tratado con Thiram, no utilizar como alimento para aves u otro animal”.

Thiram es un fungicida. Me pregunt√© si la semilla hab√≠a sido tratada con fungicida, pero no te√Īida, o si la empresa estaba evitando los plaguicidas, pero segu√≠a usando sus sobres viejos.

Llamé a la empresa y una voz amable contestó al teléfono. Me presenté como cliente y dije que me gustaban las semillas sin plaguicidas. Luego pregunté si este lote de semillas tenía fungicida o no.

El encargado me dijo que no, que la semilla no había sido tratada con fungicida, pero que debería haberlo sido. Es una exigencia de las agencias gubernamentales SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) e INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal).

Pregunté por qué esta semilla no estaba tratada.

“Se habr√° olvidado la muchacha”, me dijo el semilleristya. A los lectores de los pa√≠ses del norte les puede parecer un descuido. Pero, a veces, en Bolivia los reglamentos se aplican con cierta flexibilidad. Mis semillas de pepino se empaquetaron en mayo de 2021, en plena cuarentena de Covid. Me impresion√≥ que pudieran seguir produciendo semillas.

Al semillero no pareci√≥ importarle que las semillas no estuvieran tratadas, y repiti√≥ que aplic√≥ el producto rosado porque se lo exig√≠a la ley. No parec√≠a convencido de que fuera necesario. Se solidarizaba con los que prefieren las semillas naturales. A√Īadi√≥ que vende semillas sin tratar a los clientes que la desean. Ten√≠a algunos clientes que com√≠an semillas pregerminadas de lechuga para la gastritis y les preparaba lotes especiales de semillas sin tratar.

Antes de terminar la llamada, el semillero se ofreció a hacerme un lote de semillas sin tratar en el futuro. Sólo tenía que pedirlo.

Creo que lo haré.

Es importante que los consumidores busquen semillas no tratadas. Pero los gobiernos también tienen que hacer más para ayudar a que estén disponibles.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Una estrategia de salida

Homegrown seed can be good

Algunos videos sobre la semilla

Derechos de los agricultores a la semilla: Guatemala

Derechos de los agricultores a la semilla: Malawi

Succeed with seeds

Cuidando la semilla de papa

Organic coating of cereal seed

Buena semilla de ocra

Better seed for green gram

Making a chilli seedbed

Maintaining varietal purity of sesame

Harvesting and storing soya bean seed

Storing cowpea seed

No-till vegetables December 11th, 2022 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

Ever since I read David Montgomery’s book, Growing a Revolution, I have appreciated the importance of no till. Forsaking the plow not only prevents soil erosion, but cares for beneficial micro-organisms living in the soil. But Montgomery doesn’t go into details about how to avoid plowing in a garden. Most gardening advice books tell you to pulverize the soil before planting vegetable seed. I don’t do that anymore.

I have tried to leave my garden soil unworked, scratching rows for the seed, with reasonable results, but the soil still seems a little hard.

I recently facilitated a workshop for script writers. One group wrote about tests to analyze the soil, including one that uses a plastic bottle and a cloth to measure particulate soil matter. A healthy soil has many small clumps of carbon.

For some added inspiration, the script writers and I went to Granja Polen, a small, ecological farm near Cochabamba, Bolivia. We were met by Willi Flores, who has worked at the farm off and on for 17 years, ever since he was in high school.

Willi showed us a system none of us had seen before for no-till vegetables.

They make a small, raised bed of soil about 20 cm high (8 inches). When the farmers made the vegetable beds, they enriched the soil with lots of small pieces of wood, like dead twigs and branches from eucalyptus and other trees on the farm.

After harvesting one crop of vegetables, the farmers avoid turning over the soil. They simply make a small hole in the soil and add a plug of soil with a seedling. The soil is so soft you can easily make a hole in it with your bare fingers. For added nutrients, the farmers add a little composted manure (from their three dairy cows) to the top of the vegetable bed.

Willi explains that the sprinkler irrigation washes the nutrients down to the roots of the vegetables.

The vegetable beds are never turned over and the wood in the soil slowly decomposes, over the years, providing a soft, rich soil, full of healthy carbon.

For the past four years, Paul has been using a similar technique in his garden: wood-rich raised vegetable and berry beds called h√ľgelbeds, but the bare soil surface gets hard when it is exposed to the sun. It seems that the trick is to periodically add some composted manure to the surface and keep the soil covered all year round.

Related Agro-insight blogs

A revolution for our soil (A review of Growing a Revolution)

HuŐągelkultur

Acknowledgements

On this farm visit I was accompanied by Jhon Huaraca, Samuel Palomino and Eliseo Mamani, who are writing a video script on soil tests.

HORTALIZAS SIN LABRANZA

Jeff Bentley, 11 de diciembre del 2022

Desde que leí el libro de David Montgomery, Growing a Revolution, he apreciado la importancia de la cero labranza. Olvidándose del arado no sólo evita la erosión del suelo, sino que cuida a los microorganismos benéficos que viven en el suelo. Pero Montgomery no entra en detalles sobre cómo evitar el arar en un huerto. La mayoría de los libros de jardinería dicen que hay que pulverizar el suelo antes de sembrar las semillas de hortalizas. Yo ya no hago eso.

He intentado dejar el suelo en mi jardín sin trabajarlo, rascando las hileras para la semilla, con resultados razonables, pero la tierra todavía me parece un poco dura.

Recientemente he facilitado un taller para escritores de guiones. Un grupo escribi√≥ sobre pruebas para analizar el suelo, incluida una que usa una botella de pl√°stico y una tela para medir las part√≠culas de la materia org√°nica. Un suelo sano tiene muchos peque√Īos grumos de carbono.

Para inspirarnos un poco m√°s, los guionistas y yo fuimos a la Granja Polen, una peque√Īa granja ecol√≥gica cerca de Cochabamba, Bolivia. Nos recibi√≥ Willi Flores, que ha trabajado en la granja durante 17 a√Īos, desde que estaba en el colegio.

Willi nos mostró un sistema que ninguno de nosotros había visto antes para las hortalizas sin labranza.

Hacen un peque√Īo camell√≥n de unos 20 cm de altura. Cuando los agricultores hicieron los camellones, enriquecieron el suelo con muchos trozos peque√Īos de le√Īa, como ramitas muertas de eucaliptos y otros √°rboles de la finca.

Despu√©s de cosechar las hortalizas, los agricultores evitan remover el suelo. Simplemente hacen un peque√Īo agujero en la tierra y ponen un plant√≠n en su pedazo de suelo. La tierra es tan blanda que se puede hacer f√°cilmente un agujero en ella con los dedos. Para a√Īadir nutrientes, los agricultores a√Īaden un poco de esti√©rcol compostado (de sus tres vacas lecheras) en la superficie del camell√≥n.

Willi explica que el riego por aspersión arrastra los nutrientes hasta las raíces de las verduras.

Los camellones nunca se voltean y la le√Īa en el suelo se descompone lentamente, a lo largo de los a√Īos, proporcionando un suelo suave y rico, lleno de carbono saludable.

Durante los √ļltimos cuatro a√Īos, Paul ha usado una pr√°ctica similar en su huerto: un camell√≥n lleno de le√Īa llamado h√ľgelbed, donde produce hortalizas y bayas, pero la superficie desnuda del suelo siempre se queda dura cuando est√° expuesta al sol. Parece que el truco es de vez en cuando agregar un poco de esti√©rcol compostado a la superficie, y mantener el suelo cubierto todo el a√Īo.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Una revolución para nuestro suelo

HuŐągelkultur

Agradecimientos

En esta visita a la finca me acompa√Īaron Jhon Huaraca, Samuel Palomino y Eliseo Mamani, que est√°n escribiendo un guion de video sobre an√°lisis de suelos.

 

Get in the picture July 17th, 2022 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

For over 100 years, anthropologists have used a technique called ‚Äúparticipant observation‚ÄĚ to figure out what life is really like in small communities. From the Trobriand Islands to New Mexico, this has been the gold standard of ethnographic research. In the past few years, development workers have been trying to use the method, often misunderstanding it, for example, brief encounters in workshops.

Using participant observation ideally means joining in what the people themselves are doing (gardening, dancing, holding ceremonies): observing all the while, and sooner or later taking notes. Then, by sleight of hand, the anthropologists write themselves out of the picture for the final draft.

As Paul said in a recent blog (Mother and calf), on filming assignments, he and I often stay behind the camera while Marcella films. Staying out of the shot often means not joining people in their activities, but recently we had the luxury of getting in the picture.

The students and teachers of the Tres de Mayo school in Huayllacayán, Huánuco, Peru, were planting a garden. They weren’t quite ready to plant it, since they had only reopened the school (following the Covid lockdown) two months earlier, and they had just devoted some energy to their agrobiodiversity fair, which we recently wrote about (A good school).

But by 8AM on 5 May, the students and teachers were busy digging up a large garden plot. Paul paced it out at 75 square meters (big enough for a suburban front lawn). One of the teachers, Mr. Serafín, sang little songs and shouted encouragement to the children. It takes a while to plant such a large garden, even with 20 people helping, so Paul and I decided we could help out, and we would be spread thin enough that Marcella could still manage to edit us out of the final footage for our video.

Paul and I both like to garden, so he grabbed a pick and began turning over the soil, getting a good work out. Paul looked like he was moving earth quickly. Then one of the dads joined, and without saying a word, Paul saw that with certain small movements of the pick, the work could be done faster and with less effort.

Another parent farmer picked up an Andean foot plow, and impressed Paul with the size of the chunks of earth he was rapidly breaking off from the dried crust of soil. Much of local knowledge is like this. It can only be appreciated by joining in. You can’t just talk about it, because you don’t always know what people mean until you work alongside them.

I pitched in, too. Later one of the teachers told me, ‚ÄúYou‚Äôre covered in dirt,‚ÄĚ as though reproaching a child. Country people know how to work all day without getting their clothes filthy.

Within two hours, the field had been prepared, and the cabbage, lettuce and broccoli had been planted and was being gently watered. The children had learned not only how to plant a garden, for self-sufficiency, and healthy eating, but they had also seen that the real experts were their own parents who knew better than the teachers or the visiting film crew.

When outsiders make rural people ‚Äúparticipate‚ÄĚ in unfamiliar activities (often involving writing or drawing), the locals can seem a bit uncomfortable. But when we take part in their activities, we can appreciate how competent these smallholders are.

Previous Agro-Insight blogs

The school garden

The chaquitaclla

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos, including this one with the 3 de Mayo school, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Dante Flores of the Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) and to Aldo Cruz of the Centro de Investigaciones de Zonas √Āridas (CIZA) for introducing us to the community and for sharing their knowledge with us.

CUANDO TE METES EN LA FOTO

Jeff Bentley, 17 de julio del 2022

Durante m√°s de 100 a√Īos, los antrop√≥logos han usado una t√©cnica llamada “observaci√≥n participante” para averiguar c√≥mo es realmente la vida en las peque√Īas comunidades. Desde las Islas Trobriand hasta Nuevo M√©xico, √©sta ha sido la norma de oro de la investigaci√≥n etnogr√°fica. En los √ļltimos a√Īos, los expertos en el desarrollo han intentado usar el m√©todo, a menudo sin entenderlo, por ejemplo, invitando la gente local a talleres.

Usar la observación participante significa, idealmente, participar en lo que hace la gente (jardinería, bailes, celebración de ceremonias): observar todo el tiempo y, tarde o temprano, tomar notas. Luego, mágicamente los antropólogos se borran a sí mismos del texto final.

Como decía Paul en un blog reciente (Mother and calf), cuando trabajamos en la filmación de un video, él y yo solemos quedarnos detrás de la cámara mientras Marcella filma. Quedarse fuera de la toma a menudo significa no unirse a la gente en sus actividades, pero recientemente nos dimos el lujo de salir en la foto.

Los alumnos y profesores de la escuela Tres de Mayo de Huayllacay√°n, Hu√°nuco, Per√ļ, estaban sembrando un jard√≠n. No estaban del todo preparados para sembrarlo, ya que s√≥lo hab√≠an reabierto el colegio (tras el cierre de Covid) dos meses antes, y acababan de dedicar algo de energ√≠a a su feria de agrobiodiversidad, sobre la que escribimos recientemente (Una buena escuela).

Pero a las 8 de la ma√Īana del 5 de mayo, los alumnos y los profesores estaban metidos a preparar un gran huerto. Paul lo calcul√≥ en 75 metros cuadrados (el tama√Īo de un c√©sped grande en un barrio caro). El profesor, el Sr. Seraf√≠n, cantaba peque√Īas canciones y animaba a los ni√Īos con gritos chistosos. Lleva un tiempo plantar un jard√≠n tan grande, incluso con 20 personas ayudando, as√≠ que Paul y yo decidimos que podr√≠amos ayudar, y que estar√≠amos lo suficientemente repartidos como para que Marcella a√ļn pudiera editarnos fuera de las im√°genes finales para nuestro v√≠deo.

A Paul y a m√≠ nos gusta la jardiner√≠a, as√≠ que √©l cogi√≥ una picota y empez√≥ a remover la tierra, haciendo un buen trabajo. Paul mov√≠a la tierra r√°pidamente. Entonces se uni√≥ uno de los padres, y sin decir una palabra, le qued√≥ claro a Paul que, con ciertos peque√Īos movimientos del pico, el trabajo se pod√≠a hacer m√°s r√°pido y con menos esfuerzo.

Otro padre agricultor cogi√≥ una chaquitaclla, e impresion√≥ a Paul con el tama√Īo de los trozos de tierra que desprend√≠a r√°pidamente de la superficie de tierra seca. Gran parte del conocimiento local es as√≠. S√≥lo se puede apreciar si se participa en √©l. No puedes limitarte a hablar de ello, porque no siempre sabes lo que la gente quiere decir hasta que trabajas con ellos.

Yo tambi√©n colabor√©. M√°s tarde, una de las profesoras me dijo: “Est√°s cubierto de tierra”, como si reprochara a un ni√Īo. La gente del campo sabe c√≥mo trabajar todo el d√≠a sin ensuciar completamente la ropa.

En dos horas, el huerto estaba preparado, y el repollo, la lechuga y el br√≥coli se hab√≠an sembrado y se estaban regando suavemente. Los ni√Īos no s√≥lo hab√≠an aprendido a sembrar un huerto, para ser autosuficientes y comer sano, sino que tambi√©n hab√≠an visto que los verdaderos expertos eran sus propios padres, que sab√≠an m√°s que los profesores o el equipo de filmaci√≥n.

Cuando los forasteros hacen que la poblaci√≥n rural local “participe” en actividades desconocidas (que a menudo implican escribir o dibujar), los lugare√Īos pueden parecer un poco inc√≥modos. Pero cuando nosotros participamos en sus actividades de ellos, llegamos a apreciar lo competentes que es la gente rural.

Antes en el blog de Agro-Insight

The school garden

La chaquitaclla

Agradecimiento

Nuestra visita al Per√ļ para filmar varios videos, incluso este con la escuela, fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigaci√≥n de Cultivos (CCRP) de la Fundaci√≥n McKnight. Gracias a Dante Flores del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) y a Aldo Cruz del Centro de Investigaciones de Zonas √Āridas (CIZA) por presentarnos a la comunidad y por compartir su conocimiento con nosotros.

Design by Olean webdesign