WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Ignoring signs from nature January 23rd, 2022 by

Nederlandse versie hieronder

Ignoring signs from nature

An eye-opening book by Mark Kurlansky helps readers to reflect on current societal choices by diving into the history of a topic that may at first seem uninspiring, the cod.

For more than a thousand years Europeans have fished in remote waters, thousands of kilometres from their homeland. Conflicts between nations over fishing have an equally long and dynamic history. Until the last century, rules and regulations in the industry only aimed at securing and protecting trade (and therefore political power), never on protecting the carrying capacity of our natural system.

The North Atlantic Cod, which is a fish that lives on the bottom of the ocean, was typically caught with fishing lines, and overfishing was never at stake, or at least not until last century.

Already by the 13th century, merchants from northern Germany organised trade across Europe through their Hanseatic League. Gradually, they expanded fishing regulations in the northern waters of the Atlantic, from the Baltic Sea all the way to Iceland. Even as relations between nations shifted over the centuries, the Basques in northern Spain and southwest France were little bothered by these rules. They caught whales and cod, mainly for the Mediterranean market, while avoiding fishing grounds where other nations were active.

As early as the year 1000, the Basques had greatly expanded the international cod trade. While they had the advantage of being able to dry sea salt by evaporation, something countries further north were not able to do, they were also remarkable ship builders. Some 500 years before Columbus, the Basques were already fishing the world’s richest cod grounds along the coast of Canada, in the waters now called the Grand Banks. While other countries were keen to claim the discovery of new lands, the Basques were pragmatic traders and preferred to keep their fishing ground secret for as long as possible.

But when there are riches to harvest, secrets get out sooner or later. The 16th century gold rush to the southern part of the Americas was soon followed by the cod rush to the northern part, at first by Portugal and Spain, later also by the English, French, Dutch and Scandinavians. Access to salt to preserve fish for the trip home became a necessity as sailors explored fishing grounds across the Atlantic. (The wars fought over salt and its role in the fish and other trade are described in Kurlansky’s other inspiring book, Salt.)

In an address to the International Fisheries Exhibition in London in 1883, British scientific philosopher Thomas Henry Huxley used Darwin’s theory to convince the world that over-fishing was an unscientific and unreasonable fear. Nature would send signals as fish stocks dropped. The bountiful harvests in the northwest Atlantic gave a false impression that cod could never be extinguished, notwithstanding the observations of fishermen. This blind belief in the ability of nature to cope with human interference and the arrogant attitude to dismiss local knowledge would be reflected in Canadian government policy for the next hundred years.

While discoveries such as the telegraph allowed fishermen to learn about market prices and receive warnings about storms, fishing vessels and methods also started to change, enabling greater catches year after year.

In fact, by the 1890s, just ten years after Huxley gave his convincing speech to world leaders, fish stocks were already showing signs of depletion in the North Sea. People turned a blind eye. Instead of thinking about conservation, European fleets moved on to richer waters around Iceland. As traditional fishing with fish lines had been replaced by trawlers, nets that sweep the ocean floor entangled any fish it encountered with devastating effect on ocean biodiversity. Trawlers require more energy than the muscles of seafarers can provide, so the new ships were made possible by the introduction of the steam engine.

In Canada, the fishing grounds of the Grand Banks were at first still spared from these technological developments partly because Canadian fishermen stuck to their traditional fishing lines which required far less investment. And because the expense of using coal discouraged the European fleets from crossing the Atlantic. But it was just matters of years. Coal was soon replaced by diesel and industrial fishing boats began trawling for cod.

Capture of the Atlantic northwest cod stock in million tonnes

In the 1950s, the frozen fish stick dealt a final blow to the seemingly endless cod stocks. The breaded, tasteless fish sticks in cardboard boxes became an instant commercial success, making it ‚Äúa pleasure for families to prepare, serve and eat‚ÄĚ according to one of the adverts of that time. This change in consumption behaviour led to such a sharp increase in unsustainable fishing practices that the cod stock completely collapsed in the 1990s.

We are currently facing tremendous challenges such as climate change and loss of biodiversity, because of the way we produce and consume our food. How many more signs do we need from nature before we start to take proper decisions? Debate is all well and good, unless one side is simply wrong. Environmental arguments should not continue until human greed causes natural disaster.

Credit

Photo of cod: © Gilbert Van Ryckevorsel / WWF-Canada.

Time series for the collapse of the Atlantic northwest cod stock, capture in million tonnes. Based on FishStat database FAO. Copyright by Epipelagic under Creative Commons license CC BY-SA 3.0.

Further reading 

Mark Kurlansky. 1999. Cod. A Biography of the Fish that Changed the World. Vintage: ‚Äé Random House UK, 304 pp.

Related Agro-Insight blogs

A history worth its salt

Fishing changes

When the bees hit a brick wall

From Uniformity to Diversity

 

Signalen van de natuur negeren

Mark Kurlansky heeft een boek geschreven dat de lezer helpt na te denken over de huidige maatschappelijke keuzes, door in de geschiedenis te duiken van een onderwerp dat op het eerste gezicht misschien weinig inspirerend lijkt: de kabeljauw.

Al meer dan duizend jaar vissen Europeanen in afgelegen wateren, duizenden kilometers van hun vaderland. Conflicten tussen naties over de visserij hebben een even lange en dynamische geschiedenis. Tot in de vorige eeuw waren de regels en voorschriften in de sector uitsluitend gericht op het veiligstellen en beschermen van de handel (en dus van de politieke macht), nooit op het beschermen van de draagkracht van ons natuurlijk systeem.

De Noord-Atlantische kabeljauw, een vis die op de bodem van de oceaan leeft, werd meestal gevangen met vislijnen, en overbevissing was nooit aan de orde, althans niet tot in de vorige eeuw.

Reeds in de 13e eeuw organiseerden kooplieden uit Noord-Duitsland via hun Hanzesteden de handel in heel Europa. Geleidelijk aan breidden zij de visserijvoorschriften in de noordelijke wateren van de Atlantische Oceaan uit, van de Oostzee helemaal tot IJsland. Zelfs toen de betrekkingen tussen de naties in de loop der eeuwen veranderden, hadden de Basken in Noord-Spanje en Zuidwest-Frankrijk weinig last van deze regels. Zij vingen walvissen en kabeljauw, hoofdzakelijk voor de mediterrane markt, en vermeden visgronden waar andere naties actief waren.

Reeds in het jaar 1000 hadden de Basken de internationale kabeljauwhandel sterk uitgebreid. Terwijl zij het voordeel hadden dat zij zeezout konden drogen door verdamping, iets waartoe landen verder naar het noorden niet in staat waren, waren zij ook opmerkelijke scheepsbouwers. Ongeveer 500 jaar v√≥√≥r Columbus visten de Basken reeds op ‘s werelds rijkste kabeljauwgronden langs de kust van Canada, in de wateren die nu de Grand Banks worden genoemd. Terwijl andere landen graag de ontdekking van nieuwe landen opeisten, waren de Basken pragmatische handelaars en hielden zij hun visgronden liever zo lang mogelijk geheim.

Maar als er rijkdommen te oogsten zijn, komen geheimen vroeg of laat aan het licht. De 16e-eeuwse goudkoorts naar het zuidelijke deel van Amerika werd al snel gevolgd door de kabeljauwkoorts naar het noordelijke deel, eerst door Portugal en Spanje, later ook door de Engelsen, Fransen, Nederlanders en Scandinavi√ęrs. Zout om de vis te bewaren voor de thuisreis werd een noodzaak toen de zeelieden de visgronden aan de overzijde van de Atlantische Oceaan verkenden. (De oorlogen die om zout werden uitgevochten en de rol die zout speelde in de handel in vis en andere producten worden beschreven in Kurlansky’s andere inspirerende boek, Salt).

In een toespraak tot de Internationale Visserij Tentoonstelling in Londen in 1883, gebruikte de Britse wetenschappelijke filosoof Thomas Henry Huxley de theorie van Darwin om de wereld ervan te overtuigen dat overbevissing een onwetenschappelijke en onredelijke angst was. De natuur zou signalen afgeven als de visbestanden afnamen. De overvloedige oogsten in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan wekten de valse indruk dat de kabeljauw nooit zou kunnen uitsterven, niettegenstaande de waarnemingen van de vissers. Dit blinde geloof in het vermogen van de natuur om met menselijke verstoringen om te gaan en de arrogante houding om plaatselijke kennis terzijde te schuiven, zouden de volgende honderd jaar hun weerslag vinden in het Canadese regeringsbeleid.

In feite vertoonden de visbestanden in de Noordzee in de jaren 1890, slechts tien jaar nadat Huxley zijn overtuigende toespraak voor de wereldleiders had gehouden, reeds tekenen van uitputting. Iedereen kneep een oogje dicht. In plaats van na te denken over natuurbehoud, verplaatsten de Europese vloten zich naar rijkere wateren rond IJsland. De traditionele visvangst met vislijnen was inmiddels vervangen door boten met sleepnetten die de oceaanbodem schoonvegen en alle vis verstrikken die ze tegenkomen, met verwoestende gevolgen voor de biodiversiteit in de oceanen.

In Canada bleven de visgronden van de Grand Banks aanvankelijk nog gespaard van deze technologische ontwikkelingen, deels omdat de Canadese vissers vasthielden aan hun traditionele vislijnen die veel minder investeringen vergden. En omdat de kosten van het gebruik van steenkool de Europese vloten ervan weerhielden de Atlantische Oceaan over te steken. Maar het was slechts een kwestie van jaren. Steenkool werd al snel vervangen door diesel en industri√ęle vissersboten begonnen met de sleepnetvisserij op kabeljauw.

Vangst van noordwest Atlantische kabeljauw in millioen ton

In de jaren 1950 deelde de bevroren visstick een laatste klap uit aan de schijnbaar eindeloze kabeljauwbestanden. De gepaneerde, smaakloze vissticks in kartonnen dozen werden een onmiddellijk commercieel succes, waardoor het “voor gezinnen een plezier werd om te bereiden, op te dienen en te eten” volgens een van de advertenties uit die tijd. Deze verandering in het consumptiegedrag leidde tot zo’n sterke toename van niet-duurzame visserijpraktijken dat het kabeljauwbestand in de jaren negentig volledig instortte.

Door de manier waarop wij ons voedsel produceren en consumeren, staan wij momenteel voor enorme uitdagingen, zoals de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Hoeveel signalen van de natuur hebben we nog nodig voordat we de juiste beslissingen gaan nemen? Debatteren is allemaal goed en wel, tenzij één partij het gewoon bij het verkeerde eind heeft. De milieudiscussie moet niet worden voortgezet tot de hebzucht van de mens een natuurramp veroorzaakt.

Farmers know how to keep seed healthy January 2nd, 2022 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

Agricultural scientists have long concluded that the seed of some crops degenerates steadily with each planting. This is especially true for crops that are planted vegetatively, for example through cuttings or tubers, like the potato. Degeneration is the buildup of pests and diseases, passed one from one generation to the next in vegetative seed, slowly lowering the crop’s yield.

A recent, long-term study by Ecuadorian plant scientist, Israel Navarrete, was able to reconfirm this, but only in experiments, not in farmers’ fields. In experimental plots at different altitudes in the high Andes, potatoes originally planted from certified (healthy) seed acquired more viruses and other pathogens every year, for three years.

However, Navarrete found no evidence of seed degeneration on Ecuadorian farms. He surveyed 260 households, to collect information on how they grew potatoes. A typical survey stops there, but Navarrete also collected a seed sample from each family. Later, in the laboratory, he diagnosed these seed potatoes for pests and diseases.

Counter to conventional wisdom, Navarrete found that farmers’ seed was not degenerating. Potatoes grown on the same farm for over ten years were as healthy as those cultivated only recently. The reason, Navarrete explains, is that farmers have their own methods for keeping seed healthy. For example, farmers in Ecuador often select seed, searching through the piles of tubers, picking out the best ones. They also store seed until it sprouts, which seems to improve its health. Other farmers stored seed in bags or applied fertilizer. From his survey, some 36 local practices were identified that influenced seed health.

The farmers themselves knew they were doing something right. Only 16%, said that degeneration was a problem for them, although they were aware of it. When seed degenerates, Ecuadorian farmers say that it has become ‚Äútired.‚ÄĚ Then they replace it.

Of course, not all local habits make for healthy seed. When potato prices soar, farmers are often tempted to sell as much as possible, even some of the tubers that would make good seed.

Navarrete encourages other agricultural scientists to learn about seed health from farmers. Later, scientists can recommend helpful new ideas to the farm families. Navarrete and colleagues have a few such suggestions, such as encouraging farmers to grow a small, special field as a seed lot, where the healthiest plants can be saved as the mothers of next year’s seed.

This study shows the limits of the experimental method, which looks at one variable at a time. The real world of farming is messy. Seed may degenerate in a carefully controlled experiment, but not so much in the field, because farmers manage it. Researchers may be keen to show how seed degenerates, while farmers are working to avoid it.

Further reading

Navarrete, Israel 2021 Seed Degeneration of Potato in the Tropical Highlands of Ecuador. Ph.D. thesis. Wageningen University, The Netherlands. 234 pp.

Related Agro-Insight blog

Eating the experiment

Video of interest

Using sawdust to store potatoes

Acknowledgements

Israel Navarrete works at the International Potato Center (CIP). This research recently earned him a Ph.D. at Wageningen University, in The Netherlands.

MANTENIENDO LA SEMILLA SANA EN ECUADOR

Jeff Bentley 2 de enero del 2022

Hace rato los científicos agrícolas han concluido que la semilla de algunos cultivos degenera cada vez que se siembra, especialmente los cultivos que se siembran vegetativamente, por ejemplo mediante esquejes o tubérculos, como la papa. La degeneración es la acumulación de plagas y enfermedades, que se transmiten de una generación a otra en la semilla vegetativa, reduciendo lentamente el rendimiento del cultivo.

Un reciente estudio a largo plazo realizado por el cient√≠fico de plantas ecuatoriano, Israel Navarrete, logr√≥ reconfirmar esto, pero s√≥lo en experimentos, pero no en los campos de los agricultores. En parcelas experimentales a diferentes alturas en los altos Andes, las papas sembradas originalmente con semilla certificada (sana) adquirieron m√°s virus y otros pat√≥genos cada a√Īo, durante tres a√Īos.

Sin embargo, Navarrete no encontró pruebas de degeneración de las semilla en las granjas ecuatorianas. Encuestó a 260 hogares para recoger información sobre cómo cultivaban las papas. Las encuestas no suelen hacer nada más para reconfirmar los datos, pero Navarrete también recogió una muestra de semillas de cada familia. Más tarde, en el laboratorio, diagnosticó esta papa semilla en busca de plagas y enfermedades.

En contra de la opini√≥n generalizada, Navarrete descubri√≥ que las semillas de los agricultores no se degeneraban. Las papas cultivadas en la misma granja durante m√°s de diez a√Īos estaban tan sanas como las cultivadas recientemente. La raz√≥n, explica Navarrete, es que los agricultores tienen sus propios m√©todos para mantener las semillas sanas. Por ejemplo, los agricultores de Ecuador suelen seleccionar las semillas, buscando entre los montones de tub√©rculos, escogiendo los mejores. Tambi√©n almacenan las semillas hasta que brotan, lo que parece mejorar su salud. Otros agricultores almacenan las semillas en sacos o aplican fertilizantes. A partir de su encuesta, se identificaron unas 36 pr√°cticas locales que influ√≠an en la salud de las semillas.

Los mismos agricultores sab√≠an que estaban haciendo algo bien. S√≥lo el 16% dijo que la degeneraci√≥n era un problema para ellos, aunque eran conscientes de ello. Cuando la semilla se degenera, los agricultores ecuatorianos dicen que se ha “cansado”. Entonces la reemplazan.

Por supuesto, no todas las costumbres locales hacen que la semilla sea sana. Cuando los precios de la papa se disparan, algunos agricultores no pueden resistir la tentación y venden todo lo posible, incluso algunos de los tubérculos que serían buena semilla.

Navarrete anima a otros cient√≠ficos agr√≠colas a aprender de los agricultores sobre la salud de las semillas. Posteriormente, los cient√≠ficos pueden recomendar nuevas ideas √ļtiles a las familias de agricultores. Navarrete y sus colegas tienen algunas sugerencias de este tipo, como animar a los agricultores a cultivar un peque√Īo campo especial como lote de semillas, donde las plantas m√°s sanas puedan guardarse como madres de las semillas del a√Īo siguiente.

Este estudio muestra los límites del método experimental, que analiza una variable cada vez. El mundo real de la agricultura es desordenado. Las semillas pueden degenerar en un experimento cuidadosamente controlado, pero no tanto en el campo, porque los agricultores las gestionan. Los investigadores pueden estar interesados en mostrar cómo degenera la semilla, mientras que los agricultores trabajan para evitarlo.

Lectura adicional

Navarrete, Israel 2021 Seed Degeneration of Potato in the Tropical Highlands of Ecuador. Ph.D. thesis. Wageningen University, The Netherlands. 234 pp.

Anteriormente en el blog de Agro-Insight

Experimentos que se comen

Video sobre la papa

Almacenando papas en aserrín

Agradecimientos

Israel Navarrete trabaja en el Centro Internacional de la Papa (CIP). Presentó esta investigación para obtener su doctorado en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos.

 

 

A positive validation December 19th, 2021 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

To ‚Äúvalidate‚ÄĚ extension material means to show an advanced draft of one‚Äôs work to people from one‚Äôs target audience, to gauge their reaction. The validations work like magic to fine-tune vocabulary and often to improve the content of the message.

In our script-writers’ workshop at Agro-Insight, we validate our fact sheets, taking them to the field and asking farmers to read them. It is a great way to learn to write for our audience. But on 23 November, in Pujilí, in the Ecuadorian Andes, we saw that validation can also highlight the value of a whole topic.

My colleagues Diego Mina and Mayra Coro work in the mountains above the small city of Pujilí. So they kindly took eight of us from the course to a community where they work. Fact sheets in hand, we all spread out, ready to get constructive criticism from farmers.

One of the fact sheets explained that wasps, many flies and other insects need flowering plants to survive. Crops and even weeds that blossom with flowers can attract the right insects to kill pests. I loved the topic at first sight and I encouraged Diego and Mayra to write a fact sheet about it.

So with great optimism we approached a young couple working on a stalled motorcycle. The couple took the fact sheet and read it. Then we asked them to comment.

“It‚Äôs fine. It would be good to have a project here on medicinal plants,” the young man said.

That was off topic. The fact sheet wasn’t about a medicinal plant project, so Mayra gently asked them to say more. The young man grew quiet and the young woman wouldn’t say a word. Then they got on their motorcycle and rode off.

Diego thought we might get a more considered response from someone he knew, so he took us to meet one of his collaborating farmers, do√Īa Alicia.

We found do√Īa Alicia hanging up the wet laundry at home. She was reluctant to even hold the fact sheet. “My husband knows about these things”, she said. “Not me”. It was sad to hear her say that, before she even knew what the topic was.

Do√Īa Alicia added that she did not know how to read, so Mayra read her the fact sheet. But when she finished, do√Īa Alicia didn‚Äôt have much to say.

Fortunately, some of our other colleagues were writing a fact sheet on helping women to assume leadership roles in local organizations. ¬†Diego Mina said “I think that do√Īa Alicia would be interested in that fact sheet.”

As if on cue, our colleagues Diego Montalvo and Guadalupe Padilla walked around the bend in the road, with their fact sheet on women leaders. Diego Mina introduced them to do√Īa Alicia.

I wasn‚Äôt sure that do√Īa Alicia would be any more interested in women and organizations than she was in insects and flowers. But within minutes she was having an animated conversation with Diego and Guadalupe. Do√Īa Alicia even shared a personal experience: the men tend to assume the community‚Äôs formal leadership positions, but once, when most of the men were working away from home, they asked do√Īa Alicia and some of the other village women to take leading roles in some local organizations. When the men came back, they started to make all the decisions, and the women became leaders in name only.

In this community, the women had received no training in leadership. There were no women’s groups, which may have contributed to their shyness. As we will see in next week’s blog, organized women may have more self-confidence.

Diego and Guadalupe told me that on that day they got good, relevant comments from five different women, on their fact sheet about female leaders.

I have written before that some topics, like insect ecology, are difficult for local people to observe. Folks may not realize that many insects are beneficial. It may take a lot of work to spark people’s interest in topics like insect ecology. But the effort is worthwhile, because people who do not know about good insects are often too eager to buy insecticides.

Further reading

Bentley, Jeffery W. & Gonzalo Rodr√≠guez 2001 ‚ÄúHonduran Folk Entomology.‚ÄĚ Current Anthropology 42(2):285-301.

Related Agro-Insight blog stories

A hard write

A spoonful of molasses

Guardians of the mango

Learning from students

Nourishing a fertile imagination

On the road to yoghurt

Spontaneous generation

The curse of knowledge

The rules and the players

The vanishing factsheet

Turtles vs snails

Related videos

The wasp that protects our crops

Women in extension

Acknowledgements

Mayra Coro and Diego Mina work for the Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Guadalupe Padilla and Diego Montalvo work for EkoRural. Thanks to all, and to Paul Van Mele, for reading and commenting on a previous draft of this story. Our work was supported by the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation.

Photo credits

First photo by Jeff Bentley. Second photo by Diego Mina

UNA VALIDACI√ďN POSITIVA

Por Jeff Bentley,

‚ÄúValidar” el material de extensi√≥n significa mostrar un borrador avanzado del trabajo a personas del p√ļblico meta, para ver su reacci√≥n. Las validaciones son la clave para afinar el vocabulario y, a menudo, para mejorar el contenido del mensaje.

En nuestro taller de guionistas de Agro-Insight, validamos nuestras hojas volantes, llev√°ndolas al campo y pidiendo a los agricultores que las lean. Es una buena manera de aprender a escribir para nuestro p√ļblico. Pero el 23 de noviembre, en Pujil√≠, en los Andes ecuatorianos, vimos que la validaci√≥n tambi√©n puede resaltar el valor de todo un tema.

Mis colegas Diego Mina y Mayra Coro trabajan en la sierra arriba de la peque√Īa ciudad de Pujil√≠. As√≠ que gentilmente nos llevaron a ocho personas del taller a una comunidad donde trabajan. Hojas volantes en mano, nos separamos en grupitos para recibir cr√≠ticas constructivas de los agricultores.

Una de las hojas volantes explicaba que las avispas, muchas moscas y otros insectos necesitan de las plantas en flor para sobrevivir. Los cultivos e incluso las malezas que florecen pueden atraer a los insectos que matan a las plagas. El tema me encantó a primera vista y animé a Diego y a Mayra a que escribieran una hoja volante sobre el tema.

Así que, con gran optimismo, nos acercamos a una joven pareja que arreglaba su moto en el camino. Tomaron la hoja volante y la leyeron. Luego les pedimos que comentaran.

“Est√° bien. Ser√≠a bueno tener un proyecto aqu√≠ sobre las plantas medicinales”, dijo el joven.

Eso estaba fuera de tema. La hoja volante no trataba sobre un proyecto de plantas medicinales, así que Mayra les pidió amablemente que dijeran algo más. El joven se quedó callado y la joven no quiso decir nada. Luego se subieron a la moto y se fueron.

Diego pens√≥ que podr√≠amos obtener una respuesta m√°s considerada de alguien que conoc√≠a, as√≠ que nos present√≥ a una de sus agricultoras colaboradoras, do√Īa Alicia, que viv√≠a cerca.

Encontramos a do√Īa Alicia tendiendo la ropa mojada en su casa. Era reacia incluso a agarrar la hoja volante. “Mi marido sabe de estas cosas”, dijo. “Yo no”. Fue triste o√≠rla decir eso, antes incluso de saber qu√© era el tema.

Do√Īa Alicia a√Īadi√≥ que no sab√≠a leer, entonces Mayra le ley√≥ la hoja volante. Pero cuando termin√≥, do√Īa Alicia no ten√≠a mucho que decir.

Afortunadamente, algunos de nuestros otros colegas estaban escribiendo una hoja volante sobre c√≥mo ayudar a las mujeres a asumir funciones de liderazgo en las organizaciones locales. ¬†Diego Mina dijo: “Creo que a do√Īa Alicia le interesar√≠a esa hoja volante”.

Como si fuera una se√Īal, nuestros colegas Diego Montalvo y Guadalupe Padilla aparecieron en la curva del camino con su hoja volante sobre lideresas. Diego Mina les present√≥ a do√Īa Alicia.

Yo dudaba de que do√Īa Alicia estuviera m√°s interesada en las lideresas y las organizaciones que en los insectos y las flores. Pero en pocos minutos estaba metida en una animada conversaci√≥n con Diego y Guadalupe. Do√Īa Alicia incluso comparti√≥ una experiencia personal: los hombres tienden a asumir los puestos de liderazgo formal de la comunidad, pero una vez, cuando la mayor√≠a de los hombres estaban trabajando fuera de casa, pidieron a do√Īa Alicia y a algunas de las otras mujeres de la comunidad que asumieran papeles de liderazgo en algunas organizaciones locales. Cuando los hombres volvieron, empezaron a tomar todas las decisiones, y las mujeres se convirtieron en l√≠deres s√≥lo de nombre.

En esta comunidad, las mujeres no habían recibido ninguna formación sobre el liderazgo. No había grupos de mujeres, lo que puede haber contribuido a su timidez. Como veremos en el blog de la próxima semana, las mujeres organizadas pueden tener más confianza en sí mismas.

Diego y Guadalupe me contaron que ese día obtuvieron buenos y relevantes comentarios de cinco mujeres diferentes, sobre su hoja informativa acerca de las mujeres líderes.

Ya he escrito antes que algunos temas, como la ecología de los insectos, son difíciles de observar para los campesinos. La gente raras veces se da cuenta de que muchos insectos son buenos. Puede costar mucho trabajo despertar el interés de la gente por temas como la ecología de los insectos. Pero el esfuerzo merece la pena, porque la gente que no conoce los insectos buenos suele estar demasiado dispuesta a comprar insecticidas.

Lectura adicional

Bentley, Jeffery W. & Gonzalo Rodr√≠guez 2001 ‚ÄúHonduran Folk Entomology.‚ÄĚ Current Anthropology 42(2):285-301.

Bentley, Jeffery W. & Peter Baker 2006 ‚ÄúComprendiendo y Obteniendo lo M√°ximo del Conocimiento Local de los Agricultores,‚ÄĚ pp. 67-75. In Julian Gonsalves, Thomas Becker, Ann Braun, Dindo Campilan, Hidelisa de Chavez, Elizabth Fajber, Monica Kapiriri, Joy Rivaca-Caminade & Ronnie Vernooy (eds.) Investigaci√≥n y Desarrollo Participativo para la Agricultura y el Manejo Sostenible de Recursos Naturales: Libro de Consulta. Tomo 1. Comprendiendo Investigaci√≥n y Desarrollo Participativo. Manila: CIP-Upward/IDRC.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Aprender de los estudiantes

La Hoja Volante Desaparecida

A hard write

A spoonful of molasses

Guardians of the mango

Nourishing a fertile imagination

On the road to yoghurt

Spontaneous generation

The curse of knowledge

The rules and the players

Turtles vs snails

Videos de interés

La avispa que protege nuestros cultivos

Las mujeres en la extensión

Agradecimientos

Mayra Coro y Diego Mina trabajan para el Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Guadalupe Padilla y Diego Montalvo trabajan para EkoRural. Gracias a ellos y a Paul Van Mele por leer y hacer comentarios sobre una versión previa de este relato. Nuestro trabajo ha sido auspiciado por el Programa Colaborativo de Investigación sobre Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight.

Créditos de las fotos

Primera foto por Jeff Bentley. Segunda foto por Diego Mina

Different ways to learn November 21st, 2021 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

In June I wrote a story about a virtual meeting with some farmers in Iquicachi, on the shores of Lake Titicaca (Zoom to Titicaca), where they discussed how to manage what was (for them) a new pest: the potato tuber moth. Later, several people wrote to me to say that they hoped these farmers could solve their problem. So I’m writing an update.

I went to Lake Titicaca on 16 November to meet the farmers in person, and they’re doing well.

The agronomists they work with taught them to use ground chalk from a building supply shop to coat the seed potatoes. The chalk discourages the tiny larva of the moth from burrowing into the potato. This and some other techniques are helping to keep the tuber moth down.

At our recent meeting, I was impressed (as I often am) how scientists and farmers have different ways of seeing the world. There’s nothing mystical about his. It’s because they use different methods of observation.

An entomologist sees an insect by killing some specimens and looking at them under the microscope. It is an excellent way to see the details of nature that cannot be readily seen with the naked eye. For example, one of the three species of tuber moths has triangular markings on its wings.

But the farmers of Titicaca were less interested in comparing each species of moth, and more intent on comparing them to another pest, one they have had for ages: the Andean potato weevil.

These Yapuchiris (expert farmers) and their neighbors noticed that the moths‚Äô larvae are much smaller than the worms that hatch from weevil eggs. Second, the weevil only eats a part of the tuber, while the larvae of the moth ‚Äúhave no respect for the potato‚ÄĚ and destroy the whole thing. Third, the weevil can‚Äôt fly, but the moth ‚Äúflies in jumps‚ÄĚ (it takes short flights).

In all fairness, entomologists have also noticed these behaviors, and the Yapuchiris have recently observed that one species of moth is darker than the other. But the farmers emphasize behavior more, and have their own rhetoric for discussing it (e.g. as jumping). Note that this is not ancestral knowledge, because this pest is new on the Altiplano. These Yapuchiris only noticed the moth 10 years ago, and they have been observing it since then. The farmers learn about insects while farming and processing food. They watch while they work. They don’t set up lab experiments.

The Yapuchiris have strengthened their observations by interacting with agronomists. In this case the extensionists explained that the moths are the adults of the worms, so the farmers then began to pay more attention to the moths.

These improved observations have paid off.

While I was in Iquicachi, one of the Yapuchiris, Martín Condori, suggested that since the tuber moth does not fly very far, it could be kept out of potatoes by planting a row of broad beans or lupin beans between every three rows of potatoes. It’s a new idea, that only occurred to don Martín while we were meeting.

His fellow Yapuchiri, Paulino Pari, immediately warmed to don Martín’s suggestion for an intercropping experiment. Don Paulino said that a row of lupin beans might help to stop the moth from spreading into the potatoes, because the lupin plants are toxic to the moths.

This is the value of farmer-scientist collaboration. The farmers learn that the worms in their potatoes have hatched from the eggs laid by moths. Farmers then pay more attention to the moths, and create new ideas for keeping the moths out of the potato field.

Intercropping may or may not help to manage the moth, but it is an idea that farmers and agronomists can try together.

Years ago in Honduras, Keith Andrews, an entomologist, first told me that farmers identify insects more by their behavior and ecology than by their morphology. I’ve spent many years noticing that he was right.

Acknowledgements

A special thanks to Ing. Roly Cota, who works at PROSUCO, for taking me to Iquicachi and introducing me to the Yapuchiris, so we could validate three new fact sheets for farmers on the potato tuber moth. Our work was supported by the  Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation.

Photo credit

Photo courtesy of Roly Cota.

Further reading

There is some excellent research on the potato tuber moth. For example, see this paper and references cited.

Olivier Dangles, Mario Herrera, Charlotte Mazoyer and Jean-Fran√ßois Silvain 2013 Temperature-dependent shifts in herbivore performance and interactions drive nonlinear changes in crop damages. Global Change Biology 19, 1056‚Äď1063, doi: 10.1111/gcb.12104.

Scientific names

There are two native tuber moths in Bolivia: Symmetrischema tangolias, and Phthorimaea operculella. There is also a Guatemalan tuber moth, Tecia solanivora, but it has not been reported in Bolivia. All three of these moths belong to the Gelechiidae family. They are about a centimeter long, about as long as your smallest fingernail. Many Gelechiidae attack stored cereal products, and so you may have been alarmed to find them in your cupboard.

Video on the fascinating lupin bean

Growing lupin without disease

APRENDIENDO CON OTROS OJOS

Por Jeff Bentley, 21 de noviembre del 2021

En junio escribí un relato sobre una reunión virtual con los agricultores de Iquicachi, a orillas del lago Titicaca (Zoom al Titicaca), en la que se discutía cómo gestionar lo que era (para ellos) una nueva plaga: la polilla de la papa. Más tarde, varias personas me escribieron para decirme que esperaban que estos agricultores pudieran resolver su problema. Así que escribo una actualización.

El 16 de noviembre fui al Lago Titicaca para conocer a los agricultores en persona, y est√°n bien.

Los agr√≥nomos con los que trabajan les ense√Īaron a usar tiza molida de una tienda de materiales de construcci√≥n para recubrir la papa semilla. La tiza no deja que la peque√Īa larva de la polilla penetre a la papa. Esta y otras t√©cnicas est√°n ayudando a reducir la polilla de la papa.

En esta √ļltima reuni√≥n, me impresion√≥ (como en muchas veces) c√≥mo los cient√≠ficos y los agricultores tienen formas diferentes de ver el mundo. No tiene nada de m√≠stico. Es porque usan distinto m√©todos de observaci√≥n.

Un entomólogo observa un insecto al matar algunos ejemplares y mirándolos al microscopio. Es una forma excelente de ver los detalles que no se pueden ver fácilmente a simple vista. Por ejemplo, una de las tres especies de polillas de la papa tiene marcas triangulares en las alas.

Pero los campesinos del Titicaca estaban menos interesados en comparar cada especie de polilla, y m√°s en compararlas con otra plaga, una que tienen desde hace mucho tiempo: el gorgojo de los Andes.

Estos Yapuchiris (agricultores expertos) y sus vecinos se dieron cuenta de que las larvas de las polillas son mucho m√°s peque√Īas que los gusanos que nacen de los huevos del gorgojo. En segundo lugar, el gorgojo s√≥lo se come una parte del tub√©rculo, mientras que las larvas de la polilla “no respetan la papa” y la destruyen completamente. En tercer lugar, el gorgojo no puede volar, pero la polilla “vuela a saltos” (have vuelos cortos).

En realidad, los entom√≥logos tambi√©n se han dado cuenta de estos comportamientos, y los Yapuchiris han observado recientemente que una especie de polilla es m√°s oscura que la otra. Pero los campesinos enfatizan m√°s el comportamiento, y tienen su propia ret√≥rica para discutirlo (los saltos, por ejemplo). F√≠jese que no se trata de un conocimiento ancestral, porque esta plaga es nueva en el Altiplano. Estos Yapuchiris s√≥lo se dieron cuenta de la polilla hace 10 a√Īos, y desde entonces la observan. Los campesinos aprenden sobre los insectos mientras cultivan y procesan los alimentos. Observan mientras trabajan. No hacen experimentos de laboratorio.

Los Yapuchiris han reforzado sus observaciones interactuando con los agrónomos. En este caso, los extensionistas les explicaron que las polillas son los adultos de los gusanos, por lo que los agricultores comenzaron a prestar más atención a las polillas.

Estas observaciones mejoradas han dado sus frutos.

Durante mi visita a Iquicachi, uno de los Yapuchiris, Martín Condori, sugirió que, como la polilla de la papa no vuela muy lejos, se podría sembrar un surco de tarwi (lupino) entre cada tres surcos de papa, para que no entre la polilla. Es una idea nueva, que sólo se le ocurrió a don Martín mientras nos reuníamos.

Otro Yapuchiri, don Paulino Pari, aceptó inmediatamente la sugerencia de don Martín de hacer un experimento de cultivo intercalado. Don Paulino dijo que un surco de tarwi podría ser una barrera para la polilla, porque las plantas de tarwi son tóxicas para las polillas.

Este es el valor de la colaboración entre agricultores y científicos. Los agricultores se enteran de que los gusanos de sus papas han nacido de los huevos puestos por las polillas. Los agricultores prestan entonces más atención a las polillas y crean nuevas ideas para mantener las polillas fuera del campo de papas.

Los cultivos intercalados pueden ayudar o no a controlar la polilla, pero es una idea que los agricultores y los agrónomos pueden probar juntos.

Hace a√Īos, en Honduras, Keith Andrews, un entom√≥logo, me explic√≥ por primera vez que los agricultores identifican a los insectos m√°s por su comportamiento y ecolog√≠a que por su morfolog√≠a. Llevo muchos a√Īos comprobando que ten√≠a raz√≥n.

Agradecimientos

Muchas gracias al Ing. Roly Cota, quien trabaja en PROSUCO, por llevarme a Iquicachi y convocar una reunión con los Yapuchiris, donde pudimos validad tres nuevas hojas volantes para agricultores sobre la polilla de la papa. Nuestro trabajo ha sido auspiciado por el Programa Colaborativo de Investigación sobre Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight.

Foto

Foto cortesía de Roly Cota.

Lectura adicional

Hay varios excelentes trabajos de investigación sobre la polilla de la papa. Por ejemplo, vea este artículo y los otros en las referencias citadas.

Olivier Dangles, Mario Herrera, Charlotte Mazoyer and Jean-Fran√ßois Silvain 2013 Temperature-dependent shifts in herbivore performance and interactions drive nonlinear changes in crop damages. Global Change Biology 19, 1056‚Äď1063, doi: 10.1111/gcb.12104.

Nombres científicos

Hay dos polillas de la papa nativas en Bolivia: Symmetrischema tangolias, y Phthorimaea operculella. Adem√°s, hay una polilla guatemalteca de la papa, Tecia solanivora, pero no ha sido reportada en Bolivia. Las tres polillas pertenecen a la familia Gelechiidae. Miden m√°s o menos un cent√≠metro, m√°s o menos lo largo de su u√Īa me√Īique. Muchos Gelechiidae atacan cereales almacenados, y es posible que le hayan sorprendido en su dispensa.

Video sobre el fascinante tarwi

Producir tarwi sin enfermedad

El mismo video, en el idioma aymara

The long forecast November 7th, 2021 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

In 2017, I wrote a blog about some Bolivian farmers who were producing electronic content (about the weather) and posting it on their WhatsApp group (Farmers produce electronic content).

Over time, non-farmers joined the group, and they began posting formal meteorological information, such as storm alerts, and bulletins forecasting the weather for the upcoming week.

Apparently inhibited by these professional, and often jargon-inflicted publications, the farmers themselves largely stopped posting on their own forum.

Then in early September of this year, one of these expert farmers, or Yapuchiris, Bernabé Choquetopa, posted some bulletins of his own, which he shared on social media.

He calls his documents the Local Climate Bulletin. Based loosely on the bulletins from the weather service, don Bernabé’s posts include forecasts for rains, their likely impact on vegetation, and the sources on which these conclusions are founded. But there is a crucial difference. The formal meteorological bulletins cover one week, while Bernabé takes in several months at a time.

One of Bernabé’s bulletins written in August says that next January (2022) the rains will be soft, with a clear, cold sky that may damage some of the plants. Drizzle in February will be followed in March by heavy rain and hail in some places. But 70% of the potato and quinoa fields will have good yields.

The bulletin suggests sowing quinoa early and planting potatoes according to the moisture in the soil. There will be plenty of forage for llamas and other livestock.

Bernabé bases these conclusions on his observations of cactus fruit, phuskalla, in March of 2021, which indicated good rains for March of 2022, and on his readings of clouds, and winds. On 11 August he observed a bird, ch’ijta, which nests in the central part of wild bushes (t’ulas) in years that favor good quinoa production, especially if the crop is planted a few weeks early.

Bernabé’s lively, well-written document, nicely illustrated with photos, is a creative adaptation of the stodgy weather bulletin. Best of all, this local climate bulletin gives farmers a recommended planting date. Knowing when to plant helps farmers to make one of their most important management decisions of the year. Meteorological science, with its short-term, weekly forecasts, is not very helpful for deciding when to plant.

Agronomist Sonia Laura helped Bernabé to format the bulletin in Word, but he wrote it. This is a model that other farmers and their allies can follow. Some smallholders may need a typist or some help with layout, but the farmers should write the bulletins.

People anywhere in the world can publish local forecasts of weather for their area. To do so, just explain what the weather will be like. Tell how it will impact crops. Give some advice on when to plant or when to do other tasks. Explain how you reached these conclusions. By publishing before the season starts, forecasts can be verified by a whole agricultural community, over the course of the farming season.

Related Agro-Insight blogs

Can Andean farmers predict the weather accurately?

Old know-how, early warning

Videos on local knowledge to predict the weather

Recording the weather

Forecasting the weather with an app

Scientific names

Phuskalla. Cumulopuntia ignescens

Ch’ijta. Phrygillus unicolor the plumbeous sierra finch

T’ula. A generic name for native brush, including Baccharis tola, Parastrephia lepidophylla and others

Acknowledgements

Thanks to Bernabé Choquetopa Rodríguez, Sonia Laura and Paul Van Mele for reading and commenting on an earlier version of this story

EL PRON√ďSTICO LARGO

Por Jeff Bentley, 7 de noviembre del 2021

En 2017, escribí un blog sobre unos agricultores bolivianos que producían contenido electrónico (sobre el tiempo) y lo publicaban en su grupo de WhatsApp (Agricultores producen contenido electrónico).

Con el tiempo, varios ingenieros se unieron al grupo, y comenzaron a publicar información meteorológica formal, como alertas de tormentas, y boletines que pronosticaban el tiempo para la semana siguiente.

Aparentemente inhibidos por estas publicaciones profesionales, a menudo llenas de jerga muy técnica, los propios agricultores dejaron de participa en su propio foro.

A principios de septiembre de este a√Īo, uno de estos agricultores expertos, o Yapuchiris, Bernab√© Choquetopa, public√≥ algunos boletines que √©l hab√≠a escrito y difundido en sus propias redes sociales.

Sus documentos se denominan “Bolet√≠n Clim√°tol√≥gico Local”. Basados en los boletines del servicio meteorol√≥gico, los posts de don Bernab√© incluyen pron√≥sticos de lluvias, su probable impacto en la vegetaci√≥n y las fuentes de sus conclusiones. Pero hay una diferencia crucial. Los boletines meteorol√≥gicos formales cubren una semana, mientras los de don Bernab√© abarcan varios meses a la vez.

Uno de los boletines de don Bernab√©, redactado en agosto, dice que el pr√≥ximo enero (2022) las lluvias ser√°n suaves, con un cielo despejado y fr√≠o que puede da√Īar algunas plantas. A las lloviznas de febrero le seguir√°n en marzo fuertes lluvias y granizo en algunos lugares. Pero el 70% de las parcelas de papa y quinua tendr√°n buena producci√≥n.

El boletín sugiere sembrar la quinua adelantado y la papa de acuerdo a la humedad del suelo. Habrá mucho forraje para las llamas y otros animales.

Bernab√© basa estas conclusiones en sus observaciones de los frutos del cactus, phuskalla, en marzo de 2021, que indicaban buenas lluvias para marzo de 2022, y en sus lecturas de las nubes, y los vientos. El 11 de agosto observ√≥ un p√°jaro, ch’ijta, que anida en la parte central de los arbustos nativos (t’ulas) en los a√Īos que son buenos para la producci√≥n de quinua, sobre todo si el cultivo se siembra unas semanas adelantado.

El documento de Bernab√©, animado y bien escrito, ilustrado con fotos, es una adaptaci√≥n creativa del bolet√≠n meteorol√≥gico. Lo mejor de todo es que este bolet√≠n climatol√≥gico local ofrece a los agricultores una fecha de siembra recomendada. Saber cu√°ndo sembrar ayuda a los agricultores a tomar una de las decisiones m√°s importantes del a√Īo. La ciencia meteorol√≥gica, con sus pron√≥sticos semanales a corto plazo, no ayuda a decidir la fecha de siembra.

Bernab√© escribi√≥ estos boletines en Word con un formato que fue adecuado por la Ing. Sonia Laura. Este ejemplo lo pueden seguir otros agricultores y sus aliados. Algunos agricultores podr√≠an necesitar ayuda pasando un documento a m√°quina, o con la diagramaci√≥n, pero la gente rural debe escribir los boletines. La gente de cualquier parte del mundo puede publicar los pron√≥sticos meteorol√≥gicos locales de su zona. Para hacerlo, basta con explicar c√≥mo ser√° el tiempo. Decir c√≥mo afectar√° a los cultivos. Dar algunos consejos sobre cu√°ndo sembrar o realizar otras tareas. Explicar c√≥mo lleg√≥ a esas conclusiones. Al publicar antes de que comience la temporada, los pron√≥sticos pueden ser verificadas por toda una comunidad agr√≠cola, a lo largo de la campa√Īa.

Blogs previos de Agro-Insight blogs

¬ŅLa gente andina rural puede pronosticar el tiempo de verdad?

Saberes antiguos, alerta temprana

Videos sobre el conocimiento local para pronosticar el tiempo

Hacer un registro del clima

También está disponible en aymara y quechua

Pronosticar el clima con una aplicación

También está disponible en aymara y quechua

Forecasting the weather with an app

Nombres científicos

Phuskalla. Cumulopuntia ignescens

Ch’ijta. Phrygillus unicolor

T’ula. Un nombre para los arbustos altoandinos nativos en general, como Baccharis tola, Parastrephia lepidophylla y otros

Agradecimiento

Gracias a Bernabé Choquetopa Rodríguez, Sonia Laura y Paul Van Mele por leer y hacer comentarios sobre una versión anterior de este blog.

Design by Olean webdesign