WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

The baker farmers September 19th, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

The Organic World Congress, only takes place once every three years, and this year it was in France, which was lucky for me, because I had the pleasure of getting to know Olivier Clisson and his Irish wife Lisa O’Beirne. On their inspiring biodynamic farm Le Chant du Blé (The song of wheat) on the outskirts of Rennes, they grow their own wheat and rye, various fruits, and they keep some farm animals. Neither Olivier nor Lisa come from a farming background, but they have both found their own passionate match between farming and preparing food.

Lisa always loved cooking, but her parents encouraged her to get a university degree, so she did. Lisa and Olivier chose to study together in Belfast, and quickly became young parents. In need of starting to earn money and not wanting to raise their son amidst the Northern Ireland conflict, Olivier quit his studies on Irish history and the couple decided to move to Rennes, the capital of Brittany in France. After Lisa pursued her Masters in English, she worked as a project manager in international business. It would take another 10 years before she was able to live out her dream: Lisa ran the first registered organic restaurant in France for over a decade.

During their first years in France, Olivier taught agriculture while learning hands-on farming techniques in his free time. He then obtained an Agricultural diploma in Biodynamic Farming (BPREA) with the hope of becoming a farmer himself. Until one day, he visited a traditional bakery. “When the baker opened the wood oven, the smell of fresh bread was so overwhelming that I realized that this is what I wanted to do. It was like a calling,” remembers Olivier.

At their farmhouse, Olivier opens a small room where he proudly shows his Astrié mill that he had tailor-made. “The only mills you find on the market are for large bakeries, and I needed something smaller to suit my needs. I can regulate the distance between the two granite mill stones and grind my flour nearly constantly at a very low speed all day. My grains never get hot, so they are not precooked before making my breads and the flour keeps its full qualities.”

The bran is fed to four pigs that happily roam outdoors in a large pen behind the farmhouse, so nothing is wasted.

Next, Olivier shows his small bakery room where he keeps his sourdough starter and the bread baskets woven from willow twigs. Lined with a cotton cloth, the dough is left to rise in the baskets for six hours, after which he transfers the dough to the wood-fired oven. It is 5 pm but when he opens the oven, located just outside the baking room, some of the heat from the morning baking has remained. Olivier and Lisa had this oven built by an old man, a master of this unique skill, so it may be one of the last ovens built this way. The wood-fired oven is a major part of their unique approach to prepare food with deep respect and knowledge.

“You have to be fully focused when making bread, as every day is different. The dough, the weather and also the wood we use to fuel the oven is different each day, so if you are tired and not fully mindful you will not make good bread that day,” confides Olivier. He bakes his bread between 260 and 270 degrees, but there is no thermometer. After he removes the ashes and swipes the oven floor with a wet cotton cloth attached to a wooden stick, he developed his own way to assess if the temperature is right.

“I sprinkle some flour in the oven and count to four. If it turns black before I finish counting, the oven is still too hot and I sweep a few more times with the moist cotton cloth, or else my bread will be burned. If it takes longer than four counts, the oven is not hot enough and my bread will not be fully cooked.” According to Olivier, preparing bread is the easy part, but getting to master your wood oven may take three months or more.

Spread over four days a week Olivier bakes about 250 kilograms of flour: mostly sourdough breads with a blend of 70% wheat and 30% rye, but also brioches and pies with a wide range of berries that they also grow on their farm. “All that is baked is pre-ordered and paid in advance as part of food baskets that are prepared with about ten other local organic farmers producing everything from cheese to beef to pancakes,” says Lisa. “Our bakery products are in such demand that whenever someone decides to stop their subscription and wants to get back in, they get on a waiting list and it may take two years before they can again order our bread.”

Now in their late forties, Olivier and Lisa have worked hard all their lives, but they are filled with joy and grateful to be able to do what they love to do, day after day.

Olivier also teaches a course on biodynamic farming at the BPREA National diploma in Biodynamic Farming and has so far hosted 20 baker apprentices. “Being able to pass on what we have learned to the younger generation is what has given us the most satisfaction,” the couple concludes.

Besides the enormous popularity of their bakery products, Olivier and Lisa are also driven by a rewarding quality of life and being able to constantly learn and explore. This inspiring couple shows how a family farm can produce honest food with respect for people and nature.

More info

Le Chant du Blé: www.leclicdeschamps.com/Le-Chant-du-Ble#.YUBI199cJPY

Watch the great video on EcoAgtube: https://www.ecoagtube.org/content/paysan-boulanger-la-ferme-autonome-du-champ-au-pain

Credit

The last three photos are extracted from the video by Pierre Girard, #TousTerriens.

Related Agro-Insight blog stories

The next generation of farmers

The pleasure of bread

Egyptian corn

 

De bakkers boeren

Het Wereldcongres Biologische Landbouw vindt maar eens in de drie jaar plaats, en dit jaar was het in Frankrijk, wat een geluk voor mij was, want ik had het genoegen Olivier Clisson en zijn Ierse vrouw Lisa O’Beirne te leren kennen. Op hun inspirerende biodynamische boerderij Le Chant du Blé (Het lied van het graan) aan de rand van Rennes verbouwen ze hun eigen tarwe en rogge, diverse fruitsoorten, en houden ze enkele boerderijdieren. Olivier noch Lisa hebben een agrarische achtergrond, maar ze hebben beiden hun eigen passie gevonden tussen landbouw en het bereiden van voedsel.

Lisa hield altijd al van koken, maar haar ouders moedigden haar aan om een universitaire graad te behalen, dus deed ze dat. Lisa en Olivier kozen ervoor om samen in Belfast te gaan studeren, en werden al snel jonge ouders. Omdat ze geld moesten gaan verdienen en hun zoon niet wilden opvoeden temidden van het Noord-Ierse conflict, stopte Olivier met zijn studie Ierse geschiedenis en besloot het stel te verhuizen naar Rennes, de hoofdstad van Bretagne in Frankrijk. Het zou nog 10 jaar duren voordat ze haar droom kon verwezenlijken: Lisa runde het eerste geregistreerde biologische restaurant in Frankrijk.

Tijdens hun eerste jaren in Frankrijk gaf Olivier les in landbouw en leerde hij in zijn vrije tijd van boeren de praktijk. Daarna behaalde hij een landbouwdiploma in biodynamische landbouw (BPREA) met de hoop zelf boer te worden. Tot hij op een dag een traditionele bakkerij bezocht. “Toen de bakker de houtoven opende, was de geur van vers brood zo overweldigend dat ik besefte dat dit is wat ik wilde doen. Het was als een roeping,” herinnert Olivier zich.

In hun boerderij opent Olivier een kleine kamer waar hij trots zijn Astrié-molen laat zien die hij op maat heeft laten maken. “De enige molens die je op de markt vindt, zijn voor grote bakkerijen, en ik had iets kleiner nodig om aan mijn behoeften te voldoen. Ik kan de afstand tussen de twee granieten molenstenen regelen en maal mijn meel de hele dag bijna constant op een heel laag toerental. Mijn granen worden nooit heet, dus ze worden niet voorgekookt voor ik mijn broden maak en het meel behoudt zijn volle kwaliteiten.”

De zemelen worden gevoerd aan vier varkens die vrolijk buiten rondscharrelen in een groot hok achter de boerderij, zodat er niets wordt verspild.

Vervolgens laat Olivier zijn kleine bakkerijruimte zien, waar hij zijn zuurdesem en de van wilgentakken gevlochten broodmanden bewaart. Bekleed met een katoenen doek laat hij het deeg zes uur rijzen in de mandjes, waarna hij het deeg overbrengt naar de houtoven. Het is 5 uur ‘s middags, maar als hij de oven opent, die zich net buiten de bakkamer bevindt, is er nog wat van de warmte van het bakken van ‘s morgens over. Olivier en Lisa hebben deze oven laten bouwen door een oude man, een meester in deze unieke vaardigheid, dus het is misschien een van de laatste ovens die op deze manier gebouwd is. De houtoven is een belangrijk onderdeel van hun unieke aanpak om voedsel te bereiden met diep respect en kennis.

“Je moet volledig gefocust zijn als je brood maakt, want elke dag is anders. Het deeg, het weer en ook het hout dat we gebruiken om de oven te stoken is elke dag anders, dus als je moe bent en niet helemaal bij je verstand, zul je die dag geen goed brood bakken”, vertrouwt Olivier ons toe. Hij bakt zijn brood tussen 260 en 270 graden, maar er is geen thermometer. Nadat hij de as heeft verwijderd en de ovenvloer heeft schoongeveegd met een natte katoenen doek die aan een houten stok is bevestigd, heeft hij zijn eigen manier ontwikkeld om te beoordelen of de temperatuur goed is.

“Ik strooi wat bloem in de oven en tel tot vier. Als het zwart wordt voordat ik klaar ben met tellen, is de oven nog te heet en veeg ik nog een paar keer met de vochtige katoenen doek, anders verbrandt mijn brood. Duurt het langer dan vier tellen, dan is de oven niet heet genoeg en is mijn brood niet helemaal gaar.” Volgens Olivier is het bereiden van brood het gemakkelijke deel, maar het onder de knie krijgen van je houtoven kan drie maanden of langer duren.

Verspreid over vier dagen per week bakt Olivier zo’n 250 kilo meel: meestal zuurdesembroden met een mix van 70% tarwe en 30% rogge, maar ook brioches en taarten met een breed scala aan bessen die ze ook op hun boerderij verbouwen. “Alles wat gebakken wordt, wordt vooraf besteld en betaald als onderdeel van voedselpakketten die worden samengesteld met een tiental andere lokale biologische boeren die alles produceren, van kaas tot rundvlees tot pannenkoeken,” zegt Lisa. “Er is zoveel vraag naar onze bakkerijproducten dat als iemand besluit te stoppen met zijn abonnement en weer mee wil doen, ze op een wachtlijst komen te staan en het twee jaar kan duren voordat ze ons brood weer kunnen bestellen.”

Nu ze eind veertig zijn, hebben Olivier en Lisa hun hele leven hard gewerkt, maar ze zijn vervuld van vreugde en dankbaar dat ze kunnen doen wat ze het liefste doen, elke dag weer.

Olivier geeft ondertussen ook een cursus over biologisch-dynamische landbouw aan het National diploma in Biodynamic Farming (BPREA) en heeft tot nu toe 20 bakkerstagiairs ontvangen. “In staat zijn om wat we hebben geleerd door te geven aan de jongere generatie is wat ons de meeste voldoening heeft gegeven,” concludeert het echtpaar.

Naast de enorme populariteit van hun bakkerijproducten, worden Olivier en Lisa ook gedreven door een lonende levenskwaliteit en de mogelijkheid om voortdurend te leren en te ontdekken. Dit inspirerende koppel laat zien hoe een familieboerderij eerlijk voedsel kan produceren met respect voor mens en natuur.

Bekijk hun video op: www.ecoagtube.org/content/paysan-boulanger-la-ferme-autonome-du-champ-au-pain

Credit

The laatste 3 fotos komen uit de video by Pierre Girard, #TousTerriens.

Family farms produce more food and jobs September 12th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Family farms grow more food and employ more people than industrialized farms, which do a poor job at both. The big, commercial farms clear cut prime forest while avoiding taxes. That is the conclusion of a recent study by Stanislaw Czaplicki for CIPCA, an old and respected NGO in Bolivia.

The study, based on the 2015 agricultural census and on later data, classifies farms into the following categories:

Non-family. Produce mainly for export, using machinery and hired labor. Main crops are soy beans, sunflower, rice and sugar.

Consolidated family farms. Use hired and household labor to produce coffee, coca leaves, bananas and plantains, maize, wheat, soy beans and other crops for domestic and export markets.

Transitional family farms. Produce fruit, maize, wheat and other crops, mostly with household labor, usually for the local market.

Subsistence farms. Families use their own labor to produce potatoes, other roots and tubers, broad beans and peas.

Jobs. Agriculture provides 1.45 million paid “contracts” in Bolivia (including part-time and seasonal jobs). Another 1.77 million people work on their own farms. Non-family farms create only 125,720 jobs, less than 9% of the total. Non-family agriculture needs 6.5 hectares to create a paid job, while family farmers (mainly the consolidated ones) create one paid job for every 1.6 hectares, mainly because they use less machinery.

Crops. Soya has become Bolivia’s main crop by land area, and is now produced on 37% of the country’s farmland, much of it recently cleared from the forest. Gravetal, a large company that exports soya, has only 195 employees, and figures are similar for other large companies. When soy prices peaked (2012-2014), the six largest soy processing and export companies paid less than 1% of the value of their sales in taxes. Almost all of the soya is used to feed livestock. At the other extreme, family farms produce 99% of Bolivia’s potatoes, the main food crop.

I’ve summarized the study in a table, to show that family farms produce more food per hectare than do non-family farms. “Food” does not include the soy beans fed to animals. Subsistence farms produce the most food per hectare. The industrialized, non-family farms produce just 12.4% of the food on 38% of the land, a serious inefficiency. Family farmers produce four times as much food per unit of land as do industrialized farms.

In many countries, family farms produce more food and employ more people than does industrial agriculture. But there is an added twist, lowland Bolivia is heavily forested, including much of South America’s rainforest and dry forest. In Bolivia, 95% of deforestation is caused by clearing forest for soy beans and cattle (for export beef). Forests partially cut for cattle become drier, and more prone to fire. Forest fires are now a yearly disaster in Bolivia, especially in areas trampled by industrial agriculture.

So besides feeding people and putting them to work, family farms also take better care of the environment. Family farms deserve more investment, research, technical advice and other support.

Further reading

Czaplicki Cabezas, Stanislaw Tadeusz 2021 Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: Caracterización, contribución e implicaciones. La Paz: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Related blogs

Feeding the cities

A brief history of soy

Commercial family farming Bolivian style

Videos

Check out these free videos for family farmers around the world: www.accessagriculture.org

LA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUCE MÁS ALIMENTOS Y MÁS FUENTES DE TRABAJO

Por Jeff Bentley, 12 de septiembre del 2021

La agricultura familiar produce más comida y emplea a más personas que las fincas industrializadas, de lejos. La agroindustria tala los bosques vírgenes y logra evitar los impuestos. Esa es la conclusión de un reciente estudio escrito por Stanislaw Czaplicki para CIPCA, una antigua y respetada ONG de Bolivia.

El estudio, basado en el censo agropecuario de 2015 y en otros datos posteriores, clasifica las unidades productivas agropecuarias en las siguientes categorías:

No familiares. Producen principalmente para la exportación, con maquinaria y mano de obra contratada. Los principales cultivos son la soya, el girasol, el arroz y la caña de azúcar.

Familiares consolidadas. Trabajan con mano de obra contratada y familiar para producir café, coca, plátanos y bananas, maíz, trigo, soya y otros cultivos para el mercado interno y de exportación.

Familiares de transición. Producen frutas, maíz, trigo y otros cultivos, principalmente con mano de obra familiar, generalmente para el mercado local.

Familiares de subsistencia. Usan su propia mano de obra para producir papas, otras raíces y tubérculos, haba y arveja.

Empleo. La agricultura aporta 1,45 millones de “contrataciones” remunerados en Bolivia (incluyendo los trabajos a tiempo parcial y de temporada). Otros 1,77 millones de personas trabajan en sus propios cultivos. En cambio, la agricultura no familiar sólo crea 125.720 contrataciones, menos del 9% del total. La agricultura no familiar necesita 6,5 hectáreas para generar una contratación, mientras que la agricultura familiar (mayormente la consolidada) crea una contratación por cada 1,6 hectáreas, principalmente porque usa menos maquinaria.

Cultivos. La soya se ha convertido en el principal cultivo de Bolivia por superficie, y ahora se produce en el 37% de la tierra cultivada del país, gran parte de la cual deforestada recientemente. Gravetal, una empresa grande que exporta soya, sólo tiene 195 empleados, y las cifras son similares para otras grandes empresas. Durante los años cuando los precios de la soya eran más altos (2012-2014), las seis mayores empresas transformadoras y comercializadores de soya pagaron menos del 1% del valor de sus ventas en impuestos. Casi toda la soya se usa para alimentar al ganado. En el otro extremo, en Bolivia las explotaciones familiares producen el 99% de las papas, el cultivo que más se come.

He resumido el estudio en un cuadro, para mostrar que la agricultura familiar produce más comida por hectárea que la no familiar. Los “alimentos” no incluyen la soya. La agricultura de subsistencia produce más alimentos por hectárea que las otras clases. La agricultura no familiar (industrializada) sólo produce el 12,4% de los alimentos en el 38% del terreno, una grave ineficiencia. La agricultura familiar produce cuatro veces más alimentos por hectárea que la agricultura no familiar (de las empresas).

En muchos países, la agricultura familiar produce más alimentos y crea más fuentes de trabajo que la agricultura industrial. Pero hay algo más: la mayoría de las tierras bajas de Bolivia están forestadas, incluyendo gran parte del bosque lluvioso y seco de Sudamérica. En Bolivia, el 95% de la deforestación se debe a la tala de bosques para la producción de soya y de ganado (para la exportación de carne). Los bosques parcialmente talados para el ganado se vuelven más secos y se prenden fuego más fácilmente. Los incendios forestales son ahora una catástrofe anual en Bolivia, gracias a la agricultura industrial, y a la ganadería.

Así que, además de alimentar a la gente y darle trabajo, la agricultura familiar también cuida mejor el medio ambiente. La agricultura familiar merece más inversión, investigación, asesoramiento técnico y otro apoyo.

Lectura adicional

Czaplicki Cabezas, Stanislaw Tadeusz 2021 Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: Caracterización, contribución e implicaciones. La Paz: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Blogs relacionados

Feeding the cities

A brief history of soy

La agricultura familiar también puede ser comercial

Videos

Videos gratis para las familias agricultoras en todas partes del mundo: https://www.accessagriculture.org/es

 

Choosing to farm August 8th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

Growing up on a mixed dairy farm in Sacaba, Bolivia, Alicia García was always interested in agriculture. This year, Alicia and her sister built two greenhouses and grew winter tomatoes (in June and July, in Bolivia). But as the temperature dropped near freezing several times, the plants “burned” or died back. Alicia admits that the first winter was a learning experience. In Cochabamba tomatoes are a summer crop, so Alicia was surprised with the cold damage, but she is sure that next winter, she will manage better. To keep learning, she left one row of the damaged tomatoes standing, to see if they could recover, but she has replanted most of the greenhouse with lettuce and other leafy greens. Aphids are a tomato pest, but Alicia manages them with homemade sulfur lime and an ash-and-soap blend. Alicia fertilizes the soil with manure from her family’s cows and with biol (made from manure fermented in water).

As another innovation, Alicia is growing apples as an agroforestry system. (Earlier I wrote about some of the agroforestry pioneers in Cochabamba, Apple futures, Farming with trees). Alicia planted her apple seedlings a year and a half ago, and while they are still small she grows broad beans, onions, broccoli and cabbage in between the little trees. This makes use of the land, and keeps down the weeds.

She’s also had some help along the way. When she was just 13 she began taking farming classes from the Center for Technical Teaching for Women (CETM). For the past 10 years, Agrecol Andes (an NGO that promotes agroecology) has helped Alicia and other farmers to sell their ecological produce in coordination with the municipal government (see blog An exit strategy). Last year, Alicia and her sister built two greenhouses, with support from a government program, The Rural Alliances Project Rurales (PAR).

This experience shows that a young woman can be interested in agriculture enough to assume long-term commitments like a greenhouse and an apple orchard. Alicia has a lot in her favor: institutional support for training, investment and marketing, a family that provides land and manure, and she lives in an attractive community. The family home is just past the edge of the small city of Sacaba, which has all the basic services (like banks, hospitals, and shopping). And Sacaba itself is a half-hour drive from the big city of Cochabamba. In Bolivia, rural migration is draining the countryside, but small cities like Sacaba are growing rapidly. The city also offers opportunities for farmers. Every Friday, Alicia and other farmers meet at a city park in Sacaba to sell produce to local people.

I asked Alicia why she had gone into farming. I thought she might say to make money. She surprised me a bit when said “What I like is the chance to work with nature.”

In other words, a lifestyle decision. She finds the work enjoyable, and she likes to farm without chemicals. Alicia explained “My parents never used pesticides on their farm. Even when the neighbors sprayed their maize and potatoes, my parents didn’t.”

Alicia is now in university and has one year left to finish her degree in architecture. After graduation she would like to open her own office and go into landscaping, combining architecture with her love of plants and the outdoors.

Alicia doesn’t farm like her parents did. They didn’t grow vegetables or fruit trees, but she builds on their experience and with appropriate help, was able to start a greenhouse and an orchard while still attending university. Agriculture can capture the imagination of the best and brightest young people.

Acknowledgments

Thanks to Alicia for receiving us in her orchard and in her greenhouse. Thanks to Ing. Alberto Cárdenas and Ing. Alexander Espinoza for organizing this visit, where consumers were able to meet farmers. Alberto and Alexander work for the Agrecol Andes Foundation, in Cochabamba. Alicia and Alberto commented on a previous version of this story.

Previous Agro-Insight blogs

Strawberry fields once again

Friendly germs

OPTANDO POR LA AGRICULTURA

Por Jeff Bentley, 8 de agosto del 2021

Al crecer en la finca lechera de su familia en Sacaba, Bolivia, Alicia García siempre se interesó por la agricultura. Este año, Alicia y su hermana construyeron dos invernaderos, y lograron producir tomates de invierno (junio y julio, en Bolivia). Pero como la temperatura bajó cerca de cero grados varias veces, las plantas se “quemaron” o sea se murió parte de su follaje. Alicia reconoce que el primer invierno fue una experiencia de aprendizaje. En Cochabamba los tomates son un cultivo de verano, así que Alicia se sorprendió con los daños causados por el frío, pero está segura de que el próximo invierno se las arreglará mejor. Para seguir aprendiendo, dejó una hilera de tomates dañados en pie, para ver si se recuperaban, pero ha replantado la mayor parte del invernadero con lechuga y otras verduras de hoja verde. Los pulgones son una plaga del tomate, pero Alicia los controla con sulfocálcico y un caldo de ceniza y jabón. Alicia abona la tierra con el estiércol de las vacas de su familia y con biol (hecho de estiércol fermentado en agua).

Como otra innovación, Alicia ha plantado manzanos como sistema agroforestal. (He escrito sobre algunos de los pioneros de la agroforestería en Cochabamba, Manzanos del futuro, La agricultura con árboles). Alicia plantó sus plantines de manzano hace un año y medio y, mientras son pequeños, ella cultiva habas, cebollas, brócoli y repollo entre los arbolitos. Así aprovecha la tierra y evita las malezas.

A lo largo de los años Alicia ha tenido apoyo de varios tipos. A los 13 años empezó a pasar clases de agricultura en el Centro de Enseñanza Técnica para la Mujer (CETM). Desde hace tres años la Fundación Agrecol Andes, una ONG que promueve la agroecología, ayuda a Alicia y a otros agricultores a vender sus productos ecológicos (véase el blog, Estrategia de salida), con un sistema participativo de garantía, a través de un convenio con el Gobierno Municipal de Sacaba.  El año pasado, Alicia y su hermana construyeron dos invernaderos, con el apoyo de un programa gubernamental, el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR).

Esta experiencia demuestra que una mujer joven puede interesarse por la agricultura lo suficiente como para asumir compromisos a largo plazo, como un invernadero y un huerto de manzanos. Alicia tiene mucho a su favor: apoyo institucional para la capacitación, la inversión y la comercialización, una familia que le proporciona la tierra y el abono, y vive en una comunidad atractiva. Vive cerca de la pequeña ciudad de Sacaba, que tiene todos los servicios básicos (como bancos, hospitales y tiendas). Y Sacaba está a media hora en auto de la gran ciudad de Cochabamba. En Bolivia mucha gente está abandonando las comunidades rurales, pero las ciudades pequeñas como Sacaba están creciendo rápidamente. La ciudad también ofrece oportunidades para los agricultores. Todos los viernes, Alicia y otros agricultores se reúnen en un parque de la ciudad de Sacaba para vender productos a la población local.

Le pregunté a Alicia por qué se había dedicado a la agricultura. Pensaba que diría que lo hacía para ganar dinero. Me sorprendió un poco cuando dijo: “Lo que me llama la atención de la agricultura es la naturaleza”.

En otras palabras, una decisión de estilo de vida. El trabajo le resulta agradable y le gusta cultivar sin productos químicos. Alicia también explicó: “Mis padres nunca usaron químicos. Incluso cuando los vecinos fumigaban su maíz y sus papas, mis padres no lo hacían”.

Actualmente, Alicia está en la universidad y le queda un año para terminar la carrera de arquitectura. Después de graduarse le gustaría abrir su propia oficina y dedicarse al paisajismo, combinando la arquitectura con su amor por las plantas y el trabajo al aire libre.

Alicia no trabaja la tierra como lo hacían sus papás. Ellos no cultivaban verduras ni árboles frutales, pero ella se basa en la experiencia de ellos y, con la ayuda adecuada, pudo poner en marcha un invernadero y un huerto mientras seguía asistiendo a la universidad. La agricultura puede captar la imaginación de las jóvenes listas y bien preparadas.

Agradecimientos

Gracias a Alicia por recibirnos en su huerto y su invernadero. Gracias a los Ing. Alberto Cárdenas y Alexander Espinoza por organizar esta visita, entre consumidores y agricultores. Alberto y Alexander trabajan para la Fundación Agrecol Andes, en Cochabamba. Alicia y Alberto comentaron sobre una versión previa de este blog.

Artículos relacionados del blog de Agro-Insight

En el frutillar de nuevo

Microbios amigables

Youth don’t hate agriculture June 20th, 2021 by

Rural youth are moving to the cities by the busload. Yet counter to the prevailing stereotype, many young people like village life and would be happy to go into farming, if it paid. This is one of the insights from a study of youth aspirations in East Africa that unfolds in three excellent country studies written by teams of social scientists, each working in their own country. Each study followed a parallel method, with dozens of interviews with individuals and groups in the local languages, making findings easy to compare across borders.

In Ethiopia many young people grow small plots of vegetables for sale, and would be glad to produce grains, legumes, eggs or dairy. Youth are often attracted to enterprises based on high-value produce that can be grown on the small plots of land that young people have.

Young people are also eager to get into post-harvest processing, transportation and marketing of farm produce, but they lack the contacts or the knowhow to get started. Ethiopian youth have little money to invest in farm businesses, so they often migrate to Saudi Arabia where well-paid manual work is available (or at least it was, before the pandemic).

In northern Uganda, researchers found that many youths wanted to get an education and a good job, but unwanted pregnancies and early marriage forced many to drop out of secondary school. If dreams of moving to the city and becoming a doctor, a lawyer or a teacher don’t work out, then agriculture is the fallback option for many young people. But, as in Ethiopia, young Ugandan farmers would like their work to pay more.

In Tanzania, many youths have been able to finish secondary school and some attend university. Even there, young people go to the city to escape poverty, not to get away from the village. Many youths are even returning, like one young man who quit his job as a shop assistant in town to go home and buy a plot of land to grow vegetables. Using the business skills he learned in town, he was also able to sell fish, and eventually invested in a successful, five acre (two hectare) cashew farm.

These three insightful studies from East Africa lament that extension services often ignore youth. But the studies also suggest to me that some of the brightest youth will still manage to find their way into agriculture. Every urban migrant becomes a new consumer, who has to buy food. As tropical cities mushroom, demand will grow for farm produce.

If youth want to stay in farming, they should be able to do so, but they will need investment capital, and training in topics like pest management and ways to make their produce more appealing for urban consumers. Improved infrastructure will not only make country life more attractive, but more productive. Better mobile phone connectivity will link smallholders with buyers and suppliers. Roads will help bring food to the cities. A constant electric supply will allow food to be processed, labeled and packaged in the countryside. New information services, including online videos, can also help give information that young farmers need to produce high-value produce.

Further reading

These three studies were all sponsored by the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). You can find them here.

Boonabaana, Brenda, Peace Musiimenta, Margaret Najjingo Mangheni, and Jasper Bakeiha Ankunda 2020. Youth Realities, Aspirations, Transitions to Adulthood and Opportunity Structures in Uganda’s Dryland Areas. Report submitted to ICRISAT.

Endris, Getachew Shambel, and Jemal Yousuf Hassan 2020. Youth realities, aspirations, transitions to adulthood and opportunity structures in the drylands of Ethiopia. Report submitted to ICRISAT.

Mwaseba, Dismas L., Athman K. Ahmad and Kenneth M. Mapund 2020. Youth Realities, Aspirations and Transitions to Adulthood in Dryland Agriculture in Tanzania. Report submitted to ICRISAT.

Related Agro-Insight blog stories

Teaching the farmers of tomorrow with videos  

Videos to teach kids good attitudes

The next generation of farmers

Some videos of interest

Access Agriculture hosts videos to share information about profitable, ecologically-sound agriculture. Farmers of all ages can download videos on their smartphones in English and many other languages, for example:

For Ethiopia, check out these videos in Amharic, Oromo, Afar, and Arabic, Oromo,

For Tanzania, 122 videos in Swahili (Kiswahili), and others in Dholuo, and Tumbuka

For Uganda, Ateso, Kalenjin, Kiswahili, Luganda, Lugbara, Luo (Uganda), Runyakitara

To find videos in a language of your country, click here.

Commercial family farming Bolivian style May 30th, 2021 by

Vea la versión en español a continuación

In earlier blogs (Our threatened farmers, Damaging the soil and our health with chemical reductionism) Paul and I have written that farmers are Stuck in the middle between just a few large produce buyers and handful of seed and agrochemical companies. Farmers are forced to take any prices offered by their buyers, and by their suppliers as well. It’s a bind that forces many family farmers out of business.

It doesn’t have to be that way, as I was reminded recently on a stretch of the old highway from Santa Cruz, Bolivia to Cochabamba, at some 3000 meters above sea level. Ana and I noticed all the farmers gathering potatoes into large, blue sacks. They were getting ready for the weekly fair at “El Puente”, the bridge over the Lope Mendoza River.

Seeing the potato growers, I suddenly felt the urge to participate in this robust farmers’ market which has been self-sustaining for decades.

In a flat space in the canyon, every Monday hundreds of smallholder farmers bring fresh produce, mostly potatoes. El Puente is like a small town that leaps into existence with the Monday fair, only to be abandoned for the rest of the week.

This was Sunday. The shop fronts were closed, locks on heavy steel doors. By Monday morning they would be doing a brisk business in farm supplies. One temporary restaurant was open, with chicken roasting on a large charcoal grill, ready to feed the farmers who had arrived early, on Sunday afternoon.

We past an empty space that would soon be full of vendors who travel from fair to fair, selling the things that rural families like and need, soap and salt, cooking oil, tinned sardines, matches and clothing. Today it was still empty, but the potato pavilion was filling up. It’s just a concrete slab with a sheet metal roof and no walls. Farmers bring in their produce, in 100 kilo bags (called a carga), and wait for customers.

Some people come from the city on the bus on Monday to buy a carga to eat at home, or half a dozen of them, to sell. They rent space on a truck to deliver the potatoes to Cochabamba. The largest buyers may load a small truck with six or twelve tons to sell to retailers in the cities. In this lightly regulated market, potatoes may go through as few as four links, from farmer to small-time wholesaler, to retailer, to customer. Each one is a small, family business. It’s Adam Smith’s ideal of capitalism, with many willing buyers and many others eager to sell.

Ana soon met a farmer in early middle age, wearing a long skirt, with a scarf tied over her head.

We asked her for an arroba (25 pounds, or 11.4 kilos) of potatoes. “Take half a carga (50 kilos)” she said, so we did. After all, this was a wholesale market. The farmer led us to her wares, maybe a dozen bags. Each farmer was there with a cluster of potatoes in 100 kilo bags. Each cluster was carefully separated from the other by a space just big enough to squeeze through. The farmer wanted 90 Bolivianos ($13) for her fine, native potatoes, and she wouldn’t take less. She was a price giver, not a taker. We were soon on our way with our 50 kilos, from the epicenter of the Bolivian potato market.

After the Bolivian Revolution of 1952, the large farms (haciendas) were divided and given to the people who worked them. According to fake history, repeated sometimes even in schools, the Agrarian Reform of the Revolution failed because the land was split up into such small parcels that they were uneconomical to produce anything. It’s a racist lie. The Agrarian Reform succeeded, as we saw a few kilometers down the road.

An indigenous Andean farm family was standing next to 20 cargas of potatoes. Two tons of food going to market, neatly dressed in blue. The proud farmer reacted in the most contemporary fashion to his household’s accomplishment. Smart phone in hand, he walked across the highway and snapped a picture of his family and their harvest.

Related Agro-Insight blogs

Peasants, not princes: The potato finds a home in Europe

Native potatoes, tasty and vulnerable

LA AGRICULTURA FAMILIAR TAMBIÉN PUEDE SER COMERCIAL

Por Jeff Bentley 30 de mayo del 2021

Antes, en este blog, Paul y yo hemos escrito que los países del norte, los agricultores están atrapados entre unos pocos grandes compradores de productos y un puñado de empresas de semillas y agroquímicos. Los agricultores se ven obligados a aceptar cualquier precio ofrecido por sus compradores, y también por sus proveedores. Es un aprieto que obliga a muchos agricultores familiares a abandonar su terreno.

No tiene por qué ser así, como volví a acordarme hace poco, manejando sobre la antigua carretera de Santa Cruz, Bolivia a Cochabamba, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ana y yo nos fijamos en todos los agricultores que llenaban costales azules con papas. Se estaban alistando para la feria semanal en El Puente de Lope Mendoza.

Al ver a los productores de papas, sentí el impulso de participar en este robusto mercado agrícola, que se auto sostiene desde hace décadas.

En una parte plana en el cañón, cada lunes cientos de pequeños agricultores traen productos frescos, sobre todo papas. El Puente es como un pequeño pueblo que nace con la feria de los lunes, para quedar abandonado el resto de la semana.

Este día fue el domingo. Las fachadas de las tiendas estaban cerradas, con candados en las pesadas puertas de acero. El lunes por la mañana, los comercios de insumos agrícolas se llenarían de clientes. Un restaurante temporal atendía, con pollo asado en una gran parrilla de carbón, listo para alimentar a los agricultores que habían llegado temprano, el domingo por la tarde.

Pasamos por un espacio vacío que la mañana siguiente estaría lleno de vendedores que viajan de feria en feria, vendiendo antojos y artículos de primera necesidad, como jabón y sal, aceite de cocina, sardinas en lata, fósforos y ropa. Hoy todavía no había nadie, pero el pabellón de papas sí se estaba llenando. Es sólo una losa de hormigón con un techo de chapa y sin paredes. Los agricultores traen sus productos, en bolsas de 100 kilos (llamadas “cargas”), y esperan a sus clientes.

Algunas personas vienen desde la ciudad en el bus (el “micro”) el lunes para comprar una carga para comer en casa, o media docena de ellas, para vender. Alquilan espacio en un camión para llevar las papas a Cochabamba. Los que más compran pueden llegar un pequeño camión con seis o doce toneladas para venderlas a los minoristas de las ciudades. En este mercado poco regulado, las papas pueden pasar por apenas cuatro eslabones, desde el agricultor hasta el pequeño mayorista, la minorista y clientes. Cada uno de ellos es una pequeña empresa familiar. Es el ideal de capitalismo de Adam Smith, con mucha gente con ganas de comprar y vender.

Ana pronto conoció a una agricultora de mediana edad, con una falda larga y un pañuelo atado a la cabeza.

Le pedimos una arroba (25 libras, o 11,4 kilos) de papas. “Llévense media carga (50 kilos)”, nos dijo, y así lo hicimos. Al fin y al cabo, se trataba de un mercado mayorista. La agricultora nos condujo hasta sus mercancías, más o menos una docena de costales. Cada agricultor estaba allí con sus papas en sacos de 100 kilos. El producto de cada persona estaba cuidadosamente separado del otro por un espacio angosto donde uno apenas podía pasaba. La agricultora quería 90 bolivianos (13 dólares) por sus hermosas papas nativas, y no aceptaba menos. Ella estaba para dar un precio, no para recibirlo. Pronto nos pusimos en camino con nuestros 50 kilos, desde el epicentro del mercado boliviano de la patata.

Tras la Revolución Boliviana de 1952, las haciendas se dividieron y se repartían entre la gente que las trabajaba. Según la falsa historia, repetida a veces incluso en las escuelas, la Reforma Agraria fracasó porque la tierra se dividió en parcelas tan pequeñas (“surcofundias”) que no era rentable producir nada. Es una mentira racista. La Reforma Agraria tuvo éxito, como vimos unos kilómetros más adelante.

Una familia campesina estaba terminando de arreglar sus 20 cargas de papas. Dos toneladas de alimentos que iban al mercado, cuidadosamente vestidos de azul. El orgulloso agricultor reaccionó de la manera más contemporánea al logro. Teléfono inteligente en mano, cruzó la carretera y sacó una foto de su familia y su cosecha.

Historias relacionadas en el blog de Agro-Insight

Our threatened farmers,

Damaging the soil and our health with chemical reductionism

Stuck in the middle

Peasants, not princes: The potato finds a home in Europe

Papas nativas, deliciosas y vulnerables

 

Design by Olean webdesign