WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

From soil fertility to cheese September 4th, 2022 by

From soil fertility to cheese

Nederlandse versie hieronder

More than 10 years ago, a project in the high Andes in Peru set out to improve soil fertility with local communities. So, during a recent visit to the community of Colpar, in Quilcas municipality, we were surprised to hear rural women talk about how they had established a women’s association selling cheese and yoghurt. It seemed a long leap at first, but as we spent more time with the community we were reminded once more how development impacts can divert from initial intentions.

Jeff, Marcella and I had a chance to work with the local NGO Yanapai on a video about improved pastures. Farmers traditionally left their fields fallow for 10 years or more after they had planted potatoes for a year, followed by a year of oca, ulluco, broad beans or another crop. With increased pressure on the land, fallow periods shortened and soil fertility declined. The initial idea of the researchers was that by broadcasting seeds of legume fodder crops and improved grasses, such as rye grass after the last harvest, would help the  soil recover its fertility faster. This idea, as creative it was, never quite worked out.

But the researchers and NGO staff did not give up and kept on engaging the farmers in their trials. Farmers gradually started to drive the agenda. Especially in areas where farmers had access to irrigation water, they began experimenting with mixed pastures, containing a mix of annual and perennial fodder legumes and grasses, such as oats, barley, rye grass, clover, alfalfa and vetch.

All farmers in Quilcas now have semi-permanent fields of fodder, which they establish at different times of the year to have feed all year round, as Ricardina Rodríguez, one of the local women tells us: “Natural pasture dries up in the dry season, and there is nothing for the cows to eat. Planted fodder is there all year. We cut it every two months, and it maintains our cows.”

When we interview Herminio Rodríguez, he explains how their animals prefer a mix of fodder: “When you have a mix of pastures, they eat everything. And when you feed a mix with clover and alfalfa, the cows also give more milk.”

The farmers we meet all confirm that after 3 to 4 years the mixed pastures have improved the fertility of the soil, as the grasses with their abundant roots make the soil looser, while the legumes fix nitrogen from the air and as such benefit the subsequent potato crop. The farmers also add a bit of kitchen ash or composted manure after they cut fodder, which also improves the soil fertility.

The project had evolved from enriching native fallow vegetation with improved fodder species, to one where farmers installed and cared for their pasture as if it were a crop, fertilizing, irrigating and harvesting it. Some farmers may even keep some of their fields under permanent fodder, as they feel the benefits of having good fodder outweighs the benefits of harvesting more potatoes.

With additional support of two other projects, including a local government project, that focused on livestock, fodder and irrigation, life in the community steadily improved, and women made the most of it. While they used to sell all their fresh milk to a buyer from the nearby town, they realized that they could make more money by making and selling their own cheese and yoghurt.

“We used to heat the milk with firewood, but now we use gas. We have our big pots, our cheese press. We improve all the time. And once a week we prepare cheese and yoghurt to take to the weekly market,” says Ricardina Rodríguez.

Lucía Ávila, another member of the association who we interview on camera, summarises it well: “I would tell all farmers that we should plant pasture to have better animals, and to have a little money. If you have a bigger guinea pig, they pay you well. If your bull is bigger or fatter, they pay you well. Cultivated fodder is better to improve our quality of life.”

By having an open mindset, a certain degree of flexibility and long-term support to work with farming communities, researchers working with local NGOs can have tremendous impact that goes way beyond what they had anticipated initially.

 

Watch the video on the Access Agriculture video platform:
Improved pasture for fertile soil

Related Agro-Insight blogs

Farming as a lifestyle

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos with farmers like doña Ricardina, doña Lucía and don Herminio was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Edgar Olivera from Grupo Yanapai for introducing us to the community, and to Erik Córdova Ramos for the photo of the Agro-Insight team with colleagues from Yanapai.

 

Van bodemvruchtbaarheid tot kaas

Meer dan 10 jaar geleden werd een project in de hoge Andes in Peru opgezet om samen met de plaatselijke gemeenschappen de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Tijdens een recent bezoek aan de gemeenschap van Colpar, in de gemeente Quilcas, waren we dan ook verrast toen we plattelandsvrouwen hoorden vertellen over hoe ze een vrouwenvereniging hadden opgericht die kaas en yoghurt verkoopt. Het leek eerst een lange sprong, maar toen we meer tijd met de gemeenschap doorbrachten, werden we er weer eens aan herinnerd hoe de gevolgen van ontwikkeling kunnen afwijken van de oorspronkelijke bedoelingen.

Jeff, Marcella en ik hadden de kans om met de plaatselijke NGO Yanapai te werken aan een video over verbeterde weidegronden. Traditioneel lieten boeren hun akkers 10 jaar of langer braak liggen nadat ze een jaar lang aardappels hadden geplant, gevolgd door een jaar oca, ulluco, tuinbonen of een ander gewas. Door de toenemende druk op het land werden de braakperiodes korter en ging de bodemvruchtbaarheid achteruit. Het oorspronkelijke idee van de onderzoekers was dat door na de laatste oogst zaden van voederleguminosen en verbeterde grassen, zoals raaigras, uit te strooien, de bodem zijn vruchtbaarheid sneller zou herstellen. Dit idee, hoe creatief het ook was, heeft nooit helemaal gewerkt.

Maar de onderzoekers en de NGO-medewerkers gaven niet op en bleven de boeren bij hun proeven betrekken. Geleidelijk aan begonnen de boeren de agenda te bepalen. Vooral in gebieden waar de boeren toegang hadden tot irrigatiewater, begonnen zij te experimenteren met gemengde weidegronden, met een mix van eenjarige en meerjarige voederleguminosen en grassen, zoals haver, gerst, raaigras, klaver, alfalfa en wikke.

Alle boeren in Quilcas hebben nu semi-permanente voedergewassenvelden, die ze op verschillende tijdstippen van het jaar aanleggen, zodat ze het hele jaar door voedergewassen hebben, zoals Ricardina Rodríguez, een van de plaatselijke vrouwen, ons vertelt: “Natuurlijke weiden drogen op in het droge seizoen, en er is niets te eten voor de koeien. Geplant veevoer is er het hele jaar. We maaien het om de twee maanden, en het onderhoudt onze koeien.”

Als we Herminio Rodríguez interviewen, legt hij uit hoe hun dieren de voorkeur geven aan een mix van voedergewassen: “Als je een mix van voedergewassen hebt, eten ze alles. En als je een mix met klaver en luzerne voert, geven de koeien ook meer melk.”

De boeren die we ontmoeten, bevestigen allemaal dat de gemengde weiden na 3 tot 4 jaar de vruchtbaarheid van de bodem hebben verbeterd, omdat de grassen met hun overvloedige wortels de grond losser maken, terwijl de peulvruchten stikstof uit de lucht vastleggen en als zodanig ten goede komen aan de daaropvolgende aardappeloogst. De boeren voegen ook een beetje keuken-as of gecomposteerde mest toe nadat zij het voeder hebben gemaaid, wat de bodemvruchtbaarheid eveneens verbetert.

Het project is geëvolueerd van het verrijken van inheemse braakvegetatie met verbeterde voedergewassen tot een project waarbij de boeren hun weiland installeren en verzorgen alsof het een gewas is, bemesten, irrigeren en oogsten. Sommige boeren houden zelfs een deel van hun akkers permanent met voedergewassen bedekt, omdat zij vinden dat de voordelen van goed voedergewas opwegen tegen de voordelen van het oogsten van meer aardappelen.

Met extra steun van twee andere projecten, waaronder een project van de plaatselijke overheid, die zich richtten op vee, veevoeder en irrigatie, verbeterde het leven in de gemeenschap gestaag, en de vrouwen haalden daar het meeste uit. Terwijl ze vroeger al hun verse melk verkochten aan een opkoper uit de nabijgelegen stad, realiseerden ze zich dat ze meer geld konden verdienen door hun eigen kaas en yoghurt te maken en te verkopen.

“Vroeger verwarmden we de melk met brandhout, maar nu gebruiken we gas. We hebben onze grote potten, onze kaaspers. We verbeteren de hele tijd. En één keer per week maken we kaas en yoghurt om mee te nemen naar de wekelijkse markt,” zegt Ricardina Rodríguez.

Lucía Ávila, een ander lid van de vereniging die we voor de camera interviewen, vat het goed samen: “Ik zou tegen alle boeren willen zeggen dat we weiland moeten planten om betere dieren te hebben, en om een beetje geld te hebben. Als je een grotere cavia hebt, betalen ze je goed. Als je stier groter of vetter is, betalen ze je goed. Gekweekt voer is beter om de kwaliteit van ons leven te verbeteren.”

Door een open mentaliteit, een zekere mate van flexibiliteit en steun op lange termijn om met boerengemeenschappen samen te werken, kunnen onderzoekers die met lokale NGO’s samenwerken een enorme impact hebben die veel verder gaat dan wat ze aanvankelijk hadden voorzien.

Bekijk de video op het Access Agriculture video platform:
Improved pasture for fertile soil

From family farm to family firm August 21st, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

In Peru, one way to save endangered, native potatoes is by selling and eating them. I recently learned that some restaurant owners are buying native potatoes directly from farmers. Paul and Marcella and I went with local agronomist Raúl Ccanto to meet Guido Villegas, the Huancayo city official in charge of promoting food security and local commerce. He told us that the government of Peru has a program to feed children (Qali Wamru: “vigorous child”) where the national government sends foodstuffs that can be easily stored and transported. The city of Huancayo supplements these by buying local fresh food and vegetables, including native potatoes, to prepare school breakfasts and lunches for the kids. “We were pioneers in these direct purchases,” explained Mr. Guido.

He added that the city is also interested in supporting biodiversity, agroecology and family farming. Every year on National Potato Day (30 May), there is a fair in the city of Huancayo, where the local government puts individual restaurant owners in touch with smallholder farmers.

So we drove over to El Costillar, a family restaurant in downtown Huancayo, and introduced ourselves to Percy Bráñez, the owner. The place was spotless, well-lit and it only had four tables, making it a perfect place for a quite lunch. Percy seemed delighted to have a film crew drop by uninvited, and he thoughtfully went from table to table, asking the customers if they minded if we filmed while they ate.

Percy graciously gave us some of his signature, local food: mote (hominy), boiled native potatoes, fresh salsa, fried sweetpotatoes and possibly the world’s finest chicharrón (pork fried in its own fat).

Percy explained that he has been in business for 20 years, following in the tradition of his father, who started a similar restaurant 50 years ago. Confirming what Guido had said, Percy told how he met two farmers at the fair on national potato day. He asked for their phone numbers, and now, whenever he needs potatoes, he gives them a ring, and they bring the produce right to the restaurant’s door.

Percy buys a little over 100 kilos a week. He takes whatever variety of native potatoes the farmers have. He seems to enjoy serving this diversity in his locally-themed restaurant.

There is a transaction cost for the farmers, who have to make the trip to town, but the drivers of small, country buses are usually happy to take a sack of potatoes as luggage. The two farmers have a ready market; the restaurant gets a steady supply, and by cutting out the middleperson, they reach a price higher than what the farmer would get from the wholesaler, but lower than what the restaurant would pay in the market.

Restaurants and other family firms are a natural outlet for family farms, bringing fresh, local food to nearby cities. And local governments can help to put smallholders in touch with potential customers, who can then deal directly with each other. Restaurant owners can simply phone the farmers when they need produce. This kind of direct marketing was unthinkable thirty years ago, when Latin American farmers barely had access to any phones at all, let alone to a handset in their pocket.

Previous Agro-Insight blogs

A market to nurture local food culture

Choosing to farm

Watch the video

Recovering native potatoes

DE LA AGRICULTURA FAMILIAR AL RESTAURANTE FAMILIAR

Jeff Bentley, 21 de agosto del 2022

En Perú, una forma de rescatar las papas nativas en peligro de extinción es venderlas y comerlas. Hace poco me enteré de que algunos dueños de restaurantes compran papas nativas directamente a los agricultores. Paul, Marcella y yo fuimos con el Ing. Raúl Ccanto a conocer a Guido Villegas, el funcionario de la ciudad de Huancayo encargado de promover la seguridad alimentaria y el comercio local. Nos contó que el gobierno de Perú tiene un programa para alimentar a los niños (Qali Wamru: “niño vigoroso”) en el que el gobierno nacional envía alimentos que se pueden almacenar y transportar fácilmente. La ciudad de Huancayo los complementa comprando alimentos y verduras frescas locales, incluidas las papas nativas, para preparar los desayunos y almuerzos escolares de los niños. “Fuimos pioneros en estas compras directas”, explicó el Sr. Guido.

Añadió que la ciudad también está interesada en apoyar la biodiversidad, la agroecología y la agricultura familiar. Todos los años, en el Día Nacional de la Papa (30 de mayo), se celebra una feria en la ciudad de Huancayo, donde el gobierno local pone en contacto a dueños de restaurantes con agricultores familiares.

Así que nos dirigimos a El Costillar, un restaurante familiar en el centro de Huancayo, y nos presentamos a Percy Bráñez, el propietario. El local estaba impecable, bien iluminado y sólo tenía cuatro mesas, lo que lo convertía en un lugar perfecto para un almuerzo tranquilo. El Sr. Percy parecía encantado de que un equipo de rodaje se pasara por allí sin ser invitado, y fue de mesa en mesa preguntando atentamente a los clientes si les importaba que les grabáramos mientras comían.

El Sr. Percy amablemente nos invitó algunos de sus platos típicos: mote, papas cocidas, salsa fresca, camote frito y posiblemente el mejor chicharrón del mundo.

Percy explicó que lleva 20 años en el negocio, siguiendo la tradición de su padre, que abrió un restaurante similar hace 50 años. Confirmando lo que Guido había dicho, Percy contó que conoció a dos agricultores en la feria el día nacional de la papa. Les pidió sus números de teléfono y ahora, cada vez que necesita papas, les llama y le traen el producto a la puerta del restaurante.

Percy compra algo más de 100 kilos a la semana. Acepta cualquier variedad de papas nativas que tengan los agricultores. Parece que le gusta servir esta diversidad en su restaurante de típico.

Hay un costo de transacción para los agricultores, que tienen que hacer el viaje a la ciudad, pero los conductores de los buses rurales llevan de buena gana un saco de papas como equipaje. Los dos agricultores tienen un mercado a mano; el restaurante obtiene un suministro constante y, al eliminar al intermediario, alcanzan un precio superior al que el agricultor obtendría del mayorista, pero inferior al que el restaurante pagaría en el mercado.

Los restaurantes y otras empresas familiares son una salida natural para las fincas familiares, que llevan alimentos frescos y locales a las ciudades cercanas. Y las administraciones locales pueden ayudar a conectar a los pequeños agricultores con los clientes potenciales, que pueden tratar directamente entre ellos. Los dueños de restaurantes pueden llamar por teléfono a los agricultores cuando necesiten productos. Este tipo de comercialización directa era impensable hace treinta años, cuando los agricultores latinoamericanos tenían poco acceso a teléfonos, y mucho menos a un celular en su bolsillo.

Previamente en el blog de Agro-Insight

A market to nurture local food culture

Optando por la agricultura

Vea el video

Recuperemos las papas nativas

 

Making farmers anonymous July 24th, 2022 by

Nederlandse versie hieronder

Short food chains narrow the gap between producers and consumers, but when food is traded through wholesalers and when supermarkets sell their own brands, active efforts are undertaken to make farmers anonymous. This never really occurred to me until Vera Kuijpers, from the organic farm and farm shop Het Eikelenhof in north-eastern Limburg, told me about her latest experience with Biofresh, one of the major organic wholesalers in Belgium.

Every Thursday at 4.30 am, Vera and her husband Johan Hons, load their van with their freshly harvested vegetables and other produce and drive about 100 km to sell to Biofresh among a few other places. Last week they also took over 60 crates of new potatoes. Their red Aloette is a firm and delicious potato variety that withstands the common Phytophthora disease. Each crate is nicely labelled with the family name of Johan (Hons), and the variety. “The moment we deliver our crates, staff at Biofresh remove the labels and attach their own, so that other people who come and buy organic produce will not know who has produced it. But this time, they also removed the name of the variety,” Vera says, “they just put ‘red potato’. I really wonder why they would do that?”

Vera and Johan strongly disagree with this new development, as one cannot compare one red variety with all the others. “If customers in a supermarket want to buy the delicious Aloette, one week it may be this variety, but if the next week it is a different red variety that has a very different taste or is not tasty, they may stop buying red potatoes all together, and then the farmer who grows Aloette will no longer be able to sell their potatoes,” Johan says. From a producer’s perspective he surely has a point.

When discussing this matter with my wife, Marcella, she points out that the contrast of how Oxfam markets Fairtrade products is very stark. On almost all packaging, you see the face of a farmer and often a personal story that goes with it. Supermarkets also sell Fairtrade products, and seemingly have no problem with an occasional personal touch. A coffee drinker in Europe is unlikely to meet many coffee growers in the distant African highlands or Latin America. The photo and the blurb on the coffee package are a mere virtual connection. There is no risk of consumers buying directly from producers, whereas a Belgian retailer or consumer would be able to contact a farmer in Belgium.

Naming the farmers and the varieties is important when selling produce, as it helps consumers relate to the food they eat and the people who produce it. As consumers increasingly turn to farm shops, farmers’ markets and other short food chains, wholesalers and supermarkets are now taking steps to make farmers and varieties anonymous. The farmers are potential competitors, and the big buyers want to make sure the customers never meet the farmers. It is like a trade secret to stay in business, but also yet another tactic whereby farmers’ ability to negotiate prices with middlepersons and supermarkets are undermined.

Related blogs

Food for outlaws

The next generation of farmers

Grocery shops and farm shops

Marketing something nice

The joy of business

Fighting farmers

Related videos

Creating agroecological markets

Home delivery of organic produce

Inspiring platforms

Access Agriculture: hosts over 230 training videos in over 95 languages on a diversity of crops and livestock, soil and water management, food processing etc. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment and adapt new ideas to their context.

EcoAgtube: a social media video platform where anyone from across the globe can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

 

Landbouwers anoniem maken

Korte voedselketens verkleinen de kloof tussen producent en consument, maar als voedsel via de groothandel wordt verhandeld en als supermarkten hun eigen merken verkopen, wordt er actief geprobeerd om boeren anoniem te maken. Dit was nooit echt bij me opgekomen totdat Vera Kuijpers, van de biologische boerderij en boerderijwinkel Het Eikelenhof in Noordoost-Limburg, me vertelde over haar laatste ervaring met Biofresh, een van de grote biologische groothandels in België.

Elke donderdag om 4.30 uur laden Vera en haar man Johan Hons hun bestelwagen vol met hun vers geoogste groenten en andere producten en rijden dan zo’n 100 km om te verkopen aan onder andere Biofresh. Vorige week namen ze ook meer dan 60 kratten nieuwe aardappelen mee. Hun rode Aloette is een vast en lekker aardappelras dat bestand is tegen de veel voorkomende schimmelziekte Phytophthora. Elke krat is mooi geëtiketteerd met de familienaam van Johan (Hons), en het ras. “Op het moment dat wij onze kratten afleveren, verwijderen de medewerkers van Biofresh de etiketten en plakken hun eigen etiketten erop, zodat andere mensen die biologische producten komen kopen, niet weten wie ze heeft geproduceerd. Maar deze keer hebben ze ook de naam van het ras verwijderd,” zegt Vera, “ze hebben er alleen ‘rode aardappel’ op gezet. Ik vraag me echt af waarom ze dat doen?”

Vera en Johan zijn het absoluut niet eens met deze nieuwe ontwikkeling, want je kunt het ene rode ras niet vergelijken met alle andere. “Als klanten in een supermarkt de lekkere Aloette willen kopen, kan dat de ene week dit ras zijn, maar als het de volgende week een ander rood ras is dat heel anders smaakt of niet lekker is, zullen ze misschien helemaal geen rode aardappelen meer kopen, en dan kan de boer die Aloette teelt zijn aardappelen niet meer verkopen”, zegt Johan. Vanuit het oogpunt van de teler heeft hij zeker een punt.

Als ik deze kwestie met mijn vrouw Marcella bespreek, wijst zij erop dat het contrast met de manier waarop Oxfam Fairtrade-producten op de markt brengt, erg groot is. Op bijna alle verpakkingen zie je het gezicht van een boer en vaak een persoonlijk verhaal dat erbij hoort. Supermarkten verkopen ook Fairtrade-producten, en lijken geen probleem te hebben met af en toe een persoonlijk tintje. Een koffiedrinker in Europa zal waarschijnlijk niet veel koffietelers in de verre Afrikaanse hooglanden of Latijns-Amerika ontmoeten. De foto en de verhaaltjes op de koffieverpakking zijn niet meer dan een virtuele verbinding. Er is geen risico dat de consument rechtstreeks bij de producent koopt, terwijl een Belgische detailhandelaar of consument wel contact kan opnemen met een boer in België.

Het noemen van de boeren en de rassen is belangrijk bij de verkoop van producten, omdat het de consumenten helpt een band te krijgen met het voedsel dat zij eten en de mensen die het produceren. Nu consumenten zich steeds meer wenden tot boerderijwinkels, boerenmarkten en andere korte voedselketens, nemen groothandelaren en supermarkten maatregelen om boeren en rassen anoniem te maken. De boeren zijn potentiële concurrenten, en de grote inkopers willen er zeker van zijn dat de klanten de boeren nooit ontmoeten. Het is als een handelsgeheim om in business te blijven, maar ook de zoveelste tactiek waardoor het vermogen van boeren om met tussenpersonen en supermarkten over prijzen te onderhandelen wordt ondermijnd.

Get in the picture July 17th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

For over 100 years, anthropologists have used a technique called “participant observation” to figure out what life is really like in small communities. From the Trobriand Islands to New Mexico, this has been the gold standard of ethnographic research. In the past few years, development workers have been trying to use the method, often misunderstanding it, for example, brief encounters in workshops.

Using participant observation ideally means joining in what the people themselves are doing (gardening, dancing, holding ceremonies): observing all the while, and sooner or later taking notes. Then, by sleight of hand, the anthropologists write themselves out of the picture for the final draft.

As Paul said in a recent blog (Mother and calf), on filming assignments, he and I often stay behind the camera while Marcella films. Staying out of the shot often means not joining people in their activities, but recently we had the luxury of getting in the picture.

The students and teachers of the Tres de Mayo school in Huayllacayán, Huánuco, Peru, were planting a garden. They weren’t quite ready to plant it, since they had only reopened the school (following the Covid lockdown) two months earlier, and they had just devoted some energy to their agrobiodiversity fair, which we recently wrote about (A good school).

But by 8AM on 5 May, the students and teachers were busy digging up a large garden plot. Paul paced it out at 75 square meters (big enough for a suburban front lawn). One of the teachers, Mr. Serafín, sang little songs and shouted encouragement to the children. It takes a while to plant such a large garden, even with 20 people helping, so Paul and I decided we could help out, and we would be spread thin enough that Marcella could still manage to edit us out of the final footage for our video.

Paul and I both like to garden, so he grabbed a pick and began turning over the soil, getting a good work out. Paul looked like he was moving earth quickly. Then one of the dads joined, and without saying a word, Paul saw that with certain small movements of the pick, the work could be done faster and with less effort.

Another parent farmer picked up an Andean foot plow, and impressed Paul with the size of the chunks of earth he was rapidly breaking off from the dried crust of soil. Much of local knowledge is like this. It can only be appreciated by joining in. You can’t just talk about it, because you don’t always know what people mean until you work alongside them.

I pitched in, too. Later one of the teachers told me, “You’re covered in dirt,” as though reproaching a child. Country people know how to work all day without getting their clothes filthy.

Within two hours, the field had been prepared, and the cabbage, lettuce and broccoli had been planted and was being gently watered. The children had learned not only how to plant a garden, for self-sufficiency, and healthy eating, but they had also seen that the real experts were their own parents who knew better than the teachers or the visiting film crew.

When outsiders make rural people “participate” in unfamiliar activities (often involving writing or drawing), the locals can seem a bit uncomfortable. But when we take part in their activities, we can appreciate how competent these smallholders are.

Previous Agro-Insight blogs

The school garden

The chaquitaclla

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos, including this one with the 3 de Mayo school, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Dante Flores of the Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) and to Aldo Cruz of the Centro de Investigaciones de Zonas Áridas (CIZA) for introducing us to the community and for sharing their knowledge with us.

CUANDO TE METES EN LA FOTO

Jeff Bentley, 17 de julio del 2022

Durante más de 100 años, los antropólogos han usado una técnica llamada “observación participante” para averiguar cómo es realmente la vida en las pequeñas comunidades. Desde las Islas Trobriand hasta Nuevo México, ésta ha sido la norma de oro de la investigación etnográfica. En los últimos años, los expertos en el desarrollo han intentado usar el método, a menudo sin entenderlo, por ejemplo, invitando la gente local a talleres.

Usar la observación participante significa, idealmente, participar en lo que hace la gente (jardinería, bailes, celebración de ceremonias): observar todo el tiempo y, tarde o temprano, tomar notas. Luego, mágicamente los antropólogos se borran a sí mismos del texto final.

Como decía Paul en un blog reciente (Mother and calf), cuando trabajamos en la filmación de un video, él y yo solemos quedarnos detrás de la cámara mientras Marcella filma. Quedarse fuera de la toma a menudo significa no unirse a la gente en sus actividades, pero recientemente nos dimos el lujo de salir en la foto.

Los alumnos y profesores de la escuela Tres de Mayo de Huayllacayán, Huánuco, Perú, estaban sembrando un jardín. No estaban del todo preparados para sembrarlo, ya que sólo habían reabierto el colegio (tras el cierre de Covid) dos meses antes, y acababan de dedicar algo de energía a su feria de agrobiodiversidad, sobre la que escribimos recientemente (Una buena escuela).

Pero a las 8 de la mañana del 5 de mayo, los alumnos y los profesores estaban metidos a preparar un gran huerto. Paul lo calculó en 75 metros cuadrados (el tamaño de un césped grande en un barrio caro). El profesor, el Sr. Serafín, cantaba pequeñas canciones y animaba a los niños con gritos chistosos. Lleva un tiempo plantar un jardín tan grande, incluso con 20 personas ayudando, así que Paul y yo decidimos que podríamos ayudar, y que estaríamos lo suficientemente repartidos como para que Marcella aún pudiera editarnos fuera de las imágenes finales para nuestro vídeo.

A Paul y a mí nos gusta la jardinería, así que él cogió una picota y empezó a remover la tierra, haciendo un buen trabajo. Paul movía la tierra rápidamente. Entonces se unió uno de los padres, y sin decir una palabra, le quedó claro a Paul que, con ciertos pequeños movimientos del pico, el trabajo se podía hacer más rápido y con menos esfuerzo.

Otro padre agricultor cogió una chaquitaclla, e impresionó a Paul con el tamaño de los trozos de tierra que desprendía rápidamente de la superficie de tierra seca. Gran parte del conocimiento local es así. Sólo se puede apreciar si se participa en él. No puedes limitarte a hablar de ello, porque no siempre sabes lo que la gente quiere decir hasta que trabajas con ellos.

Yo también colaboré. Más tarde, una de las profesoras me dijo: “Estás cubierto de tierra”, como si reprochara a un niño. La gente del campo sabe cómo trabajar todo el día sin ensuciar completamente la ropa.

En dos horas, el huerto estaba preparado, y el repollo, la lechuga y el brócoli se habían sembrado y se estaban regando suavemente. Los niños no sólo habían aprendido a sembrar un huerto, para ser autosuficientes y comer sano, sino que también habían visto que los verdaderos expertos eran sus propios padres, que sabían más que los profesores o el equipo de filmación.

Cuando los forasteros hacen que la población rural local “participe” en actividades desconocidas (que a menudo implican escribir o dibujar), los lugareños pueden parecer un poco incómodos. Pero cuando nosotros participamos en sus actividades de ellos, llegamos a apreciar lo competentes que es la gente rural.

Antes en el blog de Agro-Insight

The school garden

La chaquitaclla

Agradecimiento

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos, incluso este con la escuela, fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Dante Flores del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) y a Aldo Cruz del Centro de Investigaciones de Zonas Áridas (CIZA) por presentarnos a la comunidad y por compartir su conocimiento con nosotros.

A better way to make holes June 12th, 2022 by

Vea la versión en español a continuación

Eleven heads think better than one, as I saw recently in the northern Andes. While filming a video with Paul and Marcella, local people in Ancash, Peru were telling us that they plant pasture seed by “making a hole” and sprinkling in some grass seed and a bit of composted manure. It sounded pretty mundane until I saw someone do it.

Local livestock owners, Feliciano Cruz and Estela Balabarca, took us to see them plant grass in their pasture. Don Feliciano grabbed what looked like a pick, swung it into the ground and pulled up a perfect, fist-sized plug of sod. With a practiced hand, he moved quickly across the pasture, swinging his pick, with lumps of sod flying over his shoulder. In a second or two he could make a perfect, round hole about three inches deep (10 cm).

Doña Estela sprinkled some dry manure into the hole, and added a bit of rye grass seed she had harvested herself, and that was it. The seed wasn’t buried, but enough earth fell in from the sides of the hole to gently cover it.

When the seed sprouts at the bottom of its little hole, it is protected from the wind and animals, but will let in the rain water. Don Feliciano calls his invention the sacabocada (bite-taker), because it takes little bites out of the soil. He designed it to have a way to plant improved fodder grass without plowing the soil.

In a previous blog (The committee of the commons) I mentioned the CIAL, a committee for local, farmer experimenters. I asked don Feliciano how he invented the bite-taker. He said that in the CIAL, they realized that they need to avoid plowing, to conserve the soil. So, they designed a tool, based on the pick, but it made a big crack in the earth, and it did not release the clod. So the CIAL members kept talking about how to improve the bite-taker.

Don Feliciano said these discussions were “almost like a game,” until they came up with the idea of welding a short tube to a pick head. That design worked. The CIAL got the municipality to fund them to make 25 copies for 25 soles (about $6) each. Don Feliciano is not sure how many people use the bite-taker, but we did hear about the technique from at least one other community member.

The CIAL itself was an innovation, created by a team in Colombia, to bring together farmers and agronomists to dream up fresh ideas. The CIAL reached this corner of Peru through Vidal Rondán, an adult educator who read about the farmer committee, and contacted its creators for advice. He organized several of the CIALs. Nearly 25 years later, this community of farmers in the northern Peruvian Andes is still using the CIALs as a way to bring people together to stimulate creative thought.

In agricultural development, useful ideas, like CIALs, tend to blossom and then die, instead of evolving. This is partly because it is more rewarding to think of new tools and give them cool names than to tinker with an old concept. Like the bite-taker, the CIAL may have deserved a wider application than it got. But then, the bite-taker and the CIAL are both still available to be dusted off, or to provide inspiration for the next Big Idea.

Related Agro-Insight blogs

The committee of the commons

Moveable pasture

Further reading

Ashby, Jacqueline Anne 2000 Investing in farmers as researchers: Experience with local agricultural research committees in Latin America. Cali, Colombia: CIAT.

Video on another idea for research in rural communities

Succeed with seeds

Acknowledgements

The visit to Peru to film various farmer-to-farmer training videos with farmers like don Feliciano was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. Thanks to Vidal Rondán of the Mountain Institute for introducing us to the community.

MEJORES AGUJEROS PARA SEMBRAR PASTO

Jeff Bentley, 12 de junio del 2023

Once cabezas piensan mejor que una, como confirmé hace poco en el norte de los Andes. Mientras grabábamos un video con Paul y Marcella, la gente de Ancash (Perú) nos contaba que ellos sembraban los pastos “haciendo un hueco” y echando algunas semillas de pasto y un poco de estiércol compostado. Sonaba bastante mundano hasta que vi a alguien hacerlo.

Los ganaderos locales, Feliciano Cruz y Estela Balabarca, nos llevaron a ver cómo sembraban el pasto. Don Feliciano agarró lo que parecía una picota, la clavó en la tierra y sacó un tapón de césped, del tamaño de un puño. Con una mano experta, se movió rápidamente sobre el pasto, moviendo la picota de arriba para abajo, con trozos de césped volando sobre su hombro. En un segundo o dos pudo hacer un agujero perfecto y redondo de unos 10 cm de profundidad.

Doña Estela esparció un poco de estiércol seco en el agujero y añadió un poco de semilla de ray gras que ella misma había cosechado, y eso fue todo. La semilla no se enterró, pero cayó suficiente tierra por los lados del agujero para cubrirla ligeramente.

Cuando la semilla brota en el fondo de su agujerito, queda protegida del viento y de los animales, pero deja entrar el agua de la lluvia. Don Feliciano llama a su invento la sacabocada, porque saca pequeñas bocadas de la tierra. Lo diseñó para poder sembrar pasto forrajero mejorado sin arar la tierra.

En un blog anterior (Comité campesino) mencioné el CIAL, un comité de experimentadores locales y campesinos. Le pregunté a don Feliciano cómo había inventado la sacabocada. Me dijo que en el CIAL se dieron cuenta de que necesitaban evitar arar el suelo, para conservarlo. Así que diseñaron una herramienta, basada en el pico, pero que hacía una gran grieta en la tierra, y no soltaba el terrón. Así que los miembros del CIAL siguieron hablando de cómo mejorar la sacabocada.

Don Feliciano dijo que estas discusiones eran “casi como un juego”, hasta que se les ocurrió soldar un tubo corto a la cabeza de la picota. Ese diseño funcionó. El CIAL consiguió que la municipalidad les financiara la fabricación de 25 ejemplares por 25 soles (unos 6 dólares) cada uno. Don Feliciano no está seguro de cuántas personas usan la sacabocada, pero nos enteramos de la técnica por al menos otro miembro de la comunidad.

El CIAL en sí mismo fue una innovación, creada por un equipo de Colombia, para reunir a agricultores y agrónomos con el fin de experimentar con nuevas ideas. El CIAL llegó a este rincón de Perú a través de Vidal Rondán, un educador de adultos que leyó sobre el comité de agricultores y se puso en contacto con sus creadores para pedirles consejo. Él organizó varios de los CIALes. Casi 25 años después, esta comunidad de agricultores del norte de los Andes peruanos sigue usando los CIALes como forma de reunir a la gente para estimular el pensamiento creativo.

En el desarrollo agrícola, las ideas útiles, como los CIAL, tienden a florecer y luego morir, en vez de evolucionarse. Esto se debe, en parte, a que es más gratificante pensar en nuevas herramientas y darles nombres atractivos que retocar un concepto antiguo. Al igual que la sacabocada, el CIAL podría haber merecido una aplicación más amplia de la que tuvo. Pero tanto la sacabocada como el CIAL siguen estando disponibles para ser desempolvados, o para servir de inspiración para la próxima Gran Idea.

Otros blogs de Agro-Insight

Comité campesino

Pasto movible

Lectura adicional

Ashby, Jacqueline A., Ann R. Braun, Teresa Gracia, M. D. P. Guerrero, Luis Alfredo Hernández Romero, Carlos Arturo Quirós Torres, y J. A. Roa. 2001.La comunidad se organiza para hacer investigación: experiencias de los comités de investigación agrícola local, CIAL en América Latina. CIAT: Cali, Colombia

Video sobre otra idea para investigación en comunidades

Succeed with seeds

Agradecimientos

Nuestra visita al Perú para filmar varios videos agricultor-a-agricultor con agricultoras como don Feliciano fue posible gracias al generoso apoyo del Programa Colaborativo de Investigación de Cultivos (CCRP) de la Fundación McKnight. Gracias a Vidal Rondán del Instituto Montaño por presentarnos a la comunidad.

 

 

 

Design by Olean webdesign