WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

The village hunter June 28th, 2020 by

Nederlandse versie hieronder

I recently ran into our village hunter, Pol Gielen, which is always a good occasion to get to know the village history a little better, and to learn about the changing challenges of hunters and farmers alike. In our village, Erpekom, in north eastern Belgium, with only 300 odd citizens, Pol Gielen is one of the two people allowed to hunt on the village grounds. The license has been passed on from generation to generation. While hunting in Europe is a centuries-old occupation, it has not always had the same social relevance.

The first hunting laws stem from the time of William the Conqueror, the Norman King who reigned England from 1066 until his death in 1087. A decade earlier, William allied himself with Flanders, now part of Belgium, by marrying Matilda, daughter of Count Baldwin of Flanders. William was a fervent hunter who loved being in the woods, observing animals, yet he despised the common people. A peasant caught hunting could be thrown into prison or, just as likely, publicly executed. For centuries to follow, hunting became a stylized pastime of the aristocracy.

In contemporary Europe, hunting is no longer confined to the rich. While hunting licenses are to ensure that only well-trained persons are allowed to hunt, the right to hunt is also linked to the duty to care for all animals listed in the hunting laws. For various species, such as deer, wild boars, hares and pheasants, hunters and authorities have to develop plans, detailing, how many animals may or must be killed during the hunting season. Some pest species, such as pigeons, can be shot with little restriction.

In an earlier blog, Bullets and birds, I wrote how pigeons can be a real challenge for organic farmers, who do not use seed that the factories coat with chemicals to repel birds, and how local hunters can come to the rescue if need be. My recent encounter with Pol, our village hunter, showed me how changing pesticide regulations in Europe continue to influence the relationships between hunters, farmers and the environment.

In 2018, the European Commission banned three neonicotinoids (synthetic nicotinoids, toxins originally derived from tobacco). The ban covers all field crops, because these pesticides harm domesticated honey bees and wild pollinators. Neonics, as they are commonly called, are often coated onto seeds to protect them from soil pests. These pesticides are systemic, meaning they spread through the plant’s tissue. The toxin eventually reaches pollen and nectar, where it harms pollinators. According to a study by Professor Dave Goulson in the UK, most seeds and flowers marketed as “bee-friendly” at garden centres, supermarkets and DIY centres, like Aldi and Homebase, are contaminated with systemic pesticides. In fact, in his study in 2017 70% of the plants contained neonics commonly including the ones banned for use on flowering crops by the EU. Birds, bees, butterflies, bats and mammals are indiscriminately poisoned when they forage on contaminated plants.

The dramatic decline of bees and other pollinators due to the use of neonics and other pesticides is threatening the sustainability of the global food supply. Of the 100 crop species that provide 90% of global food, 71 are pollinated by bees.

To further reduce the negative impact of agriculture on the environment, more restrictions have been imposed because of mounting evidence that pesticide-coated seed are also harmful to birds, including partridges, a favourite game bird for a thousand years that has now become a rarity. Apart from subsidies for installing and maintaining hedgerows around farmers’ fields to serve as food and nesting habitat for birds, the European Commission recently banned methiocarb, a toxic insecticide used as a bird repellent, often used to coat maize seed.

With the new EU regulations limiting seed coatings, conventional dairy farmers got worried that birds would damage their maize crop, and have begun looking for alternatives. That is the reason why one of our farmer neighbours decided to call upon Pol, the village hunter. It was on his way back from that farmer that I ran into Pol when he said: “Well, the farmer asked me to come and shoot pigeons, but I told him: ‘I would be happy to help you, but where do you want me to hide, you have removed all the hedges in your fields!’”

Regulations to curb the indiscriminate and dangerous use of pesticides on seed and in fields must go hand in hand with other measures, such as promoting hedgerows that fulfil important ecological functions for birds and pollinators. Also, environmentally-friendly alternatives could be further investigated and promoted. Green, innovative technologies, such as clay coating, is likely to become increasingly important. Clay is perceived by insects and birds as soil and offers a natural protection of the seeds. The clay can even be enriched with other natural additives to repel birds and insects.

Hunting has come a long way in the past 1,000 years. No longer the pastime of kings, hunting can be part of an enlightened programme to manage bird pests, without the use of chemicals, while saving the bees.

Further reading

Goulson, Dave. 2017. Pesticides in “Bee-Friendly” flowers. www.sussex.ac.uk/lifesci/goulsonlab/blog/bee-friendly-flowers. Original research describing in detail the pesticides was published in the journal Environmental Pollution, May 2017 and can be found here: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117305158  

Malone, Katy. 2018. Beeware! ‘Bee-friendly’ garden plants can contain bee-harming chemicals. https://www.bumblebeeconservation.org/beeware-bee-friendly-garden-plants-can-contain-bee-harming-chemicals/

Stokstad, Erik. 2018. European Union expands ban of three neonicotinoid pesticides. Science, April 27.

The European Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Related blogs

Bullets and birds

Banana birds in the bean patch

Birds: farmers’ blessing or curse

From Uniformity to Diversity

The bird cliffs

Related videos

Managing birds in climbing beans

Soya sowing density (this video talks about hunters providing services to farmers in Benin)

 

De dorpsjager

Onlangs kwam ik onze dorpsjager Pol Gielen tegen, wat altijd een goede gelegenheid is om de dorpsgeschiedenis wat beter te leren kennen, en om meer te weten te komen over de veranderende uitdagingen van zowel jagers als boeren. In ons dorp, Erpekom, in het noordoosten van België, met slechts een kleine 300 inwoners, is Pol Gielen een van de twee mensen die op het dorpsterrein mogen jagen. De vergunning is van generatie op generatie doorgegeven. Hoewel de jacht in Europa een eeuwenoude bezigheid is, heeft zij niet altijd dezelfde sociale relevantie gehad.

De eerste jachtwetten stammen uit de tijd van Willem de Veroveraar, de Normandische koning die Engeland regeerde van 1066 tot aan zijn dood in 1087. Een decennium eerder verbond Willem zich met Vlaanderen, dat nu deel uitmaakt van België, door te trouwen met Matilda, de dochter van graaf Baldwin van Vlaanderen. Willem was een fervent jager die graag tijd in de bossen spendeerde om dieren te observeren, maar hij verachtte het gewone volk. Een boer die op de jacht werd betrapt, kon in de gevangenis worden gegooid of, even waarschijnlijk, publiekelijk worden terechtgesteld. Eeuwenlang werd de jacht een gestileerd tijdverdrijf van de aristocratie.

In het Europa van vandaag is de jacht niet langer voorbehouden aan de rijken. Hoewel jachtvergunningen ervoor moeten zorgen dat alleen goed opgeleide personen mogen jagen, is het recht om te jagen ook gekoppeld aan de plicht om zorg te dragen voor alle dieren die in de jachtwetten worden genoemd. Voor verschillende diersoorten, zoals herten, wilde zwijnen, hazen en fazanten, moeten jagers en autoriteiten plannen opstellen, waarin gedetailleerd wordt aangegeven hoeveel dieren tijdens het jachtseizoen mogen of moeten worden gedood. Sommige plaagdieren, zoals duiven, mogen zonder veel beperkingen worden afgeschoten.

In een eerdere blog, Kogels en vogels, schreef ik hoe duiven een echte uitdaging kunnen zijn voor biologische boeren, die geen zaad gebruiken dat in fabrieken gecoat werd met chemicaliën om vogels te verjagen, en hoe lokale jagers te hulp kunnen schieten als dat nodig is. Mijn recente ontmoeting met Pol, onze dorpsjager, liet me zien hoe de veranderende regelgeving voor pesticiden in Europa de relaties tussen jagers, boeren en het milieu blijft beïnvloeden.

In 2018 verbood de Europese Commissie drie neonicotinoïden (synthetische nicotinoïden, gifstoffen die oorspronkelijk uit tabak worden gewonnen). Het verbod geldt voor alle akkergewassen, omdat deze pesticiden schade toebrengen aan gedomesticeerde honingbijen en wilde bestuivers. Neonics, zoals ze gewoonlijk worden genoemd, worden vaak op zaden aangebracht om ze tegen bodemplagen te beschermen. Deze pesticiden zijn systemisch, wat betekent dat ze zich door het weefsel van de plant verspreiden. Het gif komt uiteindelijk terecht in stuifmeel en nectar, waar het bestuivers schaadt. Volgens een studie van professor Dave Goulson in het Verenigd Koninkrijk zijn de meeste zaden en bloemen die in tuincentra, supermarkten en doe-het-zelfcentra, zoals Aldi en Homebase, als “bij-vriendelijk” op de markt worden gebracht, verontreinigd met systemische bestrijdingsmiddelen. Bij zijn onderzoek in 2017 bevatte 70% van de planten neonics, waaronder de neonics die door de EU zijn verboden voor gebruik op bloeiende gewassen. Vogels, bijen, vlinders, vleermuizen en zoogdieren worden zonder onderscheid vergiftigd wanneer ze foerageren op besmette planten.

De dramatische achteruitgang van bijen en andere bestuivers als gevolg van het gebruik van neonics en andere pesticiden vormt een bedreiging voor de wereldwijde voedselvoorziening. Van de 100 gewassoorten die samen 90% van het wereldvoedsel leveren, worden er 71 door bijen bestoven.

Om de negatieve impact van de landbouw op het milieu verder terug te dringen, zijn er meer beperkingen opgelegd omdat er steeds meer bewijzen zijn dat met pesticiden bedekt zaad ook schadelijk is voor vogels. Afgezien van subsidies voor de aanleg en het onderhoud van heggen rond de akkers van de landbouwers die als voedsel- en nestgelegenheid voor vogels dienen, heeft de Europese Commissie onlangs methiocarb verboden, een giftig insecticide dat als vogelafweermiddel wordt gebruikt en vaak wordt gebruikt om maïszaad te coaten.

Nu de nieuwe EU-regelgeving de zaadcoating aan banden legt, maken conventionele melkveehouders zich zorgen dat vogels hun maïsgewas zullen beschadigen, en zijn ze op zoek gegaan naar alternatieven. Dat is de reden waarom een van onze boerenburen besloot een beroep te doen op Pol, de dorpsjager. Het was op de terugweg van die boer dat ik Pol tegenkwam toen hij zei: “Nou, de boer vroeg me om duiven te komen schieten, maar ik zei hem: ‘Ik wil je best helpen, maar waar wil je dat ik me verstop, je hebt alle heggen op je velden weggehaald!'”

Regelgeving om het lukrake en gevaarlijke gebruik van pesticiden op zaaigoed en op akkers aan banden te leggen, moet hand in hand gaan met andere maatregelen, zoals het bevorderen van heggen die belangrijke ecologische functies vervullen voor vogels en bestuivers. Ook milieuvriendelijke, innovatieve technologieën, zoals het coaten van zaad met klei, zullen waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Klei wordt door insecten en vogels als aarde beschouwd en biedt een natuurlijke bescherming van de zaden. De klei kan zelfs worden verrijkt met andere natuurlijke additieven om vogels en insecten af te weren.

De jacht heeft in de afgelopen 1000 jaar een lange weg afgelegd. De jacht is niet langer het tijdverdrijf van koningen, maar kan deel uitmaken van een programma om vogelplagen te beheersen, zonder gebruik te maken van chemicaliën, en tegelijk de bijen te redden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Design by Olean webdesign