WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

The next generation of farmers March 28th, 2021 by

Nederlandse versie hieronder

Whether in Europe or in the global South, young farmers, unless they are born into a farm family, often lack three key things: land, finance and knowledge. But a new breed of farmers has risen, fuelled by passion to produce food in a healthy way, free from agrochemicals. Their journeys are often difficult, but with support from the community and by helping each other, they are heading towards a fairer and brighter future, as I learned this week on a revealing road trip.

Recently, I joined my farmer friends Johan Hons and Vera Kuijpers on their weekly trip to deliver and buy organic produce from wholesalers and fellow farmers to stock up their farm shop that opens from Friday afternoon until Saturday noon. Johan and Vera have been pioneer organic farmers in north-eastern Belgium.

“When we started some 30 years ago, it was just us and one other family who had a basic food packaging machine. Whenever needed, we could use their machine,” Johan said. In the meantime, the number of organic farmers has grown, and an amazing informal network is coming to life.

The back of the van is loaded with freshly harvested potatoes, a few crates of cabbages and leek seedlings that Johan and Vera had reared for the new season. Having left their farm before 6 am, by 8 o’clock we finished our first delivery. Biofresh, a main organic retailer, bought their potatoes. At the same time, we collect the produce they had ordered online a few days earlier. Vera guides me through the warehouse, explaining how the whole system works.

I see crates of organic pineapples from Côte d’Ivoire, bright mangoes from Ghana, ginger from Peru, fava beans, artichokes and oranges from Italy, and various local products, including their potatoes, amongst other things.

“At first, our name was mentioned on the label,” Vera says, “but they have now replaced our name with a number, so people no longer know who has produced them. I think it is to protect themselves from their competitors.” This may well be the case, but as we continue our road trip it dawns on me that the effectiveness of this strategy may only be short-lived.

As we load the van in the parking lot, Floriaan D’Hulster, a young fellow organic farmer whom we had met indoors 10 minutes earlier arrives. He has come to buy Johan and Vera’s crates of cabbages and hands over a little carton box. My curiosity triggered, Johan proudly opens it and shows little seed packages.

“This is from our group of farmers with whom we started to produce vegetable seed. The seed has been cleaned, nicely labelled and packaged at the premises of Akelei, the organic farm where Floriaan works, and will be available in our farm shop as of tomorrow,” Johan smiles. Their non-profit association “Vitale Rassen” was formalised in 2019 and regroups organic farmers across Flanders who produce seed under EU organic standards.

On to the next destination. Like Biofresh, Sinature is a wholesaler, but they also have their own greenhouses behind their warehouse. “We like to buy as much locally produced food as possible,” Vera says, “as that is in line with our philosophy and many clients also ask me about this.”

As we walk through the warehouse, Vera carefully goes over various lists. I learn that they are at the same time buying produce for other fellow farmers. “Many of us have started to sell our produce ourselves directly to consumers, whether at farm markets or farm shops,” Vera says, “and it is good to be able to offer clients a rich diversity of food on top of your own produce. As we have a van and a trailer, we provide this service to our fellow farmers against a small fee to cover our costs.”

At Bernd Vandersmissen’s farm I am excited to see how even in greenhouses, they successfully integrate crops and livestock. Two pigs are happily sleeping under a trailer in an area secured by a temporary electric fence. While the pigs feed on the green manure (a mixture of rye and phacelia), they keep the soil loose and fertile.

Many of the new generation of farmers have managed one way or the other to secure some land. To gain knowledge and become professional growers, the non-profit organisation Landwijzer has been offering both short and two-year long courses on organic and biodynamic farming for the past 20 years.

The remainder of the day we make various stops to buy and deliver fresh produce at some inspiring farms. As Johan and Vera are pioneers, they know everyone involved in the organic food system. Many of the new generation of farmers have also done their internship with them as part of their Landwijzer course, so they have a strong bond. By providing this weekly service, they also get a chance to chat with their colleagues and exchange ideas and recent news.

When I ask Johan how the new generation of farmers is coping with the purchasing power of large buyers that push down prices, he explains that price formation and market diversification are key aspects covered in the courses offered by Landwijzer.

A few days earlier I had an online meeting with one of the coordinators of the Fairtrade Producers’ Organisation from Latin America. To secure a living income, cocoa and coffee growers are also forced to increasingly look at income and market diversification. While the food industry may gradually come to realize that paying a fair price for food is needed to keep farmers in business, it is reassuring to see that farmers continue to innovate by pro-actively strengthening ties between themselves and the community of consumers. Belonging to a network may make a vital difference for new farmers, who often lack land and a family connection to agriculture.

Related blogs

Grocery shops and farm shops

Forgotten vegetables

Marketing something nice

Inspiring platforms

Access Agriculture: hosts over 220 training videos in over 85 languages. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment with new ideas.

EcoAgtube: a new social media platform where anyone can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

 

De volgende generatie boeren

Of ze nu in Europa of in het Zuiden zijn geboren, het ontbreekt jonge boeren, tenzij ze in een boerenfamilie zijn geboren, vaak aan drie belangrijke dingen: land, financiën en kennis. Maar er is een nieuwe generatie boeren opgestaan, gedreven door de passie om op een gezonde manier voedsel te produceren, vrij van landbouwchemicaliën. Hun reis is vaak moeilijk, maar met steun van de gemeenschap en door elkaar te helpen, zijn ze op weg naar een eerlijkere en mooiere toekomst, zoals ik deze week leerde tijdens een onthullende road trip.

Onlangs vergezelde ik mijn boerenvrienden Johan Hons en Vera Kuijpers op hun wekelijkse reis om biologische producten te leveren en te kopen van groothandelaars en collega-boeren om hun boerderijwinkel te bevoorraden die open is van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag. Johan en Vera zijn pioniers op het gebied van biologische landbouw in het noordoosten van België. “Toen we zo’n 30 jaar geleden begonnen, waren we alleen met één andere familie die een basisverpakkingsmachine voor levensmiddelen had. Als het nodig was, konden we hun machine gebruiken,” zei Johan. Intussen is het aantal biologische boeren gegroeid en is er een geweldig informeel netwerk ontstaan.

De achterbak van het busje is volgeladen met vers geoogste aardappelen, een paar kratten kool en prei-zaailingen die Johan en Vera hadden opgekweekt voor het nieuwe seizoen. We zijn al voor 6 uur vertrokken van hun boerderij en tegen 8 uur zijn we klaar met onze eerste levering. Biofresh, een belangrijke biologische detailhandelaar, kocht hun aardappelen. Tegelijkertijd halen we de producten op die ze een paar dagen eerder online hadden besteld. Vera leidt me door het magazijn en legt uit hoe het hele systeem werkt.

Ik zie kratten met biologische ananassen uit Ivoorkust, mango’s uit Ghana, gember uit Peru, tuinbonen, artisjokken en sinaasappels uit Italië, en verschillende lokale producten, waaronder hun aardappelen. “In het begin stond onze naam op het etiket,” zegt Vera, “maar nu hebben ze onze naam vervangen door een nummer, zodat de mensen niet meer weten wie ze heeft geproduceerd. Ik denk dat het is om zichzelf te beschermen tegen hun concurrenten.” Dat kan wel zo zijn, maar terwijl we onze reis voortzetten, dringt het tot me door dat de doeltreffendheid van deze strategie wel eens van korte duur zou kunnen zijn.

Terwijl we het busje inladen op de parkeerplaats, arriveert Floriaan D’Hulster, een jonge bio-boer die we 10 minuten eerder binnen hadden ontmoet. Hij is gekomen om de kratten kolen van Johan en Vera te kopen en overhandigt een kartonnen doosje. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, Johan maakt het trots open en laat kleine zaadverpakkingen zien. “Dit is van onze groep boeren met wie we begonnen zijn groentezaad te produceren. Het zaad is geschoond, mooi geëtiketteerd en verpakt op het terrein van Akelei, de biologische boerderij waar Floriaan werkt, en zal vanaf morgen verkrijgbaar zijn in onze boerderijwinkel”, lacht Johan. Hun vzw “Vitale Rassen” werd in 2019 geformaliseerd en groepeert bioboeren over heel Vlaanderen die zaaigoed produceren volgens de biologische normen van de EU.

Op naar de volgende bestemming. Net als Biofresh is Sinature een groothandel, maar ze hebben ook eigen kassen achter hun magazijn. “We kopen graag zoveel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel”, zegt Vera, “want dat ligt in de lijn van onze filosofie en veel klanten vragen me daar ook naar.”

Terwijl we door het magazijn lopen, neemt Vera zorgvuldig verschillende lijsten door. Ik leer dat ze tegelijkertijd producten inkopen voor andere collega-boeren. “Velen van ons zijn onze producten zelf rechtstreeks aan de consument gaan verkopen, op boerenmarkten of in boerderijwinkels”, vertelt Vera, “en het is goed om klanten naast je eigen producten ook een rijke diversiteit aan voedsel te kunnen bieden. Omdat we een bestelwagen en een aanhangwagen hebben, verlenen we deze service aan onze collega-boeren tegen een kleine vergoeding om onze kosten te dekken.”

Op de boerderij van Bernd Vandersmissen leer ik hoe ze zelfs in kassen met succes gewassen en vee integreren. Twee varkens slapen tevreden onder een trailer in een ruimte die beveiligd is met een tijdelijk elektrisch hek. Terwijl de varkens zich voeden met de groenbemesting (een mengsel van rogge en phacelia), houden ze de grond los en vruchtbaar.

Veel van de nieuwe generatie boeren zijn er op de een of andere manier in geslaagd om wat land in handen te krijgen. Om kennis op te doen en professionele telers te worden, biedt de vzw Landwijzer al 20 jaar zowel korte als tweejarige cursussen aan over biologische en biodynamische landbouw.

De rest van de dag maken we verschillende stops om verse producten te kopen en af te leveren bij enkele inspirerende boerderijen. Omdat Johan en Vera pioniers zijn, kennen ze iedereen die betrokken is bij het biologische voedselsysteem. Veel van de nieuwe generatie boeren hebben ook bij hen stage gelopen in het kader van hun Landwijzer opleiding, dus ze hebben een sterke band. Door deze wekelijkse service krijgen ze ook de kans om met hun collega’s bij te praten en ideeën en recent nieuws uit te wisselen.

Als ik Johan vraag hoe de nieuwe generatie boeren omgaat met de koopkracht van grote afnemers die de prijzen drukken, legt hij uit dat prijsvorming en marktdiversificatie belangrijke aspecten zijn die in de cursussen van Landwijzer aan de orde komen.

Een paar dagen eerder had ik een online-ontmoeting met een van de coördinatoren van de Fairtrade Producers’ Organisation uit Latijns-Amerika. Om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, worden ook cacao- en koffietelers gedwongen steeds meer te kijken naar inkomens- en marktdiversificatie. Terwijl de voedingsindustrie geleidelijk tot het inzicht komt dat het betalen van een eerlijke prijs voor voedsel nodig is om boeren in bedrijf te houden, is het geruststellend om te zien dat boeren blijven innoveren door pro-actief de banden tussen henzelf en de gemeenschap van consumenten aan te halen. Deel uitmaken van een netwerk kan een wezenlijk verschil maken voor nieuwe boeren, die vaak niet over land beschikken en geen familieband met de landbouw hebben.

2 thoughts on “The next generation of farmers

  1. Amid several odds for youth to get engaged in farming, Organic agriculture appears a lot promishing… its catching up everywhere in the world… this blog truly proves this!

  2. Interesting read. Thanks for sharing this and making the link between Belgium and other global organic farming communities.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Design by Olean webdesign