WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Iron for organic pigs May 16th, 2021 by

Nederlandse versie volgt hieronder.

Organic agriculture is on the rise, but as the sector grows and more farmers convert from conventional to organic farming, regulations are continuously fine-tuned. Finding a balance between animal welfare and the heavy debt burden many conventional farmers have due to past investments in modern pig houses is a delicate exercise, as I recently learned from my friend, Johan Hons, a long-time organic farmer in north-eastern Belgium.

“When some 40 years ago a neighbour farmer offered to let me use one of his vacant stables, I bought my first Piétrain pigs (a Belgian breed of pig) and started rearing. In those early years, I always supplemented iron. A few years later, Vera and I were able to start our own farm. We were convinced that organic farming was the only way food should be produced, so I gave my pigs the space to roam around in the field. Ever since then, they never needed any iron injections and they never got sick,” Johan says.

Iron is an essential mineral for all livestock, especially for piglets. Iron-deficient piglets will suffer from anaemia: they will remain pale, stunted, have chronic diarrhoea and if left untreated they will die. Worldwide, piglets are commonly injected with a 200 milligram dose of iron a few days after birth. Although this intramuscular injection is effective against anaemia, it is very stressful to the piglets.

In a natural environment a sow acquires enough iron from the soil during rooting behaviour, which she passes on to the suckling piglets through her milk. But most pigs in conventional farming in Belgium are raised on slatted floors and have no access to soil. Sows only have enough iron reserves for their first litter. Piglets of the second and third litter would already have a shortage of iron and become sick, unless given supplements.

Under Belgian regulations, organic meat pigs are allowed only one medical treatment for whatever illness. If a second treatment is given, pigs can only be sold in the conventional circuit and hence farmers do not get a premium price. With more conventional farmers eager to convert to organic to earn a higher income, members of Bioforum, the Belgian multi-stakeholder platform for organic agriculture, requested the regulatory authorities whether iron injections could be considered as a non-medical treatment.

As a member of Bioforum, Johan suggested an alternative: “When the sow delivers in the sty, I daily give her piglets a few handfuls of soil from the moment they are one week old. I put it out of reach of the sow, otherwise she would eat it, and continue doing so until the piglets are a few weeks old and allowed outside. Just like human babies, the piglets have a curious nature and by giving them early access to soil, they immediately build up their iron stores and immunity.”

For Johan caring for animals is knowing what they need and providing them with all the comfort throughout their life. This starts at birth-giving.

However, his suggestion initially got a cold reception at the forum, whose members also includes retailers. Most farmers who want to convert to organic do not have the possibility of letting their pigs roam on the land, showing the dire realities of conventional farms in Belgium, where concrete is more abundant around the pig houses than soil.

And however creative they found Johan’s suggestion to provide piglets with soil in the stables, this was not considered a feasible option. Conventional farmers have invested heavily in modern pig houses with slatted floors and automated manure removal systems and bringing in soil would obstruct the system. Adjusting such houses to cater for organic farming is an expense few farmers are willing to make.

Belgian authorities decided that, because of lack of commercial alternatives to iron injections, they would be temporarily accepted in organic agriculture, on the condition that the iron formulation is not mixed with antibiotics.

A sustainable food system is at the heart of the European Green Deal. As the European Commission has set a target under its farm to fork strategy to have 25% of the land under organic agriculture by 2030, it will need to reflect on how far the regulations for organic agriculture can be stretched, as well as on possible measures to support farmers to convert.

If left to the pigs to decide, they would surely opt for more time outdoors and less concrete around their houses, not a tweak in the regulations to declassify iron injection as a medical treatment.

Related blogs

Against or with nature

Smelling is believing

Mobile slaughterhouses

Five heads think better than one

Asking about cows

Kicking the antibiotic habit

Big chicken, little chicken

Related video

Housing for pigs

Inspiring platforms

Access Agriculture: hosts over 220 training videos in over 85 languages on a diversity of crops and livestock, sustainable soil and water management, basic food processing, etc. Each video describes underlying principles, as such encouraging people to experiment with new ideas.

EcoAgtube: a new social media platform where anyone from across the globe can upload their own videos related to natural farming and circular economy.

 

Ijzer voor biovarkens

Paul Van Mele 16 maart, 2021

De biologische landbouw is in opkomst, en naarmate de sector groeit en meer boeren overschakelen van conventionele op biologische landbouw, wordt de regelgeving voortdurend bijgeschaafd. Het vinden van een evenwicht tussen dierenwelzijn en de zware schuldenlast die veel conventionele boeren hebben door investeringen in moderne varkensstallen in het verleden, is een delicate oefening, zoals ik onlangs vernam van mijn vriend Johan Hons, een bioboer die al lang in het noordoosten van België werkt.

“Toen ik zo’n 40 jaar geleden van een boer uit de buurt een van zijn leegstaande stallen mocht gebruiken, kocht ik mijn eerste Piétrain-varkens (een Belgisch varkensras) en begon ik met de opfok. In die beginjaren heb ik altijd ijzer bijgevoerd. Een paar jaar later konden Vera en ik onze eigen boerderij beginnen. We waren ervan overtuigd dat biologische landbouw de enige manier was om voedsel te produceren, dus gaf ik mijn varkens de ruimte om in het veld rond te lopen. Sindsdien hebben ze nooit meer ijzerinjecties nodig gehad en zijn ze nooit ziek geworden,” vertelt Johan.

IJzer is een essentieel mineraal voor alle vee, vooral voor biggen. Biggen met een ijzertekort lijden aan bloedarmoede: ze blijven bleek, hebben groeiachterstand, chronische diarree en als ze niet behandeld worden, gaan ze dood. Wereldwijd worden biggen enkele dagen na de geboorte geïnjecteerd met een dosis ijzer van 200 milligram. Hoewel deze intramusculaire injectie doeltreffend is tegen bloedarmoede, is zij zeer stresserend voor de biggen.

In een natuurlijke omgeving verwerft een zeug tijdens het wroetgedrag voldoende ijzer uit de bodem, dat ze via haar melk doorgeeft aan de zogende biggen. Maar de meeste varkens in de conventionele landbouw in België worden gehouden op roostervloeren en hebben geen toegang tot de bodem. Zeugen beschikken slechts over voldoende ijzerreserves voor hun eerste worp. Biggen van de tweede en derde worp zouden al een ijzertekort hebben en ziek worden, tenzij ze supplementen krijgen.

Volgens de Belgische regelgeving mogen biologische vleesvarkens slechts één medische behandeling krijgen voor welke ziekte dan ook. Als een tweede behandeling wordt gegeven, kunnen de varkens alleen in het conventionele circuit worden verkocht en krijgen de boeren dus geen extra prijs. Nu steeds meer conventionele boeren willen omschakelen naar biologische landbouw om een hoger inkomen te verdienen, hebben leden van Bioforum, het Belgische multi-stakeholderplatform voor biologische landbouw, de regelgevende instanties gevraagd of ijzerinjecties kunnen worden beschouwd als een niet-medische behandeling.

Als lid van Bioforum stelde Johan een alternatief voor: “Als de zeug in de stal bevalt, geef ik haar biggen dagelijks een paar handjes grond vanaf het moment dat ze een week oud zijn. Ik leg het buiten bereik van de zeug, anders eet ze het op, en blijf dat doen tot de biggen een paar weken oud zijn en naar buiten mogen. Net als mensenbaby’s hebben de biggen een nieuwsgierige aard en door ze vroeg toegang te geven tot aarde, bouwen ze meteen hun ijzerreserves en immuniteit op.”

Voor Johan is zorgen voor dieren weten wat ze nodig hebben en ze hun leven lang alle comfort bieden. Dat begint al bij de geboorte.

Maar zijn suggestie kreeg aanvankelijk een kille ontvangst op het forum, waar ook detailhandelaren lid van zijn. De meeste boeren die willen omschakelen naar biologisch hebben niet de mogelijkheid om hun varkens op het land te laten rondlopen, wat de schrijnende realiteit laat zien van conventionele boerderijen in België, waar rond de varkensstallen meer beton dan grond te vinden is. En hoe creatief ze Johan’s suggestie ook vonden om biggen in de stallen van grond te voorzien, dit werd niet als een haalbare optie beschouwd. Conventionele boeren hebben zwaar geïnvesteerd in moderne varkensstallen met roostervloeren en geautomatiseerde mestafvoersystemen en het binnenbrengen van grond zou het systeem hinderen. Aanpassing van dergelijke stallen aan de biologische landbouw is een uitgave die weinig boeren bereid zijn te doen.

De Belgische autoriteiten hebben besloten dat, bij gebrek aan commerciële alternatieven voor ijzerinjecties, deze tijdelijk in de biologische landbouw zullen worden aanvaard, op voorwaarde dat de ijzerformulering niet wordt gemengd met antibiotica.

Een duurzaam voedselsysteem staat centraal in de Europese Green Deal. Aangezien de Europese Commissie zich in het kader van haar strategie “van boer tot bord” ten doel heeft gesteld om tegen 2030 25% van het landbouwareaal in de biologische landbouw om te zetten, zal zij zich moeten beraden op de vraag hoe ver de regelgeving voor de biologische landbouw kan worden opgerekt en welke maatregelen kunnen worden genomen om de landbouwers te helpen zich om te schakelen.

Als het aan de varkens zou worden overgelaten om te beslissen, zouden zij zeker kiezen voor meer tijd buiten en minder beton rond hun huizen, en niet voor een aanpassing van de regelgeving om ijzerinjectie als een medische behandeling te deklasseren.

Gerelateerde blogs van Agro-Insight

Against or with nature

Smelling is believing

Mobile slaughterhouses

Five heads think better than one

Asking about cows

Kicking the antibiotic habit

Big chicken, little chicken

gerelateerde video

Housing for pigs

Inspirerende video platformen

Access Agriculture: bevat meer dan 220 trainingsvideo’s in meer dan 90 talen over een verscheidenheid aan gewassen en vee, duurzaam bodem- en waterbeheer, basisvoedselverwerking, enz. Elke video beschrijft de onderliggende principes en moedigt mensen zo aan om met nieuwe ideeën te experimenteren.

EcoAgtube: een nieuw social media platform waar iedereen van over de hele wereld zijn eigen video’s kan uploaden die gerelateerd zijn aan natuurlijke landbouw en circulaire economie.

One thought on “Iron for organic pigs

  1. In organic animal production systems, iron and methionin are two requirements which cause worries for pig farmers in particular. The alternative for iron as suggested in this blog would be wonderful for organic farmers across the world. We need to document such good practices more widely to support sustainable natural livestock systems.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Design by Olean webdesign