WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

When local authorities support agroecology February 27th, 2022 by

Nederlandse versie hieronder

While making a training video on agroecology markets with SWISSAID, Jeff, Marcella and I have the chance to meet the young, well-spoken, Leonardo Maroto, mayor of Pelileo, a city in the Ecuadoran Andes with a population of over 50,000. Together with three women who manage the association of agroecological producers, we are granted 30 minutes, which ends up becoming nearly an hour of inspiring interactions.

The initial agreement between the mayor’s office and the farmers’ association was signed by his predecessor, but when Leonardo Maroto explains his vision about why and how they support this initiative, it dawns on me that support for smallholder and indigenous farmers can be quite diverse.

For example, once a week the agroecological farmers hold a market. On Wednesday, the day before the fair, we witness the city’s fire brigade hosing down the covered market square. Some 16 women from the group have joined, as a minga, or communal work which is part of the Andean tradition. This minga is part of the agreement between the mayor’s office and the women’s association to jointly clean the marketplace twice a month.

One other commitment of the mayor’s office is that it has permanently assigned two technical staff to support the farmers in their fields with technical advice, while also checking to guard against the use of agrochemicals. While the technician visits a member’s farm, he is always joined by various other members of the group. This official control adds credibility to the participatory guarantee system or PGS: peer-control of organic production based on monitoring by the group members.

On Thursday, we visit the agroecological farmers’ market on Plaza 12 Noviembre, which lasts from 8 AM to noon. All tables are covered with a bright orange cloth and the farmers all wear a green apron. While staff of the mayor’s office provide all stands with biodegradable bags for consumers to carry their fresh produce, by 11 AM a band starts to play. Along with the permanent banners reminding shoppers of the agroecological market every Thursday, this is an entertaining way to further draw in customers.

It is a lively event and all the customers we talk to are pleased with this initiative that has been running for over a decade now. Local people say that there is a high rate of cancer and other diseases, which they attribute to the excessive use of pesticides on fruits and vegetables. The people visiting the farmers’ market are fully convinced of the need to eat healthy food that is produced without chemicals. They are ready to pay a little extra, and they are pleased with the support of the mayor’s office to make this happen.

The city government uses social media, TV, radio and print to further sensitise citizens of the need to eat healthy, local food, and to visit the various agroecological markets that are set up across the city.  Consumers can also register at the weekly market to take part in guided visits of the farms of some of the group members.

Helping consumers appreciate what it takes to produce healthy food and creating opportunities for consumers to interact with farmers directly, whether in the market or on their farms, cannot be left to farmers alone. Local authorities are indispensable for promoting healthy, local food cultures, as we have seen in this inspiring example of the city of Pelileo.

“Across the world, representatives of the cities and the towns should understand that it is the countryside that gives life to the city. So, one must understand that support for our farmers strengthens the local economy and that by strengthening the local economy, there is development and progress for the towns, and even more so if the products are organic.” We are glad that we were able to capture this powerful statement from Pelileo’s mayor on camera.

The video we filmed in Pelileo, “Creating Agroecological Markets” will be published in Spanish, English and other languages on the Access Agriculture video platform by May 2022. Hopefully it will help to inspire mayors across the world.

Related Agro-Insight blogs

Marketing as a performance

A market to nurture local food culture

Marketing something nice

Strawberry fields once again

Acknowledgements

The visit in Ecuador to film various farmer-to-farmer training videos, including the one on “Agroecological Fairs”, was made possible with the kind support of the Collaborative Crop Research Program (CCRP) of the McKnight Foundation. We thank SWISSAID for the tremendous support during our visit.

 

Wanneer lokale overheden agro-ecologie ondersteunen

Tijdens het maken van een trainingsvideo over agro-ecologie markten met SWISSAID, krijgen Jeff, Marcella en ik de kans om de jonge, welbespraakte Leonardo Maroto te ontmoeten, burgemeester van Pelileo, een stad in de Ecuadoraanse Andes met meer dan 50.000 inwoners. Samen met drie vrouwen die de vereniging van agro-ecologische producenten leiden, krijgen we 30 minuten, wat uiteindelijk bijna een uur van inspirerende interacties wordt.

De oorspronkelijke overeenkomst tussen het stadsbestuur en de boerenorganisatie is ondertekend door zijn voorganger, maar wanneer Leonardo Maroto zijn visie uiteenzet over waarom en hoe ze dit initiatief steunen, dringt het tot me door dat de steun voor kleine boeren en inheemse boeren heel divers kan zijn.

Zo houden de agro-ecologische boeren eens per week een markt. Op woensdag, de dag voor de kermis, zijn we getuige van het schoonspuiten van het overdekte marktplein door de brandweer van de stad. Een 16-tal vrouwen van de groep hebben zich er bij aangesloten, als minga, of gemeenschappelijk werk dat deel uitmaakt van de Andes-traditie. Deze minga maakt deel uit van de afspraak tussen het stadsbestuur en de vrouwenvereniging om twee keer per maand gezamenlijk het marktplein schoon te maken.

Een andere verbintenis van het stadsbestuur is dat het permanent twee technische medewerkers heeft aangesteld om de landbouwers op hun velden met technisch advies bij te staan, waarbij ook wordt gecontroleerd op het gebruik van landbouwchemicaliën. Wanneer de technicus de boerderij van een van de leden bezoekt, wordt hij altijd vergezeld door verschillende andere leden van de groep. Deze officiële controle maakt het participatief garantiesysteem of PGS geloofwaardiger: controle van de biologische productie door de leden van de groep.

Op donderdag bezoeken we de agroecologische markt op de Plaza 12 Noviembre, die duurt van 8 uur ‘s morgens tot 12 uur ‘s middags. Alle tafels zijn bedekt met een fel oranje doek en de boeren dragen allemaal een groene schort. Terwijl medewerkers van het stadsbestuur alle stands voorzien van biologisch afbreekbare zakken voor de consumenten om hun verse producten in mee te nemen, begint tegen 11 uur een band te spelen. Samen met de permanente banners die het winkelend publiek herinneren aan de agroecologische markt, is dit een leuke manier om nog meer klanten aan te trekken.

Het is een levendig evenement en alle klanten die we spreken zijn blij met dit initiatief dat nu al meer dan tien jaar loopt. Volgens de plaatselijke bevolking is er sprake van een hoog percentage kankergevallen en andere ziekten, die zij toeschrijven aan het buitensporige gebruik van bestrijdingsmiddelen op fruit en groenten. De mensen die de markt bezoeken zijn volledig overtuigd van de noodzaak om gezond voedsel te eten dat zonder chemicaliën is geproduceerd. Ze zijn bereid een beetje extra te betalen, en ze zijn blij met de steun van het stadsbestuur om dit mogelijk te maken.

Het stadsbestuur maakt gebruik van sociale media, tv, radio en gedrukte media om de burgers nog meer bewust te maken van de noodzaak om gezond, lokaal voedsel te eten, en om de verschillende agro-ecologische markten te bezoeken die overal in de stad zijn opgezet.  Consumenten kunnen zich ook inschrijven op de wekelijkse markt om deel te nemen aan geleide bezoeken aan de boerderijen van enkele van de groepsleden.

Consumenten bewust maken van wat er nodig is om gezond voedsel te produceren en mogelijkheden creëren voor consumenten om rechtstreeks in contact te treden met landbouwers, hetzij op de markt of op hun boerderij, kan niet aan landbouwers alleen worden overgelaten. Lokale overheden zijn onmisbaar voor het bevorderen van gezonde, lokale voedselculturen, zoals we hebben gezien in dit inspirerende voorbeeld van de stad Pelileo.

“Overal ter wereld moeten vertegenwoordigers van de steden en gemeenten begrijpen dat het het platteland is dat leven geeft aan de stad. Men moet dus begrijpen dat steun aan onze boeren de lokale economie versterkt en dat door het versterken van de lokale economie er ontwikkeling en vooruitgang is voor de steden, en nog meer als de producten biologisch zijn.” We zijn blij dat we deze krachtige uitspraak van de burgemeester van Pelileo op camera hebben kunnen vastleggen.

De video die we in Pelileo hebben gefilmd, “Creating Agroecological Fairs” zal in mei 2022 in het Spaans, Engels en andere talen worden gepubliceerd op het videoplatform Access Agriculture. Hopelijk zal het helpen om burgemeesters over de hele wereld te inspireren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Design by Olean webdesign