WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

Bullets and birds July 12th, 2015 by

Nederlandse versie hieronder

While chatting with Vera Kuijpers, to write our earlier blog story on Forgotten vegetables, I was reminded again that there were not only many crops of which we have forgotten the importance, but that farmers also often struggle with forgotten pests that have been neglected by formal research.

Vera took me on a tour on their organic farm “Het Eikelenhof” in the eastern part of Belgium, and we talked about the various things we saw. A line of 6-year old, blossoming apple trees mark the edge of the farm, while a nature reserve of woodlots and heath marks the far end. Each apple tree has a wooden pole next to its stem, with a rusted tin can on top of it.

“This is just like farmers in Africa do to protect their wood from infiltrating rain,” I said. By protecting the tip of the pole, the wood wouldn’t rot as fast.

“No,’ said Vera, “we use this to scare away mole rats who chew the roots of the apple trees. The mole rats don’t like the vibrations made by the empty cans in the wind, but it is not very effective. At times my husband Johan can easily lift up an apple tree. All the roots are gone.”

It immediately reminded me of a trip I had made to Uganda just a few weeks earlier, where bean farmers mentioned birds, rats and moles as their priority pests. So I asked Vera what other major pests she faced on her farm.

“Unlike other farms in this area, the seed we use has not been treated with chemicals. So, when the cabbage seedlings come up, we have a big problem with wood pigeons. We then call some of the local hunters who come and diagnose the damage. If they see it is pigeon damage, they will come and guard the crop in the early morning. When a flock of pigeons arrives they will shoot in the air to scar away the birds. And if the birds have the courage the return one more time, they will shoot a pigeon. After that, that flock will never come back again.”

The owners of the organic farm are good friends with all people in the community, and at times can rely on such needed services as the early morning hunters, who are sensitive enough to shoot just one bird.

Farmers across the world develop creative solutions to manage pests. Documenting these has been one of the passions of the Agro-Insight team.

While we train local partners to develop high quality videos with and for farmers, a large part of our efforts focuses on teaching our trainees to listen to farmers. An earlier video made by the Beninese NGO DEDRAS on soya tells a similar story of farmers engaging local hunters to protect their crop from rabbits.

The video made by DEDRAS can be seen on the Access Agriculture website and is called: Soya sowing density.

Related blogs

Banana birds in the bean patch

Birds: farmers’ blessing or curse

 

Kogels en vogels

Tijdens een gesprek met Vera Kuijpers, voor het schrijven van ons eerdere blogverhaal over Vergeten groenten, werd ik er weer eens aan herinnerd dat er niet alleen veel gewassen zijn waarvan we het belang zijn vergeten, maar dat boeren ook vaak worstelen met vergeten plagen die zijn verwaarloosd door formeel onderzoek.

Vera nam me mee op een rondleiding op hun biologische boerderij “Het Eikelenhof” in het oosten van België, en we spraken over de verschillende dingen die we zagen. Een rij 6 jaar oude, bloeiende appelbomen markeert de rand van de boerderij, terwijl een natuurreservaat van bosjes en heide het uiterste puntje markeert. Elke appelboom heeft een houten paal naast zijn stam, met een verroest blikje er bovenop.

“Dit is net zoals boeren in Afrika doen om hun hout te beschermen tegen binnendringende regen,” zei ik. Door de punt van de paal te beschermen, zou het hout niet zo snel rotten.

“Nee,” zei Vera, “we gebruiken dit om woelmuizen af te schrikken die op de wortels van de appelbomen kauwen. De woelmuizen houden niet van de trillingen die de lege blikjes in de wind maken, maar erg effectief is het niet. Soms kan mijn man Johan met gemak een appelboom optillen. Alle wortels zijn weg.”

Het deed me onmiddellijk denken aan een reis die ik een paar weken eerder naar Oeganda had gemaakt, waar bonenboeren vogels, ratten en mollen noemden als hun belangrijkste plagen. Dus vroeg ik Vera met welke andere grote plagen ze te maken had op haar boerderij.

“In tegenstelling tot andere boerderijen in dit gebied, is het zaad dat wij gebruiken niet behandeld met chemicaliën. Dus, wanneer de koolzaailingen opkomen, hebben we een groot probleem met houtduiven. We bellen dan enkele van de plaatselijke jagers die een diagnose komen stellen van de schade. Als ze zien dat het duivenschade is, komen ze ‘s morgens vroeg het gewas bewaken. Als er een zwerm duiven aankomt, schieten ze in de lucht om de vogels weg te jagen. En als de vogels de moed hebben om nog een keer terug te komen, zullen ze een duif doodschieten. Daarna zal die zwerm nooit meer terugkomen.”

De eigenaars van de biologische boerderij zijn goede vrienden met alle mensen in de gemeenschap, en kunnen soms een beroep doen op noodzakelijke diensten zoals de vroege ochtendjagers, die gevoelig genoeg zijn om slechts één vogel te schieten.

Boeren over de hele wereld ontwikkelen creatieve oplossingen om ongedierte te beheersen. Het documenteren hiervan is een van onze passies.

Terwijl we lokale partners trainen om kwalitatieve trainingsvideo’s te ontwikkelen met en voor boeren, is een groot deel van onze inspanningen erop gericht om onze trainees te leren naar boeren te luisteren. Een eerdere video over soja, gemaakt door de Beninese NGO DEDRAS, vertelt een soortgelijk verhaal over boeren die lokale jagers inschakelen om hun oogst te beschermen tegen konijnen.

De video is te zien op het Access Agriculture video platform: www.accessagriculture.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Design by Olean webdesign