WHO WE ARE SERVICES RESOURCES
Most recent stories ›
AgroInsight RSS feed
Blog

A love for nature March 19th, 2023 by

Nederlandse versie hieronder

When you ask 5-year-old kids what they want to be when they grow up, many respond veterinarian, pilot, football player, ballerina, or firefighter, depending on where in the world you ask the question. Fortunately, some also say they want to become a farmer, as a young father in Bangalore told me his inspiring story on my recent trip to India.

Naresh N.K. works as a senior administration assistant at the University of Trans-Disciplinary Health Sciences and Technology (TDU), a private university with a unique focus that I have never seen anywhere else in the world. TDU uses modern sciences such as ethnobotany, food technology, medical and veterinary sciences to optimally understand and integrate ancient Indian Ayurvedic wisdom into human and animal health practices, products and policies.

Naresh is involved in an Access Agriculture project, in collaboration with TDU, in which we assess the impact of some of our dairy farmer training videos, translated into the local Kannada language, on farmers’ knowledge and practices, and how this helps to promote natural livestock farming and reduce antibiotic residues in milk. When we meet Naresh in the canteen at 8.30 am, he spontaneously starts to talk about his earlier experiences with video.

‚ÄúDuring Covid, buying food at the market became expensive and one didn‚Äôt know what chemicals were sprayed on the crop. As I have farmer‚Äôs blood running through my veins, even though I moved to the city 20 years ago, I started looking up things on Youtube and began to grow organic food in pots on my terrace. Whenever I needed advice, I also called farmers back home. They always gave me useful tips.‚ÄĚ

By filling up buckets with red soil, and mixing it with coconut fibre and home-made vermicompost, Naresh created a healthy, rich soil to grow plants on his terrace. Flicking through his photos on his mobile phone, he shows me one amazing, thriving crop after another: there are tomatoes, green beans, snake gourds, bottle gourds and ridge gourds, sweet potatoes, passion fruit, and even grapes.

‚ÄúOne other reason why I wanted to set up a terrace garden,‚ÄĚ Naresh continues, ‚Äúis that during Covid the schools closed down, so I wanted to do something at home to keep my 4-year-old boy busy, as many kids were just hanging in front of the TV for hours. After we installed the terrace garden, Rishik would often take me by the hand and say: ‚ÄúCome dad, let‚Äôs go and water the plants‚ÄĚ.‚ÄĚ

When I ask Naresh what aspects of the terrace garden his son loves most, without blinking he says: ‚ÄúThe birds, bees and other insects that have started to come to our terrace. Rishik observes the birds, collects insects and carefully studies them. It is like a whole new world he is discovering.‚ÄĚ

I was really touched by his account. Naresh, a concerned young parent wanting to keep his child busy and feed him healthy, pesticide-free food, was not only able to grow diverse plants in the city, but through his terrace garden also instilled a passion for nature in his child.

Clearly excited about the topic, Naresh continues with twinkling eyes: ‚ÄúThis was the first year my son goes to primary school and when the teacher asked the kids what they want to become later in life, my son stood up and surprised all when he answered ‚Äúmake compost and become a farmer‚ÄĚ.

Naresh is so pleased with his experience that he will continue to spend quality time with his son planting seeds, watering plants, watching the birds and insects, and harvesting food.

‚ÄúIn a few decades, most of us will live in the cities and there will be few farmers, so those who will know how to grow food will be the kings (and queens) of this world,‚ÄĚ he concludes.

School gardens can be a fantastic way to teach kids good attitudes towards the environment and eating healthy food. But Naresh reminded us how important the role of parents is. Parents have an enormous impact in creating an environment that allows their kids to thrive and live up to their dreams. Exposing children at a young age to nature, even if it is just a modest terrace garden in the city, can make a great difference in how people grow up to appreciate healthy food and cherish nature.

Related Agro-Insight blogs

Agroecology for kids

Videos to teach kids good attitudes

The school garden

Teaching the farmers of tomorrow with videos

Shopping with Mom

Related videos on the Access Agriculture video platform

Teaching agroecology in schools

All training videos in Kannada can be seen here: www.accessagriculture.org/search/all/kn

 

Liefde voor de natuur

Als je kinderen van 5 jaar vraagt wat ze later willen worden, antwoorden velen dierenarts, piloot, voetballer, ballerina of brandweerman, afhankelijk van waar ter wereld je de vraag stelt. Gelukkig zeggen sommigen ook dat ze boer willen worden, zoals een jonge vader in Bangalore mij zijn inspirerende verhaal vertelde tijdens mijn recente reis naar India.

Naresh N.K. werkt als senior administratief medewerker aan de Universiteit voor Trans-Disciplinaire Gezondheidswetenschappen en Technologie (TDU), een particuliere universiteit met een unieke focus die ik nergens anders ter wereld heb gezien. TDU gebruikt moderne wetenschappen zoals etnobotanie, voedseltechnologie, medische en veterinaire wetenschappen om de oude Indiase Ayurvedische wijsheid optimaal te begrijpen en te integreren in praktijken, producten en beleid voor de gezondheid van mens en dier.

Naresh is betrokken bij een Access Agriculture-project, in samenwerking met TDU, waarin we het effect beoordelen van enkele van onze trainingsvideo’s voor melkveehouders, vertaald in de lokale Kannada-taal, op de kennis en praktijken van boeren, en hoe dit helpt om natuurlijke veehouderij te bevorderen en antibioticaresiduen in melk te verminderen. Als we Naresh om 8.30 uur in de kantine ontmoeten, begint hij spontaan te vertellen over zijn eerdere ervaringen met video.

“Tijdens de Covid werd het kopen van voedsel op de markt duur en wist men niet welke chemicali√ęn op het gewas werden gespoten. Omdat ik boerenbloed door mijn aderen heb stromen, ook al ben ik 20 jaar geleden naar de stad verhuisd, begon ik dingen op te zoeken op Youtube en begon ik biologisch voedsel te verbouwen in potten op mijn terras. Als ik advies nodig had, belde ik ook boeren thuis. Zij gaven me altijd nuttige tips.”

Door emmers te vullen met rode aarde en die te mengen met kokosvezels en zelfgemaakte vermicompost, cre√ęerde Naresh een gezonde, rijke grond om planten op zijn terras te laten groeien. Bladerend door zijn foto’s op zijn mobiele telefoon laat hij me de ene verbazingwekkende, bloeiende teelt na de andere zien: er zijn tomaten, groene bonen, slangenkalebassen, fles- en ribkalebassen, zoete aardappelen, passievruchten en zelfs druiven.

“Een andere reden waarom ik een terrastuin wilde aanleggen,” vervolgt Naresh, “is dat tijdens Covid de scholen dicht gingen, dus wilde ik thuis iets doen om mijn zoontje van 4 bezig te houden, want veel kinderen hingen urenlang voor de tv. Nadat we de terrastuin hadden aangelegd, nam Rishik me vaak bij de hand en zei: “Kom pap, we gaan de planten water geven.”

Als ik Naresh vraag van welke aspecten van de terrastuin zijn zoon het meest houdt, zegt hij zonder aarzelen: “De vogels, bijen en andere insecten die naar ons terras zijn gekomen. Rishik observeert de vogels, verzamelt insecten en bestudeert ze zorgvuldig. Het is alsof hij een hele nieuwe wereld ontdekt.”

Ik was echt geraakt door zijn verhaal. Naresh, een bezorgde jonge ouder die zijn kind bezig wilde houden en hem gezond, pesticidevrij voedsel wilde geven, was niet alleen in staat om diverse planten in de stad te kweken, maar door zijn terrastuin ook zijn kind een passie voor de natuur bij te brengen.

Naresh is duidelijk enthousiast over het onderwerp en vervolgt met twinkelende ogen: “Dit was het eerste jaar dat mijn zoon naar de lagere school gaat en toen de leraar de kinderen vroeg wat ze later in hun leven wilden worden, stond mijn zoon op en verbaasde iedereen toen hij antwoordde “compost maken en boer worden”.

Naresh is zo blij met zijn ervaring dat hij quality time met zijn zoon zal blijven doorbrengen met het planten van zaden, het water geven van planten, het kijken naar de vogels en insecten, en het oogsten van voedsel.

“Over een paar decennia zullen de meesten van ons in steden wonen en zullen er weinig boeren zijn, dus degenen die weten hoe ze voedsel moeten verbouwen zullen de koningen (en koninginnen) van deze wereld zijn,” besluit hij.

Schooltuinen kunnen een fantastische manier zijn om kinderen een goede houding tegenover het milieu en gezond eten bij te brengen. Maar Naresh herinnerde ons eraan hoe belangrijk de rol van de ouders is. Ouders hebben een enorme invloed op het cre√ęren van een omgeving waarin hun kinderen kunnen gedijen en hun dromen kunnen waarmaken. Kinderen op jonge leeftijd blootstellen aan de natuur, al is het maar een bescheiden terrastuintje in de stad, kan een groot verschil maken in hoe mensen opgroeien om gezonde voeding te waarderen en de natuur te koesteren.

Gerelateerde Agro-Insight blogs

Agroecology for kids

Videos to teach kids good attitudes

The school garden

Teaching the farmers of tomorrow with videos

Shopping with Mom

Gerelateerde videos op het Access Agriculture video platform

Teaching agroecology in schools

Don’t eat the peels March 12th, 2023 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

Smallholders are sometimes thought to be conservative, fearful of change, when the opposite is true. I was in Colomi, a potato-growing municipality in the Bolivian Andes, making a video with Paul and Marcella. Local farmer, don Isidro, was kindly helping us find tuber moths to star in the video. Don Isidro was an expert at spotting this serious potato pest, instantly recognizing the entrance tunnels of the tiny larvae in the skin of the discarded potatoes. In the field, he easily saw the difference between the frost-damaged potato plants and those that were wilted because the moth’s larvae had tunneled through the center of the stalk.

As don Isidro and I work our way across his field, he casually remarked that he no longer had problems with the Andean potato weevil, once the nemesis of Bolivian farmers. Don Isidro explained that now, farmers simply douse the potato plants with lots of insecticide. While don Isidro was happy to be rid of the weevil, he added offhand that when his family fed the potato peelings to their guinea pigs (kept for meat), the little animals died.

‚ÄúAren‚Äôt you afraid to eat those potatoes yourselves?‚ÄĚ I asked.

‚ÄúNo,‚ÄĚ don Isidro said. ‚ÄúWe don‚Äôt eat the peels.‚ÄĚ

‚ÄúBut don‚Äôt you think that the whole potato might be poisoned by the insecticide?‚ÄĚ

‚ÄúNo, I asked the ingeniero (who runs the farm supply shop) and he said it was fine to eat the potatoes,‚ÄĚ don Isidro said.

This stunned me, since I have been eating Bolivian potatoes for a long time. At my house, we often boil potatoes in the peel. Now I had just learned that at least some farmers are producing potatoes so poisonous that they will kill that quintessential lab animal, the guinea pig.

The guinea pig and the potato are both native to the Andes. Farmers here have thousands of years’ experience using this crop and this animal together. Observant smallholders should know that an insecticide that will kill guinea pigs has to be bad for the health of their families, and their consumers.

It’s not just that the farmer believes some oaf who works in an agrochemical shop. Peasant farmers sometimes have too much faith in the word of educated people. Then there is the profit motive, to get rid of a pest like the Andean potato weevil completely, because in the 1990s it was wiping out the potato harvest. These weevils are also disgusting; carving shit-filled tunnels through the tuber. Government policy in most countries also lets the public buy dangerous insecticides over the counter, and there is not enough education or support for alternative technologies. Few agrochemical dealers have training in agriculture. All of that influences farmers’ decisions to use dangerous levels of insecticide. Still, farmers are far from conservative. They are eager to adopt innovations, sometimes even the bad ones.

Acknowledgements

Thanks to Juan Almanza (an agronomist with the Proinpa Foundation) and Paul Van Mele for their comments on a previous version of this story.

Related Agro-Insight blog stories

Toxic chemicals and bad advice

NO TE COMAS LAS C√ĀSCARAS

Jeff Bentley, 12 de marzo del 2023

A veces se piensa que los peque√Īos agricultores son conservadores, temerosos del cambio, cuando es todo lo contrario. Hace poco, yo estaba en Colomi, un municipio productor de papas en los Andes bolivianos, grabando un video con Paul y Marcella. El agricultor local, don Isidro, nos ayudaba amablemente a encontrar polillas de la papa para protagonizar el v√≠deo. Don Isidro era un experto en detectar esta grave plaga de la papa, reconociendo al instante los t√ļneles de entrada de las diminutas larvas en la piel de las papas botadas. En el campo, ve√≠a f√°cilmente la diferencia entre las plantas de papa da√Īadas por las heladas y las que se hab√≠an marchitado porque las larvas de la polilla hab√≠an hecho un t√ļnel por el centro del tallo.

Mientras don Isidro y yo recorr√≠amos su campo, coment√≥ casualmente que ya no ten√≠a problemas con el gorgojo de los Andes, anta√Īo la n√©mesis de los agricultores bolivianos. Don Isidro explic√≥ que ahora los agricultores se limitan a fumigar las plantas de la papa con mucho insecticida. Aunque don Isidro estaba contento de haberse librado del gorgojo, a√Īadi√≥ que cuando su familia daba las c√°scaras de la papa a sus cuyes (criados para carne), los animalitos mor√≠an.

“¬ŅNo tienen miedo de comerse ustedes esas papas?” le pregunt√©.

“No”, respondi√≥ don Isidro. “Nosotros no comemos las c√°scaras”.

“¬ŅPero no cree que la papa entera podr√≠a estar envenenada por el insecticida?”

“No, le pregunt√© al ingeniero (que trabajaba en la tienda agropecuaria) y me dijo que no hab√≠a problema en comer las papas”, dijo don Isidro.

Me quedé estupefacto, porque llevo mucho tiempo comiendo papas bolivianas. En mi casa, a menudo hervimos las papas en la cáscara, lo que en Bolivia se llama papa wayk’u. Ahora acababa de enterarme de que al menos algunos agricultores producen papas tan venenosas que matan a ese animal de laboratorio por excelencia que es el conejillo de Indias.

El cuy y la papa son originarios de los Andes. Los agricultores tienen miles de a√Īos de experiencia en el uso conjunto de este cultivo y este animal. Los peque√Īos agricultores observadores deber√≠an saber que un insecticida que mate a los cuyes tiene que ser peligroso para la salud de sus familias y de sus consumidores.

No se trata s√≥lo de que el campesino crea a un fulano que trabaja en una tienda agropecuaria. Los campesinos a veces dan demasiada importancia a la palabra de personas estudiadas. Luego quieren ganar dinero, y de deshacerse por completo de una plaga como el gorgojo de los Andes, porque en los a√Īos noventa estaba acabando con la cosecha de la papa. Estos gorgojos tambi√©n son repugnantes, pues excavan t√ļneles llenos de mierda por todo el tub√©rculo. La pol√≠tica gubernamental en la mayor√≠a de los pa√≠ses tambi√©n permite que el p√ļblico compre insecticidas peligrosos sin receta, y no hay suficiente educaci√≥n o apoyo a las tecnolog√≠as alternativas. Pocos vendedores de agroqu√≠micos tienen formaci√≥n en agronom√≠a. Todo ello influye en la decisi√≥n de los agricultores de usar insecticidas peligrosos. Aun as√≠, los agricultores no son nada conservadores. M√°s bien quieren adoptar innovaciones, a veces hasta las malas.

Agradecimiento

Gracias al Ing. Juan Almanza (de la Fundación Proinpa) y a Paul Van Mele por sus comentarios sobre una versión previa de este relato.

Artículos relacionados del blog Agro-Insight

Químicos tóxicos y consejos malos

Naturally affordable March 5th, 2023 by

Certified organic farmers often complain that they need higher prices for their produce, but this means that they will only sell to rich people. The poor won’t have access to this healthy food.

I learned this recently from Mariana Alem, a Bolivian biologist of the AGRECOL Andes Foundation, which is working with smallholder producers to grow and sell affordable organic food in low and middle income areas in the Cochabamba Valley, in Bolivia.

Since 2019, Mariana and her colleague María Omonte, an agronomist, have worked with 36 farmers, mostly women, who were already selling produce in local fairs. The farmers self-declared that their produce was free of agrochemicals. The farmers self-declared that their produce was free of agrochemicals. To build rapport in the group, the women organized themselves to visit each other for a peer review. It started as a kind of inspection, but as the women get to know each other, these visits became a chance to exchange seeds or to share information about topics like recipes for controlling pests without chemicals.

Mariana and María found one group of these farmers at a market called El Playón, in a low-income neighborhood on the edge of the urban sprawl of metropolitan Cochabamba. At this market, buyers and sellers are dressed in work cloths, wearing broad brimmed hats of rural women. They are speaking Quechua, as country people do, rather than Spanish as is spoken in the city.

Since the market only started in 2019 it still has an unfinished look. The stalls are handmade from rough lumber.

Paul and Marcella and I meet do√Īa Gladys, who is selling tomatoes for 8 Bolivianos ($1.15) per kilo, a competitive price. Most of the other women try to sell their locotos (hot peppers) or cucumbers in small piles for 5 Bolivianos each, units that poor people are used to¬† buying.

Others are selling cut flowers and fruit. One of the older women, do√Īa Saturnina, is selling organic peaches, for the same price as conventional ones. Do√Īa Saturnina, who is joined at her stall by her granddaughters, also give us a glass of juice, made from fresh peaches boiled in water, so refreshing.

To offer organic produce at affordable prices, one trick is for farmers to sell directly to consumers. This way, the farmer can charge the retail price. It is easier said than done, because selling is work.

Mariana and María have mentored the women, helping them to make aprons and to identify themselves as self-declared ecological producers. They are not formally certified, but they are producing without agrochemicals.

To sell to retail customers, you have to be at the fair on every market day with a good diversity of products. This group plants many different crops, rather than each person planting the same thing. Then, by sitting near each other the women can attract and share customers. They also increase their range of produce by buying from their neighbor farmers and from wholesalers to sell. Unfortunately, that means that not all of their produce is organic.

With the wisdom of hindsight, Mariana and María insist that the main thing is to be transparent with the consumers when farmers adopt these strategies to supply their stall. . When the women come to sell, each one has a green cloth where they pile up their organic produce. They also have an orange cloth where they are supposed to display any vegetables that they are reselling. The distinction has been a bit too subtle for consumers and a little too hard for the farmer-sellers to manage.

‚ÄúDid you forget your orange cloth today,‚ÄĚ some vendors will chide their neighbors who are selling produce they didn‚Äôt grow, as though it were organic.

These are the kinds of learning experiences that one may have while setting up something new. These growing pains aside, the point is that selling healthy, organic food should be for everyone, not just for people who can afford to pay extra. It is important for farmers to get a fair price, while making organic food affordable. Healthy eating shouldn’t be a luxury.

Acknowledgements

Thanks to Mariana Alem and Paul Van Mele for valuable comments on a previous version of this blog. Mariana Alem and María Omonte work for the Fundación Agrecol Andes.

Related Agro-Insight blogs

Shopping with Mom

The struggle to sell healthy food

At home with agroforestry

NATURALMENTE ACCESIBLE

Los agricultores ecológicos certificados a veces se quejan de que necesitan precios más altos por sus productos, pero esto significa que sólo venderán a la gente rica. Los pobres no tendrán acceso a estos alimentos sanos.

Esto lo aprend√≠ recientemente de Mariana Alem, una bi√≥loga boliviana de la Fundaci√≥n AGRECOL Andes, que trabaja con peque√Īos productores para cultivar y vender alimentos org√°nicos asequibles en √°reas de bajos ingresos en el Valle de Cochabamba, en Bolivia.

Desde 2019, Mariana y su colega María Omonte, agrónoma, han trabajado con 36 agricultores, en su mayoría mujeres, que se auto declaran producir sin agroquímicos. Para generar confianza entre ellas, han organizado que se visiten unas a otras para una revisión entre pares. Comenzó como una especie de inspección, pero a medida que las mujeres se fueron conociendo, estas visitas se convirtieron en una oportunidad para intercambiar semillas o para compartir información sobre cómo controlar las plagas sin agroquímicos.

Mariana y Mar√≠a encontraron a un grupo de √©stas productoras en un mercado popular que se llama El Play√≥n, al borde de la expansi√≥n urbana de Cochabamba metropolitana. En este mercado, compradores y vendedores usan ropa de trabajo y llevan sombreros de ala ancha de mujer rural. Hablan quechua, como la gente del campo, en lugar de espa√Īol, como se habla en la ciudad.

Como el mercado no empez√≥ hasta 2019, a√ļn tiene un aspecto inacabado. Los puestos est√°n hechos a mano con madera √°spera.

Paul, Marcella y yo nos encontramos con do√Īa Gladys, que vende tomates a 8 bolivianos (1,15 d√≥lares) el kilo, un precio competitivo. La mayor√≠a de las dem√°s mujeres intentan vender sus locotos (chiles) o pepinos en peque√Īos montones por 5 bolivianos cada uno, unidades que la gente pobre est√° acostumbrada a comprar.

Otras venden flores cortadas y fruta. Una de las mujeres mayores, do√Īa Saturnina, vende duraznos ecol√≥gicos al mismo precio que los convencionales. Do√Īa Saturnina, a quien acompa√Īan en su puesto sus nietas, tambi√©n nos da un vaso de jugo, hecho con duraznos frescos hervidos en agua, tan refrescante.

Para ofrecer productos ecol√≥gicos a precios asequibles, un truco es que los agricultores vendan directamente a los consumidores. De este modo, el agricultor puede cobrar el precio de venta al p√ļblico. Es m√°s f√°cil decirlo que hacerlo, porque vender es un trabajo.

Mariana y María han asesorado a las mujeres, ayudándolas a confeccionar mandiles y a identificarse como productoras ecológicas auto-declaradas. No están certificadas formalmente, pero producen sin agroquímicos.

Para vender directo al consumidor, hay que estar en el mercado todos los días de feria con una buena diversidad de productos. Este grupo siembra muchos cultivos diferentes, en lugar de que cada persona plante lo mismo. Así, al sentarse cerca unas de otras, las mujeres pueden atraer y compartir clientes. También aumentan su gama de productos comprando a sus vecinas agricultoras y a mayoristas para revender. Por desgracia, eso significa que no todos sus productos son ecológicos.

En retrospectiva, Mariana y María insisten en que la transparencia al consumidor es lo más importante cuando las productoras realizan este tipo de estrategias para surtir sus puestos. Cuando las mujeres vienen a vender, cada una tiene una manta verde donde amontonan sus productos ecológicos. También tienen una manta anaranjada donde se supone que exponen las verduras que revenden. La distinción ha sido un poco sutil para los consumidores y un poco difícil de manejar para las agricultoras-vendedoras.

“¬ŅSe te ha olvidado hoy la manta anaranjada?, rega√Īan algunas vendedoras a sus vecinas que venden productos que no han cultivado, como si fueran ecol√≥gicos.

Así se aprende sobre la marcha cuando uno pone en práctica algo nuevo. Dejando a un lado estos problemas, la cuestión es que la venta de alimentos sanos y ecológicos debería ser para todos, no sólo para quienes pueden permitirse pagar más. Es importante que los agricultores obtengan un precio justo y que los alimentos ecológicos sean accesibles. Comer sano no debería ser un lujo.

Agradecimientos

Gracias a Mariana Alem y a Paul Van Mele por sus valiosos comentarios sobre una versión previa de este blog. Mariana Alem y María Omonte trabajan para la Fundación AGRECOL Andes.

Previamente en el blog de Agro-Insight

De compras con mam√°

The struggle to sell healthy food

En casa con la agroforestería

 

 

At home with agroforestry February 26th, 2023 by

I’ve written about Serafín Vidal before, an agronomist who spends his free time developing an innovative agroforestry system at home. On week days, he works as an extensionist, teaching agroforestry to about 30 farmers around the three main valleys of Cochabamba, Bolivia. These farmers grow mixed orchards of apple and forest trees. The apples provide a crop to sell, and the forest trees bring up nutrients from deep in the soil. As the trees shed their leaves, they form a mulch that fertilizes the apples and vegetable crops growing on the ground.

Previously, I had visited two of the farmers who Serafín teaches, and I sensed their enthusiasm, but recently, Paul, Marcella, Ana and I got a chance to visit Serafín at his own home, where he planted his first forest, about ten years ago.

Serafín lives in the small town of Arani, about an hour’s drive from Cochabamba. Arani has grown slowly since colonial times, and still has house lots with large garden plots near the central plaza. When Serafín took over one of these plots, there was 700 square meters of grass behind the house. The lifeless soil was crusted with salt.

Working on the weekends, Serafín tore out miserable lawn and planted trees, including apples, pecans and native molles. He now has about 100 species of herbs, vegetables, fruit trees and climbing vines, including the tastiest grapes I’ve ever eaten. Serafín leaves logs on the surface of the earth, as in a natural forest, to decay slowly and fertilize the soil, while providing a habitat for earthworms and other beneficial creatures.

When Serafín establishes an agroforest, in the early years he adds a bit of organic matter on top of the soil. But with time, the trees fertilize the earth on their own, just as in a wild forest, where the soil is dark, and naturally fragrant.

Seraf√≠n scooped up a handful of soil, to show us how it was full of life: earthworms, sow bugs, and larvae of wood-eating beetles. Seraf√≠n explained: ‚ÄúThese larvae have bacteria and fungi in their digestive tract. This is mixed with the dead wood that they eat, enriching the soil.‚ÄĚ

Serafín explains that one of the key principles of agroforestry is to imitate the local forest. This diversity keeps plant healthy. In his planted forest, there are no plant diseases, and no weeds, only self-seeding plants that he keeps. The only pests are birds, attracted to the ripe fruit. Serafín keeps them out with nets. He controls the persistent fruit fly with natural remedies he makes himself (sulphur-lime, caldo de ceniza and fosfito, which we have described in an earlier blog).

Unlike many extensionists, Serafín practices what he teaches. He works out his ideas at home, on his own land, before sharing the principles with farmers, strategically located around the three large valleys of Cochabamba.

Each of these farmers adopts the basic principles of agroforestry, and then becomes an example in their own community. This is important in a system that includes trees, which take years to mature.

Seraf√≠n maintains that agroforestry is less work than other farming styles. ‚ÄúIf we make farming easy, maybe more people will want to be farmers,‚ÄĚ he says.

The 4 principles of agroforestry

  1. Do not disturb the earth. Do not plow it. Plant by making a small hole in the earth with a sharp stick.
  2. Keep the soil permanently covered. E.g. with fallen leaves, and living plants.
  3. Imitate the local forest. But with a mix of native trees and fruit trees, including peach.
  4. Combine many species of plants.

Previous Agro-Insight blog stories

Experiments with trees

Apple futures

Friendly germs

Acknowledgements

Agronomist Serafín Vidal works for the Fundación Agrecol Andes.

EN CASA CON LA AGROFORESTER√ćA

Ya he escrito antes sobre Seraf√≠n Vidal, un ingeniero agr√≥nomo que dedica su tiempo libre a desarrollar un innovador sistema agroforestal en casa. Los d√≠as h√°biles, √©l trabaja como extensionista, ense√Īando agroforester√≠a a unos 30 agricultores de los tres valles principales de Cochabamba, Bolivia. Estos agricultores cultivan huertos mixtos de manzanos y √°rboles forestales. Los manzanos proporcionan una cosecha que vender, y los √°rboles forestales aportan nutrientes desde las profundidades del suelo. Cuando los √°rboles se desprenden de sus hojas, forman un mulch que fertiliza los manzanos y las hortalizas sembrados en el suelo.

Anteriormente, yo hab√≠a visitado a dos de los agricultores que Seraf√≠n ense√Īa, y percib√≠ su entusiasmo, pero hace poco, Paul, Marcella, Ana y yo tuvimos la oportunidad de visitar a Seraf√≠n en su propia casa, donde plant√≥ su primer bosque, hace unos diez a√Īos.

Serafín vive en el pueblo de Arani, a una hora en coche de Cochabamba. Arani ha crecido lentamente desde la época colonial, y todavía tiene parcelas de casas con grandes huertos cerca de la plaza central. Cuando Serafín se hizo cargo de una de estas parcelas, había 700 metros cuadrados de grama detrás de la casa. La tierra, sin vida, tenía afloramientos de sal.

Trabajando los fines de semana, Serafín arrancó el miserable césped y plantó árboles, entre ellos manzanos, pacanas y los nativos molles. Ahora tiene unas 100 especies de hierbas, verduras, árboles frutales y vides trepadoras, incluidas las uvas más sabrosas que jamás he comido. Serafín deja troncos en la superficie de la tierra, como en un bosque natural, para que se descompongan lentamente y fertilicen el suelo, al tiempo que dan un hábitat para las lombrices de tierra y otras criaturas beneficiosas.

Cuando Seraf√≠n establece un sistema agroforestal, en los primeros a√Īos a√Īade un poco de materia org√°nica sobre el suelo. Pero con el tiempo, los √°rboles fertilizan la tierra por s√≠ solos, como en un bosque silvestre, donde el suelo es oscuro y tiene un rico olor de forma natural.

Seraf√≠n recogi√≥ un pu√Īado de tierra para mostrarnos que estaba llena de vida: lombrices, chanchitos y larvas de escarabajos comedores de madera. Seraf√≠n nos lo explic√≥: “Estas larvas tienen bacterias y hongos en su tracto digestivo. Esto se mezcla con la madera muerta que comen, enriqueciendo el suelo”.

Seraf√≠n explica que uno de los principios clave de la agroforester√≠a es imitar el bosque local. Esta diversidad mantiene sanas las plantas. En su bosque plantado no hay enfermedades de las plantas, ni malezas, s√≥lo plantas que se auto-siembran y que √©l valora. Las √ļnicas plagas son los p√°jaros, atra√≠dos por la fruta madura. Seraf√≠n los mantiene alejados con redes. Controla la persistente mosca de la fruta con remedios naturales que √©l mismo fabrica (sulfoc√°lcico, caldo de ceniza y fosfito, que ya hemos descrito en un blog anterior).

A diferencia de muchos extensionistas, Seraf√≠n practica lo que ense√Īa. Da vida a sus ideas en casa, en su propia tierra, antes de compartir los principios con los agricultores, ubicados estrat√©gicamente alrededor de los tres grandes valles de Cochabamba.

Cada uno de estos agricultores adopta los principios b√°sicos de la agroforester√≠a, y luego se convierte en un ejemplo en su propia comunidad. Esto es importante en un sistema que incluye √°rboles, que tardan a√Īos en madurar.

Seraf√≠n sostiene que la agroforester√≠a da menos trabajo que otros estilos de cultivo. “Si hacemos que la agricultura sea f√°cil, quiz√° m√°s gente quiera ser agricultor”, afirma.

Los 4 principios de la agroforestería

  1. No mover el suelo. No ararlo. Sembrar haciendo un peque√Īo agujero en la tierra con un palo puntiagudo.
  2. Tener cobertura permanente sobre el suelo. Por ejemplo, con hojas caídas, y plantas vivas.
  3. Imitar el bosque del lugar. Pero con una mezcla de √°rboles nativos y frutales, incluido el duraznero.
  4. Combinar muchas especies de plantas.

Previamente en el blog de Agro-Insight

Experimentos con √°rboles

Manzanos del futuro

Microbios amigables

Agradecimientos

El ingeniero Serafín Vidal trabaja para la Fundación Agrecol Andes.

 

Watching videos with farmers February 18th, 2023 by

Vea la versi√≥n en espa√Īol a continuaci√≥n

Nederlandse versie hieronder

While making a farmer training video recently in Bolivia, we showed the community one of our previous videos. This turned out to be a useful way to help farmers understand the format of the video and how it will be produced. It also added motivation for farmers to join.

When we arrive at the village of Chigani Alto, on the shores of Lake Titicaca, at an altitude of 4,000 meters, 18 members of the local farmer association have gathered at the small building that displays a signboard saying it is a research and training centre on biological inputs. Compared to the factory we visited earlier (see blog: Commercialising biological inputs), the 2 small rooms do not immediately display any sophisticated equipment. Next door, a well-kept picturesque church indicates this is a small community.

The community members bring lunch. The style is a bit like a picnic, called apthapi in Aymara, mostly traditional dishes in their woven blankets.

As they open up their blankets on the tables, we see boiled maize on the cob, boiled cassava and native potatoes, chu√Īo (rehydrated, freeze-dried potatoes), pieces of plantain in the skin, and a chu√Īo version of oca, an Andean tuber. Some people brought broad beans, either green or brown ones that had been dried on the plant. A few prepared some salsa of tomatoes with pieces of fresh cheese. Others made traditional pancakes from mashed potatoes with pieces of onions and some other vegetables. What a delightful way to strengthen ties between community members.

Just as we are finishing this culinary feast, it starts to hail, and judging by the blackness of the sky it will not stop in the next hour. Jeff suggests that, while we wait for the weather to clear, we can watch a video in Aymara, the local language spoken in this part of the country. The hail on the corrugated sheets of the roof, however, drowns out the sound from his laptop.

Fernando Villca, the young president of the farmers’ association, suggests that we all move to the small room of the training centre, as there they have an insulated roof and a speaker system. With a little help from Roly Cota (the extensionist from Prosuco), they figure out how to connect with the laptop to the speaker via Bluetooth. Young people are clearly tech-savvy wherever we go.

From start to finish, the women and men are completely captivated by the video on living barriers. They recognise the t‚Äôola, a group of local shrubs that the farmers in the video multiply from seed, and how they then plant them in hedges to protect their soil from wind erosion. After the video, our audience immediately starts to discuss between themselves, and then turn to Jeff: ‚ÄúShow us another one.‚ÄĚ

In the meantime, the weather has cleared and Roly Cota urges us to start with the filming. He promises the farmers to screen more videos for them in Aymara on his next visit, when he will also show people how to navigate the video platform from Access Agriculture, where farmers can watch over a hundred training videos in Spanish. There is nothing more powerful than clearly articulated demand from farmers.

When Roly asks who is willing to join the filming activities the next few days, all the farmers volunteer and a few ask to be interviewed in front of the camera.

At the end of the second day, all farmers who happily participated want to know when the video will be on the internet. ‚ÄúWe cannot wait to become world famous,‚ÄĚ laughs Juana Mart√≠nez, who has seen the benefits of organic foliar sprays on her potatoes. She clearly wants to become a fervent ambassador of home-made, biofertilizer.

Related Agro-Insight blogs

Farmers without borders

Listen before you film

Get in the picture

Mix and match

A convincing gesture

Language or dialect? It’s complicated

Watch related videos on the Access Agriculture video platform

Healthier crops with good micro-organisms

Organic biofertilizer in liquid and solid form

Good microbes for plants and soil

Vermiwash: an organic tonic for crops

Besides videos in English, www.accessagriculture.org has more than 100 videos in Spanish, and various in Aymara and Quechua.

Acknowledgement

The video on biofertilizer has been developed with funding from the McKnight Foundation’s Collaborative Crop Research Program (CCRP).

 

Ver videos con agricultores

Mientras grab√°bamos un video de formaci√≥n para agricultores en Bolivia, mostramos a la comunidad uno de nuestros videos anteriores. Esto result√≥ ser una forma √ļtil de ayudar a los agricultores a entender el formato del video y c√≥mo se producir√≠a. Tambi√©n sirvi√≥ para motivarles a participar.

Cuando llegamos a la comunidad de Chigani Alto, a orillas del lago Titicaca, a 4.000 metros de altitud, 18 miembros de la asociaci√≥n local de agricultores se hab√≠an reunido en el peque√Īo edificio que luce un cartel que dice que es un centro de innovaci√≥n y capacitaci√≥n sobre insumos biol√≥gicos. En comparaci√≥n con la f√°brica que visitamos antes (v√©ase el blog: Comercializaci√≥n de insumos biol√≥gicos), las 2 peque√Īas salas no luc√≠an ning√ļn equipo sofisticado. Al lado, una pintoresca iglesia bien cuidada indica que se trata de una peque√Īa comunidad.

Los miembros de la comunidad traen el almuerzo. El estilo es un poco como un picnic, llamado apthapi en aymara, en su mayoría platos tradicionales en aguayos, o mantas tejidas.

Mientras abren sus aguayos sobre las mesas, vemos choclo, yuca cocida y papas nativas, chu√Īo (papas rehidratadas y liofilizadas), trozos de pl√°tano con piel y una versi√≥n de chu√Īo de la oca, un tub√©rculo andino. Algunos trajeron habas, verdes o marrones, secadas en la planta. Unos pocos prepararon salsa de tomates con trozos de queso fresco. Otros hicieron tortitas tradicionales de pur√© de papas con trozos de cebolla y algunas otras verduras. Qu√© manera tan deliciosa de estrechar lazos entre los miembros de la comunidad.

Justo cuando estamos terminando este festín culinario, empieza a granizar y, a juzgar por la oscuridad del cielo, no parará en la próxima hora. Jeff sugiere que, mientras esperamos a que se despeje, podemos ver un video en aymara, la lengua local que se habla en esta parte del país. Sin embargo, el granizo que cae sobre las calaminas del tejado ahoga el sonido de su portátil.

Fernando Villca, el joven presidente de la asociaci√≥n de campesinos, sugiere que nos traslademos todos a la peque√Īa sala del centro de innovaci√≥n, ya que all√≠ tienen un techo aislante y un sistema de altavoces. Con un poco de ayuda de Roly Cota (el extensionista de Prosuco), descubren c√≥mo conectar el port√°til al altavoz por Bluetooth. Est√° claro que los j√≥venes saben de tecnolog√≠a en todas partes del mundo.

De inicio a fin, las mujeres y los hombres est√°n completamente cautivados por el video sobre las barreras vivas. Reconocen la t’ola, un grupo de arbustos locales que los agricultores del video multiplican a partir de semillas, y c√≥mo luego las siembran en plantines para proteger su suelo de la erosi√≥n del viento. Tras el video, nuestro p√ļblico se pone inmediatamente a discutir entre ellos, y luego se dirige a Jeff: “Ens√©√Īanos otro”.

Mientras tanto, el tiempo se ha despejado y Roly Cota nos insta a empezar con la filmaci√≥n. Promete a los agricultores proyectarles m√°s videos en aymara en su pr√≥xima visita, cuando tambi√©n les ense√Īar√° a navegar por la plataforma de videos de Access Agriculture, donde los agricultores pueden ver m√°s de cien videos de formaci√≥n en espa√Īol. No hay nada m√°s poderoso que una demanda claramente articulada por parte de los agricultores.

Cuando Roly pregunta quién está dispuesto a participar en las actividades de filmación de los próximos días, todos los agricultores se ofrecen voluntarios y unos pocos piden ser entrevistados ante la cámara.

Al final del segundo d√≠a, todos los agricultores que han participado alegremente quieren saber cu√°ndo estar√° el video en Internet. “No vemos la hora de hacernos famosos en todo el mundo”, r√≠e Juana Mart√≠nez, que ha comprobado los beneficios de las fumigaciones foliares ecol√≥gicas en sus papas. Est√° claro que quiere convertirse en una ferviente embajadora del biofertilizante artesanal.

 

Video’s bekijken met boeren

Toen we onlangs in Bolivia een trainingsvideo voor boeren maakten, lieten we de gemeenschap een van onze vorige video’s zien. Dit bleek een nuttige manier te zijn om de boeren te helpen begrijpen hoe de video eruit zal zien en hoe hij zal worden gemaakt. Het motiveerde de boeren ook om mee te doen.

Wanneer we aankomen in het dorp Chigani Alto, aan de oevers van het Titicacameer, op een hoogte van 4.000 meter, hebben 18 leden van de plaatselijke boerenvereniging zich verzameld bij het kleine gebouw met een uithangbord waarop staat dat het een onderzoeks- en opleidingscentrum voor biologische productiemiddelen is. Vergeleken met de fabriek die we eerder bezochten (zie blog: Commercialising organic inputs), tonen de 2 kleine kamers niet meteen geavanceerde apparatuur. Een goed onderhouden pittoresk kerkje ernaast geeft aan dat dit een kleine gemeenschap is.

De leden van de gemeenschap brengen de lunch mee. De stijl lijkt een beetje op een picknick, apthapi genoemd in het Aymara, meestal traditionele gerechten in hun geweven dekens.

Terwijl ze hun dekens op de tafels openslaan, zien we gekookte ma√Įs aan de kolf, gekookte cassave en inheemse aardappelen, chu√Īo (gerehydrateerde, gevriesdroogde aardappelen), stukjes bakbanaan in de schil, en een chu√Īo-versie van oca, een Andes-knol. Sommigen brachten tuinbonen mee, groene of bruine die aan de plant gedroogd waren. Enkelen bereidden een salsa van tomaten met stukjes verse kaas. Anderen maakten traditionele pannenkoeken van aardappelpuree met stukjes ui en andere groenten. Wat een heerlijke manier om de banden tussen de leden van de gemeenschap aan te halen.

Net als we dit culinaire feest aan het be√ęindigen zijn, begint het te hagelen, en te oordelen naar de zwartheid van de lucht zal het het komende uur niet ophouden. Jeff stelt voor dat we, terwijl we wachten tot het weer opklaart, een video bekijken in het Aymara, de lokale taal die in dit deel van het land wordt gesproken. De hagel op de golfplaten van het dak overstemt echter het geluid van zijn laptop.

Fernando Villca, de jonge voorzitter van de boerenvereniging, stelt voor dat we allemaal verhuizen naar de kleine ruimte van het opleidingscentrum, want daar hebben ze een ge√Įsoleerd dak en een luidsprekersysteem. Met een beetje hulp van Roly Cota (de voorlichter van Prosuco) zoeken ze uit hoe ze de laptop via Bluetooth met de luidspreker kunnen verbinden. Jonge mensen zijn duidelijk tech-savvy, waar we ook komen.

Van begin tot eind zijn de vrouwen en mannen volledig geboeid door de video over levende hagen. Ze herkennen de t’ola, een groep lokale struiken die de boeren in de video uit zaad vermeerderen, en hoe ze die vervolgens in heggen planten om hun grond te beschermen tegen winderosie. Na de video begint ons publiek meteen onderling te discussi√ęren, om zich vervolgens tot Jeff te wenden: “Laat ons er nog een zien.”

Ondertussen is het weer opgeklaard en Roly Cota spoort ons aan te beginnen met filmen. Hij belooft de boeren dat hij bij zijn volgende bezoek meer video’s in het Aymara voor hen zal vertonen, wanneer hij ook zal laten zien hoe ze kunnen navigeren op het videoplatform van Access Agriculture, waar de boeren meer dan honderd trainingsvideo’s in het Spaans kunnen bekijken. Niets is krachtiger dan een duidelijk geformuleerde vraag van de boeren.

Als Roly vraagt wie de komende dagen mee wil filmen, bieden alle boeren zich aan en een paar vragen of ze voor de camera ge√Įnterviewd kunnen worden.

Aan het eind van de tweede dag willen alle boeren die vrolijk hebben meegedaan weten wanneer de video op internet komt. “We kunnen niet wachten om wereldberoemd te worden,” lacht Juana Mart√≠nez, die de voordelen van biologische bladbemesting op haar aardappelen heeft gezien. Ze wil duidelijk een fervent ambassadeur worden van zelfgemaakte, biologische meststoffen.

Design by Olean webdesign